Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ankietowe pracodawców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ankietowe pracodawców"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ankietowe pracodawców
w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Toruń, marzec 2012 r.

2 Etapy realizacji badania pracodawców
Zakup próby do badania z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: czerwiec 2011 r. Spotkanie robocze rozpoczynające badanie ankietowe pracodawców: czerwiec 2011 r. Ankietyzacja, wpisywanie danych z ankiet i przekazanie baz danych do WUP: lipiec – październik 2011 r. Weryfikacja baz danych i opracowywanie analiz zbiorczych

3 Wielkość próby według powiatów

4 Wielkość próby według wielkości podmiotów
Struktura podmiotów: duże – 961 podmiotów (46,9%) średnie – 516 podmiotów (25,2%) małe – 572 podmioty (27,9%) Założenia: duże – 1000 podmiotów średnie – 500 podmiotów małe – 500 podmiotów

5 Ankietowane podmioty według grup wielkości i powiatów

6 Ankietowane podmioty według sekcji PKD
Sekcja PKD planowane w % zrealizowane w % Przetwórstwo przemysłowe 23,5 23,6 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17,2 17,7 Budownictwo 10,0 Edukacja 8,4 8,8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7,2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4,7 Transport i gospodarka magazynowa 4,4 4,2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4,1 3,8 Pozostała działalność usługowa 3,2 3,4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2,9 2,5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2,1 2,0 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Informacja i komunikacja 1,9 1,6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1,7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,7 Górnictwo i wydobywanie 0,2 Ogółem 100,0

7 Ankietowane podmioty według sekcji PKD
Przeprowadzono o 49 wywiadów więcej niż planowano: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 20 podmiotów przetwórstwo przemysłowe – 15 podmiotów edukacja – 12 podmiotów pozostała działalność usługowa – 6 podmiotów budownictwo – 4 podmioty administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 3 podmioty opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – po 2 podmioty

8 Ankietowane podmioty według sekcji PKD
Mniej wywiadów przeprowadzono: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 6 podmiotów działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; informacja i komunikacja – po 5 podmiotów działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 2 podmioty

9 Wyniki badania pracodawców
Stan zatrudnienia w ankietowanych podmiotach: osoby (31.XII.2010 r.) w porównaniu do 31.XII.2009 r. liczba osób zatrudnionych w 2010 r. jest większa o 3964 osoby Podmioty o największej liczbie zatrudnionych wg sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe – zatrudnionych osób opieka zdrowotna i pomoc społeczna – osób administracja publiczna i obrona narodowa (…) – osób handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – osób

10 Wyniki badania pracodawców
Stan zatrudnienia – osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło: osób, tj. 7,7% w zatrudnionych ogółem według sekcji PKD podmiotu: pozostała działalność usługowa – 30,6% wszystkich zatrudnionych działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 27,8% opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 20,1%

11 Wyniki badania pracodawców
Zapotrzebowanie na pracowników do końca 2011 r.: 506 podmiotów planowało zatrudnić pracowników 1128 podmiotów nie planowało zatrudnienia 415 podmiotów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”

12 Wyniki badania pracodawców
506 ankietowanych pracodawców planowało zatrudnić do końca 2011 r osób; dla porównania, w badaniu w 2010 r. 614 pracodawców planowało zatrudnić 4943 osoby Struktura podmiotów, które planowały zatrudnienie pracowników wg wielkości podmiotów: podmioty małe stanowiły 16,4% podmiotów małych biorących udział w badaniu podmioty średnie – 24,0% podmioty duże – 30,0%

13 Wyniki badania pracodawców
Planowane przyjęcia do pracy wg powiatów

14 Wyniki badania pracodawców
Planowane przyjęcia do pracy wg wielkich grup zawodowych:

15 Wyniki badania pracodawców
Planowane przyjęcia do pracy wg sekcji PKD

16 Wyniki badania pracodawców
Zapotrzebowanie na pracowników wg zawodów (wybrane zawody): robotnik budowlany – 162 osoby policjant służby prewencji – 114 osób ślusarz – 108 osób sprzedawca – 106 osób monter sprzętu radiowego i telewizyjnego – 100 osób szwaczka – 99 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 94 osoby

17 Wyniki badania pracodawców
Główny powód zatrudnienia pracowników:

18 Wyniki badania pracodawców
Najbardziej efektywne formy rekrutacji:

19 Wyniki badania pracodawców
Najbardziej efektywne formy rekrutacji: podmioty małe – rekomendacje rodziny, znajomych i innych osób oraz wewnętrzna rekrutacja podmioty średnie – akademickie biuro karier oraz pośrednictwo powiatowego urzędu pracy i ogłoszenia w środkach masowego przekazu podmioty duże - oferty złożone samodzielnie przez kandydatów oraz ogłoszenia w środkach masowego przekazu

20 Wyniki badania pracodawców
Plany zmniejszenia zatrudnienia: 97 ankietowanych pracodawców planowało zwolnienia do końca 2011 r. (4,7% ankietowanych) 8 ankietowanych pracodawców odmówiło odpowiedzi 365 pracodawców nie miało sprecyzowanych planów 1579 pracodawców nie planowało zwolnień Pracodawcy biorący udział w badaniu planowali zwolnić 840 osób

21 Wyniki badania pracodawców
Plany zmniejszenia zatrudnienia wg powiatów

22 Wyniki badania pracodawców
Plany zmniejszenia zatrudnienia wg powiatów

23 Wyniki badania pracodawców
Główny powód zmniejszenia zatrudnienia: sezonowy charakter pracy – 42,7% ankietowanych reorganizacja działalności firmy – 24,4% brak popytu na produkty, spadek liczby zamówień – 13,0%

24 Wyniki badania pracodawców
Planowane zwolnienia wg zawodów (wybrane zawody): robotnik budowlany – 177 osób szwaczka – 77 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 65 osób introligator – 39 osób robotnik drogowy – 38 osób

25 Wyniki badania pracodawców
Planowane zatrudnienie i zwolnienia wg zawodów: robotnik budowlany – 177 osób planowanych do zwolnienia i 162 osoby planowane do zatrudnienia szwaczka – odpowiednio: 77 osób i 99 osób robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – odpowiednio: 65 osób i 94 osoby

26 Wyniki badania pracodawców
Planowane zwolnienia wg sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe – 433 osoby, tj. 51,5% ogółu zwolnień budownictwo – 198 osób, 23,6% edukacja – 48 osób, 5,7% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 34 osoby, 4,0%

27 Wyniki badania pracodawców
Planowane przyjęcia do pracy oraz zwolnienia wg sekcji PKD

28 Wyniki badania pracodawców
Idealny pracownik – wybrane kompetencje programy komputerowe – programy biurowe oraz bazy danych wiedza specjalistyczna – kat. „inne” oraz BHP i technologie produkcji języki obce – angielski i niemiecki prawo jazdy – kategoria B oraz kategoria C+E cechy indywidualne – staranność wykonywania pracy, obowiązkowość oraz umiejętność pracy zespołowej

29 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji branży: 52,6% pracodawców (1078 podmiotów) oceniło kondycję branży jako „bardzo dobrą” lub „raczej dobrą” 37,0% (759 podmiotów) oceniło, że kondycja „nie jest ani dobra ani zła” 9,1% (187 podmiotów) oceniło, że kondycja jest „raczej zła” 1,2% (25 podmiotów) oceniło, że kondycja jest „bardzo zła”

30 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji branży wg sekcji PKD: Kategorie – „bardzo dobra” lub „raczej dobra” wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 78,6% podmiotów z tej sekcji PKD dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 67,6% budownictwo – 47,5% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 44,6%

31 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji branży wg sekcji PKD: Kategorie – „raczej zła” i „bardzo zła” transport i gospodarka magazynowa – 21,8% podmiotów z tej sekcji PKD opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 14,5% budownictwo – 12,7% handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 12,4%

32 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji branży za 12 miesięcy: Przewidywana kondycja branży Liczba respondentów % sytuacja branży będzie bardzo dobra 109 5,3 sytuacja branży będzie raczej dobra 993 48,5 sytuacja branży będzie ani dobra ani zła 767 37,4 sytuacja branży będzie raczej zła 169 8,2 sytuacja branży będzie bardzo zła 11 ,5 Ogółem 2049 100,0

33 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji własnej firmy: Kondycja podmiotu Liczba respondentów % jest raczej dobra 1120 54,7 jest ani dobra ani zła 641 31,3 jest bardzo dobra 187 9,1 jest raczej zła 83 4,1 jest bardzo zła 18 ,9 Ogółem 2049 100,0

34 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy: Przewidywana kondycja podmiotu Liczba respondentów % sytuacja firmy będzie podobna do obecnej 1341 65,4 sytuacja firmy będzie lepsza niż obecna 332 16,2 trudno powiedzieć 247 12,1 sytuacja firmy będzie gorsza niż obecna 111 5,4 firma zostanie zlikwidowana 18 ,9 Ogółem 2049 100,0

35 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy wg sekcji PKD Sekcje PKD, w których pracodawcy ocenili przyszłą sytuację jako stabilną: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych edukacja działalność związana z obsługą rynku nieruchomości administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

36 Wyniki badania pracodawców
Ocena kondycji własnej firmy za 12 miesięcy wg sekcji PKD: 18 pracodawców przewiduje zamknięcie działalności przetwórstwo przemysłowe handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

37 Wyniki badania pracodawców
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Część I. Informacje o podmiotach Część II. Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia pracowników według zawodów Część III. Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia pracowników według grup wielkich zawodów Część IV. Plany zmniejszenia zatrudnienia do końca 2011 roku

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu E-mail: wup@wup.torun.pl
Dziękuję za uwagę! Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel


Pobierz ppt "Badanie ankietowe pracodawców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google