Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie przyjazne dla środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie przyjazne dla środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Technologie przyjazne dla środowiska
Nazwa przedm. Technologie przyjazne dla środowiska Kod Liczba punktów 2 Environmentally Friendly Technologies Nazwa angielsa Jednostka prowadząca Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej (I-17), Wydział Chemiczny PŁ (W-3) Kierownik, realizatorzy dr inż. M. Kaźmierczak, dr inż. A. Jóźwiak, dr inż. E. Kuśmierek, dr E. Chrześcijańska, dr inż. M.Zaborowski Forma zaliczenia zajęć wykład – egzamin ustny obejmujący program wykładu laboratorium - ocena z kolokwiów oraz z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych Ocena końcowa = (ocena z egzaminu)*0,65 + (ocena 1 z laboratorium ocena 2 z laboratorium)*0,175

2

3 Dziedzina nauk podstawowych Dziedzina nauk stosowanych
Chemia Otrzymywanie substancji, badanie ich własności, składu i budowy, Przemiany substancji i warunki wpływające na kierunek i szybkość tych przemian. Dziedzina nauk podstawowych Badania w celach poznawczych, Dziedzina nauk stosowanych Rozwój technologii chemicznych, analiza czynności pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym, Opracowanie nowych metod, Przygotowanie specjalistów.

4 Technologia chemiczna:
Podstawy technologii chemicznej (teoria technologii chemicznej)- metody projektowania nowego procesu technologicznego -      Chemiczna i technologiczna koncepcja procesu (klasyfikacja procesów, budowa modelu, zasady technologiczne, intensyfikacja procesów), -      Minimalizacja produkcji odpadów, zasady zielonej chemii, -      Technologie mało- i bezodpadowe (nowe tworzywa, nowe metody i środki produkcji, optymalizacja produkcji, optymalizacja technosystemu), -      Ochrona środowiska (zdrowia, powietrza atm., wody, gleby, krajobrazu, klimatu...) i zasobów naturalnych, Surowce, Paliwa i energia, Surowce i paliwa odnawialne (otrzymywanie i uszlachetnianie), metody utylizacji odpadów, ścieków i gazów poprocesowych (eliminacja emisji toksycznych, cieplarnianych, złowonnych ...), monitoring ... Technologia wody i oczyszczanie ścieków, Technologia związków azotowych, siarki i kwasu siarkowego, związków fosforu i fluoru, soli kamiennej i soli potasowych, sody, chloru i jego związków, metalurgia żelaza i metali nieżelaznych, materiałów wiążących, ceramiki, szkła, Otrzymywanie nawozów sztucznych, Wytwarzanie węglowodorowych surowców do syntez organicznych z gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla, biomasy, wytwarzanie gazu syntezowego, Otrzymywanie związków organicznych alifatycznych, olefin, aromatycznych, metanolu, glikoli, etylenu, propylenu, fenolu i acetonu ..., Otrzymywanie tworzyw polimerowych, włókien chemicznych, leków, środków opatrunkowych i innych materiałów medycznych, kosmetyków, środków do prania i mycia, Wytwarzanie pigmentów i barwników, wyrobów lakierowych, środków pomocniczych, Otrzymywanie środków konserwujących, środków ochrony roślin, Wytwarzanie materiałów wybuchowych, ...

5 IDG.pl

6 Zadania technologii chemicznej:
Możliwie tanie dostarczanie pożądanych produktów w wyniku realizacji procesów chemicznych, Ochrona zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego: atmosfery, wód, gleby, krajobrazu itd., Ochrona zasobów naturalnych przez zwiększanie wydajności, oszczędzanie oraz wprowadzanie odnawialnych źródeł energii i surowców, Zadania technologii chemicznej: Zadania technologii chemicznej: Sposób realizacji zadań: Rozwiązywanie problemów produkcji metodami chemii i inżynierii molekularnej, Optymalizacja każdego procesu jednostkowego metodami chemii i inżynierii procesowej, Optymalizacja systemu czynności jednostkowych w technologiach poszczególnych produktów, Optymalizacja systemu powiązań między technologiami poszczególnych produktów. Optymalizacja technosystemu.

7

8 WYKŁAD Definicja przedmiotu
Chemiczna koncepcja procesu. Obliczenia stechiometryczne. Obliczenia termodynamiczne. Skład mieszaniny reagentów w stanie równowagi. Zagadnienia kinetyki procesu technologicznego. Intensyfikacja procesów chemicznych homo- i heterogenicznych. Procesy i operacje jednostkowe. Wybór reakcji podstawowych. Schemat ideowy procesu technologicznego. Technologiczna koncepcja procesu. Zasady technologiczne. Zasady zielonej chemii. Minimalizacja produkcji odpadów. Analiza cyklu życia wyrobów. Schemat technologiczny procesu. Projekt procesowy. Bezpieczeństwo energetyczne świata i Polski. Zasoby surowców i energii Paliwa kopalne. Odnawialne zasoby surowców i energii. Biomasa, surowce poużytkowe. Wybrane podstawowe procesy technologiczne. Gaz do syntezy. Otrzymywanie wodoru, metanolu, kwasu siarkowego, amoniaku, saletry amonowej.

9 Widok zmontowanego i gotowego do pracy całego urządzenia do produkcji biopaliwa.

10 Rafineria w Możejkach podczas pożaru. Fot. MINDAUGAS KULBIS AP

11

12

13 E.Bortel, H.Koneczny, Zarys technologii chemicznej PWN, Warszawa 1992.
Literatura podstawowa E.Bortel, H.Koneczny, Zarys technologii chemicznej PWN, Warszawa Kucowski J, Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1994. Johansson A., Czysta technologia, WNT, Warszawa 1997. Pr. Zb., Technologia chemiczna – surowce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. Z.Gorzka, K.Janio, M.Kaźmierczak, S.Wiktorowski, Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej, PŁ, Łódź 2008 Najlepsze dostępne techniki (BAT), . Literatura uzupełniająca Stefanowicz T., Wstęp do ekologii i podstaw ochrony srodowiska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996. Czasopisma naukowo-techniczne: Przemysł chemiczny, Chemik, Ochrona Środowiska, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów i inne.

14 Technologie przyjazne dla środowiska, dr inż. Marek Kaźmierczak
Pytania na zaliczenie: Bilans stechiometryczny reakcji prostej, Bilans stechiometryczny reakcji złożonej, Intensyfikacja procesów chemicznych homogenicznych, Intensyfikacja procesów chemicznych heterogenicznych, Schemat ideowy procesu, Zagadnienie najlepszego wykorzystania surowców, Zagadnienie najlepszego wykorzystania energii, Zagadnienie najlepszego wykorzystania aparatury, Zagadnienie umiaru technologicznego, Zasady zielonej chemii, Procesy jednostkowe. Projekt technologiczny. Schematy technologiczne, Hierarchia działań dla minimalizacji odpadów, Przyroda jako wzorzec bezodpadowego technosystemu, Analiza Cyklu Życia wyrobu, Zasady projektowania technologii małoodpadowych,

15 Woda, powietrze, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny,
Surowce odnawialne, Dlaczego należy powszechnie stosować odnawialne surowce i odnawialne źródła energii? Znaczenie energii w społeczeństwie, Zasoby energetyczne Polski, Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski, Minimalizacja odpadów w produkcji energii z węgla, Pierwotne źródła energii odnawialnej, Odnawialne źródła energii, Możliwości pozyskiwania energii geotermalnej (geotermia płytka i głęboka), Możliwości pozyskiwania energii z biomasy, Możliwości pozyskiwania energii wiatrowej, Możliwości pozyskiwania energii wodnej, Możliwości bezpośredniego pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Otrzymywanie gazu do syntezy, Otrzymywanie wodoru, Otrzymywanie metanolu, Otrzymywanie amoniaku, Utlenianie amoniaku, Skojarzona gospodarka surowcami.


Pobierz ppt "Technologie przyjazne dla środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google