Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenia bhp pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenia bhp pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenia bhp pracowników

2 Skutecznie działać może tylko ten pracownik, który: wie, umie i potrafi

3 Szkolenia – definicje Szkolenie - proces zmieniania postawy, wiedzy i umiejętności pracowników poprzez uczenie się. Celem szkolenia jest pomoc organizacji w wykonaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych członków – pracowników.

4 Szkolenia bhp – kształcenie, dokształcanie lub doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom: Zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, Poznania zasad i przepisów bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp, Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

5 Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń bhp: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Przeprowadzić szkolenia na własny koszt i w godzinach pracy, Zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, Wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy.

6 Obowiązki pracownika w zakresie szkoleń bhp:
Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp

7 Działalność szkoleniowa może być prowadzona przez:
Pracodawcę, a na jego zlecenie także przez: Jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów.

8 Pracodawcy oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp powinny zapewnić: Programy dla poszczególnych rodzajów szkolenia dla określonych grup stanowisk, Wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia szkoleń, Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do realizacji szkoleń, Właściwy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bhp, Prowadzenie dokumentacji w postaci: - programów szkolenia, - dzienników zajęć, - protokołów z przebiegu egzaminów,, - rejestrów wydanych zaświadczeń.

9 Szkolenie w zakresie bhp prowadzone jest jako:
Szkolenie wstępne, obejmujące: - instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne), - instruktaż stanowiskowy(szkolenie wstępne na stanowisku pracy), - szkolenie podstawowe (szkolenie wstępne podstawowe), Szkolenie okresowe.

10 Szkolenie w zakresie bhp prowadzone jest w formie:
Instruktażu – rozumianego jako szkolenie lub doskonalenie, w trakcie którego odbywa się teoretyczne i praktyczne przekazywanie wiadomości w zakresie bhp, w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin, Seminarium – jw. , obejmujące od 10 do 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, Samokształcenia kierowanego – jw. Obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz naukę własną pracowników.

11 Szkolenie wstępne: Szkolenie wstępne przeprowadza się według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów), Szczegółowe zasady szkoleń zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. nr 62 poz.285. Ramowe programy szkoleń zawarte są w załączniku do ww. rozporządzenia.

12 Szkolenie wstępne ogólne:
Powinno zapoznać pracownika z: 1. podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy 2. przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, 3. zasadami udzielania pierwszej pomocy, Instruktaż ogólny przechodzą: - wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, - studenci odbywający praktyki studenckie, - uczniowie szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

13 Szkolenie wstępne ogólne:
Szkolenie wstępne przeprowadzają służby BHP, pracodawca lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego ogólnego to 3 godz. Dla udokumentowania powinien być prowadzony rejestr instruktażu, Szkolenie wstępne ogólne kończy się wydaniem zaświadczenia, przechowywane w aktach osobowych pracownika.

14

15

16 Szkolenie wstępne stanowiskowe:
Powinno zapoznać pracownika z: 1. Zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku, 2. Sposobami ochrony przed zagrożeniami, 3. Metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przechodzą: - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośr. kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na zagrożenie zawodowe, - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których nastąpiły zmiany procesu technologicznego, organizacji pracy, wprowadzono substancje szkodliwe lub niebezpieczne, - studenci odbywający praktyki studenckie, - uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

17 Szkolenie wstępne stanowiskowe:
Szkolenie wstępne stanowiskowe przeprowadza - osoba kierująca pracownikami służby BHP, - osoba wyznaczona przez pracodawcę, - osoba lub pracownicy wyznaczeni, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, - osoba przeszkolona w zakresie przeprowadzania instruktażu, Minimalny czas trwania instruktażu stanowiskowego to 8 godz. Szkolenie wstępne stanowiskowe kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia, przechowywanym w aktach osobowych pracownika, Zaleca się przeprowadzenie egzaminu (skład zespołu np. kierownik komórki, pracownik służby bhp, prowadzący instruktaż)

18

19 Szkolenie podstawowe:
Jest szkoleniem jednorazowym, przeprowadzanym w okresie do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku dla: Pracodawców, Osób kierujących pracownikami (kierownicy wydziałów, mistrzów, brygadzistów itp.), Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Projektantów i konstruktorów, Technologów, organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno-technicznych, Pracowników służby bhp, Pozostałych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, niebezpieczne dla zdrowia, Pracowników, których charakter pracy wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

20 Szkolenie podstawowe:
Programy szkolenia ustalone dla poszczególnych grup pracowniczych, Czasy trwania szkoleń podstawowych: Pracodawców min 30 godz, Pracowników robotniczych min 19 godz, Projektantów min 12 godz, Konstruktorów maszyn min 15 godz, Technologów, inż-tech min 72 godz, Służby bhp min 153 godz (40 ćw), Administracyjno-biurowych min 18 godz, Szkolenie kończy się EGZAMINEM, Ze szkolenia podstawowego zwolnieni są: technicy bezpieczeństwa, absolwenci studiów wyższych o specjalności bhp oraz studiów podyplomowych, inspektorzy pracy.

21 Szkolenie okresowe: Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Dotyczy osób, które przeszły szkolenie podstawowe, Częstotliwość szkoleń okresowych jak również czas trwania szkoleń określa pracodawca w porozumieniu z z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami załogi, jednak nie rzadziej niż: co 3 lata – w formie instruktażu – dla stanowisk robotniczych, co rok – w formie instruktażu – dla stanowisk robotniczych, na których występują szczególne zagrożenia wypadkowe, co 6 lat – dla pozostałych pracowników.

22 Szkolenie okresowe: Programy szkolenia ustalone dla poszczególnych grup pracowniczych, Czasy trwania szkoleń okresowych: Pracodawców min 14 godz, Osób kierujących pracown. min 19 godz, Pracowników robotniczych min 10 godz, Technologów, inż-tech min 20 godz, Służby bhp min 32 godz (4 ćw), Administracyjno-biurowych min 10 godz, Szkolenie kończy się EGZAMINEM,

23

24 Szkolenie – dodatkowa dokumentacja:
Dziennik lekcyjny kursu (seminarium) w zakresie bhp, Protokół z przebiegu egzaminu, Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.


Pobierz ppt "Szkolenia bhp pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google