Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.

2 Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Uchwały w sprawie określenia stawek w podatkach samorządowych.

4 Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2005r tj. : prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 103% średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - na poziomie 103% oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

5 udziały w podatkach dochodowych PIT – 36,51%* 1.513.198zł CIT – 6,71% 5.000zł dodatkowe źródło dochodów: 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.500zł DOCHODY GMINY - transferowane część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ust. budżetowej (suma kwoty podstawowej i uzupełniającej) 886.551zł kwota podstawowa gdy G <92%Gg gminy otrzymują wyrównanie zależnie od przedziału: do 40% Gg - w 90% do 75% Gg - w 80% do 92% Gg - w 75 % kwota uzupełniająca 17% Gg otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej w kraju oraz G < 150% Gg część równoważąca subwencji ogólnej wyrównywanie różnic w dochodach (wynika z wpłat) 470.252zł część oświatowa subwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań 4.817.570zł wpłaty – dochód budżetu państwa wydatek budżetu państwa * Udział gmin we wpływach w podatku PIT w 2004r.wynosił 35,72% i był ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

6 Udziały w podatkach bezpośrednich w gminach z 27,6% w 2003 - do 35,72 %* w 2004 r. 36,51% w 2005 r. CIT w gminach z 5% w 2003 - do 6,71 % od 2004 r. PIT * Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

7 II. DOCHODY GMINY

8 struktura dochodów

9 Dz.Tytuły działów Plan na 2004r przew. wyk. Plan na 2005rWskaźnik % 020 leśnictwo 5 8216 000103,1 600 transport i łączność 440 785 0,0 700 gospodarka mieszkaniowa 779 3941 103 800142,8 710 działalność usługowa 9 0007 00077,8 750 administracja publiczna 74 55069 93893,8 751 urzędy naczelne 31 314 1 7175,5 752 obrona narodowa 500 100,0 754 bezpieczeństwo publiczne 700 100,0 756 dochody od osób prawnych, fizycznych... 5 871 2506 355 141108,2 758 różne rozliczenia 6 871 4096 180 37389,9 801 oświata i wychowanie 528 596559 997105,9 852 pomoc społeczna 1 366 6541 582 000115,8 900 gospodarka komunalna 745 6204 988 428669,0 921 kultura i ochrona dziedzictwa 3 000 Razem16 722 22720 855 594121,7 Dochody według działów

10 podatek od nieruchomości3 050 000 podatek rolny1 004 000 podatek leśny81 000 podatek od środków transportowych232 000 podatki wnoszone przez US231 200 pozostałe opłaty i odsetki152 500 udziały w podatkach bezpośrednich1 518 198 wpływy z majątku gminy1 100 800 wpływy z różnych dochodów100 246 dochody z administracji rządowej (5%)1 500 R A Z E M7 481 444 Struktura dochodów własnych

11 PODATKI LOKALNE W GMINIE W 2005 ROKU NIE WZROSŁY Podatek od nieruchomości w tym od działalności gospodarczej (budynki i grunty) utrzymywany jest bez zmian na poziomie 2003 roku

12 III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

13 Dz.Tytuł działów Plan na 2004r po zmianach Plan na 2005r Wskaźnik % 010 rolnictwo 21 800 20 800 92,1 020 leśnictwo 1 000 100,0 600 transport i łączność 2 496 886 1 510 000 60,5 630 Turystyka 4 000 0 - 700 gospodarka mieszkaniowa 706 400 565 300 80,8 710 działalność usługowa 5 000 100,0 750 administracja publiczna 2 555 777 2 305 325 102,2 751 urzędy naczelne 31 314 1 717 5,5 752 obrona narodowa 500 100,0 754 bezpieczeństwo publiczne 45 600 62 000 137,5 756 dochody...-pobór podatków 75 000 77 250 103,0 757 obsługa długu publicznego 75 000 80 000 106,7 758 różne rozliczenia 70 000 40 000 57,1 801 oświata i wychowanie 7 948 075 8 305 012 104,5 851 ochrona zdrowia 177 600 165 000 92,9 852 pomoc społeczna 1 924 494 2 090 310 108,6 900 gospodarka komunalna 1 741 262 7 135 000 409,8 921 kultura i ochrona dziedzictwa 984 200 1 109 400 112,7 926kultura fizyczna i sport139 000 50 000 36,0 Razem18 702 908 23 523 594 125,8 Wydatki według działów

14 Wydatki bieżące na oświatę Rozdział PLN 80101Szkoły Podstawowe4 437 422 80104Przedszkola353 388 80110Gimnazja2 649 490 80113Dowożenie uczniów520 472 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli34 240 R A Z E M 7 995 012

15 Wydatki bieżące na oświatę wg. dysponentów

16 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 14.942.794 Wydatki majątkowe 8.580.800 Razem 23.523.594

17 Wydatki majątkowe według działów

18 Najważniejsze zadania do realizacji -przebudowa dróg w miejscowościach : Ostrowina, Dąbrowa, Cieśle Bogusławice, Ligota Mała, Wyszogród, Wszechświęte, Ligocta Wielka, Świerzna, Krzeczyn, Nieciszów, Osada Leśna, Bystre,. - budowa chodników w miejscowościach : Poniatowice, Nieciszów, Wszechświęte- Zarzysko, Dąbrowa, Sokołowice. - remonty dróg, zatok oraz przepustów drogowych umożliwiające prawidłową eksploatację Dział - Transport i łączność

19 Najważniejsze zadania cd. Dział – Oświata i wychowanie - zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę w Nowoszycach, - dokumentacja na rozbudowę świetlicy w Dąbrowie, - dokumentacja na rozbudowę świetlicy Jenkowicach, - remonty świetlic i budynków komunalnych Dział – Gospodarka mieszkaniowa - przystosowanie budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przebudowa wejścia itp..) Dział – Administracja publiczna - budowa auli przy SP Sokołowice, - adaptacja budynku pokoszarowego w Oleśnicy przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Gimnazjum Gminy Oleśnica, - dalsza modernizacja bazy szkolnej szkolnictwa podstawowego

20 Najważniejsze zadania cd. Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzów, - budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Boguszyce i Osiedle Boguszyce, - budowa sieci wodociągowej w; Brzezince, Cieśle - Sokołowice, Nieciszów - Bystre, Ostrowinie, - modernizacja ujęcia wody w Zarzysku wraz z włączeniem go do sieci gminnej oraz modernizacja ujęcia w Świerznej, - zakup urządzeń do zapewnienia ciągłości dostaw wody, - modernizacja punktów świetlnych na terenie gminy, Dział – Kultura fizyczna i sport - zakup szatni dla sportowców

21 IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I DEFICYT

22 Zobowiązania długoterminowe %

23 Deficyt w latach 2003 - 2005

24 Szanowni Państwo Uważam, że będzie to trudny rok gospodarowania finansami gminy, ale efekt będzie dobry dla Mieszkańców Gminy Oleśnica, ze swojej strony dołożę wszelkich starań w celu realizacji przedstawionych Państwu planów a tym samym poprawy wizerunku naszej Gminy oraz warunków życia jej mieszkańców. Wójt Gminy Andrzej Proszkowski


Pobierz ppt "XXI Sesja Rady Gminy 18 styczeń 2005r.. Budżet Gminy Oleśnica na 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google