Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada kontynuacji działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada kontynuacji działania"— Zapis prezentacji:

1 Zasada kontynuacji działania
Opracowali: Paweł Kucharski Łukasz Kuta

2 zasada kontynuacji działania
Zasady rachunkowości zasada kontynuacji działania memoriału współmierności, kasowa, ciągłości, ostrożności (ostrożnej wyceny), przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu.

3 Pojęcie zasady kontynuacji działania
Zasadę kontynuacji działania reguluje art.5 ust.2 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym: „Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym…”

4 Zasada kontynuacji działania
Gdy założenie kontynuacji działania jest realistyczne, wycena posiadanych przez jednostkę: aktywów - opiera się na rzeczywistych cenach (kosztach) poniesionych na ich nabycie, pasywów - w kwotach wymagających zapłaty,

5 Uzasadnienie kontynuacji działania na bazie rachunkowości
każdy podmiot gospodarczy aby działać musi posiadać niezbędne aktywa, wiele podmiotów rachunkowości jak np. spółek kapitałowych bazuje na stałych źródłach finansowania, zwłaszcza na kapitałach własnych, każdy podmiot rachunkowości prowadząc działalność gospodarczą, może z jednej strony osiągać wierzytelności zaś z drugiej wywiązywać się z zobowiązań,

6 Zasada kontynuacji działania w ujęciu MSR
Zgodnie z tym standardem, kierownictwo jednostki, przygotowując sprawozdanie finansowe, powinno dokonać oceny jej zdolności do kontynuacji działania.

7 Brak zasady kontynuacji działania
Natomiast zdarzyć się może, że założenie kontynuacji działania nie jest zasadne, wówczas aktywa wycenia się zgodnie z art.29 ust.1 UoR- “po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości”. Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania

8 Brak realizacji zasady kontynuacji działania
Brak realizacji tej zasady ma miejsce w jednostkach, które są: w stanie likwidacji, upadłości, zmiany formy prawnej.

9 Przykłady zjawisk wskazujących na zagrożenie kontynuacji działania
Zjawiska niefinansowe Zjawiska finansowe

10 Zjawiska niefinansowe
utrata przez jednostkę znaczącego rynku zbytu na sprzedawane towary lub produkty, istotna zmiana warunków rynkowych wystąpienie uzależnienia się jednostki od jednego odbiorcy bądź wytwarzanie jednego lub wąskiego asortymentu produktów, występowanie na rynku niedoborów podstawowych surowców lub utrata kluczowego dostawcy, nierozstrzygnięte sprawy sądowe i administracyjne,

11 Zjawiska finansowe bliski termin spłat kredytów, pożyczek przy równoczesnym braku realnych perspektyw ich spłaty, trudności w wypełnianiu wymaganych przez bank warunków umów, przekroczenie limitów kredytowych, nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi, trwałe straty ponoszone przez jednostkę na działalności operacyjnej, występujące lub przewidywane niedobory środków pieniężnych, utrata zdolności terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli jednostki, niemożność sfinansowania uruchomienia produkcji nowych produktów, zakończenia inwestycji rzeczowych, brak perspektyw wymiany zużytych środków trwałych,

12 Model Altmana Model Altmana bazuje na funkcji pięciu wskaźników finansowych, które mają nadane odpowiednie wagi. Wskaźnikami tymi są: płynność i skuteczność aktywów, rentowność skumulowanych zysków zatrzymanych, rentowność działalności gospodarczej, efekt wspomagania finansowego,  stopień wykorzystania aktywów.

13 Model Altmana Wskaźniki modelu: X1 = kapitał obrotowy / aktywa
X2 = zysk zatrzymany / aktywa X3 = zysk przed opodatkowaniem i spłatą odsetek / aktywa X4 = rynkowa wartość kapitału akcyjnego / księgowa wartość zadłużenia X5 = przychody ze sprzedaży / aktywa

14 Kwalifikacja zagrożenia upadłością według E. Altmana
Wartość wzkaźnika Z Poziom zagrożenia upadłością 1,8 lub mniej Bardzo wysoki 1,81-2,99 Nieokreślony 3,0 i więcej Niewielki

15 Przykład Pan Sklepikarz prowadzi sieć sklepów obuwniczych (15 sklepów). Od następnego roku ze względu na małe obroty planuje on likwidację 4 z nich. Likwidacja części firmy (4 sklepów) spowoduje, iż nie jest zachowana zasada kontynuacji działania, co może mieć konsekwencje w wycenie towarów w sklepach.

16 Przykład Jednostka posiada następujące składniki aktywów i pasywów:
-         środki trwałe zł, dla których wartość dotychczasowego umorzenia wynosi zł, -         wartości niematerialne i prawne zł, które są zużyte w wysokości zł, -         materiały zł, -         produkty gotowe zł, -         należności z tytułu dostaw zł, dla których utworzono odpisy aktualizujące wartość w kwocie zł, -         środki pieniężne zł, -         zobowiązania z tytułu dostaw zł, -         kredyty bankowe (krótkoterminowe) zł, -         kapitał podstawowy zł, -         kapitał zapasowy zł, -         wynik finansowy (strata) zł,

17 Analiza przykładu W wyniku utraty zdolności do kontynuowania działalności wyceniono składniki po cenach sprzedaży netto. Spowodowało to dodatkowe obniżenie wartości: -         środków trwałych o zł, -         wartości niematerialnych i prawnych o zł, -         materiałów o zł, -         produktów gotowych o zł, Utworzono również rezerwę na przewidywane odprawy dla pracowników w kwocie zł.

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zasada kontynuacji działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google