Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUCJA SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BUDOWANIU WIZERUNKU ZAWODOWEGO mgr Halina Boniecka Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUCJA SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BUDOWANIU WIZERUNKU ZAWODOWEGO mgr Halina Boniecka Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUCJA SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BUDOWANIU WIZERUNKU ZAWODOWEGO
mgr Halina Boniecka Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych mgr Halina Boniecka

2 POJĘCIE WIZERUNKU WIZERUNEK (z jęz. Łacińskiego) - to podobizna, portret, wyobrażenie – określonej osoby (np. dobrej czy złej matki, troskliwej czy obojętnej pielęgniarki, przyjaznej lub obcesowej położnej), powstałe najczęściej w momencie pierwszego kontaktu, rzutujące w okresie późniejszym na całą grupę. Słownik Wyrazów Obcych. PWN (1) mgr Halina Boniecka

3 POJĘCIE WIZERUNKU Wizerunek – to swoista zasłona, dzięki której inni będą o nas wiedzieli tylko to, co będziemy im chcieli pokazać. Dobry wizerunek pomaga skuteczniej komunikować się z otoczeniem, zwiększa wiarygodność, ułatwia bycie zauważonym i wysłuchanym. Znaczenie tego pojęcia jest bliskie pojęciu reputacji, renomy szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw. mgr Halina Boniecka

4 POJĘCIE WIZERUNKU W dobie gospodarki wolnorynkowej, charakteryzującej się silną konkurencją, jednym z podstawowych celów każdej organizacji jest budowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Dzięki temu otoczenie kojarzy organizację z określonymi wartościami, rozpoznaje ją wśród innych organizacji działających w tej samej branży, ma do niej zaufanie, które przekłada się na chęć korzystania z jej usług. Słusznym wydaje się, więc stwierdzenie, że organizacja realizuje w dużym stopniu swoje cele oraz osiąga zyski poprzez swój pozytywny wizerunek. mgr Halina Boniecka

5 PIELĘGNIARKA , POŁOŻNA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
mgr Halina Boniecka

6 PIELĘGNIARKA , POŁOŻNA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warunki posiadania Prawa Wykonywania Zawodu: obywatelstwo polskie dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, położniczej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami pełną zdolność do czynności prawnych wykazuje nienaganną postawę etyczną stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu Art. 28, Art. 31Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174) mgr Halina Boniecka

7 INSTYTUCJA SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZAŁOŻENIA
Sąd Pielęgniarek i Położnych ma zapewniać należyte wykonywanie tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, a Okręgowe Sądy Pielęgniarek i Położnych są organami Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych sądy te rozpoznają sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, mgr Halina Boniecka

8 NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów, orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sadu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców a także członków okręgowych sadów, okręgowych rzeczników i ich zastępców. mgr Halina Boniecka

9 NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
orzeka jako II instancja w sprawach odwoławczych w I instancji składa Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych okresowe sprawozdanie o pracy Naczelnego i okręgowych sądów, składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne z działalności NSPiP. mgr Halina Boniecka

10 NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZADANIA
orzekanie w I instancji w składzie trzyosobowym w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wymienionych w art.6 ust.1 pkt. 2 – 4 i art. 7 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o samorządzie  pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku, mgr Halina Boniecka

11 NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZADANIA
orzekanie w II instancji w składzie pięcioosobowym w sprawach odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w I instancji, organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych dla składów okręgowych sądów, przeprowadzanie wizytacji okręgowych sądów. mgr Halina Boniecka

12 NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - ZADANIA
Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe sądy pielęgniarek i położnych rozpatrują sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych tj. za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej mgr Halina Boniecka

13 WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie, na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność prawną, karną, cywilną, dyscyplinarną i administracyjną. Szczegółowe przepisy dotyczące postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych są zawarte w Rozdziale 6 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (DZ. U. Nr 174 poz. 1038) mgr Halina Boniecka

14 NEGATYWNE ZACHOWANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
nieetyczne postępowanie pielęgniarki oddziałowej w stosunku do podwładnych pomyłka w podaniu leku dożylnie niedopełnienie obowiązku poinformowania i uzyskania zgody na wykonanie zabiegu nacięcia krocza mgr Halina Boniecka

15 NEGATYWNE ZACHOWANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
brak przez instrumentariuszkę kontroli zużytych materiałów po zabiegu operacyjnym podawanie przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego leków silnie działających aroganckie zachowanie wobec rodziny chorej fałszowanie dokumentacji medycznej mgr Halina Boniecka

16 WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ A SĄDOWNICTWO
Znajomość podstaw prawnych funkcjonowania sądu samorządowego, znajomość ustaw wykonywanego zawodu przyczynia się do wnikliwej, rzetelnej oceny każdej sprawy oraz do wydania bezstronnego i zasadnego orzeczenia. mgr Halina Boniecka

17 WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ A SĄDOWNICTWO
Dla wizerunku pielęgniarek i położnych istotne jest ograniczenie autonomii indywidualnej, ponieważ za zarządzanie zespołem pielęgniarsko – położniczym odpowiedzialna jest oddziałowa, zaś na szczeblu strategicznym naczelna/ dyrektor ds. pielęgniarstwa. Pielęgniarka oddziałowa – decyduje o przyjęciu i zwalnianiu pracowników, motywuje ich, nagradza. Od niej zależy wybór metody pielęgnowania i egzekwowanie odpowiedzialności za wyniki opieki, rewizja regulaminów pracy, rozliczanie z powierzonych zadań, a także edukacja i wsparcie psychiczne. mgr Halina Boniecka

18 WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ A SĄDOWNICTWO
Na podstawie prowadzonych spraw przez Naczelny Sąd i okręgowe sady uznać należy, iż większość wykroczeń zawodowych jest spowodowana brakiem przez pielęgniarki i położne znajomości podstaw prawnych wykonywania zawodu oraz zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. mgr Halina Boniecka

19 WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ A SĄDOWNICTWO
Bardzo ważna jest komunikacja międzyludzka – komunikacja pielęgniarki z pacjentem jego rodziną oraz z zespołem terapeutycznym. Zawód pielęgniarki / położnej jest zawodem wyjątkowym, ponieważ podmiotem pracy jest drugi człowiek, chory człowiek lub zagrożony chorobą. mgr Halina Boniecka

20 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Właściwy wizerunek to aspekt zawodu pielęgniarki i położnej. Stanowi o jego prestiżu społecznym oraz pozycji wśród pracowników , ochrony zdrowia. Zawód ten ma zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Na jego prestiż i pozycję wpływają wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje, wartości wywodzące się z filozofii zawodu, etyki i odpowiedzialności zawodowej. mgr Halina Boniecka

21 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Wiek XXI stawia przed pielęgniarkami/położnymi nowe zadania, do których realizacji niezbędna jest odpowiednia wiedza, umiejętności i niezłomność moralna. Współczesne pielęgniarstwo to nie tylko praca przy łóżku chorego, a bardzo szeroki obszar działalności społecznej, w tym edukacja pacjenta i jego rodziny w zdrowiu i chorobie, to także pedagogika zawodowa, zarządzanie, praca administracyjna, samorządowa i naukowa. mgr Halina Boniecka

22 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Wizerunek danej osoby, zakładu, zawodu czy organizacji społecznej organizacji kształtowany jest również przez liderów opinii publicznej. Duże znaczenie mają zasłyszane przypadkowo od znajomych, z mediów lub w pracy informacje dotyczące danego zakładu opieki zdrowotnej i jego personelu. mgr Halina Boniecka

23 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Istotną grupą czynników najczęściej ocenianą są jej usługi medyczne i sposób ich wykonywania. Na wizerunek każdego zawodu i organizacji mają także wpływ prowadzone akcje promocyjne. Niezwykle istotnym czynnikiem wizerunku, nabierającym coraz większego znaczenia, jest doświadczenie wyniesione przez osoby z otoczenia, z kontaktów z różnymi organizacjami. ze sposobu obsługi pacjentów/ klientów mgr Halina Boniecka

24 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Istotną grupą czynników najczęściej ocenianą są jej usługi medyczne i sposób ich wykonywania. Na wizerunek każdego zawodu i organizacji mają także wpływ prowadzone akcje promocyjne. Niezwykle istotnym czynnikiem wizerunku, nabierającym coraz większego znaczenia, jest doświadczenie wyniesione przez osoby z otoczenia, z kontaktów z różnymi organizacjami. ze sposobu obsługi pacjentów/ klientów mgr Halina Boniecka

25 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Nieuprzejmie obsłużony pacjent / klient zapamięta tą sytuację i na jej podstawie będzie tworzył jej negatywny obraz. Nie zwróci przy tym uwagi na inne, równie istotne czynniki tj.: wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych sprzętu medycznego zaplecza logistycznego wysokiej kultury osobistej personelu medycznego. mgr Halina Boniecka

26 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Właściwy wizerunek jest wartością samą w sobie. Dlatego jest bardzo podatny na wszelkie wydarzenia, które mogą się przyczynić do jego dewaluacji. Stąd też wizerunek odgrywa szczególną rolę w sytuacjach zagrożenia, kryzysów i konfliktów, słabego zaangażowania pracowników w działalność zakładów opieki zdrowotnej oraz działań pod presją czasu. mgr Halina Boniecka

27 WIZERUNEK ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Pielęgniarki i położne muszą być przygotowane nie tylko na ewentualne trudne sytuacje, ale także na konieczność odbudowy naruszonego wizerunku. Wówczas celem ich jest: odzyskanie zaufania pacjentów, minimalizowanie strat ekonomicznych i społecznych oraz jak najszybszy powrót do stabilnej sytuacji, która zagwarantuje utrwalenie właściwego wizerunku. Wybór strategii odbudowy wizerunku zależy więc od wielu okoliczności. mgr Halina Boniecka

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mgr Halina Boniecka


Pobierz ppt "INSTYTUCJA SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BUDOWANIU WIZERUNKU ZAWODOWEGO mgr Halina Boniecka Przewodnicząca Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google