Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wykład nr 3 (1x45 min) Służby ochrony na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

2 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1999 r.)

3 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej:   1)   warunki i tryb ich tworzenia,   2)   strukturę organizacyjną i zakres działania,   3)   uzbrojenie i wyposażenie,   4)   warunki zatrudnienia pracowników,   5)   umundurowanie i odznaki służbowe.

4 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze

5 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Oddziały wart cywilnych do ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych tworzy, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub dowódca Garnizonu Warszawa. Warunkiem utworzenia w jednostce wojskowej oddziału wart cywilnych jest wprowadzenie stosownych zmian do jej etatu oraz przydzielenie etatów kalkulacyjnych i środków na wynagrodzenia pracowników.

6 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny dotychczasową ochronę terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych nadal sprawują oddziały wart cywilnych. Zadania ochronne są realizowane przez pracowników oddziałów wart cywilnych, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne.

7 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Tworzy się dwie kategorie oddziałów wart cywilnych:   1)   I kategorii - przy liczbie wartowników ponad 30,   2)   II kategorii - przy liczbie wartowników do 30.

8 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze W skład oddziału wart cywilnych wchodzą pracownicy ochrony: komendant, zastępca komendanta (tylko w oddziałach wart cywilnych I kategorii), dowódcy wart (gdy wystawiany jest tylko 1 posterunek to d-ca warty pełni rolę komendanta) wartownicy (na stanowiskach starszego wartownika, wartownika lub młodszego wartownika). Komendantowi mogą podlegać także portierzy i dozorcy.

9 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy w szczególności:  1)   zapewnienie ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych,   2)   strzeżenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem powierzonego mienia wojskowego, znajdującego się na terenach komórek i jednostek organizacyjnych oraz w obiektach wojskowych,   3)   kontrolowanie - dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach komórek i jednostek organizacyjnych lub w obiektach wojskowych, - wynoszenia lub wywożenia mienia oraz uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na tereny komórek i jednostek organizacyjnych oraz do obiektów chronionych,

10 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do zakresu działania oddziału wart cywilnych należy (c.d.):      4)   współpraca z wojskowymi organami porządkowymi na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz składu służby garnizonowej (Dz. U. Nr 123, poz. 1353). Szczegółowy zakres działania służby ochronnej określają dowódcy jednostek wojskowych, na podstawie odrębnych przepisów.

11 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Na czas pełnienia służby ochronnej dowódców wart i wartowników wyposaża się w broń i amunicję służbową lub inne środki przymusu bezpośredniego. (ponadto w: opatrunki osobiste, środki łączności radiotelefonicznej, latarki, ostrzegacze napadowe oraz maski przeciwgazowe, kamizelki kuloodporne, środki transportu). Decyzję o rodzaju uzbrojenia i wyposażenia oddziałów wart cywilnych w środki przymusu bezpośredniego podczas ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych podejmują dowódcy jednostki wojskowej, właściwy dowódca rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub dowódca Garnizonu Warszawa.

12 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony może występować z bronią palną podczas pełnienia służby ochronnej i konwojowania oraz w czasie programowych szkoleń. Oddział wart cywilnych powinien posiadać broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego na pełny stan pracowników ochrony zatrudnionych w jednostce wojskowej.

13 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku komendanta, jego zastępcy lub dowódcy warty jest obowiązana posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia oraz posiadać co najmniej sześcioletni staż pracy w oddziale wart cywilnych lub była żołnierzem zawodowym (na stanowisku zastępcy komendanta wymagany jest pięcioletni staż pracy w oddziale wart cywilnych).

14 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku wartownika jest obowiązana posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia Starszym wartownikiem może być osoba, która ponadto posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku wartownika oddziału wart cywilnych. Wartownikiem może być osoba, która ponadto posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku młodszego wartownika oddziału wart cywilnych. Młodszym wartownikiem może być osoba, która ponadto została przeszkolona w zakresie posługiwania się bronią palną, wykorzystywaną w danym oddziale wart cywilnych.

15 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownicy ochrony powinni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich i psychologicznych stwierdzające przydatność do wykonywania zadań. W przypadkach nie uregulowanych w rozporządzeniu, w zakresie zatrudniania pracowników ochrony, stosuje się Kodeks Pracy.

16 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownik ochrony otrzymuje umundurowanie służbowe na koszt jednostki wojskowej, w której jest zatrudniony. W skład umundurowania wchodzą:   1)   mundur, kurtka zimowa, czapka letnia i zimowa oraz koszulobluza i rękawice polowe - koloru czarnego w nieregularne plamy o różnych odcieniach czerni i szarości,   2)   obuwie, pas główny, peleryna, rękawiczki dziane i szalokominiarka - koloru czarnego. Pracownik ochrony na umundurowaniu nosi oznaki stanowisk służbowych koloru pomarańczowego oraz odznakę służbową.

17 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze młodszy wartownik wartownik starszy wartownik dowódca warty zastępca komendanta komendant

18 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze WZÓR ODZNAKI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

19 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. (Dz. U. z dnia 12 lipca 1999 r.)

20 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 pkt 7 i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia zwanej dalej "ustawą". specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne - wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

21 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Garnizonu Warszawa, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, na wniosek dowódców podległych jednostek wojskowych, wyrażają zgodę na zaangażowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych do ochrony terenów, obiektów lub urządzeń tych jednostek wojskowych.

22 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zgodę, o której była mowa w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych - na wniosek szefów lub dyrektorów tych jednostek organizacyjnych - wyrażają bezpośredni przełożeni tych jednostek. Dowódca Garnizonu Warszawa wyraża wzmiankowaną zgodę także w stosunku do komórek Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, chronionych przez jednostki wojskowe podległe dowódcy Garnizonu Warszawa - na wniosek szefów lub dyrektorów tych komórek i jednostek organizacyjnych.

23 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze

24 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Warunkiem zaangażowania do ochrony w jednostce wojskowej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przedsiębiorcy jest wprowadzenie stosownych zmian w etacie jednostki wojskowej, gdy rozformowywany jest etatowy pododdział ochrony lub zmniejszany jest jego stan osobowy oraz zapewnione są środki finansowe na realizację usług ochronnych przez tę formację, a także wyrażenie zgody przez przedsiębiorcę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

25 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny ochrona terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych może być prowadzona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne przedsiębiorców, zmilitaryzowane na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 707).

26 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zakres i przedmiot działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej określa się w umowie zawartej pomiędzy dowódcą jednostki wojskowej a przedsiębiorcą oraz w "Instrukcji ochrony", opracowanej przez tego przedsiębiorcę przy udziale przedstawiciela jednostki wojskowej. Instrukcję podpisują dowódca jednostki wojskowej i przedsiębiorca.

27 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do zakresu działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej należy: 1)   ochrona terenów, obiektów i urządzeń jednostki wojskowej, 2)   konwojowanie mienia jednostki wojskowej, 3)   przekazywanie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowym organom porządkowym osób ujętych podczas wykonywania zadań ochronnych,

28 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zakres działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (c.d.): 4)   współpraca z Żandarmerią Wojskową, wojskowymi organami porządkowymi i Policją, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 5)   współpraca z wewnętrzną służbą ochrony oraz wojskową ochroną przeciwpożarową, jeżeli znajdują się na terenie jednostki wojskowej lub w obrębie ochranianych obiektów wojskowych, 6)   wykonywanie innych zadań określonych w planie ochrony jednostki wojskowej.

29 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać zakres i przedmiot ochrony, a w szczególności: 1)   wskazanie, zgodnie z planem ochrony, terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych podlegających ochronie, 2)   zobowiązanie przedsiębiorcy do strzeżenia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem powierzonego mienia wojskowego,

30 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 3)   uprawnienie przedsiębiorcy do kontroli dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na terenach komórek i jednostek organizacyjnych lub w obiektach wojskowych, wynoszenia lub wywożenia mienia oraz uniemożliwienia nielegalnego wejścia osób postronnych na tereny komórek i jednostek organizacyjnych oraz do obiektów chronionych,

31 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 4)   zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych przez pracowników ochrony specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej prowadzonych przez przełożonych oraz osoby określone w odrębnych przepisach, posiadające upoważnienia do kontroli stanu ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych,

32 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 5)   uzbrojenie i wyposażenie oraz umundurowanie pracowników ochrony, 6)   podległość pracowników ochrony, 7)   uprawnienia osób funkcyjnych jednostki wojskowej oraz służb dyżurnych w stosunku do pracowników ochrony, 8)   szczegółowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy i pracowników ochrony za powierzone ochronie mienie,

33 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 9)   szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową, zawarte w "Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego", załączonej do umowy, w związku z jej wykonywaniem przez przedsiębiorcę i pracowników ochrony, 10)  skutki oraz zakres odpowiedzialności stron umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, 

34 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 11)  obowiązek przekazania dowódcy jednostki wojskowej przez przedsiębiorcę wykazu wszystkich pracowników ochrony przewidzianych do ochrony terenu, obiektu lub urządzeń jednostki wojskowej wraz z podaniem stopnia, numeru i organu wydającego licencje posiadane przez tych pracowników ochrony, 

35 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Umowa powinna zawierać (c.d.): 12)  obowiązek bieżącego szkolenia pracowników ochrony przez przedsiębiorcę oraz odbywania strzelań przez wszystkich pracowników ochrony z broni będącej na ich wyposażeniu. Pracownicy ochrony powinni odbywać strzelania co najmniej raz na dwa miesiące.

36 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Szczegółowe zadania i sposób działania specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej określa się w instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego, stanowiącej załącznik do omawianej umowy. Instrukcję opracowują i podpisują przedsiębiorca oraz dowódca jednostki wojskowej.

37 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Instrukcja ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego powinna zawierać:   1)   charakterystykę ochranianego terenu, obiektu lub urządzeń jednostki wojskowej,   2)   cel ochrony,   3)    obowiązki dowódców i pracowników ochrony,   4)   zadania pracowników ochrony podczas pełnienia służby ochronnej na posterunkach oraz w czasie patrolowania,,   5)   wykaz osób upoważnionych do otwierania pomieszczeń podlegających ochronie - opracowany przez jednostkę wojskową,

38 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zawartość Instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego (c.d.):    6)  imienny wykaz przełożonych pracowników ochrony, którymi są: a)  przedsiębiorca, b)  dowódcy ochrony wyznaczeni przez przedsiębiorcę,

39 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zawartość Instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego (c.d.):    7)   sposób postępowania pracowników ochrony w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia albo w razie zwiększonego zagrożenia ochranianego terenu, obiektu lub urządzenia wojskowego oraz w przypadku zaistnienia kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych,

40 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zawartość Instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego (c.d.):     8)  sposób powiadamiania przez przełożonych, o których mowa w pkt 6, dowódcy jednostki wojskowej oraz właściwego wojskowego organu porządkowego określonego w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz i Nr 154, poz oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) - w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia albo w razie zwiększonego zagrożenia ochranianego terenu, obiektu lub urządzenia wojskowego, w czasie konwojowania oraz w przypadku zaistnienia kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych,

41 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Zawartość Instrukcji ochrony terenu komórki lub jednostki organizacyjnej, obiektu lub urządzenia wojskowego (c.d.):     9)  zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, 10)  wyciągi z ustaw i innych dokumentów normatywnych dotyczących warunków i sposobów postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej oraz podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego, 11)  uprawnienia osób funkcyjnych jednostki wojskowej i służb dyżurnych w stosunku do dowódców i pracowników ochrony oraz zakres i sposób prowadzenia przez przełożonych i osoby upoważnione kontroli wykonywania zadań ochronnych.

42 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przedsiębiorca ubiegający się o zawarcie umowy jest obowiązany uzyskać od Wojskowych Służb Informacyjnych świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, gdy realizacja umowy będzie wiązać się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

43 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Pracownicy ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych przedsiębiorców oraz oddziałów wart cywilnych, przewidziani do wykonywania zadań ochronnych w jednostce wojskowej, przed przystąpieniem do ich realizacji są obowiązani uzyskać poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez: 1)   Wojskowe Służby Informacyjne lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy wykonywanie zadań ochronnych będzie wiązać się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę państwową, 2)   pełnomocnika ochrony przedsiębiorcy lub jednostki wojskowej, gdy wykonywanie zadań ochronnych będzie wiązać się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

44 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wspomniane poświadczenia bezpieczeństwa wydaje dla pracowników ochrony: 1)   dla specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej przedsiębiorcy - pełnomocnik ochrony przedsiębiorcy, 2)   dla oddziału wart cywilnych - pełnomocnik ochrony jednostki wojskowej.

45 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Podczas wykonywania zadań ochrony terenów komórek i jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych pracownicy ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych są uprawnieni do legitymowania i ujęcia osób oraz użycia broni palnej i stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy. Z uprawnieniami tymi zapoznaje się stany osobowe jednostki wojskowej lub obiektu wojskowego chronionego przez przedsiębiorcę.

46 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Dowódca jednostki wojskowej jest obowiązany:   1)   udostępnić przedsiębiorcy: a)  pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań ochronnych, pomieszczenia socjalne dla pracowników ochrony oraz punkt doraźnej pomocy medycznej, zabezpieczający daną jednostkę wojskową, b)  środki łączności do powiadamiania i alarmowania o zaistniałych zdarzeniach oraz   2)   zapewnić niezbędne oświetlenie obiektów oraz ich właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe.

47 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać następujące dokumenty: 1)   instrukcję ochrony jednostki, obiektu lub urządzenia wojskowego, 2)   plan lub wyciąg z tego planu ochrony jednostki, obiektu lub urządzenia - opracowany przez jednostkę wojskową, 3)   tabelę posterunków, 4)   książkę meldunków, 5)   w zależności od potrzeb - książkę ewidencji i wydawania kluczy,

48 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać następujące dokumenty (c.d.):  6)   wzory: upoważnień do kontroli, przepustek, legitymacji poselskiej i senatorskiej, właściwych zezwoleń wydanych przedstawicielom placówek dyplomatycznych państw obcych - uprawniających do wejścia lub wjazdu i przebywania na terenie chronionych obiektów wojskowych - opracowane przez jednostkę wojskową,   

49 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać następujące dokumenty (c.d.): 7)   wykaz telefonów alarmowych i służbowych, 8)   sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania, 9)   plan ochrony przeciwpożarowej, 10)  spis wyposażenia pomieszczeń wartowni, 11)  wzory plomb i odciski pieczęci każdego posterunku.

50 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze sygnały

51

52 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO
Szt Gen. 1538/2002 PORADNIK STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ MECHANICZNYCH ORAZ OGRODZEŃ W OCHRONIE TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA WOJSKOWEGO WARSZAWA 2002

53 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze


Pobierz ppt "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google