Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Analiza akcji – przypadek rynku efektywnego na poziomie słabym: ANALIZA FUNDAMENTALNA Katarzyna Cholawo 133788 Katarzyna Bilakiewicz 133775.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Analiza akcji – przypadek rynku efektywnego na poziomie słabym: ANALIZA FUNDAMENTALNA Katarzyna Cholawo 133788 Katarzyna Bilakiewicz 133775."— Zapis prezentacji:

1 1 Analiza akcji – przypadek rynku efektywnego na poziomie słabym: ANALIZA FUNDAMENTALNA Katarzyna Cholawo 133788 Katarzyna Bilakiewicz 133775

2 2 Analiza fundamentalna Taksonomia –Technika niestandardowa –Znajduje się między metodami matematycznymi a nie matematycznymi Klasa problemu –Analiza fundamentalna znajduje się w klasie analiz aktywów finansowych

3 Czym zajmuje się analiza fundamentalna? Koncentruje się na emitencie papieru wartościowego, jego otoczeniu ekonomicznym, w którym funkcjonuje. Jej celem jest określenie opłacalności inwestycji w akcje spółki Odpowiada na pytanie: Czy warto zainwestować w te papiery wartościowe?

4 4 Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna bierze pod uwagę następujące czynniki: ogólny klimat ekonomiczny zdarzenia polityczne politykę fiskalną i monetarną pozycję finansową spółki sytuację w poszczególnych branżach

5 5 Analiza fundamentalna Założenia –Stosowana do analizy aktywów finansowych –Należy posiadać wiedzę z zakresu gospodarki, rynku, polityki kraju oraz szczegółowe dane o firmie –Wykonują ją grupy ekspertów –Do inwestycji długookresowych

6 6 Etapy analizy fundamentalnej 1. Analizy makroekonomicznej. 2. Analizy sektorowej. 3. Analizy sytuacyjnej firmy. 4. Analizy finansowej spółki. 5. Wyceny akcji

7 Analiza makroekonomiczna Czy nam się opłaca inwestować?

8 Analiza makroekonomiczna Powinna uwzględniać stan oraz wahania koniunktury gospodarczej W analizie makroekonomicznej dokonuje się ogólnej oceny atrakcyjności inwestowania na danym rynku akcji.

9 Analiza sektorowa Czy posiada zdolności rozwoju w stosunku do całej gospodarki?

10 Analiza sektorowa W analizie sektorowej dokonuje się oceny atrakcyjności inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki Następnie dokonuje się analizy sytuacyjnej spółki – jest to ocena spółki na tle innych danego sektora

11 11 Analiza finansowa

12 12 Klasy wskaźników Płynności – czy firma ma szybki dostęp do gotówki? Aktywność – jak szybko należności zmieniane są na gotówkę? Zadłużenia – jak firma radzi sobie z kapitałem obcym? Rentowność – jak zyskowna jest działalność? Wartość rynkowa – jaką wartość ma spółka na rynku?

13 13 Wskaźniki płynności Bieżącej płynności – zdolność do regulowania zobowiązań środkami obrotowymi Aktywa bieżące/pasywa bieżące Optymalnie <1 kłopoty z płynnością >3 majątek niepotrzebnie zalega np w postaci zapasów

14 14 Wskaźniki aktywności Rotacja należności – ile razy w ciągu roku firma odtwarza swoje należności przychody/stan należności Firma w ciągu roku powinna średnio 7-10 razy obrócić należnościami Im niższy wskaźnik tym gorzej

15 15 Wskaźniki zadłużenia Ogólnego zadłużenia – jaki udział w majątku przedsiębiorstwa stanowi kapitał obcy Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem Powinno być w przedziale 0,57-0,67 Im wyższy tym wyższe zadłużenie a więc ryzyko finansowe

16 16 Wskaźniki rentowności Rentowności sprzedaży – zdolność do generowania zysku ze sprzedaży (Zysk netto/sprzedaż netto)x100% Im wyższy tym lepiej Powinno porównywać się te wskaźniki z tym wskaźnikiem w innych firmach

17 17 Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów ROA – jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem? (zysk netto/aktywa ogółem)x100% Im wyższy procent tym lepsza sytuacja finansowa firmy Aby dostać kredyt musi byc minimum 2-6%

18 18 Wskaźniki rentowności Zwrot z kapitału własnego ROE – wielkość zysku na jednostkę kapitału zainwestowanego Zysk netto/kapitały własne Im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja, możliwe uzyskanie nadwyżki finansowej i dywidend dla akcjonariuszy

19 19 Wartość rynkowa Zyskowność na jedną akcję - EPS Zysk netto/ilość akcji wyemitowanych Obliczany najczęściej co kwartał Bardzo zmienny w czasie Ważny dla inwestorów oczekujących na dywidendę

20 20 Wartość rynkowa Wskaźnik ceny akcji w stosunku do bieżących zysków P/E – ile razy wartość rynkowa przewyższa wartość wypracowanego w ciągu roku zysku Cena rynkowa akcji/zysk na 1 akcję Najpopularniejszy Cel: czy inwestowanie w tę spółkę ma sens? Odzwierciedla stosunek inwestorów do spółki

21 21 Interpretacja wskaźników Interpretacha wskaźników jest najtrudniejszą cześćią analizy fundamentalnej. Pozwalają zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia spółki. Wskaźniki analizuje się na 2 sposoby: - analiza trendu – obliczamy przez parę lat i sprawdzamy jak się zachowuje - analiza porównawcza – porównanie z innymi przedsiębiorstwami

22 22 Wycena akcji Gdy poprzednie etapy analizy przeszła spółka pozytywnie, więc warto się nią interesować Ustalamy cenę akcji po to, by wiedzieć czy jest niedowartościowana (kupuj!) czy też jest przewartościowana (sprzedaj) Rynek nie jest idealny i cena akcji nie zawsze odpowiada jej wartości wewnętrznej

23 23 Relacje: cena giełdowa a wartość wewnętrzna

24 24 Wycena spółki Wartość pojedynczej akcji otrzymujemy poprzez podzielenie wartości całej spółki przez liczbę akcji Pozostaje pytanie, jak obliczyć wartość spółki? Analizujemy 2 szacunki: - majątek przedsiębiorstwa - stopień zorganizowania środków (zdolność do przynoszenia zysku)

25 25 Metody wyceny akcji Dochodowe – prognozowanie i aktualizowanie możliwych do osiągnięcia dochodów Koszty i majątek firmy – szacowanie wartości składników spółki Porównań rynkowych – na rynku kapitałowym, porównanie wartości kapitałów własnych i długu Mieszane – dochodowe i kosztowe

26 26 Wady analizy fundamentalnej Założenie że zyski będą rosły dlatego, że robiły tak do tej pory Stałość tempa wzrostu Założenie stałości gospodarki (nie ma recesji i ekspansji) Historyczność badanych wskaźników Niemożność uwzględnienia wszystkich rodzai ryzyka m.in. Zmiany stóp procentowych, walutowego itp Zbyt duży wpływ subiektywności ocen

27 27 Przykład analizy fundamentalnej Z portalu bossa.pl Agora SA

28 28 Przykład analizy fundamentalnej – Agora SA

29 29 Prognoza standardowa – dane do roku 2004 roczne

30 30 Prognoza metodą wykładniczą Browna

31 31 Prognoza standardowa – dane do roku 2004 - kwartalne

32 32 Prognoza metodą wskaźników przy wahaniach sezonowych

33 33 Prognoza wahań sezonowych – zestawienie roczne

34 34 Porównanie prognoz Przewidywana przez nas to: Brown: 968.809 Sezonowy trend: 1.091.114 Po analizie fundamentalnej wyszło:1.151.300 Rzeczywista wyniosła: 1.202.100

35 35 Porównanie długookresowe

36 36 Podsumowanie

37 37 Bibliografia Zeliaś A., Pawełek., Prognozowanie ekonometryczne. Teoria, przykłady. Zadania.WN PWN Warszawa 2003 Jajuga K., Kuziak., Markowski P., Inwestycje finansowe Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1998 Richie J.C., Analiza fundamentalna Wig-Press, Warszawa 1997 Czekała M., Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1998 www.gielda.traugutt.net www.cdmpekao.com.pl. www.bossa.pl.

38 38 QUIZ

39 Gdzie umiejscawiamy analizę fundamentalną (według taksonomii)? Na początku długiego szeregu Między metodami matematycznymi a niematematycznymi Wyłącznie wśród metod matematyczno- statystycznych

40 Na jakie etapy dzielimy analizę fundamentalną? Analiza finansowa, sektorowa, wycena akcji i analiza SWOT Analiza makroekonomiczna, finansowa, sektorowa, wycena akcji Analiza mikroekonomiczna, finansowa, sektorowa, redukcja akcji

41 Analiza makroekonomiczna : Dokonuje ogólnej oceny atrakcyjności inwestowania na danym rynku akcji Stanowi ocenę efektów końcowych w postaci wyniku finansowego oraz stanu majątkowego Używa do oceny kursu akcji

42 W Analizie tej dokonuje się oceny atrakcyjności inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki Jaka to analiza? Analiza sektorowa Analiza finansowa Analiza makroekonomiczna

43 Jaki podaliśmy przykład liczbowy? Angora SA Agora SA Anglia PKN ORLEN INDYKPOL PKO SA

44 Jak ocenia się wartość wewnętrzną 1 akcji ? Patrzy się na średnią cenę akcji na giełdzie Dzieli się wartość spółki na liczbę akcji Dzieli się zysk spółki na liczbę akcji Bierze się pod uwagę tylko dywidendy na 1 akcję

45 Który wskaźnik jest najbardziej popularny? EBIT P/E ROA ROE


Pobierz ppt "1 Analiza akcji – przypadek rynku efektywnego na poziomie słabym: ANALIZA FUNDAMENTALNA Katarzyna Cholawo 133788 Katarzyna Bilakiewicz 133775."

Podobne prezentacje


Reklamy Google