Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika."— Zapis prezentacji:

1 Pedagogika

2 Pedagogika należy do nauk społecznych, stanowi zespół nauk o wychowaniu, teorię działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym.

3 Do głównych instytucji takiego wychowania zalicza się: rodzinę, przedszkole i szkołę. Obecnie zakres zainteresowań pedagogiki jest o wiele szerszy i obejmuje: samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego, głównie: środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów i in.), instytucji wychowania religijnego itp.

4 Ogólnie Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

5 Czego będziesz uczyć się na studiach pedagogicznych?
filozofia, psychologia, socjologia, pojęcia i systemy pedagogiczne, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna, antropologia kulturowa, logika, metodologia badań społecznych, współczesne koncepcje filozofii i etyki, współczesne problemy socjologii, współczesne problemy psychologii, andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, pedeutologia;

6 Kierunki pedagogiczne
pedagogika eksperymentalna (opisowa) metodologia badań pedagogicznych historia myśli pedagogicznej pedagogika społeczna pedagogika zachowania psychopedagogika pedagogika twórczości pedagogika kreatywna pedologia pedagogika naturalistyczna pedagogika pracy pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika miejsca krytyczna pedagogika miejsca pedagogika kultury pedagogika krytyczna antypedagogika socjologizm pedagogiczny pedagogika egzystencjalna pedagogika religii pedagogika marksistowska

7 Pedagogika specjalizuje się w bardzo wielu aspektach życia jednostki, związanych nie tylko z wychowaniem czy nauczaniem. Prowadzi również działania mające na celu polepszenie lub zahamowanie cech patologii społecznej, w tym psychopatii i socjopatii poprzez organizowanie działań profilaktycznych (psychoprofilaktyka

8 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
SPECJALNOŚCI: logopedia, -pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna, -pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, -pedagogika przedszkolna i terapia pedagogiczna, -pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne, -pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie fizyczne, -edukacja zdrowotna i nauczanie wychowania fizycznego, -opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, -doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe i personalne, -opieka i wychowanie profilaktyką społeczną, -resocjalizacja, -animacja społeczno- kulturowa, -edukacja dla bezpieczeństwa i nauczanie historii, -edukacja obronna z zarządzaniem kryzysowym.

9 SPECJALNOŚCI: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
UNIWERSYTET GDAŃSKI SPECJALNOŚCI: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, -wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, -pedagogika resocjalizacyjna, -wczesna edukacja z językiem angielskim, -wczesna edukacja z logopedią. -Pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika.

10 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
SPECJALNOŚCI: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, -pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, -pedagogika zdrowia, -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika.

11 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
SPECJALNOŚCI: -animacja społeczno-kulturowa, -społeczno-opiekuńcza; -Pedagogika specjalna: resocjalizacja

12 SPECJALNOŚCI: pedagogika resocjalizacyjna,
UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPECJALNOŚCI: pedagogika resocjalizacyjna, -pedagogika w zakresie edukacji dorosłych, -pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, -pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, -edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

13 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
SPECJALNOŚCI: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, -pedagogika opiekuńcza, -pedagogika szkolna z animacją kulturalną, -pedagogika specjalna: oligofrenopedagogika, resocjalizacja.

14 UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
SPECJALNOŚCI: doradztwo zawodowe i personalne, -kształcenie zdalne, -pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, -socjoterapia i promocja zdrowia, -resocjalizacja, - edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i język niemiecki (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe ), -edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, -pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

15 UNIWERSYTET WARSZAWSKI
SPECJALNOŚCI: animacja społeczno-kulturalna, -edukacja ustawiczna i andragogika, -pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie, -pedagogika wczesnoszkolna, -specjalność nauczycielska dodatkowa: wczesne nauczanie języka angielskiego.

16 UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
SPECJALNOŚCI: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, -pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, -pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, -psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, -edukacja dla bezpieczeństwa, - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczna, -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową, - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego

17 UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (STUDIA NIESTACJONARNE)
SPECJALNOŚCI: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową, -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną -edukacja dla bezpieczeństwa, -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego, -resocjalizacja i profilaktyka społeczna, psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna

18 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
SPECJALNOŚCI: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, -edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, -pedagogika rodziny, -pedagogika kultury, -gerontopedagogika, -promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, -praca socjalna- asystent pomocy instytucjonalnej, asystent rodziny.

19 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE (STUDIA NIESTACJONARNE) SPECJALNOŚCI: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, -edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, -pedagogika rodziny, -pedagogika kultury, -gerontopedagogika, -promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, -praca socjalna- asystent pomocy instytucjonalnej, asystent rodziny. -oligofrenopedagogika, -surdopedagogika, -pedagogika z plastyką, -wiedza o kulturze w zakresie muzyki i plastyki.

20 FILIA UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIEM
SPECJALNOŚCI: pedagogika zdrowia, - rekreacji i turystyki, animacja kulturalna, -praca socjalna, - pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, -pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, -doradztwo zawodowe, -pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, -pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, -pedagogika wychowania fizycznego i wychowania obronnego .

21 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO- HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
SPECJALNOŚCI: animator i menedżer kultury, -edukacja dla bezpieczeństwa z etyką, -edukacja wczesnoszkolna z reedukacją, -edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, -pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, -pedagogika przedszkolna z rytmiką, -pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją, -pedagogika z plastyką, -wiedza o kulturze w zakresie muzyki i plastyki.

22 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET OPOLSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

23 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
SPECJALNOŚCI: psychopedagogika, -pedagogika patologii i zagrożeń społecznych, -pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

24 POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

25 AKADEMIA IM.JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
SPECJALNOŚCI: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, -pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, -doradztwo zawodowe i personalne, -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna, -zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem obcym, -pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.

26 AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU
SPECJALNOŚCI: edukacja informatyczna z językiem angielskim, -pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, -pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, -pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem, -pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z językiem niemieckim, -gerontogogika z językiem niemieckim.

27 AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. M.MARII GRZEGORZEWSKIEJ
SPECJALNOŚCI: pedagogika wczesnoszkolna, -pedagogika kreatywności, -pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, - wychowanie przedszkolne, -wychowanie muzyczno-ruchowe, - edukacja plastyczna, -doradztwo zawodowe z bhp, - psychopedagogika kreatywności, - edukacja medialna, -logopedia, - pedagogika zdolności i technologia informacyjna, -tyflopedagogika, -profilaktyka społeczna -wczesne wspomaganie rozwoju

28 WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA „IGNATIANUM’’
SPECJALNOŚCI: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, - pedagogika resocjalizacyjna, - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

29 Perspektywy pracy Ukończenie pedagogiki daje rozległe możliwości znalezienia ciekawej pracy. To zarazem także okazja szybkiego przystosowania się do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci pedagogiki (w zależności od specjalizacji) są przygotowani do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli), placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, wymiarze sprawiedliwości jako: specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą), pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, pracownicy domów pomocy społecznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń edukacyjnych, specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm, przedsiębiorstw, nauczyciele religii, eksperci w poradniach rodzinnych.


Pobierz ppt "Pedagogika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google