Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 służy realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 i jest największym w historii UE programem współfinansowanym z EFS Realizuje działania w obszarach związanych z: zatrudnieniem edukacją integracją społeczną rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich.

3 Cele szczegółowe PO KL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszeni e obszarów wykluczenia społeczneg o Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej

4 PO KL składa się z 10 Priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym >> Komponent centralny środki przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych >> Komponent regionalny środki przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca PO KL Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO KL Instytucja Pośrednicząca Zarządza komponentem regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wdraża część priorytetów komponentu regionalnego Priorytety I - X Priorytet VIII - IX Priorytety VI - VII

6 Komponent centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Komponent regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X

7 Priorytet Środki finansowe 2007-2013 VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 160 203 tys. VII Promocja integracji społecznej 110 230 tys. VIII Regionalne kadry gospodarki 112 755 tys. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 120 913 tys. OGÓŁEM W ŁÓDZKIEM 504 101 tys.

8 W skali całego kraju ok. 62% środków Programu przekazanych zostało na poziom województw. Podział środków finansowych pomiędzy poszczególne województwa:

9 Komponent Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO KL Instytucja Pośrednicząca

10 W dniu 10 marca 2008 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki ogłosił dwa konkursy otwarte z Priorytetu IX PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

11 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

12 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Działanie 9.1 Ogółem na 2008 rok: 28 673 208 PLN W tym Poddziałanie 9.1.2 Ogółem na 2008 rok: 18 350 845 PLN Wkład własny nie jest wymagany !!!

13 Cel Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Typy realizowanych operacji (projektów): Zgodnie z zatwierdzonym dn. 18 września 2007 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia i obejmujące programy rozwojowe szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszące jakość procesu kształcenia.

14 Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

15 programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo–matematycznych;

16 rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyborów danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

17 Grupy docelowe Poddziałania 9.1.2: - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne; - poradnie psychologiczno – pedagogiczne; - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne; - osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

18 Wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagane. Beneficjenci Poddziałania 9.1.2: Wszystkie podmioty - za wyjątkiem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 Ustawy z dn. 30.06.2005r. O finansach publicznych, tj. podmiotów, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem. Wymagania finansowe: Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN, Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN. Wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagane.

19 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

20 Cel Działania 9.3: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

21 Typy realizowanych projektów: kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie; programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych; programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);

22 Typy realizowanych projektów cd.: usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: –monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, –podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się akredytację kuratora oświaty, –rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

23 Grupy docelowe Poddziałania 9.3 Osoby w wieku 25-64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lata) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia), Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne, Partnerzy społeczno-gospodarczy, Pracodawcy.

24 Kształcenie ustawiczne - kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Szkoła dla dorosłych - szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Formy pozaszkolne - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Odrębna organizacja kształcenia - przykład: W przypadku funkcjonowania w zespole szkół, dwóch szkół tego samego typu, jednej dla dorosłych i drugiej dla młodzieży, w statucie zespołu należy wskazać, że jedna ze szkół jest szkołą dla dorosłych, np. 4-letnie technikum dla dorosłych. (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

25 Placówki kształcenia ustawicznego: prowadzą ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych, współpracują z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr, opracowują i upowszechniają nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne oraz organizacyjne w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych, wydają świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia.

26 Placówki kształcenia praktycznego: prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, prowadzą kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, młodocianychprowadzą zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych, wydają świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia (Młodociany zatrudniony to osoba, która ukończyła 15 lat a nie przekroczyła 18 lat – zgodnie z Kodeksem Pracy)

27 Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego: młodocianych zatrudnionychprowadzą dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych - w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania, młodocianych zatrudnionychprowadzą dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych - w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika doskonalą zawodowo osoby dorosłe w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

28 Definicje placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego zostały zaczerpnięte z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z dnia 29 lipca 2003 r.)

29 Kształcenie formalne – kształcenie w systemie instytucjonalnym, którego wyróżnikiem jest nie tyle miejsce (np. szkoła), co program umożliwiający zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji. Przez dany system prawny należy rozumieć system uzyskiwania formalnego wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych funkcjonujący w oparciu o ustawę dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kształcenie nieformalne – kształcenie zamierzone (samodzielne uczenie się) i niezamierzone (występujące bezwiednie w sytuacjach życia codziennego, także w pracy poza organizowanymi tam szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi). Kształcenie pozaformalne – kształcenie instytucjonalne i sformalizowane realizowane poza programami umożliwiającymi zdobycie uznawanych w danym systemie prawnym kwalifikacji (np. szkolenia oparte na doświadczeniu firm, korporacji).

30 Priorytet IX Działanie 9.3 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Priorytet IX ogółem na 2008 rok - 64 602 621 PLN Działanie 9.3 ogółem na 2008 rok - 7 009 047 PLN w tym wsparcie finansowe EFS - 5 957 690 PLN

31 Wymagania finansowe: Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN. Wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagane.

32 Złożenie wniosku Ocena formalna Ocena merytoryczna Umowa o dofinansowanie realizacji projektu

33

34 OCENA FORMALNA WNIOSKU (kryteria formalne i kryteria dostępu) Stosowane będą następujące kryteria formalne: - wniosek złożono we właściwej instytucji; - wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); - wniosek wypełniono w języku polskim; - wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; - wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby); - suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku; - wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki; - wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

35 Kryteria dostępu: Dla projektów składanych w Podziałaniu 9.1.2 oraz Działaniu 9.3: wartość minimalna projektu wynosi 50 000 PLN, wartość maksymalna wynosi 1 500 000 PLN, Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 2 lata, Projekt musi być realizowany na terenie województwa łódzkiego, Obowiązek lokalizacji biura projektu na terenie regionu.

36 Wniosek poprawny pod względem formalnym przekazywany jest do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez Ministra); Asesorzy.

37 Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum 60% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punktów.

38 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu20 pkt Grupy docelowe projektu15 pkt Działania15 pkt Rezultaty projektu25 pkt Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt Wydatki projektu15 pkt Kryteria merytoryczne - punktacja

39 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt.: Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu; Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu; Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi. Grupy docelowe projektu 15 pkt. (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i rozwojowym): Opis grupy docelowej Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci).

40 Działania 15 pkt.: Racjonalność harmonogramu działań, przy uwzględnieniu wartości dodanej projektu oraz adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu; Opis stosowanej metodologii badania kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii. Rezultaty projektu 25 pkt.: Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności; Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu; Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizacje założonych celów projektu.

41 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt.: Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć; Potencjał instytucjonalny (w tym kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów, weryfikowane w oparciu o przedstawione dane finansowe; Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy); Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy). Wydatki projektu 15 pkt.: Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów; Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat); Ocena kwalifikowalności wydatków; Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich.

42 Rezultaty twarde i miękkie: Projektodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwie w projekcie, tj.: zdobycie kwalifikacji, uczestnictwo w szkoleniu. Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć: poprawę umiejętności komunikacyjnych, rozwój umiejętności zarządzania czasem czy wzrost pewności siebie.

43 Projekt może być realizowany w partnerstwie W przypadku projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu, jednak ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Wnioskodawca, którego podstawowe funkcje tj. rozliczanie projektu, obowiązki w zakresie sprawozdawczości nie mogą być realizowane przez partnera. Na etapie składania wniosków Wnioskodawcę i jego Partnerów musi wiązać umowa jednoznacznie określająca reguły partnerstwa. Projekt może również przewidywać realizację części projektu przez Podmiot wyłoniony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych zwany wówczas Wykonawcą. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada zlecanie pewnych usług w ramach projektu Wykonawcy/om, musi zawrzeć odpowiednie zapisy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przeciwnym wypadku wydatki poniesione na realizację zleconych usług przez Wykonawcę mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

44 Wnioskodawca składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w 2 egzemplarzach papierowych oraz jego wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD). Wersja elektroniczna zawierać powinna 2 pliki wniosku: w formacie.xml oraz.pdf Załączniki wymagane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: Dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy: -w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność powyżej jednego roku: sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub uproszczone sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów prowadzących księgowość uproszczoną) za ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

45 -dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego: bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, -dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego: sprawozdanie finansowe – bilans, lub uchwała o przyjęciu budżetu (bez załączników finansowych do uchwały), dla placówek oświatowych powyższe dokumenty winny być przedłożone w zakresie odpowiednim dla organu prowadzącego.

46 3. Szczegółowe kryteria strategiczne: Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów przez IP, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych). Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. W przypadku konkursu dla Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 stosowane będzie jedno kryterium strategiczne: -premiowane będą projekty ukierunkowane na wsparcie szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) z obszarów wiejskich – 7 punktów. Uwaga: w przypadku konkursu dla Działania 9.3 szczegółowe kryteria strategiczne nie zostały określone. Ocena wniosków na podstawie kryteriów strategicznych ma postać 0-1 tzn. spełnia i nie spełnia. Wnioski, które nie spełniają kryterium strategicznego nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

47 Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą możliwe będzie pokrywanie wydatków z innych rachunków. Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określa rozdział IV Zasady finansowania PO Kapitał Ludzki dokumentu System Realizacji PO Kapitał Ludzki, dostępnego na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz www.pokl.lodzkie.pl.

48 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW

49 Zasady kwalifikowania wydatków Wydatki są: niezbędne do realizacji projektu – tzn. bezpośrednio związane z celami projektu efektywne – relacja nakład/rezultat zostały faktycznie poniesione są udokumentowane zostały przewidziane w budżecie projektu są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki

50 Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu Budżet zadaniowy: - W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent wskazuje rodzaje zadań w projekcie - Szczegółowy budżet projektu i budżet projektu - Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu do 10% wartości środków alokowanych na dane zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie na które przesuwane są środki. Pod warunkiem że przesunięcie nie zwiększy wysokości środków na wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania. - Zamknięty katalog wydatków niekwalifikowalnych

51 Koszty pośrednie Koszty pośrednie – koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Zamknięty katalog tych kosztów Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: Ryczałtowo do wysokości: - 20% bezpośrednich kosztów projektu- w przypadku projektów o wartości do 2 mln PLN - 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln PLN - 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln PLN Właściwy limit procentowy jest określany przez Beneficjenta na etapie konstruowania budżetu. Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem wydatków)

52 Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie - koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami Zasada cross-financingu- rozszerza współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji projektu i wiąże się wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie. Wysokość wydatków w ramach cross-financingu dla Priorytetu VIII i IX PO KL nie może stanowić więcej niż 10% wydatków bezpośrednich zaplanowanych w budżecie projektu.

53 Zasada cross-financingu Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Rodzaje wydatków kwalifikowanych w ramach cross-financing: zakup lub leasing (finansowy lub zwrotny) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble) dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo – wartościowa. Dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Nie obejmuje budowy nowych budynków, a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanym projektem.

54 Zlecanie usług W przypadku zlecania usług Beneficjent powinien przestrzegać przepisów ustawy PZP Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowane pod warunkiem, że: - zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu, - Beneficjent wskaże ze wniosku o dofinansowanie projektu usług, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez IP

55 Procedura odwoławcza Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć pisemny protest do IOK. Protest może dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Wniesienie protestu po terminie skutkuje jego odrzuceniem, o czym IOK niezwłocznie informuje Wnioskodawcę. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej PO KL. Wniesienie wniosku do innej instytucji lub złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawcy, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IOK o wycofanie złożonego przez siebie wniosku.

56 Urząd Marszałkowski w Łodzi wzbogacił się o nową stronę internetową. Pod adresem www.pokl.lodzkie.pl można dowiedzieć się, czym zajmuje się Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Na stronie znajdą się aktualne wiadomości oraz informacje o Europejskim Funduszu Społecznym, natomiast w zakładce Generator wniosków można tworzyć i drukować wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. W odnośniku Konkursy i Nabory znajdują się ogłoszenia o naborze asesorów do oceny merytorycznej wniosków dla obszarów wsparcia, zaś słowniczek ułatwi poruszanie się i zrozumienie terminów używanych w PO KL. W razie jakichkolwiek problemów istnieje tez możliwość zadawania pytań dotyczących PO KL przez stronę internetową. www.pokl.lodzkie.pl

57 Strona internetowa: www.pokl.lodzkie.pl Obszary wsparcia Generator wniosków Konkursy i nabory Dokumenty Kontakt Aktualności Inne przydatne strony Pytania i odpowiedzi

58 Struktura wniosku: W ramach projektu wniosku wyróżniono siedem elementów: 1.Informacje o projekcie; 2.Projektodawca (beneficjent); 3.Charakterystyka projektu; 4.Budżet projektu; 5.Oświadczenie; 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu; 7.Załącznik Szczegółowy budżet. Projekt wniosku PO KL

59

60

61

62

63

64

65

66 Wydruk i podgląd wniosku o dofinansowanie oraz suma kontrolna. Aby wydrukować wniosek o dofinansowanie należy zapisać go w postaci.pdf. Generator nie przewiduje możliwości wydruku bezpośrednio z aplikacji. Pliki.pdf generowane przez aplikację zabezpieczone są ponadto przed edycją pliku.pdf. Wszystkie strony wydruku opatrzone są kolejnymi numerami. Na każdej stronie w lewym dolnym rogu umieszczona została suma kontrolna – 16 znakowy symbol pozwalający na stwierdzenie czy wszystkie strony wydruku pochodzą z jednego pliku oraz stwierdzenie zgodności wydruku (tzw. wersji papierowej) z wersją wniosku w postaci pliku XML, który jest przekazywany do IOK (tzw. wersja elektroniczna). Wszelkie zmiany i edycja wniosku o dofinansowanie powodują zmianę sumy kontrolnej. Pliki.pdf (oraz wydruk) dla wniosków, które nie zostały pozytywnie zwalidowane (sprawdzone) w ramach generatora (informacja o braku błędów w generatorze oraz brak informacji o błędach w okienku informacyjnym) będą posiadały oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. Informacja taka będzie pojawiała się na wydruku do czasu pozytywnego przejścia weryfikacji wniosku w generatorze. Możliwy jest podgląd całego wniosku o dofinansowanie w ramach przeglądarki internetowej. Aby uzyskać podgląd na cały wniosek należy kliknąć przycisk podgląd w menu głównym.

67 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Punkt Informacyjny EFS Pokój 610 Al. Piłsudskiego 8 tel. 042 663 33 92 e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl www.pokl.lodzkie.pl

68 Regionalne Ośrodki EFS to miejsca otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS udzielają projektodawcom pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Obszarami szczególnego zainteresowania ośrodków są: rynek pracy i edukacja. Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku. Rolę ośrodków w regionach pełnią organizacje pozarządowe i instytucje, które zostały wybrane w drodze konkursu i są autentycznymi liderami życia społecznego. Przy ich współpracy powstało i wsparto przy realizacji 1711 projektów współfinansowanych z EFS, a z ich doradztwa skorzystało już 53,5 tys. klientów.

69 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą rozwoju zasobów ludzkich w regionie Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google