Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznajmy smak zawodów. W okresie 1.09.2009r.–31.05.2011r. w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie zrealizowano projekt w ramach Priorytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznajmy smak zawodów. W okresie 1.09.2009r.–31.05.2011r. w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie zrealizowano projekt w ramach Priorytetu."— Zapis prezentacji:

1 Poznajmy smak zawodów

2 W okresie 1.09.2009r.–31.05.2011r. w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie zrealizowano projekt w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wsparciem objęto 80 uczniów z klas III i IV. Cele projektu: - zdobycie dodatkowych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, -dostarczenie atrakcyjnych zajęć dla uczniów, - zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej, Partnerem merytorycznym projektu był: Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny Ryszard Barczak, ul Wojsławicka 7, 22 - 100 Chełm, gdzie uczestnicy projektu odbywali zajęcia praktyczne z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Projekt opracowały i nadzorowały jego realizację: Ewa Koziej, Edyta Sawosz, Elżbieta Lipska.

3 Założone cele osiągnięto poprzez realizację następujących zadań: 3. Założenie i prowadzenie szkolnej platformy e-learningowej. 2. CAD – to przyszłość. 1. Poznajmy smak zawodu- zajęcia praktyczne z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

4 Trudno wyobrazić sobie współczesne procesy produkcyjne bez nowoczesnych urządzeń. Nieustanny postęp w dziedzinie techniki powoduje, że oprócz wprowadzanych coraz to nowszych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wprowadza się także technikę komputerową i mikroprocesorową. Konieczne staje się więc poznanie tych urządzeń w stopniu gwarantującym przyszłym technikom swobodne poruszanie się w rzeczywistości współczesnych zakładów produkcyjnych. Znajomość podstaw obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, narzędzi skrawających czy technologii typowych części maszyn okazuje się bardzo cenną umiejętnością. Chcąc wyposażyć uczniów w te umiejętności projekt był realizowany przy współpracy z Wielobranżowym Zakładem Usługowo – Produkcyjnym Ryszard Barczak w Chełmie, gdzie uczniowie uczyli się praktycznie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, w szkole w pracowni komputerowej uczyli się obsługi specjalistycznego oprogramowania obrabiarek typu Edge CAM.

5 Każdy z uczestników odbył 20 godzin zajęć praktycznych, które zostały potwierdzone wydanym zaświadczeniem przez zakład. Nabyte umiejętności pozwoliły niektórym z nich brać bezpośredni udział w procesie produkcyjnym wytwarzania typowych części maszyn w zakładzie. Z budową i obsługą obrabiarek numerycznych uczniowie mieli możliwość zapoznania się również w czasie wycieczki do Warszawy w Centrum Kompetencyjno-Edukacyjnym BREBISTOM.

6 Efekty: zdobycie zaświadczeń potwierdzających pracę przy obsłudze obrabiarek CNC w zakładzie produkcyjnym, poznanie struktury i podstawowych poleceń programu EdgeCAM, zdobycie umiejętności ustalania parametrów technologicznych oraz narzędzi do obróbki toczeniem i frezowaniem z zastosowaniem oprogramowania EdgeCAM, zdobycie umiejętności dokonywania konfiguracji symulatora na podstawie danych technicznych obrabiarki CNC.

7 2. CAD – to przyszłość Obecny polski technik czy inżynier aby być konkurencyjnym na rynku pracy Unii Europejskiej musi doceniać znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Przez długie dziesięciolecia projektant kojarzył się nam z kimś pochylonym nad wielkim arkuszem kalki, pracowicie kreślącym linie, wpisującym wymiary za pomocą szablonów i żyletką usuwającym wszelkie niedociągnięcia. Aplikacje CAx to systemy wykorzystujące zaawansowane techniki komputerowe mające na celu modernizacje i przyspieszenie pracy na wielu polach aktywności przemysłowej. Jedną z najważniejszych grup Cax są systemy CAD (Computer Aided Design). Są one szeroko stosowane przez konstruktorów wszystkich dziedzin od mechaniki przez architekturę, elektronikę, budownictwo aż po medycynę, do projektowania części lub zespołów maszyn i urządzeń.

8 W ramach projektu w czasie 36 godzinnych zajęć pozalekcyjnych uczennice i uczniowie poznali program Solid Edge 19, który służy do modelowania w przestrzeni. Praca w nim polega mówiąc w dużym uproszczeniu na tworzeniu modeli części wchodzących w skład projektowanego urządzenia, łączeniu ich w zespół, a następnie tworzeniu dokumentacji. Rysunki powstające w Solid Edge składają się tak jak w dokumentacji tradycyjnej z szeregu rzutów (widoków, przekrojów itp.) projektowanej części czy zespołu. Zasadnicza różnica polega na tym, że rzuty te nie są rysowane ręcznie, lecz generowane automatycznie przez program na podstawie zaprojektowanych i wykonanych modeli 3D. Znajomość tego programu zwiększy konkurencyjność naszych uczniów na rynku pracy gdyż jest to program, który współpracuje ze specjalistycznymi aplikacjami do analiz, obliczeń czy technologii wytwarzania oraz ułatwi im start na każdej uczelni technicznej. Przykłady modeli 3D i wygenerowanej dokumentacji płaskiej jakie uczniowie wykonali w czasie zajęć.

9 Umiejętności jakie młodzież nabyła w czasie zajęć dodatkowych zostały potwierdzone zaświadczeniami wydawanymi przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx w Warszawie, gdzie odbył się egzamin sprawdzający. W czasie pobytu w Warszawie młodzież mogła również obserwować proces drukowania zaprojektowanych trójwymiarowych modeli.

10 zdobycie dodatkowych umiejętności z zakresu komputerowych metod opracowywania dokumentacji technicznej, zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu obsługi specjalistycznego oprogramowania wspomagającego projektowanie inżynierskie, wykonanie dużej liczby ćwiczeń praktycznych z zakresu modelowania trójwymiarowego części maszyn, zdobycie zaświadczeń Cax wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy, kształtowanie umiejętności interpretowania informacji zawartych w dokumentacji technicznej, rozwijanie zainteresowań technicznych Efekty:

11 3. Założenie i prowadzenie platformy e-learningowej. Ta nowoczesna forma nauczania wykorzystująca technologie komputerowe została utworzona do wspomagania procesu nauczania. Dzięki niej uczennice i uczniowie uzupełniali wiadomości z przedmiotów maturalnych i zawodowych. W ramach projektu utworzono po 10 kursów z 7 przedmiotów. Każdy kurs zawierał teorię obejmującą treści kształcenia z zakresu standardów egzaminacyjnych danego przedmiotu oraz quizy sprawdzające poziom opanowania wiadomości z danego zakresu.

12 Bezpośrednie korzystanie z platformy przez uczestników projektu posłużyło nie tylko do nabywania nowych wiadomości ale również umożliwiło im nabycie umiejętności uczenia się na odległość, które jest wdrażane w wielu firmach i organizacjach. E-learning zaczyna być jednym z popularniejszych i najczęściej wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach narzędzi zarządzania wiedzą. Nasi uczestnicy projektu już ją znają!

13 - powiększenie zasobu wiedzy z zakresu egzaminu zawodowego i maturalnego z wybranych przedmiotów, - podwyższenie wyników części pisemnej egzaminów zewnętrznych, - nabycie umiejętności uczenia się na odległość wykorzystując sieć Internet, - doskonalenie pracy samodzielnej z wykorzystaniem dostępnych materiałów. - monitorowanie swoich postępów w nauce dzięki dostępnym wynikom z testów zamieszczanych na platformie. Efekty:


Pobierz ppt "Poznajmy smak zawodów. W okresie 1.09.2009r.–31.05.2011r. w Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie zrealizowano projekt w ramach Priorytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google