Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja podatkowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja podatkowa"— Zapis prezentacji:

1

2 Optymalizacja podatkowa
Andrzej Nikończyk Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej

3 optymalizacja [łac. optimus ‘najlepszy’] polega na znalezieniu najlepszego rozwiązania (względem ustalonego kryterium) ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych w przypadku podatków zbiór dopuszczalnych rozwiązań wyznacza ich zgodność z obowiązującym prawem

4 Optymalizacja może być dokonywana wyłącznie ze względu na jedno kryterium lub wiele kryteriów:
Optymalizacje oparte o jedno kryterium – np. optymalizacja zysku lub optymalizacja wysokości podatku, optymalizacja straty Optymalizacje oparte o wiele kryteriów – np. wysokość podatku i wysokość obciążeń ZUS i zachowanie płynności finansowej i wysokość kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

5 Ze względu na dość skomplikowany i rozbudowany system prawny zazwyczaj dokonując optymalizacji należy brać pod uwagę wiele kryteriów optymalizacje oparte o jedno kryterium są zazwyczaj próbą rozwiązania incydentalnego zagadnienia (nawet powtarzalnego) a nie sposobem optymalizacji całościowej danego podmiotu

6 Podstawowym elementem rozpoczęcia optymalizacji jest: - ustalenie stanu początkowego (punkt startowy) - oczekiwań danego podmiotu - dopuszczalnych rozwiązań wśród zgodnych prawem (m.in. formy prawnej, formy opodatkowania, obciążeń administracyjnych)

7 stan faktyczny jaki występuje u danego podatnika,
Punkt startowy stan faktyczny jaki występuje u danego podatnika, w przypadku nowych podmiotów to carte blanche Przystąpienie do optymalizacji wymaga dokładnego określenia punktu startowego obejmującego zarówno analizę form i warunków prawnych prowadzonej działalności, form rozliczeń podatkowych, zdolności finansowej, wielkości podmiotu, poziomu ryzyka (nie tylko podatkowego) związanego z prowadzoną działalnością

8 Oczekiwania obejmują bardzo różne elementy: stałość prowadzonego biznesu, szybkie osiągnięcie wysokich zysków w krótkim czasie, ale również w wymiarze poza podatkowym np. bezpieczeństwo majątku osobistego, stopień zaangażowania w prowadzoną działalność Lista oczekiwań jest ograniczona tylko wyobraźnią ludzką, więc przedstawienie enumeratywnej listy nie jest możliwe – ale przystępując do optymalizacji należy ograniczyć liczbę oczekiwań do kilku najważniejszych celów by móc sprawnie ją przeprowadzić

9 Ważne jest zestawienie zarówno o charakterze pozytywnym (cele jakie chcemy osiągnąć) jak i negatywnym (elementy, których wystąpienia nie dopuszczamy) Elementy negatywne mają nawet większe znaczenie, gdyż wykluczają niektóre modele optymalizacji Poszczególni podatnicy mają bardzo różne cele i oczekiwania, zatem nie da się wyróżnić jednego najlepszego (optymalnego) rozwiązania, zawsze te kwestie musimy rozpatrywać indywidualnie Czasem oczekiwania poszczególnych podmiotów są na tyle zbieżne i jednolite, że da się wyróżnić pewne standardowe modele optymalizacji – lecz ich wdrożenie również powinno być poprzedzone szczegółową analizą

10 Różnice oczekiwań poszczególnych podmiotów i osiąganych skutków widać choćby w najprostszym przykładzie zatrudnienia pracownika: umowa o pracę praktycznie najwyższy poziom opodatkowania (niskie koszty ryczałtowe), wysokie obciążenia związane z ubezpieczeniami społecznymi, ale ochrona wynikająca z przepisów prawa pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, korzyści płynące np. z funduszy świadczeń socjalnych, wysoka pewność świadczeń emerytalnych, możliwość rozliczenia rocznego przez pracodawcę, rozliczanie zaliczek na podatek przez płatnika, gwarancje urlopów i świadczeń (w szczególności dla młodych rodziców)

11 umowa zlecenia, umowa o dzieło
możliwość rozliczania kosztów rzeczywistych lub ryczałtowych (20% lub 50%) wpływające na niższy poziom opodatkowania (w szczególności dla twórców faktyczne opodatkowanie połowy wynagrodzenia), możliwość obniżenia kosztów ubezpieczeń społecznych (w szczególności przy wielu pracach), ale wiążące się z tym niższe świadczenia emerytalne, brak ochrony z Kodeksu Pracy, obowiązek samodzielnego rozliczenia rocznego, rozliczanie zaliczek na podatek przez płatnika

12 samozatrudnienie polega na świadczeniu usług w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej (koszty rzeczywiste), brak gwarancji pracowniczych z Kodeksu Pracy, konieczność samodzielnego rozliczania ZUS i podatków (ryzyko błędów obciąża daną osobę), możliwość obniżenia wysokości podatku (skala podatkowa lub podatek liniowy) lub obciążeń ZUS w zamian za niższe świadczenia emerytalne, ponoszenie ryzyka gospodarczego (konieczność dochodzenia wynagrodzenia przed sądami powszechnymi gospodarczymi, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, koniecznością ponoszenia kosztów sądowych, prekluzją dowodową, itp.)

13 Zalety i wady poszczególnych form rozliczania podatków z tytułu wykonywanej pracy powodują, że osoby nie zainteresowane przejęciem obowiązków administracyjnych, ryzyka gospodarczego, zainteresowane wyższym poziomem stabilności, wyższą emeryturą, kobiety planujące dzieci w najbliższej przyszłości są zainteresowane wyłącznie zatrudnieniem na umowę o pracę Z kolei, część osób nie wymagająca tak wysokiego poziomu zabezpieczeń i stabilności, woli samemu dbać o przyszłą emeryturę i zainteresowana jest osiąganiem wyższych dochodów od razu nie dopuszcza zatrudnienia na umowę o pracę

14 Optymalizacje mogą mieć różny wymiar:
mogą dotyczyć poszczególnych rodzajów działalności czy aktywności podatnika (produkcja, sprzedaż inwestycje) mogą ograniczać się do pojedynczych tytułów podatkowych (jak VAT, podatki dochodowe) mogą dotyczyć poszczególnych kwestii jak np. optymalizacja przepływów pieniężnych (zmian okresów rozliczeniowych lub okresów wpłacania zaliczek) mogą obejmować zamianę formy prowadzonej działalności gospodarczej (indywidualna działalności, spółki osobowe, spółki handlowe) optymalizacje kompleksowe, obejmujące daleko idące zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej nie muszą być wprowadzane w formie rewolucyjnej, często proces optymalizacji jest rozłożony w czasie nawet na kilka lat optymalizacje mogą mieć też charakter lokalny (dotyczyć jednego państwa), jak i międzynarodowy przy zaangażowaniu struktur międzynarodowych

15 Można rzecz, że obowiązkiem danego podatnika jest takie kształtowanie prowadzonej działalności by wykorzystać maksymalnie korzyści i zabezpieczenia wynikające z przepisów prawa, w tym podatkowego Optymalizacja podatkowa ma ona na ogół wymiar finansowy i jest tym bardziej atrakcyjna Musimy pamiętać, że optymalizacja jest wyborem najbardziej odpowiadających nam zgodnych z przepisami rozwiązań (legalna minimalizacja obowiązków i maksymalizacja korzyści)

16 - oszustwem podatkowym, - wyłudzeniem,
W przypadku działań wykraczających poza zakres dopuszczony prawem będziemy mieć do czynienia po prostu z: - oszustwem podatkowym, - wyłudzeniem, - uchylaniem się od opodatkowania które są czynami zabronionymi i są bezwzględnie ścigane przy użyciu całego aparatu państwa w tym aparatu przymusu Czasem samo podejrzenie o dokonanie oszustwa i wszczęcie postępowania może prowadzić do upadłości czy likwidacji danego podmiotu, bowiem zainteresowanie organów podatkowych danym podatnikiem, czy wydanie decyzji może odbijać się w różnych rating‘ach, stopach procentowych kredytów, możliwości uzyskania finansowania i jego wysokości

17 Przykłady optymalizacji podatkowej

18 Optymalizacja poziomu opodatkowania zysku
W przypadku prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej w formie indywidualnej działalności gospodarczej może być opodatkowana wg skali podatkowej (18% i 32%) lub liniową stawką podatku (19%) – prawo wyboru Wysokość podatku nie będzie zależeć tylko i wyłącznie od wysokości stawki, ale też wysokości osiąganego zysku. Do wysokości zł mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór stawki liniowej Jednak podatnik planując zyski może ich niedoszacować i wybór opodatkowania wg skali podatkowej może powodować wyższy poziom podatku, jeśli część dochodu zostałaby opodatkowana stawką podatkową w wysokości 32%

19 W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z rozwiązań pozwalających mu obniżyć wysokość dochodu w danym roku podatkowym, np.: przeznaczenie środków na fundusz szkoleniowy (nie może ono jednak mieć charakteru pozornego – bo nie miałoby wpływu na wysokość zysku i podatku) i w przypadku, gdy nie zostaną one wykorzystane w przyszłym roku na te cele stanowić będą przychód przyszłego roku (w którym możemy być już opodatkowani stawką linową) sprzedaż akcji na GPW, kupionych po wyższych kursach niż obecne notowania i odkupienie ich po tej samej cenie pozwoli wykazać stratę na ich sprzedaży, która pomniejszy poziom zysku o ile strata zostanie zaliczona do tego samego źródła przychodu

20 jednorazowa amortyzacja dla małych podatników od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości w ciągu roku do 50 000 EUR z wyłączeniami przyspieszona amortyzacja środków trwałych wprowadzenie do działalności środka trwałego z majątku prywatnego (używanego o wartości znacznie niższej niż wartość nabycia) i sprzedaż w ramach działalności gospodarczej

21 Optymalizacja poziomu opodatkowania wspólnika

22 Osoba prawna (sp. z o.o.) W przypadku osób prawnych są one opodatkowane od osiąganych zysków stawką podatku w wysokości 19% wypłata zysku wspólnikowi co do zasady podlega ponownie opodatkowaniu (opodatkowanie dywidendy) w wysokości 19% - (efektywne opodatkowanie udziałowca wynosi 34,39% - procent składany) Prowadzenie działalności poprzez osobę prawną daje wysoki poziom zabezpieczenia majątku prywatnego wspólnika

23 Spółka osobowa (jawna)
W przypadku prowadzenia działalności w formie np. spółki jawnej, nie jest ona odrębnym podatnikiem. Zatem przychody i koszty spółki są dzielone pomiędzy wspólników wg udziału w zysku i są przez nich rozliczane w ramach podatku PIT jako przychody z działalności gospodarczej wg skali lub stawki liniowej (tak jakby prowadził indywidualną działalność gospodarczą) Nawet w przypadku opodatkowania wg skali podatkowej poziom opodatkowania wspólnika będzie niższy niż z tytułu działalności prowadzonej przez osobę prawną W tym wypadku jednak wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem (prywatnym) za zobowiązania spółki, w tym podatkowe

24 Spółka osobowa (komandytowa)
Rozwiązaniem może być spółka komandytowa, w której: komplementariuszem (podmiotem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia) może być osoba prawna (tym samym majątki prywatne wspólników są chronione jak przy działalności prowadzonej przez osobę prawną) komandytariusze odpowiadają tylko do wysokości sumy komandytowej (którą można dowolnie ustalić) Wysokość opodatkowania wspólnika spółki komandytowej jest takie samo jak przy spółce jawnej, ale ochrona majątku prywatnego komandytariuszy jest taka sama jak przy osobie prawnej (np. sp. z o.o.)

25 Optymalizacja zysku lub straty

26 Optymalizacja zysku pod uzyskanie finansowania Czasem w interesie podatnika jest wykazanie wyższego poziomu zysku i zapłata wyższego podatku Poziom zysku danego podmiotu wpływa m.in. na możliwości uzyskania finansowania i koszt tego finansowania – na ogół podmioty mające lepsze zyski mają wyższy limit finansowania i niższe koszty (bo wiąże się to z mniejszym ryzkiem dla finansującego)

27 Optymalizacja straty Zgodnie z obowiązującymi przepisami stratę można rozliczyć w 5 kolejnych latach podatkowych, nie więcej niż 50% straty w jednym roku podatkowym Limity straty do rozliczenia z poszczególnych lat podatkowych mogą się sumować Firma będąca w okresie inwestycji i nie mająca szansy w najbliższym czasie na osiągnięcie zysków pozwalających na rozliczenie straty w pełnej wysokości, może nie rozliczyć części straty (strata przepadnie)

28 Narzędzia zwiększenia zysku lub zmniejszenia straty
Inna kwalifikacja prawna wydatków Podatnik może mieć możliwość uznania danych wydatków za wydatki np. na remont (stanowiące koszt roku, w którym je poniesiono) lub na ulepszenie (podwyższają wartość początkową inwestycji i zwiększają wysokość odpisów amortyzacyjnych) Zmiana kwalifikacji wydatków na remont pozwoli na ujęcie ich na bieżąco (i zmniejszenie zysku lub powiększenie straty), zaś uznanie ich za ulepszenie będzie kosztem danego roku tylko w wysokości równej wartości odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym) Ogólnie dotyczy to uznawania kosztów za bezpośrednio lub pośrednio związane z przychodem

29 Zmniejszenie wysokości odpisów amortyzacyjnych
Podatnik może obniżyć koszty podatkowe danego roku podatkowego (podwyższyć zysk, zmniejszyć stratę) poprzez zmniejszenie stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Podwyższanie stawek amortyzacyjnych jest ograniczone przepisami, ale podatnik może je dowolnie obniżać Przejęcie spółki z zyskiem W przypadku, gdy podatnik nie ma szans na rozliczenie straty w ramach własnego przedsiębiorstwa, może wchłonąć spółkę z zyskiem i rozliczyć swoją stratę z zyskami przedsiębiorstwa, które przejmuje Jest to jednocześnie możliwość optymalizacji opodatkowania zysku w tym drugim, przejmowanym podmiocie

30 Zwolnienie od VAT vs opodatkowanie wg zasad ogólnych
Na wysokość podatku wpływa również możliwość wyboru przez danego podatnika zwolnienia podmiotowego z VAT lub rezygnacji z tego zwolnienia W zależności od poziomu kosztów (towary i usługi nabywane jako opodatkowane VAT) przy tych samych cenach sprzedaży może być opłacalne zwolnienie od VAT lub wybór opodatkowania W przypadku podatników świadczących usługi nie wymagające ponoszenia wysokich kosztów, zazwyczaj będzie opłacalny wybór zwolnienia Jeśli podatnik musi ponieść duże nakłady na stworzenie przedsiębiorstwa wybór opodatkowania i możliwość odliczenia VAT oraz uzyskania jego zwrotu może znacząco obniżyć wysokość środków potrzebnych na nabycie towarów i usług lub okres na jaki musimy uzyskiwać finansowanie

31 Optymalizacja wpłacania podatku

32 Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
Możliwość zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek w drugim lub trzecim roku działalności oraz możliwość odroczenia wpłaty podatku, przy spełnieniu warunków (jak minimalny dochód, minimalne zatrudnienie). Zaliczki uproszczone Podatnik może wpłacać w danym roku podatkowym zaliczki jako 1/12 podatku dochodowego sprzed dwóch lub trzech (jak 2 lata wcześniej była strata) lat. Pozwala to zaoszczędzić na wpłacie zaliczek jeśli dochód z tamtego okresu i wysokość podatku jest znacznie niższa, niż planowany w bieżącym roku podatkowym (np. w przypadku znaczącego rozwoju przedsiębiorstwa).

33 Zaliczki wpłacane kwartalnie Podatnicy mają prawo do wyboru wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych, a nie miesięcznych Powyższe sposoby nie powodują definitywnego zmniejszenia wysokości obciążeń podatkowych, ale pozwalają opóźnić moment ich wpłaty do urzędu W międzyczasie podatnik może korzystać z tych środków jako środków obrotowych i dzięki temu może uniknąć kosztów finansowania działalności gospodarczej (będzie bowiem finansował się podatkiem) i nie zapłaci żadnych odsetek w związku z przesunięciem tych płatności

34 Kwartalne okresy rozliczeniowe w VAT
Podobne możliwości występują np. w podatku VAT, gdzie mali podatnicy mogą wpłacać podatek za okresy kwartalne. Wiec mogą obracać kwotą podatku nawet do dwóch miesięcy dłużej w porównaniu z rozliczaniem w okresach miesięcznych Kwartalny okres rozliczeniowy jest dostępny również dla dużych podatników, jednak mogą występować zaliczki płatne w okresach miesięcznych. Zaliczki te mogą być ryczałtowe lub rzeczywiste. W niektórych branżach (sezonowych) odpowiedni wybór i zmiana zaliczek ryczałtowych na rzeczywiste i odwrotnie może wpływać na znaczące odsunięcie momentu wpłacania podatku nawet o pół roku

35 Moment fakturowania czynności Jednym z prostszych rozwiązań jest przesunięcie momentu wystawiania faktur na kolejny okres rozliczeniowy Przyjęcie zasady wystawiania faktur po zakończeniu miesiąca którego dotyczą (np. 1 kolejnego miesiąca, a nie 31 poprzedniego miesiąca) wydłuża termin płatności podatku o cały okres rozliczeniowy

36 Import towarów w ramach procedury 4200
Podatnik dokonujący importu towarów na terytorium kraju jest obowiązany co do zasady do zapłaty należności celnych i VAT przed zwolnieniem towarów przez organy celne (nie dłużej niż 10 dni – tu okres ma zostać wydłużony) Podatnik dokonując importu do innego państwa członkowskiego może dokonać tam odprawy celnej i uiścić tylko należności celne. Nie trzeba wpłacać VAT, jeśli towar ma być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Polski W takim wypadku polski nabywca nie będzie musiał dokonywać wpłaty podatku VAT do organu, wystarczy wykazanie podatku należnego i naliczonego w deklaracji za ten sam okres. Przyjecie tej metody pozwala zaangażować znacznie mniej środków na nabycie określonej ilości towarów i usług lub nabycie ich znacznie więcej za te same środki

37 Przeprowadzenie optymalizacji może powodować ryzyko podatkowe lub podwyższać już istniejące ryzyko podatkowe decydując się na optymalizację ten element należy zawsze brać pod uwagę Przepisy przewidują bowiem wiele narzędzi minimalizacji ryzyka podatkowego, czemu jest poświęcone kolejne wystąpienie

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Optymalizacja podatkowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google