Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD
Inne możliwości uzyskania stypendiów - British Council, Max Planck, Jean Monnet Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

2 Schemat prezentacji Krótka charakterystyka funduszu
Możliwości i korzyści Zasady i wymogi Terminy i szczegółowe informacje Kontakt oraz linki do stron Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

3 Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD (cz
Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD (cz.1) Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

4 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst / DAAD)
DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych, której zadaniem jest wspieranie współpracy uczelni niemieckich z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i młodych naukowców; Programy są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszelkie dziedziny nauki; Polska należy do najważniejszych europejskich partnerów DAAD – głównie poprzez umowy międzyuczelniane o wzajemnym partnerstwie i współpracy. Rocznie DAAD wspiera ponad 2000 Polaków w planach stypendialnych. DAAD fundacja jest finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

5 Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści
Wiele rodzajów stypendiów: dla grup studenckich, na kursy językowe, dla absolwentów na pobyty studyjne (tj. dla absolwentów kierunków artystycznych lub absolwentów wydziału prawa i kierunków medycznych); Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców i doktorów wszystkich kierunków: (m.in.. Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholtza i DAAD oraz Stypendia DAAD i Wspólnoty im. Leibniza)- terminy listopad i grudzień. – dla kierunków medycznych JEST BARDZO WIELE RÓŻNYCH – stypendiów – pewna część na rok 2006 już się pokończyły terminy ale wspomną, gdyż powtarzają się one co roku. dla studentów co kwartał można składać podania o wyjazdy grupowe do Niemiec 15 stycznia 2006 (na podróże od kwietnia do czerwca) 15 kwietnia 2006 (na podróże od lipca do września) 15 lipca 2006 (na podróże od października do grudnia) 10 lutego 2006 stypendia roczne na uczestnictwo w międzynarodowym programie dla absolwentów prawa Absolwenci kierunków medycznych ( 15. listopada 2005 r. na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych 31 stycznia 2006 osób przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej krótkoterminowe dla studentów germanistyki ostatniego roku (studenci-kursy językowe, doktoranci, młodzi naukow. – pobyty badawcze 1-6mcy) ODP do kwietnia DOKTORANCI – DAAD - listopad W listopadzie minął termin na ten rok –ale będzie kolejny – w tym roku – założenia Dodatkowo dla doktorantów i młodych naukowców – Daad wspólpracuje ze Wspólnotą... Kilka słów o tych stypendiach.. Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

6 Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści c.d.
Realizacja pracy badawczej na uczelni niemieckiej połączone z pisaniem pracy doktorskiej na uczelni niemieckiej lub na uczelni polskiej; Realizacja pracy badawczej na uczelni niemieckiej nie związanej z dysertacją – w szczególności dla młodych doktorów; Czas trwania stypendium od 1-6mcy (dla os. piszących pracę doktorska w Polsce); istnieje możliwość przeprowadzenia CAŁEJ pracy doktorskiej w Niemczech (ale tylko w uzasadnionych przypadkach – stypendium może być udzielone nawet na 3 lata). Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

7 Rodzaje stypendiów – możliwości i korzyści c.d.
Wysokość stypendium – pomiędzy 800 €/mc (absolwenci) a 1000 €/mc (doktoranta z min. 2 letnim stażem) + świadczenia; W przypadku stypendium Wspólnoty Naukowej im G.W. Leibniza oraz Wspólnoty H. von Helmholtza – stypendium może wynosić nawet do 1840€ (dla młodych doktorów); Warunki uzyskania stypendium – limit wieku do 32 lat dla doktorantów (okres trwania stypendium – do 3 lat) i młodych doktorów lub 36 lat (okres trwania stypendium od 1-12mcy) – w zależności od rodzaju stypendium – może być też dłużej (12-24mcy). Wspólnota Heimloltz wspólnota Leibniza Zrzesza 79pozauniwersyteckich instytutów badawczych oraz org. pomocnicznych działających na rzecz badań w niemczech. Jednostki wspólnoty są uznawane za partnerów PRZEMYSŁU, ADM. Panstwoeji polityki oczywiście wspołpracują z uniw. Niemieckimi Konieczny kontakt z wybranym Instytutem Leibniza – wczesniej – zaproszenie nie jest wymagane do wniosku Lista załączników do wniosku – na stronie (cv, umotywowanie prac, udok. ANGIELSKI> .inne Termin 15 grudnia – kierować na Warszawę TYP 1Dla doktorantów na doktroraty w Niemczech – do 3 lat\ TYP IIDla doktorantów na prace badawcze do pisania doktoratów w Polsce – od ms TYP III Dla doktorów na prace badawcze od mcy - może być nawet do 42 lat w przypadku wspólnoty naukowej Leibniza UBIEGAĆ się mogą osoby z dyplomem studiów lub tytuł naukowy doktora - Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

8 Kryteria ogólne ABSOLWENCI – o stypendia mogą ubiegać się osoby, które pracują zawodowo, ale od momentu uzyskania przez nich dyplomu nie minęło więcej niż dwa lata; O stypendia NIE MOGĄ ubiegać się osoby, które w momencie składania wniosku przebywały w Niemczech dłużej niż 2 lata; WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE - muszą być kompletne i czytelne, złożone W TERMINIE, w wersji niemieckiej lub angielskiej (niektóre wnioski dopuszczalne są jedynie w języku angielskim). INFORMACJE o przyznaniu stypendium są dostarczane w formie pisemnej z BONN; KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI – muszą dosłać do Centrali uwierzytelnione kopie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uwierzytelnione kopie tych dokumentów przetłumaczone również na język niemiecki (po 1 egzemplarzu); dodatkowo wymagane jest zaświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu DAAD). które do momentu rozpoczęcia stypendium 2 lata w niemczech Nie należy zszywać wniosków!!! Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski spełniające wszystkie formalne kryteria. • O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Przez telefon nie będą udzielane żadne informacje dotyczące wyników rekrutacji! Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

9 Wnioski należy złożyć w 3 odrębnych kompletach adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD Ul. Czeska 24/ Warszawa Do każdego rodzaju wniosku wymagane są innego rodzaju załączniki – bardzo istotne jest by były WSZYSTKIE!!! Szczegółowe informacje: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

10 Dodatkowe informacje – jak pisać opinie?
Opinie na temat kandydatów starających się o stypendia będą uznane jedynie od nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora; Powinna być napisana na oficjalnym papierze uczelni lub instytutu – w języku angielskim lub niemieckim – musi być podpisana i posiadać stempel instytutu; W opinii należy uwzględnić: - ocenę osiągnięć na studiach lub osiągnięć naukowych kandydata (oceny z egzaminów, samodzielna praca naukowa, publikacje etc.) - ocena osobowości, rozwoju i potencjału kandydata - ocena projektu kandydata pod względem naukowym oraz ocena szans zrealizowania projektu naukowego / studyjnego / badawczego. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska (literami drukowanymi), instytucji (wraz z miejscowością i krajem), zajmowanego stanowiska naukowego oraz imienia i nazwiska kandydata, o którym wydają Państwo opinię. W zakljeonej kopercie Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

11 Terminy na rok 2006: Nowoczesne zastosowania biotechnologii - stypendia na pobyty badawcze m.in. dla młodych polskich naukowców – Termin: 15 marca 2006 Skierowany jest do wysoko wykwalifikowanych młodych naukowców z tytułem doktora z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Stypendium przyznawane jest na okres od 6 do maksymalnie 24 miesięcy, umożliwia naukowcom prowadzenie badań naukowych w odpowiednich instytutach w Niemczech lub w krajach Europy Środkowej; Przedmiotem badań naukowych powinny być zagadnienia z dziedzin: biotechnologii medycznej, biotechnologii technicznej, agrobiotechnologii oraz molekularnych nauk o życiu; Warunkiem otrzymania stypendium jest tytuł naukowy doktora uzyskany w minionych trzech latach i bdb znajomość języka angielskiego (TOEFL 550/213); Ogłoszone na dzień dzisiejszy – kolejne w drugiej części roku (Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii) Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

12 Terminy na rok 2006: Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych – Termin: 31 lipiec 2006 Wspólny program pomiędzy DAAD i Komitetem Badań Naukowych KBN; Celem programu jest rozwój współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie młodej kadry naukowej wspólnie realizującej projekty badawcze; Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzach DAAD w Niemczech; UWAGA: składane wnioski powinny być podpisane przez obu partnerów; Szczegóły na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (pod współpraca z zagranicą – współpraca dwustronna – Niemcy). Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

13 Inne możliwości wspierania badań naukowych w Niemczech
Stypendia Fundacji Schering dla młodych naukowców (do 33 roku życia) Termin: Cały rok Program skierowany jest do doktorantów i naukowców; Dziedziny: Biologia, Medycyna i Chemia; Celem jest umożliwianie naukowcom prowadzenia badań technikami bądź aparaturą, która nie jest dostępna w ich macierzystej instytucji; Stypendium przeznaczone jest na trzymiesięczny pobyt w laboratorium w Niemczech. Więcej informacji: Stypendia Fundacji Schering dla młodych naukowców w następujących dziedziniach: Biologia, Medycyna i Chemia. Kandydaci nie mogą mieć ukończonego 33 roku życia. Celem programu jest umożliwianie naukowcom prowadzenia badań technikami bądź aparaturą, która nie jest dostępna w ich macierzystej instytucji. Stypendium przeznaczone jest na trzymiesięczny pobyt w laboratorium w Niemczech lub w innym kraju europejskim. Wnioski można składać przez cały rok. Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

14 Informacje dokładne na temat międzynarodowych kierunków studiów z
wykładowym językiem angielskim oraz ponad 100 programów stypendialnych oferowanych przez 50 organizacji na pobyty studyjne i badawcze w Niemczech, są dostępne na stronach: Formularze dla wszystkich typów stypendiów Inne instytucje oferujące stypendia: Bawarskiego Min. Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki: Fundacji im. Roberta Boscha: Fundacji Alexandra von Humboldta: PODSUMOWUJĄC szukając odpowiedniego stypendium na stronie – zaznacza się albo kierunek, kraj pochodzenia oraz rodzaj stypendium latwo znaleźć to czego się szuka Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

15 Kontakt i instytucje partnerskie DAAD
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej ul. Smolna Warszawa tel.: 022/ , fax: 022/ Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie ul. Czeska 24/2, Warszawa tel.: 022/ , , fax: , Referat regionalny w centrali DAAD w Bonn Referat ds. Europy Środkowo-Wschodniej Kennedyallee 50, D Bonn Tel. 0049/228/ , - 330, -490, -493 Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,

16 Dziękuję za uwagę Barbara Małuszyńska
tel Politechnika Poznańska Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, Poznań Zapraszam teraz na przerwe kawową i następnie do wysłuchania kolejnych dwóch wykładów dotyczących FNP oraz organizacji BC, Max Planck i Jean Monnet Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań tel.: , , fax: ,


Pobierz ppt "Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów z funduszy DAAD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google