Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki 01.08.2009 – 31.07.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki 01.08.2009 – 31.07.2011."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

2 “Bez strategii, realizacja jest pozbawiona celu
“Bez strategii, realizacja jest pozbawiona celu. Bez realizacji, strategia jest bezużyteczna” Without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless.” Morris Chang, CEO of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

3 Rozwój oferty kształcenia ustawicznego
Jak wybrać studia informatyczne? Postawić na te uczelnie, które dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą i nieustannie rozwijają ofertę. Główne cele projektu: Rozwój oferty kształcenia ustawicznego W ramach tego obszaru przeprowadzono 24 kursy specjalistyczne (kuźnia technologiczna ICT) oraz 35 otwartych wykładów wszechnicy popołudniowej, adresowanej do specjalistów IT i wszechnicy młodzieżowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W zakupionej ze środków projektu, nowoczesnej specjalistycznej pracowni, przeprowadzono 6 szkoleń dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej W tym wypadku chodziło o modyfikację programu studiów: rozszerzenie treści specjalizacyjnych o zajęcia w języku angielskim oraz realizację programu „Profesor Wizytujący”, dzięki któremu można było wysłuchać wykładowców z uczelni amerykańskich, francuskich, brytyjskich i szwedzkich. Doskonalenie zawodowe wykładowców Ten obszar dotyczył udziału nauczycieli akademickich WWSI w szkoleniach z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość, w specjalistycznych kursach językowych oraz w konferencjach zagranicznych.

4 Studenci WWSI (554) Grupy docelowe: Wykładowcy (36)
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Grupy docelowe: Studenci WWSI (554) Nauczyciele akademiccy WWSI (22) Osoby spoza środowiska akademickiego (1454) Zespół realizujący projekt: Wykładowcy (36) Pracownicy administracyjno-finansowi (14)

5 Zespół realizujący projekt: wykładowcy
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Zespół realizujący projekt: wykładowcy Zadanie - Modyfikacja programu studiów inżynierskich na kierunku informatyka - rozszerzenie treści specjalizacyjnych o przedmioty fakultatywne w języku angielskim: prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin dr hab. inż. prof. WWSI Michał Grabowski dr inż. Ewa Figielska dr inż. Tomasz Malinowski mgr inż. Katarzyna Hordejuk mgr inż. Paweł Skuratowicz Zadanie 2 - Kuźnia technologiczna - program na rzecz kształcenia ustawicznego osób spoza społeczności akademickiej: prof. dr hab. inż. Maciej Sysło prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki dr hab. inż. prof. WWSI Piotr Zaskórski dr inż. Dariusz Chaładyniak dr inż. Robert Janowski dr inż. Waldemar Łabuda dr inż. Szymon Supernak dr inż. Krzysztof Różanowski dr inż. Jacek Markus dr inż. Ryszard Wieleba mgr inż. Andrzej Ptasznik mgr inż. Daniel Jaroszewski mgr inż. Józef Wacnik mgr inż. Piotr Kopciał mgr inż. Jerzy Stankiewicz mgr inż. Marcin Szeliga mgr inż. Dariusz Olczyk mgr inż. Daniel Paluch mgr inż. Paweł Potasiński mgr inż. Zbigniew Rosiek mgr inż. Przemysław Przybylak inż. Paweł Wilga

6 Zespół realizujący projekt: wykładowcy
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Zespół realizujący projekt: wykładowcy Zadanie 3 - Program profesora wizytującego: prof. dr hab. inż. Jerzy Grzymała - Busse prof. dr hab. Przemysław Bakowski prof. dr hab. Andrzej Szałas prof. Tomasz Michalak prof. Talal Rahwan prof. dr hab. Teodor  Przymusiński prof. Halina Przymusińska prof. dr Marek Suchenek prof. dr hab. inż. Marian S. Stachowicz

7 Rozwój oferty kształcenia ustawicznego – kuźnia technologiczna ICT
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Rozwój oferty kształcenia ustawicznego – kuźnia technologiczna ICT (przykładowe szkolenia) 15-17/03/2010 mgr inż. Zbigniew Rosiek „Podstawy technologii internetowych” 17-20/01/2011 mgr inż. Daniel Jaroszewski „Grafika komputerowa w środowisku trójwymiarowym” 7-10/02/2011 dr inż. Waldemar Łabuda „ Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką Prince 2” 11-14/04/2011 dr inż. Robert Janowski „ Sieci teleinformatyczne” 19/05/2011 mgr inż. Andrzej Ptasznik „ Implementacja baz danych w MS SQL Server 2008”

8 Rozwój oferty kształcenia ustawicznego – wszechnica informatyczna
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Rozwój oferty kształcenia ustawicznego – wszechnica informatyczna (Przykładowe wykłady) 28/10/2010 mgr inż. Andrzej Ptasznik „Organizacja usług raportowania z wykorzystaniem MS SQL Server 2008 Reporting Services” 4/11/2010 dr inż. Jacek Markus „Wykorzystanie Microsoft PowerShell do zarządzania serwerem bazy danych” 18/11/2010 mgr inż. Marcin Szeliga „Data Mining — techniki, algorytmy i zastosowania” 25/11/2010 mgr inż. Paweł Potasiński „Język MDX - sztuka tworzenia zapytań do danych wielowymiarowych” 2/12/2010 dr hab. inż. prof. WWSI i WAT Piotr Zaskórski „Systemowe aspekty zarządzania projektami” 9/12/2010 mgr inż. Dariusz Olczyk „Modele pracy i komunikacji w zespole projektowym” 16/12/2010 dr inż. Waldemar Łabuda „Metodyki zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem PRINCE2® (WERSJA 2009)” 13/01/2011 dr inż. Szymon Supernak „Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania”

9 Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej – zajęcia
Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej – zajęcia w języku angielskim (Przykładowe zajęcia) Języki i paradygmaty programowania (Cz. I i II) dr hab., prof. WWSI Michał Grabowski Technologie sieciowe (Cz. I i II) dr inż. T. Malinowski Real -Time Systems (Systemy czasu rzeczywistego) mgr inż. P. Skuratowicz Introduction to Operations Research (Wprowadzenie do badań operacyjnych) dr inż. E. Figielska Modelling of Supply Chain Management (Modelowanie systemów informacyjnych w zarządzaniu) prof. O. Zaikin

10 Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej – Visiting Professor Program Lp. Imię i Nazwisko Uniwersytet Temat wykładów 1. Prof. Jerzy Grzymała- Busse University of Kansas, USA Eksploracja danych niezupełnych 2. Prof. Przemysław Bakowski University of Nantes, France Gospodarka cyfrowa 3. Prof. Andrzej Szałas University of Linkoping, Sweden Semantyczny Internet 4. Prof. Tomasz Michalak University of Liverpool, UK Obliczeniowa teoria wyboru społecznego- wprowadzenie 5. Prof. Talal Rahwan Formowanie koalicji w systemach wieloagentowych 6. Prof. Teodor Przymusiński University of California, USA Mechaniczne dowodzenie twierdzeń 7. Prof. Halina Przymusińska Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji 8. Prof. Marek A. Suchenek California State University, USA Programowanie w abstrakcyjnych typach danych 9. Prof. Marian S. Stachowicz University of Minnesota, USA Inteligentne systemy kontroli

11 Rezultaty projektu - uczestnicy
Opis działania Rezultaty Przeszkolenie studentów na zajęciach w ramach zajęć specjalizacyjnych w języku angielskim 303 uczestników Przeszkolenie w ramach zajęć z cyklu Kuźnia Technologiczna-kursy specjalistyczne 288 uczestników Udział w otwartych wykładach popularnonaukowych oraz Wszechnicy IT dla młodzieży 1130 ( ) uczestników Udział w Letniej Szkole IT dla niepełnosprawnych 40 uczestników Udział w Letniej Szkole IT dla nauczycieli informatyki 94 uczestników

12 Rezultaty projektu - uczestnicy
Opis działania Rezultaty Przeszkolenie wykładowców z zakresu nowoczesnych metod kształcenia 12 uczestników Udział wykładowców w specjalistycznych kursach językowych 4 uczestników Pobyt wykładowców na wizytach studyjnych 3 uczestników Uczestnictwo wykładowców w konferencjach zagranicznych Program profesor wizytujący 133 uczestników Korzystanie z zasobów Pracowni Bez Barier 20 uczestników

13 Rezultaty projektu W efekcie dwuletnich działań prowadzonych w ramach projektu Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wzbogaciła swoją ofertę dydaktyczną o 24 specjalistyczne szkolenia z zakresu ICT. Nagrane i wyposażone w materiały elektroniczne, wybrane wykłady wszechnicy informatycznej posłużą do przygotowania oferty szkoleń e-learningowych, na kolejny rok akademicki. Zakupiona w ramach projektu pracownia bez barier wraz z oprzyrządowaniem jest i będzie na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących, na czas nieokreślony nieodpłatnie udostępniana zainteresowanym osobom. Na bazie opracowanych w ramach projektu programów, materiałów oraz zgromadzonych doświadczeń Uczelnia planuje uruchomienie od roku akademickiego 2011/2012 ośrodka szkoleniowego WWSI – IT Akademia. W projekcie powstały 2 wydawnictwa oraz zostały nagrane 42 godziny wykładów.

14 Rezultaty projektu Bardzo pozytywnie w kontekście przyszłości należy również ocenić próbę poprawy „międzynarodowego” wizerunku Uczelni. Dzięki wiedzy i doświadczeniom zgromadzonym w projekcie została przygotowana oferta studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców. Uczelnia nawiązała interesujące kontakty zagraniczne. Dwóch z dziewięciu zaproszonych zagranicznych profesorów będzie kontynuować współpracę z WWSI, na podstawie podpisanych z Uczelnią, umów o pracę. W kolejnych latach akademickich Uczelnia planuje kontynuację działań związanych z umiędzynaradawianiem. Zarówno prowadzone w trakcie projektu zajęcia w języku angielskim jak i wizyty zagranicznych profesorów będą kontynuowane. Wsparcie na rzecz Uczelni w tym zakresie zadeklarowały firmy IBM i Microsoft, deklarując gotowość pozyskania do współpracy naukowców z własnych laboratoriów badawczo-naukowych, zlokalizowanych na terenie USA. Dzięki działaniom projektu, uległy poprawie kompetencje wykładowców oraz pracowników administracyjno-finansowych w realizowanych obszarach projektowych.

15 Rezultaty projektu Dzięki zaangażowaniu wszystkich biorących udział w realizacji projektu, uczniów, studentów, absolwentów, wykładowców, pracowników administracyjno-finansowych oraz osób spoza społeczności akademickiej WWSI, zakładane w projekcie cele zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym zostały osiągnięte, a uzyskane rezultaty, stanowią solidną podstawę dla dalszego rozwoju Uczelni. Dziękujemy


Pobierz ppt "Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki 01.08.2009 – 31.07.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google