Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH LUTY 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 5-11 lutego 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH LUTY 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 5-11 lutego 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków."— Zapis prezentacji:

1 1

2 BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH LUTY 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 5-11 lutego 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%.

3 Spis treści Nastroje ekonomiczne Polaków w lutym – podsumowanie 3 Wskaźniki nastroju ekonomicznego 4 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju 7 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego 11 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi 13

4 PESK – wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju - 28,4 OGD– wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw - 13,6 PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego - 20,9 - 35,4 Wartość w lutym 2009 -15,5 - 25,4 Zmiana w stosunku do stycznia 2009 Luty przynosi gwałtowne pogorszenie nastrojów konsumenckich. Tak złych opinii o stanie i perspektywach polskiej gospodarki oraz finansowej kondycji polskich rodzin nie notowaliśmy od połowy 2004 roku. Pogorszenie klimatu konsumenckiego obserwowaliśmy od początku 2008 roku, ale do października nadal przeważali optymiści. Zmiana trendu nastąpiła w listopadzie; po półtora rocznej przerwie przewagę ponownie odzyskali pesymiści. W styczniu 2009 nastąpiła niewielka poprawa nastrojów, a w lutym – drastyczny spadek. Nasze wskaźniki nastrojów wskazują, że szczególnie dramatycznie obniżyły się oczekiwania wobec gospodarki (z -7 w styczniu na -35,4 w lutym). Spadki w percepcji kondycji gospodarstw domowych są dużo niższe (z -1,9 w styczniu do -15,5 w lutym). Tak gwałtownych spadków w ciągu zaledwie jednego miesiąca nie zaobserwowaliśmy od 1993 roku. Opinia publiczna zrozumiała, że kryzys zapukał do drzwi przeciętnego obywatela. Kumulacja złych informacji o słabnącej złotówce, zwolnieniach i wzrastającym bezrobociu, trudno dostępnych i coraz trudniej spłacalnych kredytach, spadku produkcji, ograniczeniu tempa wzrostu wynagrodzeń itd. Itp.. skonfrontowana z coraz częstszymi faktami i przykładami doświadczanie tego osobiście lub w kręgu naszych znajomych wywołała erupcję poczucia strachu i zagrożenia. Niewątpliwie to bardzo źle wróży konsumpcji i aktywności zakupowej Polaków w najbliższych miesiącach.. NASTROJE EKONOMICZNE POLAKÓW W LUTYM

5 PESK – WSKAŹNIK PERCPECJI EKONOMICZNEJ SYUACJI KRAJU* Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: a) Jak ocenia Pan(i) ogólną sytuację ekonomiczną Polski? b) Czy obecna sytuacja ekonomiczna Polski jest lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? c) Czy za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej. OGD – WSKAŹNIK OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH* *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomiczne gospodarstwa domowego: a)Czy obecna sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest lepsze, gorsza czy też taka sama, jak rok temu? b) Czy za rok finansowa sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego poprawi się, pogorszy się, czy też nie ulegnie zmianie? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstwa. Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

6 PENKON– WSKAŹNIK KLIMATU KONSUMENCKIEGO* *Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w lutym wyniósł -35,4pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W stosunku do stycznia obserwujemy duży spadek ocen pozytywnych i w porównaniu do tego miesiąca wskaźnik PESK zmalał aż o 28,4 punktów. Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w tym miesiącu wyniósł -15,5pkt. Oznacza to, że w wypowiedziach na temat kondycji finansowej gospodarstw domowych, oceny negatywne przewyższają pozytywne. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ocena sytuacji gospodarstwa domowego spadła o 13,6 pkt. Tegoroczna ocena kondycji domowego portfela jest o 20,7 pkt. gorsza niż w lutym ubiegłego roku. Spadkowi optymizmu w ocenie sytuacji ekonomicznej kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych towarzyszy w konsekwencji spadek wskaźnika klimatu konsumenckiego PENKON, który w tym miesiącu osiągnął wartość -25,4 pkt. Klimat pozytywny Klimat negatywny WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

7 Klimat konsumencki ściśle wiąże się z pozycją społeczno – demograficzną respondenta. Rośnie generalnie wraz ze wzrostem wykształcenia, dochodu gospodarstwa domowego, pozycją zawodową, a spada wraz z wiekiem. Zależności te dobrze obrazuje zmienna klasa społeczna, którą tworzymy na podstawie wykształcenia, pozycji zawodowej głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu gospodarstwa domowego. Stosunkowo najlepszy klimat konsumencki obserwujemy wśród osób przynależących do najwyższej z klas społecznych a najgorszy wśród osób przynależących do najniższych klas społecznych. PENKON– WSKAŹNIK KLIMATU KONSUMENCKIEGO [WIEK] [WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] WARTOŚĆ WSKAŹNIKA PENKON *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

8 Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski? OCENA OBECNEJ SYTUACJI 47% badanych Polaków – czyli o 18pkt procentowych więcej niż w miesiącu ubiegłym - negatywnie oceniło obecną sytuację ekonomiczną Polski. 14% badanych pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną w kraju, a 39% badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej kwestii. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

9 Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? 56% Polaków postrzega polską sytuację gospodarczą jako pogarszającą się, 6% dostrzega poprawę, a 38% nie widzi większych zmian w tym względzie. W porównaniu z ubiegłym miesiącem o 26 punktów procentowy wzrósł odsetek Polaków wyrażających zdanie, iż w kraju dzieje się coraz gorzej. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

10 22% badanych – czyli o 8pkt procentowych mniej niż w miesiącu ubiegłym - uważa, iż przyszły rok przyniesie zmiany na lepsze, natomiast 45% - czyli o 11pkt procentowych więcej niż w styczniu - oczekuje pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. 33% ankietowanych uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Analiza sald odpowiedzi, różnicy odsetka osób oczekujących zmian pozytywnych i negatywnych, pokazuje znaczące różnice w percepcji przyszłości przez osoby należące do różnych grup socjodemograficznych. Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

11 [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Oczekiwania odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju wiążą się z szeregiem zmiennych socjo- demograficznych. Optymizm rośnie wraz z klasą społeczną, dochodami gospodarstwa domowego i wykształceniem. *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

12 SEGMENTACJA Porównując odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań na przyszłość stworzono typologię odzwierciedlającą nastawienie Polaków do sytuacji ekonomicznej kraju. Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 17,5% populacji Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 27,9% populacji Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 14,8% populacji – Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 17,8% populacji Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 4,2% populacji Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 17,8% populacji OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

13 Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 60,2% społeczeństwa. 39,8% Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuacje ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani). OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

14 OCENA OBECNEJ SYTUACJI W PORÓWNANIU DO SYTUACJI SPRZED ROKU 57% badanych Polaków wyraża przekonanie, że sytuacja ich budżetu domowego nie zmieniła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 31% - o 8pkt procentowych więcej niż w styczniu - twierdzi, iż sytuacja finansowa gospodarstwa domowego uległa pogorszeniu, 13% badanych dostrzega natomiast poprawę. Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama? OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODRSTWA DOMOWEGO

15 OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…? 58% Polaków nie przewiduje większych zmian w kondycji finansowej własnego gospodarstwa w ciągu najbliższego roku. 15% badanych spodziewa się poprawy sytuacji własnego gospodarstwa domowego, a 28% oczekuje zmian na gorsze. W stosunku do ubiegłego miesiąca odsetek Polaków optymistycznie oceniających przyszłość swojego gospodarstwa domowego zmalał o 5 punktów procentowych, o 11 punktów natomiast wzrósł odsetek badanych twierdzących, iż ich sytuacja gospodarstwa domowego pogorszy się. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODRSTWA DOMOWEGO

16 Jak Pan(i) sądzi, czy my Polacy możemy nasze problemy gospodarcze rozwiązać sami, czy tylko z pomocą państw zachodnich? Przekonanie, że z naszymi problemami gospodarczymi możemy poradzić sobie sami, bez pomocy krajów zachodnich, podziela 56% ankietowanych. Odmiennego zdania jest 44% badanych. STOSUNEK DO WSPÓŁPRACY EKONOMICZNEJ Z PAŃSTWAMI ZACHODNIMI

17 55% Polaków – czyli o 3 pkt. procentowe mniej niż w miesiącu ubiegłym - opowiada się za tym, aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce. Odmiennego zdania jest co piaty badany. 25% Polaków twierdzi, że jest im to zupełnie obojętne. Czy Pan(i) jest osobiście za tym aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce? STOSUNEK DO WSPÓŁPRACY EKONOMICZNEJ Z PAŃSTWAMI ZACHODNIMI

18 18


Pobierz ppt "1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH LUTY 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 5-11 lutego 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google