Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH STYCZEŃ 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-16 stycznia 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH STYCZEŃ 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-16 stycznia 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH STYCZEŃ 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-16 stycznia 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%.

3 Spis treści Nastroje ekonomiczne Polaków w styczniu – podsumowanie 3 Wskaźniki nastroju ekonomicznego 4 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju 7 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego 11 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi 13

4 Początek roku przyniósł ocieplenie klimatu konsumenckiego (PENKON). Z jednej strony złożyły się na nie nieco lepsze oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK), z drugiej zaś strony odczuwana jest poprawa sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych (OGD). Korzystniej niż w grudniu postrzegany jest również stan i perspektywy gospodarki. Wzrosło również przekonanie, że polska gospodarka jest w stanie sama sobie poradzić z problemami, bez pomocy państw zachodnich. PESK – wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju + 5,4 OGD– wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw + 4,7 PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego + 5 -7 Wartość w styczniu 2009 -1,9 -4,5 30% badanych – czyli o 4pkt procentowe więcej niż w miesiącu ubiegłym - uważa, iż przyszły rok przyniesie zmiany na lepsze, natomiast 34% - czyli o 2pkt procentowych więcej niż w grudniu - oczekuje pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. 36% ankietowanych uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 46,4% społeczeństwa. 53,6% Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuacje ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani). Zmiana w stosunku do grudnia 2008 NASTROJE EKONOMICZNE POLAKÓW W STYCZNIU

5 PESK – WSKAŹNIK PERCPECJI EKONOMICZNEJ SYUACJI KRAJU* Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: a) Jak ocenia Pan(i) ogólną sytuację ekonomiczną Polski? b) Czy obecna sytuacja ekonomiczna Polski jest lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? c) Czy za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej. OGD – WSKAŹNIK OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH* *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomiczne gospodarstwa domowego: a)Czy obecna sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest lepsze, gorsza czy też taka sama, jak rok temu? b) Czy za rok finansowa sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego poprawi się, pogorszy się, czy też nie ulegnie zmianie? Może przyjmować wartość od – 100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstwa. Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

6 PENKON– WSKAŹNIK KLIMATU KONSUMENCKIEGO* *Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w styczniu wyniósł -7pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z końcem roku Polacy nieco bardziej przychylnie oceniają sytuację gospodarczą kraju (wzrost o 5,4 punktu). Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w styczniu wyniósł -1,9pkt. Oznacza to, że w wypowiedziach na temat kondycji finansowej gospodarstw domowych, oceny negatywne przewyższają pozytywne. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ocena sytuacji gospodarstwa domowego wzrosła o 4,7pkt. Wyższa ocena sytuacji ekonomicznej kraju jak i budżetów domowych przekłada się na wzrost klimatu konsumenckiego. Wskaźnik PENKON wzrósł w stosunku do ubiegłego miesiąca i obecnie wynosi -4,5 pkt. Klimat pozytywny Klimat negatywny WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

7 Klimat konsumencki ściśle wiąże się z pozycją społeczno – demograficzną respondenta. Rośnie generalnie wraz ze wzrostem wykształcenia, dochodu gospodarstwa domowego, pozycją zawodową, a spada wraz z wiekiem. Zależności te dobrze obrazuje zmienna klasa społeczna, którą tworzymy na podstawie wykształcenia, pozycji zawodowej głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu gospodarstwa domowego. Stosunkowo najlepszy klimat konsumencki obserwujemy wśród osób przynależących do najwyższej z klas społecznych a najgorszy wśród osób przynależących do najniższych klas społecznych. PENKON– WSKAŹNIK KLIMATU KONSUMENCKIEGO [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] WARTOŚĆ WSKAŹNIKA PENKON *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem WSKAŹNIKI NASTROJU EKONOMICZNEGO

8 Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski? OCENA OBECNEJ SYTUACJI 29% badanych Polaków – czyli o 5pkt procentowych mniej niż w miesiącu ubiegłym - negatywnie oceniło obecną sytuację ekonomiczną Polski. 27% badanych pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną w kraju, a 43% badanych nie ma jednoznacznej opinii w tej kwestii. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

9 Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? 30% Polaków postrzega polską sytuację gospodarczą jako pogarszającą się, 15% dostrzega poprawę, a 55% nie widzi większych zmian w tym względzie. W porównaniu z ubiegłym miesiącem o jeden punkt procentowy zmalał odsetek Polaków wyrażających zdanie, iż w kraju dzieje się coraz gorzej. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

10 30% badanych – czyli o 4pkt procentowe więcej niż w miesiącu ubiegłym - uważa, iż przyszły rok przyniesie zmiany na lepsze, natomiast 34% - czyli o 2pkt procentowych więcej niż w grudniu - oczekuje pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. 36% ankietowanych uważa, że sytuacja ekonomiczna Polski nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Analiza sald odpowiedzi, różnicy odsetka osób oczekujących zmian pozytywnych i negatywnych, pokazuje znaczące różnice w percepcji przyszłości przez osoby należące do różnych grup socjodemograficznych. Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

11 [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Oczekiwania odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju wiążą się z szeregiem zmiennych socjo- demograficznych. Optymizm rośnie wraz z klasą społeczną, dochodami gospodarstwa domowego i wykształceniem. *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

12 SEGMENTACJA Porównując odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań na przyszłość stworzono typologię odzwierciedlającą nastawienie Polaków do sytuacji ekonomicznej kraju. Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 19,9% populacji Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 13,7% populacji Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 12,8% populacji – Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 27,5% populacji Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 2,9% populacji Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 23,2% populacji OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

13 W styczniu osoby negatywnie oceniający obecną sytuację ekonomiczną Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 46,4% społeczeństwa. 53,6% Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuacje ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani). OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ KRAJU

14 OCENA OBECNEJ SYTUACJI W PORÓWNANIU DO SYTUACJI SPRZED ROKU 62% badanych Polaków wyraża przekonanie, że sytuacja ich budżetu domowego nie zmieniła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 23% twierdzi, iż sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego uległa pogorszeniu, 16% badanych dostrzega natomiast poprawę sytuacji gospodarstwa domowego. Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama? OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODRSTWA DOMOWEGO

15 OCZEKIWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…? 62% Polaków nie przewiduje większych zmian w kondycji finansowej własnego gospodarstwa w ciągu najbliższego roku. 20% badanych spodziewa się poprawy sytuacji własnego gospodarstwa domowego, a 17% oczekuje zmian na gorsze. W stosunku do ubiegłego miesiąca odsetek Polaków optymistycznie oceniających przyszłość swojego gospodarstwa domowego wzrósł o 4 punkty procentowe. Natomiast o 2 punkty procentowe zmalał odsetek badanych twierdzących, iż ich sytuacja gospodarstwa nie zmieni się. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODRSTWA DOMOWEGO

16 Jak Pan(i) sądzi, czy my Polacy możemy nasze problemy gospodarcze rozwiązać sami, czy tylko z pomocą państw zachodnich? Przekonanie, że z naszymi problemami gospodarczymi możemy poradzić sobie sami, bez pomocy krajów zachodnich, podziela 54% ankietowanych. Odmiennego zdania jest 46% badanych. STOSUNEK DO WSPÓŁPRACY EKONOMICZNEJ Z PAŃSTWAMI ZACHODNIMI

17 58% Polaków – czyli o 5 pkt. procentowy więcej niż w miesiącu ubiegłym - opowiada się za tym, aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce. Odmiennego zdania jest 17% badanych. 26% Polaków twierdzi, że jest im to zupełnie obojętne. Czy Pan(i) jest osobiście za tym aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce? STOSUNEK DO WSPÓŁPRACY EKONOMICZNEJ Z PAŃSTWAMI ZACHODNIMI

18 18


Pobierz ppt "1. BAROMETR NASTROJÓW EKONOMICZNYCH STYCZEŃ 2009 Badanie zrealizowane zostało w dniach 12-16 stycznia 2009 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google