Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 20 października 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 20 października 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 20 października 2008 r.
Dotacje to nie wszystko. Dodatkowe źródła finansowania inwestycji ze źródeł publicznych. Agnieszka Skręt-Bednarz Katowice, 20 października 2008 r.

2 Plan prezentacji Specjalne Strefy Ekonomiczne
Wieloletni Program Wsparcia Instrumenty podatkowe Wsparcie na zatrudnienie

3 I. Specjalne Strefy Ekonomiczne

4 SSE – tło historyczne (1)
– utworzenie 17 specjalnych stref ekonomicznych, od 2001 r. ich liczba zmniejszyła się do 14 SSE Główna korzyść – zwolnienie z CIT SSE mają działać do r., ale aktualnie uchwalana nowelizacja rozporządzeń strefowych przewiduje przedłużenie okresu ich funkcjonowania do 31 grudnia 2020 r. Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Tarnobrzeg Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra

5 SSE – tło historyczne (2)
14 SSE – na terenie: 102 miast 78 gmin Dotychczasowe inwestycje w SSE: 1.132 ważnych zezwoleń 51,2 mld PLN nakładów inwestycyjnych 152 tys. nowych miejsc pracy (stan na czerwiec 2008 r.) Kraków Legnica Sopot Słupsk Kostrzyn Łódź Olsztyn Suwałki Starachowice Mielec Katowice Wałbrzych Kamienna Góra Tarnobrzeg

6 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (1)
Kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej strefy ekonomicznej Wprowadzone do ustawy o SSE z dniem 4 sierpnia 2008 r. (Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) Kryteria uszczegółowione zostaną na podstawie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefa ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny (projekt z dnia 1 września 2008 r.)

7 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (2)
Kryterium 1) - tworzenie nowych miejsc pracy lub ponoszenie nakładów inwestycyjnych * Stopa bezrobocia w danym powiecie w oparciu o dane GUS na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego o 5 miesięcy miesiąc, w którym Rada Ministrów uchwaliła rozporządzenie zmieniające w sprawie określonej SSE ** W woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim kryteria obniża się o 30%

8 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (3)
Kryterium 2) - rozwój innowacyjnych, wysokich technologii inwestycja będzie prowadziła do: uruchomienia wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów nie wytwarzanych na rynku polskim lub usług posiadających te cechy nie oferowanych w regionie lub wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych nie stosowanych dotychczas lub stosowanych na rynku polskim nie dłużej niż 1 rok, co zostanie potwierdzone opiniami co najmniej dwóch jednostek naukowych oraz w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 30 nowych miejsc pracy oraz poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości co najmniej 20 mln PLN

9 Możliwości rozszerzenia SSE – kryteria (4)
Kryterium 3) - wspieranie usług B+R oraz sektora usług nowoczesnych a) sektor B+R inwestycja realizowana będzie w zakresie usług badawczo-rozwojowych określonych działem 73 PKWiU oraz w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej 10 mln PLN b) nowoczesne usługi inwestycja realizowana będzie w zakresie: usług informatycznych (dział 72 PKWiU) lub usług rachunkowości i kontroli ksiąg (dział PKWiU) lub usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych (dział PKWiU) lub usług centrów telefonicznych (dział PKWiU) oraz w związku z inwestycją planowane jest utworzenie co najmniej 150 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wartości co najmniej mln PLN

10 Etapy procedury dotyczącej uzyskania zezwolenia na działalność w SSE
Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie wejścia do SSE – przedział czasowy Uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE w trybie rozszerzenia – przedział czasowy

11 II. Wieloletni Program Wsparcia

12 Wieloletni Program Wsparcia (1)
Wieloletni program wsparcia to specyficzna forma pomocy finansowanej z polskiego budżetu Wsparcie przeznaczone dla dużych inwestycji, które uznaje się za inwestycje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki Założenia programu zostały przedstawione w dokumencie System wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (dokument z dnia 23 września 2008 r.) Beneficjenci: Przedsiębiorcy planujący inwestycje w sektorach priorytetowych: Sektor motoryzacyjny, Sektor elektroniczny, Sektor lotniczy, Biotechnologia, Sektor nowoczesnych usług (w szczególności z zakresu IT, BPO oraz telekomunikacji) Działalność badawczo-rozwojowa Przedsiębiorcy planujący „znaczące” inwestycje w innych sektorach o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy

13 Wieloletni Program Wsparcia (2)
Wsparcie może zostać przyznane z tytułu: kosztów tworzenia nowych miejsc pracy kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji System nie przewiduje automatycznego przyznawania wsparcia po spełnieniu kryteriów „wejścia”. Każdy pakiet pomocy jest wynikiem indywidualnych ustaleń z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i z Ministerstwem Gospodarki Maksymalna wysokość wsparcia: projekty realizowane w SSE – 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji projekty realizowane poza SSE – 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji

14 Wieloletni Program Wsparcia Wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy (1)
Sektor Minimalne nakłady inwestycyjne Minimalna liczba nowych miejsc pracy A motoryzacyjny elektroniczny lotniczy biotechnologii 40 mln PLN 250 B nowoczesne usługi - C badawczo - rozwojowy 3 mln PLN 35 (z wyższym wykształceniem) D inne 1 mld PLN 500

15 Wieloletni Program Wsparcia Wsparcie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy (2)
Wysokość wsparcia uzależniona od liczby nowych miejsc pracy i oceny projektu i wynosi od PLN do PLN W przypadku inwestycji realizowanej na terenie: powiatu, w którym stopa bezrobocia jest na poziomie wynoszącym co najmniej dwukrotność średniej krajowej stopy bezrobocia (dane GUS na miesiąc poprzedzający dzień złożenia aplikacji do PAIIZ) lub woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego wielkość wsparcia ulega zwiększeniu o 8%.

16 Wieloletni Program Wsparcia Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji
Sektor Minimalne nakłady inwestycyjne Minimalna liczba nowych miejsc pracy motoryzacyjny elektroniczny lotniczy biotechnologii nowoczesne usługi badawczo-rozwojowy 160 mln PLN 50 inne 1 mld PLN 500 Wysokość wsparcia zależy od oceny projektu i wynosi od 1% do 10% wydatków kwalifikowanych. Dla inwestycji, która będzie pierwszą tego typu w kraju dopuszcza się podwyższenie przedstawionych wskaźników przeliczeniowych o 1 pkt procentowy.

17 III. Instrumenty podatkowe

18 Instrumenty podatkowe – wsparcie na działalność badawczo-rozwojową
Odliczenia kosztów zakupu nowej technologii (Art. 18b Ustawy CIT) Możliwość odliczenia bezpośrednio od podstawy opodatkowania CIT do 50% kosztów zakupu nowej technologii Nowa technologia: wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, nabyta przez podatnika (w drodze umowy o przeniesienie praw lub o korzystanie z praw), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług oraz stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat (co powinno zostać potwierdzone opinią niezależnej jednostki naukowej) Odliczenia co do zasady dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz WNiP lub w następnych 3 latach podatkowych (w przypadku osiągnięcia straty lub zbyt małego dochodu) Z ulgi nie mogą korzystać podmioty działające w ramach specjalnych stref ekonomicznych

19 Instrumenty podatkowe – wsparcie na działalność badawczo-rozwojową
Uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Warunki dla uzyskania statusu CBR: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości co najmniej 800 tys. EUR (w poprzednim roku obrotowym), z czego 20% powinno pochodzić ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych lub praw własności przemysłowej brak zaległości w zapłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Możliwość utworzenia Funduszu Innowacyjności (FI) do 20% miesięcznych przychodów CBR może być alokowane do FI i traktowane jako koszty podatkowe dla celów CIT FI może być wykorzystywany wyłącznie w celu finansowania działalności badawczo-rozwojowej CBR Środki alokowane do FI są postrzegane jako przychody podatkowe, jeżeli: środki te nie zostały użyte na finansowanie prac badawczo-rozwojowych w danym roku podmiot traci status CBR

20 Instrumenty podatkowe – zwolnienia z podatku od nieruchomości
Dostępne w poszczególnych gminach na podstawie uchwał Rad Miasta / Gminy Zwolnienie może być uzależnione od: poniesienia na terenie gminy wydatków inwestycyjnych i zatrudnienia pracowników (pomoc regionalna) utworzenia na terenie gminy miejsc pracy dla określonych kategorii pracowników (pomoc horyzontalna) Limity zwolnienia mogą być zróżnicowane: uzależnione od poziomu wydatków inwestycyjnych / kosztów zatrudnienia pracowników (dotyczy pomocy regionalnej i horyzontalnej) ograniczone do pułapu pomocy de minimis ( EUR) Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków i budowli położonych na terenie gminy, gdzie obowiązuje uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości

21 IV. Wsparcie na zatrudnienie

22 Wsparcie na zatrudnienie (1)
Wsparcie finansowe oferowane przedsiębiorcom planującym zatrudnienie osób bezrobotnych polega głównie na refundacji kosztów: doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Poziom udzielonej pomocy jest zależny od możliwości budżetowych danego powiatu oraz od wyniku negocjacji przeprowadzonych ze starostwem powiatowym, ale: dla refundacji kosztów wyposażenia kwota pomocy nie może przekroczyć krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, dla zwrotu kosztów opłacanych składek ubezpieczeniowych kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wsparcie na refundacje zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych uzależnione jest od wymiaru czasu pracy, okresu zatrudnienia, kategorii do której zalicza się bezrobotnego oraz możliwości dalszego jego zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych

23 Wsparcie na zatrudnienie (2)
Refundacja kosztów osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotnym do 25 roku życia, bezrobotnym długotrwale (tzn. osób pozostającym bez zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), bezrobotnym powyżej 50 roku życia, bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnym niepełnosprawnym

24 Dziękuję za uwagę Agnieszka Skręt-Bednarz Doświadczony Konsultant
Dział Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Tel.: Fax: If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide.


Pobierz ppt "Katowice, 20 października 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google