Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój nowych technologii a prawo do sądu w świetle art

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój nowych technologii a prawo do sądu w świetle art"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój nowych technologii a prawo do sądu w świetle art
Rozwój nowych technologii a prawo do sądu w świetle art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Anna Zalesińska Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski SKN – Blok Prawa Komputerowego

2 Cel i zakres prezentacji:
Prawo do sądu w świetle art.45 Konstytucji RP i orzecznictwa TK. Rozwój nowych technologii i jego wpływ na zmiany struktury społecznej. Informatyzacja polskiego sądownictwa – postulaty de lege lata i de lege ferenda. Podsumowanie.

3 Art. 45. 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

4 Funkcje gwarancji sądowej ochrony przed nadużyciem władzy:
Ochrona podmiotowych praw jednostki związanie władzy publicznej w podporządkowaniu Konstytucji i prawu (określa kompetencje, formy i tryb działania)

5 Dwa aspekty konstytucyjnej formuły prawa do sądu:
1) zasada prawa konstytucyjnego rozumiana jako dyrektywa tworzenia prawa i dyrektywa interpretacyjną, 2) podmiotowe prawo jednostki - tworzy podstawę roszczenia jednostki

6 Na konstytucyjne prawo do sądu składa się w szczególności: 1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem - organem o określonej charakterystyce (niezależnym. bezstronnym i niezawisłym); 2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności; 3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd [1] [1] Wyrok TK z 09 czerwca 1998 r., K 28/97, LEX - OTK 1998/4/50.

7 Zakres podmiotowy konstytucyjnego prawa do sądu
Przedmiot i treść roszczenia: „sprawa” „rozstrzygnięcie” Gwarancje prawa do sądu: właściwość niezależność bezstronność niezawisłość Normatywne standardy postępowania: sprawiedliwe i jawne rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

8 Konkluzja – art. 45 obliguje ustawodawcę m. in. do:
zabezpieczania tego prawa w stanowionych ustawach, modelowania procedur sądowych w sposób optymalnie zapewniający rozpatrzenie jego sprawy na zasadach określonych w art. 45 ust. 1, permanentnej kontroli obowiązującego przepisów z punktu widzenia satysfakcjonujących warunków do realizacji prawa do sądu, tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych zapewniających możliwość rozpatrywania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki i sprawne wykonywanie kompetencji przez władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze nakłada na sądy obowiązek należytej troski o sprawność postępowania

9 Nowy wymiar prawa do sądu w dobie społeczeństwa informacyjnego

10 Kluczowe pojęcia: podpis elektroniczny
środki komunikacji elektronicznej informatyczny nośnik danych dokument elektroniczny

11 Sąd XXI w. – możliwości informatyzacji polskiego sądownictwa.
inicjowanie postępowania – wnoszenie pism procesowych wraz załącznikami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bezgotówkowe uiszczanie opłaty sadowej doręczanie stronom pism drogą elektroniczną e – protokół i e – przesłuchania e – tryb postępowania

12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rozwój nowych technologii a prawo do sądu w świetle art"

Podobne prezentacje


Reklamy Google