Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Semestr letni roku akademickiego 2009/2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Semestr letni roku akademickiego 2009/2010"— Zapis prezentacji:

1 Semestr letni roku akademickiego 2009/2010
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia jednolite magisterskie – rok IV, semestr VIII Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych Przed rozpoczęciem każdego semestru dziekan jest zobowiązany ogłosić wykaz przedmiotów obowiązujących dla poszczególnych lat studiów oraz szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych wraz z nazwiskami osób prowadzących zajęcia

2 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu
Z wykazu przedmiotów obowiązujących na VIII semestrze kierunku AiR: SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Dyspozycje Programu Studiów: Wykłady: 30 godzin, Laboratoria: 30 godzin Liczba punktów ECTS: 5 Sposób zaliczenia: Zaliczenie

3 Wykład: raz w tygodniu 2 godziny;
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Terminy zajęć: Wykład: raz w tygodniu 2 godziny; czwartek, 1315 – 1500, sala E41 Laboratorium: raz w tygodniu 2 godziny; sala E55 Gr.A_1: wt , śr , czw , pt Gr.A_2: wt , śr , czw pt Gr.RiSM_1: śr , czw.1115 –1245, pt Gr.RiSM_2: wt , śr , pt

4 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż.,
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Prowadzący: Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż., - wykłady + laboratoria (prowadzący przedmiot) Michał Grochowski Robert Piotrowski dr inż., dr inż., - laboratoria laboratoria

5 Prowadzący grupy laboratoryjne:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Prowadzący grupy laboratoryjne: Wtorek (A_1) Robert Piotrowski Wtorek (A_2) Kazimierz Duzinkiewicz Wtorek (RiSM_2) Kazimierz Duzinkiewicz Środa (A + RiSM) Michał Grochowski Czwartek 730 – 900 (A_2) Michał Grochowski Czwartek 915 –1045 (A_1) Robert Piotrowski Czwartek –1245 (RiSM_1) Robert Piotrowski Piątek (A_1) Michał Grochowski Piątek (RiSM_2) Michał Grochowski Piątek (RiSM_1) Michał Grochowski Piątek (A_2) Michał Grochowski

6 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych Uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów jest obowiązkowe. Uczestnictwo w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach, pracowniach, lektoratach, zajęciach WF jest kontrolowane przez prowadzącego

7 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu
Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Dodatkowo ustalamy: Prowadzący przedmiot może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach

8 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 § 4 Regulaminu Studiów Dziennych W ciągu 10 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne przekazują studentom szczegółowe programy przedmiotów, zasady ich zaliczeń oraz godziny konsultacji uzgodnione ze studentami; równocześnie zasady zaliczeń oraz godziny konsultacji przekazują do dziekanatów.

9 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu
Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Godziny konsultacji – do uzgodnienia. Propozycje prowadzących zostaną podane na stronie internetowej przedmiotu Jeżeli nie zostaną zaproponowane i uzgodnione inne terminy, obowiązywać będą podane terminy

10 Zaliczenie przedmiotu:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Zaliczenie przedmiotu: 1.Elementy brane pod uwagę: * uczestnictwo w zajęciach * przygotowanie i aktywność w czasie zajęć laboratoryjnych * jakość wykonywanych prac pisemnych (sprawozdania, sprawdziany kolokwia) * terminowość wykonywanych prac pisemnych * samodzielność wykonywanych prac 2.System punktowy: * ocena poszczególnych elementów branych pod uwagę przy zaliczeniu przedmiotu odbywa się w punktach

11 3.Łączna ocena z przedmiotu:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 3.Łączna ocena z przedmiotu: * łączna ocena z przedmiotu uzyskiwana jest ze złożenia ocen cząstkowych określanych jako: ocena uczestnictwa w wykładach, ocena zaliczenia kolokwiów, ocena zaliczenia laboratoriów * wagi stosowane przy składaniu oceny łącznej z przedmiotu wynoszą: uczestnictwo w wykładach – 0.075, zaliczenie kolokwiów – 0.650, zaliczenie laboratoriów – 0.275

12 4.Ocena uczestnictwa w wykładach:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 4.Ocena uczestnictwa w wykładach: * uczestnictwo w wykładzie jest punktowane * poziom procentowy oceny uczestnictwa w wykładach oblicza się następująco:

13 5.Ocena zaliczenia kolokwiów:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 5.Ocena zaliczenia kolokwiów: * w trakcie semestru przewidziane są 2 kolokwia * kolokwia obejmują materiał przerabiany podczas wykładów oraz laboratoriów * ocena punktowa każdego kolokwium jest taka sama * każdy piszący kolokwium ma prawo wglądu do swojej pracy po ogłoszeniu wyników – w jego wyniku ocena kolokwium może ulec korekcie, jeżeli ustalone zostaną uchybienia w sprawdzaniu * pisanie kolokwiów jest obowiązkowe; niepisanie kolokwium oznacza uzyskanie 0pkt. * nieobecność na kolokwium usprawiedliwia: choroba, ważny przypadek losowy, udział w wydarzeniach ważnych dla Uczelni; nieobecność należy usprawiedliwić u prowadzącego przedmiot w okresie tygodnia od daty ustania przyczyny nieobecności; po tym terminie usprawiedliwienia nie będą honorowane

14 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 5.Ocena zaliczenia kolokwiów – c.d.: studenci, którzy usprawiedliwią nieobecność na kolokwium mogą je odbyć w terminie uzgodnionym z prowadzącym przedmiot, nie późniejszym jednak niż termin następnego kolokwium lub tydzień od zakończenia semestru * poziom procentowy oceny zaliczenia kolokwiów oblicza się następująco:

15 6.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 6.Ocena zaliczenia zajęć laboratoryjnych: * szczegółowe zasady oceniania związane z zajęciami laboratoryjnymi zostaną podane podczas zajęć laboratoryjnych * poziom procentowy oceny zaliczenia laboratorium oblicza się następująco:

16 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 7.Kary za niesamodzielność wykonywanych prac * wszelkie materiały przygotowane do realizacji tematu laboratoryjnego, wyniki i opracowania zamieszczone w sprawozdaniach, odpowiedzi i rozwiązania dawane podczas kolokwiów muszą być własnego autorstwa * stwierdzenie naruszenia tego wymagania prowadzi do „wyzerowania” liczby punktów uzyskiwanych za dany element wnoszący wkład punktowy do zaliczania przedmiotu (przygotowanie do laboratorium, sprawozdanie z laboratorium, sprawdzian, kolokwium)

17 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu Ocena% Ocena ≥-100  ≤ 0 2
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 8.Wyliczenie oceny zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę: Ocena% Ocena ≥-100  ≤ 0 2 >0  ≤ 20 3 >20  ≤ 40 3.5 >40  ≤ 60 4 >60  ≤ 80 4.5 >80  ≤ 90 5 >90  ≤ 100 5.5

18 9. Zaliczenie poprawkowe
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 9. Zaliczenie poprawkowe * dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w okresie trwania semestru i które będą spełniały następujące warunki:  wykonywały wszystkie tematy zajęć tematycznych laboratorium lub usprawiedliwiły nieobecność w terminie odrabiania tematu przez grupę,  pisały obydwa kolokwia,  uczestniczyły w co najmniej połowie wykładów zostanie zorganizowane zaliczenie poprawkowe umożliwiające zdobycie dodatkowych punktów do zaliczenia przedmiotu * poziom procentowy oceny zaliczenia poprawkowego oblicza się następująco:

19 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 10. Wyliczenie oceny poprawkowego zaliczenia przedmiotu * ocenę procentową poprawkowego zaliczenia przedmiotu wylicza się następująco: * ocenę zaliczenia przedmiotu ustala się w oparciu o tabelę podaną dla zaliczenia w okresie semestru wykorzystując wartość OCENY POPRAWIONEJ %

20 Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Szczegółowy program przedmiotu - Cele przedmiotu Zapoznać studentów z podstawami wybranych miękkich technologii obliczeniowych – zwanymi technologiami inteligentnymi, które znajdują zastosowanie do rozwiązywania problemów monitorowania, sterowania i wspomagania decyzji. Podać przegląd aktualnego stanu podstawowych zastosowań technologii inteligentnych w automatyce. Zapoznać studentów z narzędziami obliczeniowymi środowiska MATLAB/Simulink z zakresu tych metod

21 Na zakończenie semestru powinniście potrafić:
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Na zakończenie semestru powinniście potrafić: rozumieć podstawowe pojęcia sztucznych sieci neuronowych być w stanie budować i proponować wykorzystanie sieci neuronowych w rozwiązywaniu problemów sterowania rozumieć podstawowe pojęcia systemów rozmytych być w stanie budować i proponować wykorzystanie systemów rozmytych w rozwiązywaniu problemów sterowania znać podstawowe struktury sterowania wykorzystujące systemy rozmyte lub neuronowe rozumieć podstawowe pojęcia algorytmów genetycznych i znać możliwości ich zastosowania

22 Szkic rozplanowania przedmiotu
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Szkic rozplanowania przedmiotu Wprowadzenie. Określenia działów sztucznej inteligencji. Określenie zakresu przedmiotu W1 Sztuczne sieci neuronowe - struktury, metody uczenia, zastosowania W1 – W5 Systemy rozmyte – logika rozmyta, bazy reguł rozmytych, wnioskowanie rozmyte, zasady budowania systemów rozmytych, zastosowania W6-W7,W9 Kolokwium 1 W8 Systemy neuronowo–rozmyte – zasady budowania, zastosowania W10-W12 Algorytmy genetyczne – struktura, zastosowania. W13-W15 Kolokwium 2 W15

23 Wyniki kolokwium zostaną podane w terminie tygodnia po jego odbyciu
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Terminy kolokwiów I kolokwium – W8: 22.IV.2010r. II kolokwium – W15: 15.VI.2010r. Wyniki kolokwium zostaną podane w terminie tygodnia po jego odbyciu

24  Strona internetowa przedmiotu
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010  Strona internetowa przedmiotu Wszelkie informacje i materiały będą dostępne na stronie przedmiotu:

25 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu
Semestr letni roku akademickiego 2009/2010  Źródła Literatura: Hagan, M.T., Demuth, H.B., Beale, M. Neural Network Design, PWS Publishing Company 1996 Haykin S., Neural Network. A comprehensive foundation. Prentice Hall, 1999 Gupta, M.M., Jin, L., Homma, N. Static and Dynamic Neural Networks, Wiley Interscience, 2003 Piegat, A. Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 1999 Jang, J.-S.R., Sun, C.-T., Mizutani, E. Neuro-fuzzy and Soft Computing, Prentice Hall 1997 Przygotowując zajęcia będę korzystał m.in. z:

26 SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu
Semestr letni roku akademickiego 2009/2010 Materiały przedmiotów o podobnej tematyce prowadzonych w innych uczelniach na świecie: R. Babuška, J. Hellendoorn, Knowledge – Based Control Systems, Fuzzy and Neural Control, Fuzzy Logic and Engineering Applications

27  Materiały  Narzędzia
SI8: Metody Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu Semestr letni roku akademickiego 2009/2010  Materiały Wykłady: kopie slajdów publikowane na stronie internetowej przedmiotu Laboratoria: opracowane dla poszczególnych tematów materiały do przygotowania do zajęć oraz zadania laboratoryjne publikowane na stronie internetowej  Narzędzia Oprogramowanie: MATLAB/Simulink - dostarczane przez Katedrę Inżynierii Systemów Sterowania


Pobierz ppt "Semestr letni roku akademickiego 2009/2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google