Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 działalności gospodarczej
Formy działalności gospodarczej Urząd Miasta Szczecin

2 Wybór i rozpoczęcie działalności gospodarczej
Podstawowe pojęcia Formy działalności gospodarczej

3 działalności gospodarczej
Wybór i rozpoczęcie działalności gospodarczej

4 Wybór formy prawnej planowanej działalności gospodarczej ma decydujące znaczenie dla jej przyszłości. Decydują o tym: koszty działalności samego przedsiębiorstwa udziału w obrocie gospodarczym zabezpieczenie obrotu gospodarczego czas i koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej

5 Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi:
do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

6 Organem ewidencyjnym - dokonującym wpisu oraz prowadzącym Ewidencję Działalności Gospodarczej - jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej podlegają osoby fizyczne. Przedsiębiorcy są wpisywani do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Organem właściwym dla mieszkańców Szczecina zameldowanych w mieście jest Prezydent Miasta Szczecin.

7 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Osoby fizyczne zameldowane w Szczecinie mogą dokonać wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 Szczecin pok. 36 Czynne w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek w godz

8 Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają następujące formy prawne:
spółki jawne spółki partnerskie spółki komandytowe spółki komandytowo - akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjne spółki europejskie europejskie zgrupowania interesów gospodarczych spółdzielnie przedsiębiorstwa państwowe jednostki badawczo - rozwojowe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przedsiębiorstwa zagraniczne określone w odrębnych przepisach oddziały przedsiębiorstw zagranicznych główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń inne osoby prawne i podmioty wpisane do rejestru i wykonujące działalność gospodarczą

9 XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestracji podmiotów z rejonu miasta Szczecina dokonuje XVII Wydział Gospodarczy KRS XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Królowej Korony Polskiej 31 Szczecin tel Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie udziela informacji o podmiotach oraz wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS. Wnioski należy składać osobiście i podlegają one opłacie.

10 Podstawowe pojęcia

11 Przedsiębiorca Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne osoby prawne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Spółka cywilna traktowana jest jako podmiot przez przepisy prawa rachunkowego i prawa podatkowego.

12 Mikro, mały i średni przedsiębiorca
Określenie wielkości przedsiębiorstwa ma obecnie duże znaczenie dla przedsiębiorcy oraz wielu różnych instytucji, urzędów. Wiąże się to także z występowaniem przedsiębiorcy o środki w ramach różnych programów, gdzie należy określić wielkość przedsiębiorstwa. Są też programy, które są skierowane tylko do określonej grupy przedsiębiorców. Zgodnie z art. 110 ustawy o swobodzie gospodarczej przedsiębiorca musi złożyć pisemne oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa jeżeli występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej.

13 Mikro, mały i średni przedsiębiorca
Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

14 Mikro, mały i średni przedsiębiorca
Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

15 Mikro, mały i średni przedsiębiorca
Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

16 Firma Firma przedsiębiorcy jest nazwą, pod którą występuje on w obrocie gospodarczym. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jego firmą jest jego imię i nazwisko. Jeżeli przedsiębiorca jest osobą prawną, jego firma powinna - obok nazwy - zawierać także określenie formy prawnej tej osoby, które może być podane w skrócie.

17 Firma Z pojęciem firmy wiąże się jej wizerunek, na który składa się wiele elementów związanych z promocją: reklamą firmy, wyrobów i usług public relation (PR) sprzedażą i promocją sprzedaży Na wizerunek firmy składają się też podstawowe elementy PR: nazwa logo (symbol graficzny) akcydensy (papiery firmowe, itp.) siedziba firmy pracownicy firmy

18 Osoba zagraniczna Osobą zagraniczną jest osoba, która ma zagraniczne, znajdujące się poza granicami Polski, stałe miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub jego odpowiednik - siedziba (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi). Zagraniczna osoba fizyczna: miejsce zamieszkania za granicą brak polskiego obywatelstwa

19 Osoba zagraniczna Zagraniczna osoba fizyczna: miejsce zamieszkania za granicą brak polskiego obywatelstwa cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania w Polsce nie będzie traktowany jako osoba zagraniczna Zagraniczna osoba prawna to każda osoba prawna, która została utworzona zgodnie z prawem państwa obcego, mająca siedzibę za granicą. Zagraniczne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi posiadające zdolność prawną z siedzibą za granicą.

20 działalności gospodarczej
Formy działalności gospodarczej

21 Osoby fizyczne Firma osoby fizycznej prowadzona jest na imię i nazwisko właściciela nawet jeżeli nadał on jej nazwę, pod którą jego przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku. Majątek firmy stanowi majątek jej właściciela, stąd też odpowiada on swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe oraz powstałe w obrocie gospodarczym. Rejestracja firmy osoby fizycznej odbywa się bardzo szybko w we właściwym urzędzie gminy. Zakończenie działalności firmy osoby fizycznej jest także bardzo proste i szybkie.

22 Osoby fizyczne Popularną formą działalności gospodarczej osób fizycznych jest spółka cywilna, którą stanowi dwóch lub więcej wspólników. Spółka cywilna nie podlega rejestracji - jej działalność odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wspólnikami. Zarejestrowaną działalność gospodarczą muszą posiadać poszczególni wspólnicy spółki. Spółka ta posiada swój wyodrębniony majątek, który nie podlega podziałowi przez okres istnienia spółki. Spółka cywilna posiada własny NIP i REGON.

23 Spółka jawna Spółka osobowa nie posiadająca osobowości prawnej, której działalność może mieć także charakter niezarobkowy. Spółka jawna może być tworzona przez osoby fizyczne i osoby prawne. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółka podlega wpisowi do KRS.

24 Spółka partnerska Spółka partnerska posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych i stanowi tzw. „ułomną” osobę prawną. Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Każdy z partnerów ma ograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów. Każdy z partnerów odpowiada też za swoje zobowiązania. Spółka podlega wpisowi do KRS.

25 Spółka komandytowa Spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Spółka musi prowadzić księgi rachunkowe Spółka podlega wpisowi do KRS.

26 Spółka komandytowo - akcyjna
Spółka osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi minimum zł. Spółka musi prowadzić pełną księgowość. Spółka podlega wpisowi do KRS.

27 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółkę z o. o. może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub prawnych) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną, w której wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie. Spółka podlega wpisowi do KRS.

28 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnicy (udziałowcy) nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Tworzenie spółki z o.o pociąga za sobą znacznie wyższe koszty i dodatkowe czynności organizacyjne.

29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie spółki z o.o.: zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu ustanowienie organu nadzoru (rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej), jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki (w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę zł, a wspólników jest więcej niż 25, powinna być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) wpis do rejestru KRS musi zostać dokonany w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki

30 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Władze spółki z o.o.: zarząd zgromadzenie wspólników rada nadzorcza lub komisja rewizyjna Wspólnicy (udziałowcy) spółki mogą być zatrudniani w spółce jako pracownicy. Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Zawiązanie spółki zgłasza do sądu rejestrowego właściwego ze względu na jej siedzibę zarząd spółki.

31 Spółka akcyjna Spółkę akcyjną (SA) może zawiązać jedna albo więcej osób, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Spółka akcyjna podlega wpisowi do KRS.

32 Spółka akcyjna Minimalny kapitał spółki akcyjnej wynosić musi zł. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

33 Spółka akcyjna Władze spółki akcyjnej: zarząd spółki walne zgromadzenie akcjonariuszy rada nadzorcza spółka może posiadać komisję rewizyjną Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej za każdy rok podatkowy musi być zbadane przez biegłego rewidenta. Koszty powstania i funkcjonowania spółki akcyjnej są najwyższe z przedstawionych form prawnych działalności gospodarczej.

34 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy.

35 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Cudzoziemcy - obywatele innych państw mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy jeżeli posiadają: zezwolenie na osiedlenie się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zgodę na pobyt tolerowany status uchodźcy korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej

36 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Osoby zagraniczne pochodzące spoza obszarów WE i EFTA mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki prawa handlowego oraz mogą przystępować do takich spółek i obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje.

37 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski - zgodnie z umowami międzynarodowymi - tworzyć oddziały swoich przedsiębiorstw. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorstwa.

38 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany: używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce” prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości; zgłaszać ministrowi do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego

39 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić działalność na terenie Polski w formie przedstawicielstwa z siedzibą w Polsce. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez przedstawicielstwo może obejmować tylko prowadzenie reklamy i promocji przedsiębiorcy. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra gospodarki.

40 Działalność gospodarcza osób zagranicznych
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany: używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce” prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości zgłaszać ministrowi gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego


Pobierz ppt "działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google