Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie Barbara Trybuchowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie Barbara Trybuchowska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie Barbara Trybuchowska
Droga spółki na giełdę Opracowanie Barbara Trybuchowska 2007 r. załącznik nr 1 do scenariusza lekcji „Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych”

2 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa spółdzielnia SPÓŁKI przedsiębiorstwa państwowe OSOBOWE KAPITAŁOWE cywilna z ograniczoną odpowiedzialnością jawna akcyjne komandytowa partnerska komandytowo-akcyjna Droga spółki na giełdę

3 Najważniejsze etapy, które należy pokonać (1)
Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być jedynie podmiot będący spółką akcyjną. Walne Zgromadzenie spółki podejmuje uchwałę o emisji akcji. Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego), co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z innymi podmiotami – biegłym rewidentem, biurem maklerskim. W zależności od indywidualnych potrzeb emitenta istnieje także praktyka angażowania doradców prawnych oraz finansowych. Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Dopuszczenie akcji na Giełdę źródło: Droga spółki na giełdę

4 Najważniejsze etapy, które należy pokonać (2)
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego. KNF (po przekazaniu emitentowi ewentualnych uwag do prospektu oraz ich uwzględnieniu przez spółkę w ostatecznej wersji prospektu emisyjnego) podejmuje decyzje w kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną. Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Dopuszczenie akcji na Giełdę źródło:

5 Najważniejsze etapy, które należy pokonać (3)
Przeprowadzenie publicznej oferty. Po zdeponowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu, zakończeniu publicznej oferty, oraz rejestracji akcji nowej emisji przez sąd, spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie. Decyzja właścicieli spółki o wejściu na GPW Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie) Uchwala WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji) Ewentualna restrukturyzacja Wybór domu maklerskiego i doradców Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego Zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego) Rejestracja akcji w KDPW Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Dopuszczenie akcji na Giełdę źródło:

6 Prospekt emisyjny Wstęp Dane o emisji Dane o emitencie
Dane o działalności emitenta Oceny i prognozy Dane o organizacji emitenta Sprawozdania finansowe Informacje dodatkowe Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

7 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (1)
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy określone są w Regulaminie Giełdy i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712). źródło:

8 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (2)
Sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego, memorandum) oraz zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane. W stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Zbywalność akcji nie jest ograniczona. Wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Wartość akcji objętych wnioskiem lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej euro. źródło:

9 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (3)
Akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej euro. źródło:

10 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy (4)
Emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie lub spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów. źródło:

11 Debiut na GPW Dzień debiutu jest uwieńczeniem długiej drogi, jaką Spółka przeszła, aby jej akcje mogły być notowane na Giełdzie. Uroczystość debiutu jest doskonałą okazją do podsumowania i podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces osobom, zaprezentowania spółki i jej działalności przybyłym gościom oraz inwestorom. Uroczystość debiutu posiada kilka stałych elementów: powitanie spółki na GPW przez Członka Zarządu Giełdy, przemówienie prezesa Spółki, wręczenie pamiątkowej statuetki dla debiutującej spółki, „pierwszy dzwonek” i pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem giełdowym. źródło:


Pobierz ppt "Opracowanie Barbara Trybuchowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google