Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 6.1.1 PO KL (konkurs nr II) – wsparcie dla osób niepełnosprawnych Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 6.1.1 PO KL (konkurs nr II) – wsparcie dla osób niepełnosprawnych Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 6.1.1 PO KL (konkurs nr II) – wsparcie dla osób niepełnosprawnych Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie Informacyjne Olsztyn, 21 listopada 2011 r.

2 2 Konkurs Nr II/POKL/6.1.1/2011 Konkurs otwarty; Konkurs otwarty; Dostępne środki: 1 000 000 PLN; Dostępne środki: 1 000 000 PLN; Nabór wniosków: 22.11 – 31.12.2011 r. Nabór wniosków: 22.11 – 31.12.2011 r. (zawieszenie nie wcześniej niż 13 grudnia); Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN. Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

3 3 Typy projektów możliwe do realizacji Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;

4 4 Typy projektów możliwe do realizacji Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Staże/praktyki zawodowe, Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza; Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;

5 5 Typy projektów możliwe do realizacji Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania; Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).

6 6 Zasady realizacji wsparcia Możliwość uwzględnienia w projekcie wsparcia towarzyszącego polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi dla uczestnika projektu; Staż/praktyka zawodowa powinien trwać 3 - 12 miesięcy; Podstawowym warunkiem kierowania uczestników na staż/praktyki zawodowe jest brak kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego;

7 7 Zasady realizacji wsparcia Staż/praktyka zawodowa powinny odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Beneficjenta z pracodawcą według programu określonego w umowie, bez nawiązywania stosunku pracy; Osobom odbywającym staż/praktykę zawodową przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia;

8 8 Zasady realizacji wsparcia Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie; Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

9 9 Beneficjenci Wszystkie podmioty spełniające wymogi konkursu, w tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).

10 10 Beneficjenci Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ani oświatowej; Podmioty określone w art. 207 ustawy o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się: wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

11 11 Grupa docelowa Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) w szczególności osób należących do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

12 12 Grupa docelowa osób do 25 roku życia; osób po 45 roku życia; osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą; osób niepełnosprawnych (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych).

13 13 Grupa docelowa Osoba pozostająca bez zatrudnienia (definicja wg SzOP) osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.

14 14 Grupa docelowa Osoba niezatrudniona (definicja wg SzOP) W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: 1. osoby w wieku 15 – 64 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych), 2. osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej.

15 15 Kryteria dostępu 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania osoby fizycznej rozumiane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

16 16 Kryteria dostępu 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2011 roku. 4.Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Jednocześnie w projekcie co najmniej 50% uczestników stanowią osoby objęte Indywidualnym Planem Działania. 5.Projekt zakłada, oprócz szkolenia zawodowego, moduł z obsługi komputera i/lub nauki języka obcego w zakresie dostosowanym do specyfiki szkolenia zawodowego i zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.

17 17 Kryteria dostępu 6.Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. Jednocześnie wsparcie dostosowane jest do specyfiki grupy docelowej. 7.Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15 % w okresie realizacji projektu. 8.Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryteria dostępu weryfikowane będą na etapie oceny formalnej. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów dostępu są odrzucane, bez możliwości ich uzupełnienia/korekty.

18 18 Kryteria strategiczne 1.Projekt w co najmniej 50% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym i/lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie wsparcie dostosowane jest do specyfiki grupy docelowej 10 punktów.

19 19 Pozostałe założenia konkursowe Projekt może być realizowany w partnerstwie (nie ma ograniczeń co do typów podmiotów, z którymi można współpracować przy realizacji projektu); Nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej; Możliwa jest realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym, zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie już na etapie realizacji projektu; Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie nie przewiduje możliwości wystąpienia pomocy publicznej we wnioskach składanych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs.

20 20 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "Poddziałanie 6.1.1 PO KL (konkurs nr II) – wsparcie dla osób niepełnosprawnych Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google