Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej ORGANIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA DANYCH DLA PRODUKTÓW ROLNICZYCH DLA PRODUKTÓW ROLNICZYCH 12-13 grudzień 2005, Warszawa Irena Augustyńska-Grzymek Zakład Rachunkowości Rolnej

2 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE W ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych możliwe jest zbieranie danych o wartości produkcji, nakładach i kosztach ponoszonych na każdą z działalności produkcji rolniczej występujących w Polsce, tzn.: o działalności produkcji roślinnej towarowej, o działalności produkcji zwierzęcej, o działalności produkcji roślinnej nietowarowej, które są bezpośrednio powiązane z produkcją zwierzęcą. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

3 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Działalności do badań, ich liczba, skala produkcji i wielkość próby badawczej dobierane są w sposób celowy. Badania są przeprowadzane za pośrednictwem Biur Rachunkowych znajdujących się w ośrodkach doradztwa rolniczego rozmieszczonych na terenie całej Polski. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

4 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Wyboru działalności do badań w poszczególnych latach dokonuje się, przy wykorzystaniu danych GUS, biorąc pod uwagę: o znaczenie gospodarcze badanej działalności, o w przypadku działalności produkcji roślinnej – udział w strukturze zasiewów w kraju, o w przypadku produkcji zwierzęcej – udział pogłowia zwierząt analizowanej działalności. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

5 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Dane dla wytypowanych do badań działalności zbierane są przy współpracy z pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego, ośrodki te zlokalizowane są w województwach, w których: o udział powierzchni uprawy / pogłowia zwierząt badanej działalności w ogólnej powierzchni / pogłowiu w Polsce jest znaczący, o znajdują się zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego wykorzystujące produkty wytworzone w ramach prowadzenia określonej działalności produkcyjnej (np. cukrownie, mleczarnie). Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

6 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Badania dotyczące określonej działalności produkcyjnej prowadzone są co kilka lat (planuje się, że najrzadziej co 5 lat). Dotychczas, tzn. w latach 2002-2005, badaniami objęto 16 działalności produkcyjnych. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej Założeniem badań jest m. in. utworzenie szerokiej bazy współczynników techniczno- -ekonomicznych, która będzie wykorzystywana do wykonywania rachunków symulacyjnych. Założeniem badań jest m. in. utworzenie szerokiej bazy współczynników techniczno- -ekonomicznych, która będzie wykorzystywana do wykonywania rachunków symulacyjnych.

7 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Dane liczbowe dla określonej działalności produkcji rolniczej są gromadzone na terenie gospodarstw rolnych, w których jednocześnie prowadzone są badania w ramach systemu Polski FADN. Zebrane dane podlegają rejestracji, kontroli i agregacji za pośrednictwem utworzonego do tego celu cztero-modułowego systemu informatycznego. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej Dane są gromadzone na specjalnie opracowanych formularzach do zbierania danych. Dane są gromadzone na specjalnie opracowanych formularzach do zbierania danych.

8 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Struktura systemu – moduły: 1.Moduł Wprowadzania i Kontroli Danych - pozwala na rejestrację i wstępną kontrolę danych dla określonej działalności; wykorzystywany jest przez pracowników Biur Rachunkowych, którzy wprowadzają dane do systemu komputerowego, 2.Moduł Kontroli i Agregacji Danych - umożliwia powtórną kontrolę wprowadzonych danych oraz agregację - za pośrednictwem algorytmów - danych dla każdej badanej działalności produkcyjnej, moduł ten wykorzystywany jest przez Koordynatorów BR, którzy następnie przesyłają dane do IERiGŻ-PIB. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

9 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Struktura systemu – moduły: 3.Moduł Kontroli i Tworzenia Baz - wykorzystywany jest w IERiGŻ-PIB; za pomocą tego modułu dane przesłane z Biur Rachunkowych są ponownie kontrolowane, a następnie zostaje utworzona baza danych liczbowych dla badanych w danym roku działalności, 4.Moduł: Zakresy - w module tym zawarte są uaktualniane w Instytucie, dla każdego roku badań, dopuszczalne kody badanych działalności produkcji rolniczej oraz dopuszczalne wartości zakresów minimalnych i maksymalnych dla zmiennych opisujących badane działalności. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

10 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Założenia Systemu: Założenia Systemu: 1.Do nanoszenia jakichkolwiek poprawek w danych liczbowych z gospodarstw rolnych upoważnieni są wyłącznie pracownicy Biur Rachunkowych, którzy zbierali dane w terenie i mieli bezpośredni kontakt z rolnikami, właścicielami gospodarstw. 2. Zagregowane, za pośrednictwem algorytmów, dane dla poszczególnych działalności badanych w zakwalifikowanych do badań gospodarstwach przesyłane są do IERiGŻ-PIB. 3. W Instytucie tworzone są wynikowe bazy danych dla poszczególnych działalności. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

11 Ekonomiczne i społeczne aspekty uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w pierwszym roku po wstąpieniu do UE Zgromadzone w ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych dane liczbowe o wartości produkcji, nakładach i kosztach ponoszonych na działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej są bardzo cenną bazą szczegółowych danych dotyczących określonych działalności produkcyjnych i mogą być wykorzystywane do różnych celów. Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Temat VII. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google