Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane pozwolenia ekologiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane pozwolenia ekologiczne"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane pozwolenia ekologiczne
IPPC Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

2 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Źródła prawa:  1. Dyrektywa Rady z dnia 24 września 1996 r. 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control – IPPC), OJ L 257, z dnia r. 2. Decyzja Komisji z dnia 17 lipca 2000r. 2000/479/WE w sprawie wdrożenia Europejskiego Rejestru Emisji zanieczyszczeń (EPER) zgodnie z art. 15 Dyrektywy rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń – OJ L192/36 z dnia r. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

3 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Cele dyrektywy zapobieżenie ujemnym konsekwencjom „sektorowego” podejścia do ochrony przed zanieczyszczeniami, zapewnienie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, wody i ziemi, tak, aby zapewnić wysoki stopień ochrony środowiska jako całości. Założenia dyrektywa określa środki zapobiegające emisjom (lub - jeżeli zapobieganie nie jest możliwe - zmniejszające te emisje) do powietrza, wody i ziemi włączając w to środki dotyczące odpadów.   „zapobieganie” oznacza, że emisje powinny być redukowane u źródła, co stanowi przesunięcie akcentu działań z “końca rury” na działania likwidujące ich przyczyny. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

4 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Obowiązywanie dyrektywy przyjęta 24 września 1996 r. weszła w życie 30 października 1996r. termin 3 lat na dostosowanie upłynął 30 października 1999 roku. Wdrażanie Dyrektywy 3 grupy państw: istniejący nowy system zintegrowanej kontroli (np. Holandia, Luksemburg czy Irlandia), „stare” systemy zintegrowanej kontroli (Wielka Brytania, Szwecja, oraz Francja), tradycyjne sektorowe systemy (zwłaszcza w Niemczech, Austrii, Włoszech czy Hiszpanii) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

5 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Podstawowe pojęcia „substancja” to każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, za wyjątkiem substancji radioaktywnych, oraz genetycznie zmienionych organizmów , „zanieczyszczenie” to bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie, w wyniku działalności człowieka, substancji, wibracji, ciepła i hałasu do powietrza, wody i ziemi, które może być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia lub jakości środowiska, spowodować uszkodzenia własności materialnej, bądź naruszać lub zakłócać walory środowiska i legalne sposoby korzystania z niego; „emisja” to bezpośrednie lub pośrednie uwolnienie substancji, wibracji, ciepła lub hałasu z punktowych i rozproszonych źródeł w instalacji do powietrza, wody i ziemi, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

6 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Instalacja - to stacjonarna jednostka techniczna gdzie prowadzi się jedno lub więcej działań wymienionych w Aneksie I, oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działaniami prowadzonymi w tym miejscu i które mogłyby mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie; Instalacje:  nowe -powstające po 30 października 1996r  istniejące – działające przed 30 X 1996 lub mające zezwolenie na działanie (gdy podejmą działalność we ciągu 1 roku)  dla „nowych” wymagania Dyrektywy stosuje się od 30 X 1999 r., dla „istniejących” - okres dostosowawczy do 30 X 2007 r. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

7 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Obowiązki operatorów podejmowanie wszystkich stosownych środków zapobiegających zanieczyszczeniom, zwłaszcza przez zastosowanie najlepszych dostępnych technik - best available techniques - BAT , niepowodowanie żadnych istotnych zanieczyszczeń,  unikanie wytwarzania odpadów lub - jeżeli jest to ze względów technicznych czy ekonomicznych niemożliwe - unieszkodliwianie, tak aby ograniczyć ich wpływ na środowisko, efektywne wykorzystanie energii,  zapobieganie awariom przemysłowym i ograniczanie ich konsekwencji, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

8 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Obowiązki operatorów c.d.    po ostatecznym zaprzestaniu działalności - podejmowanie środków w celu uniknięcia zanieczyszczeń i pozostawienia miejsca, w którym prowadzono działalność w zadowalającym stanie, regularne informowanie właściwych organów o wynikach monitoringu emisji, niezwłoczne informowanie o każdym incydencie czy awarii, które w sposób istotny wpływają na środowisko, udzielanie pomocy przy przeprowadzaniu inspekcji w obrębie instalacji, informowanie właściwych organów o każdej planowanej zmianie w eksploatacji instalacji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

9 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Pozwolenie zintegrowane Pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska: wydawane jest przez odpowiedni organ (organy) państwa; wymagane w stosunku do podmiotów prowadzących działalność wymienioną w aneksie I (z uwzględnieniem opisanego wyżej podziału na instalacje nowe i istniejące).  W pozwoleniu uwzględnić należy łączny wpływ zanieczyszczeń na wszystkie elementy środowiska, ogólne obowiązki operatora. Pozwolenie może być zawarte w jednym lub w kilku dokumentach (wydawanych przez różne organy), przy czym w przypadku wydawania kilku decyzji należy zapewnić koordynację działania poszczególnych organów. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

10 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Pozwolenie określa w szczególności: normy emisji (graniczne wielkości emisji) substancji zanieczyszczających z danej instalacji, w szczególności substancji z aneksu III , biorąc pod uwagę ich naturę i zdolność przemieszczania pomiędzy elementami środowiska, jeśli konieczne – wymagania dla zapewnienia ochrony wód podziemnych i gleby oraz odnośnie gospodarki odpadami tam gdzie to konieczne, graniczne wielkości emisji mogą być uzupełnione lub zastąpione przez odpowiednie parametry lub środki techniczne , monitoring emisji, do którego prowadzenia zobowiązany jest operator, oraz wymogi co do metodologii i częstotliwości dokonywanych w ramach tego monitoringu pomiarów … Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

11 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Instytucja BAT Najlepsze dostępne techniki - best available techniques ( BAT).   “technika” vs “technologia” : „Technika” to zarówno technologia i sposób jej stosowania, jak i metody projektowania, budowy, funkcjonowania (prowadzenia działalności produkcyjnej) i likwidacji instalacji. “Najlepsza” - najbardziej efektywna w osiąganiu wysokiego ogólnego stopnia ochrony środowiska jako całości. “Dostępna technika” oznacza dostępność w skali danej gałęzi przemysłu oraz możliwość jej zastosowania po cenie mieszczącej się w rozsądnych granicach, wyznaczonych rachunkiem kosztów i korzyści ekonomicznych (kryterium ekonomiczne). Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

12 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC BAT a standardy jakości środowiska jeśli standardy jakości (normy immisji, czyli najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku) wymagają zastosowania surowszych wymagań niż wynikające z BAT – określa się je w pozwoleniu. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

13 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Kryteria przy określaniu BAT  · stosowanie technologii niskoodpadowych, · wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji, · zastosowanie odzysku i recyklingu odpadów oraz wytwarzanych i wykorzystywanych substancji · istnienie możliwych do stosowania na skalę przemysłową usprawnień, procesów i metod działania porównywalnych do stosowanych przez operatora, · najnowsze osiągnięcia w nauce i technice, · rodzaj, wielkość i skutki danych emisji, · czas potrzebny na wprowadzenie BAT, · terminy przekazania do eksploatacji nowych i istniejących instalacji, · oszczędne gospodarowanie surowcami (włącznie z wodą) oraz energią, zapobieganie lub maksymalna redukcja całkowitego wpływu emisji na środowisko (tj. na środowisko jako całość), zapobieganie awariom i zmniejszanie ich skutków w środowisku, BREF-y Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

14 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Europejskie Biuro IPPC  European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - EIPPCB) z siedzibą w Sewilli. kierowanie Europejskim Systemem Informacji na temat IPPC opracowywanie wytycznych odnośnie BAT - tzw. dokumentów referencyjnych (BAT Reference Documents - BREFs)  Rola BREF niewiążące ("informacja opublikowana przez Komisję zgodnie z art. 16 ust. 2". wytyczne przy określaniu przez organy państw członkowskich najlepszej dostępnej techniki: - dla danej instalacji (w pozwoleniu zintegrowanym) bądź - dla określonych kategorii instalacji (w powszechnie obowiązujących aktach prawnych wydanych zgodnie z art. 9 ust. 8 dyrektywy). Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

15 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Wydawanie pozwolenia zintegrowanego  wydawane na wniosek operatora Wniosek musi obejmować opis: ·     instalacji i jej działania, ·   surowców i materiałów dodatkowych, innych substancji i energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację, ·     źródeł emisji z instalacji, ·    właściwości i ilości przewidywanych emisji z instalacji do każdego elementu środowiska, jak również określenie istotnych skutków emisji w środowisku, ·   proponowanej technologii i innych technik służących zapobieganiu, lub, jeżeli to niemożliwe, ograniczaniu emisji z instalacji, ·    jeżeli to konieczne - środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i prowadzeniu odzysku odpadów wytwarzanych przez instalację, ·  dalszych środków planowanych w celu realizacji podstawowych obowiązków operatora opisanych w art. 3, ·     środków planowanych w celu monitorowania emisji do środowiska. Wniosek ma też zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

16 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Ponowne rozpatrywanie i aktualizowanie pozwolenia Wydane pozwolenia zintegrowane są okresowo ponownie rozpatrywane i w razie potrzeby aktualizowane (art. 13). Ponowne rozpatrzenie gdy: ·     zanieczyszczenie powodowane przez instalację jest tak znaczne, ze istnieje konieczność zmiany obowiązujących ją norm emisyjnych lub włączenie do pozwolenia nowych norm emisyjnych, ·   zasadnicze zmiany w zakresie najlepszych dostępnych technik umożliwiają znaczną redukcję emisji bez narzucania nadmiernych kosztów, ·    bezpieczeństwo eksploatacji wymaga zastosowania innych technik, nakazują tak nowe przepisy prawa UE lub krajowego. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

17 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Udział społeczeństwa wyłożenie do wglądu wniosków na określony czas umożliwienie złożenia uwag i wniosków przed podjęciem decyzji podanie do publicznej wiadomości pozwolenia podanie do publicznej wiadomości wyników monitoringu emisji prowadzonego przez operatora. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

18 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Dyrektywa IPPC Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) Obejmuje: 26 substancji wprowadzanych do wody 37 wprowadzanych do powietrza (od 2007 również odpady). Obowiązek: dostarczania przez operatorów informacji o emisjach do władz państw członkowskich, obowiązek raportowania przez państwa członkowskie co 3 lata. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

19 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. W sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002r., Nr 122, poz. 1055) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

20 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Zasady wydawania pozwoleń zintegrowanych: Ogólne – wspólne dla wszystkich rodzajów pozwoleń Specyficzne wymagania dla pozwoleń zintegrowanych Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

21 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) Rozporządzenie odzwierciedla aneks 1 do dyrektywy IPPC. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

22 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Dodatkowe wymagania co do wniosku o pozwolenie zintegrowane (art. 208) przewidziane w Prawie wodnym dla pozwolenia na pobór wód informacje o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość oraz istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko, uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadku odstępstw od wielkości granicznych lub standardów emisyjnych – gdy wielkości emisji nie zostały określone (art. 207 ust. 2 i 3) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

23 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Do wniosku o pozwolenie zintegrowane dołącza się: Było – „dwa egzemplarze wykonanej przez akredytowaną jednostkę oceny zgodności z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z BAT dla danej instalacji”, o ile wymagania te zostały określone na podstawie art. 206 ust. 2 (rozporządzenie fakultatywne), - to uchylone !!!! dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

24 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą: spełniać wymagania wynikające z BAT, w tym zwłaszcza: - nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych, - z wyjątkiem progów tolerancji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

25 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą: spełniać wymagania wynikające z BAT, w tym zwłaszcza: - nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych, - z wyjątkiem progów tolerancji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

26 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Graniczne wielkości emisyjne to takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego Próg tolerancji to taka wartość, o którą do wskazanego czasu mogą być przekraczane graniczne wielkości emisyjne Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

27 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Graniczne wielkości emisyjne to takie dodatkowe standardy emisyjne, które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego Próg tolerancji to taka wartość, o którą do wskazanego czasu mogą być przekraczane graniczne wielkości emisyjne Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

28 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Określając wymagania BAT uwzględnia się rachunek kosztów i korzyści czas niezbędny do wdrożenia BAT dla danego rodzaju instalacji, zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum, podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

29 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego (art. 211): rodzaj prowadzonej działalności, sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko, wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej, jeżeli nie wynika on z art. 264, sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

30 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Analiza wydanych pozwoleń: obowiązkowo - raz na 5 lat, a ponadto gdy: nastąpiła zmiana w BAT pozwalająca na znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

31 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych stosuje się: przepisy o udziale społeczeństwa, przepisy o postępowaniu transgranicznym (gdy jest możliwość oddziaływania transgranicznego) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

32 Pozwolenia zintegrowane w Polsce
Udział społeczeństwa wyłożenie do wglądu wniosków na określony czas umożliwienie złożenia uwag i wniosków przed podjęciem decyzji podanie do publicznej wiadomości pozwolenia podanie do publicznej wiadomości wyników monitoringu emisji prowadzonego przez operatora. Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;


Pobierz ppt "Zintegrowane pozwolenia ekologiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google