Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan komunikacji PO KL - założenia. WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan komunikacji PO KL - założenia. WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."— Zapis prezentacji:

1 Plan komunikacji PO KL - założenia

2 WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

3 Podstawa prawna Akty prawne –rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności –rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.)

4 Podstawa prawna Dokumenty –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską –Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 –Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

5 Podstawowe zasady kwalifikowalności IP nie może ustanawiać bardziej restrykcyjnych zasad kwalifikowalności wydatków niż określone w Wytycznych.

6 Koszty niekwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne (zgodnie z Rozporządzeniem nr 1081/2006) podatek VAT, jeżeli może zostać odzyskany zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu odsetki od zadłużenia

7 Koszty niekwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne (zgodnie z Krajowymi Wytycznymi) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej wydatek poniesiony na aktywa, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie

8 Okres kwalifikowalności 12 grudnia 2006 r. – 31 grudnia 2015 r. szczegółowo określa umowa o dofinansowanie może przypadać na okres przed podpisaniem umowy, jednak IP może ograniczyć kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w Planie działania końcowa data kwalifikowalności wydatku może zostać zmieniona, na pisemny wniosek beneficjenta, za zgodą podmiotu będącego stroną umowy

9 Zasięg terytorialny wyłącznie na terytorium kraju możliwe jest realizowanie projektu lub części projektu poza granicami kraju pod warunkiem: –wyraźnego uwzględnienia tego we wniosku (ze wskazaniem zakładanego miejsca realizacji projektu) –przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia możliwe jest realizowanie projektu przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce

10 Budżet projektu budżet zadaniowy: podział na koszty pośrednie i bezpośrednie limit kosztów na zadanie wynika ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych szczegółowy budżet jednostkowy – w załączniku do wniosku dopuszczalne przesunięcia do 10% rezultatów kategorie wydatków nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu załączanym do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny

11 Koszty bezpośrednie Wszystkie koszty poszczególnego zadania realizowanego przez b eneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z danym zadaniem

12 Koszty bezpośrednie - zadania (budżet projektu) zarządzanie projektem obsługa księgowa zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy rekrutacja uczestników projektu promocja projektu szkolenia doradztwo studnia uzupełniające studia podyplomowe wizyty studyjne

13 staże przygotowanie zawodowe w miejscu pracy zatrudnienie subsydiowane upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia rozwój systemów informatycznych ekspertyzy analizy badania przygotowanie publikacji ewaluacja Koszty bezpośrednie - zadania (budżet projektu)

14 Koszty pośrednie Stanowią tą część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu Koszty pośrednie kwalifikują się do dofinansowania, jeżeli: nie zawierają wydatków pokrywanych w ramach innych pozycji budżetowych (nie zostały uwzględnione w kosztach bezpośrednich projektu) nie są finansowane z innych źródeł

15 Koszty pośrednie – c.d. Koszty pośrednie, np.: koszty zarządu opłaty administracyjne (najem powierzchni biurowych) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę amortyzacja usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych koszty ubezpieczeń majątkowych koszty ochrony środki do utrzymania czystości pomieszczeń sprzątanie pomieszczeń

16 Koszty pośrednie – c.d. wartość ograniczona limitami: –do 20% bezpośrednich kosztów projektu – dla projektów o wartości do 2 mln zł –do 15% bezpośrednich kosztów projektu – dla projektów o wartości od 2 do 5 mln zł –do 10 % bezpośrednich kosztów projektu – dla projektów o wartości powyżej 5 mln zł podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność jest właściwy limit procentowy określany przez beneficjenta na etapie konstruowania budżetu obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej

17 Cross-financing dotyczy kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu wartość wydatków w ramach cross-financingu –nie więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych –nie więcej niż 15% w przypadku działań dotyczących integracji społecznej (Działanie 1.3 i VII) poziom cross-financingu weryfikowany jest na etapie ubiegania się o środki w ramach PO KL (przez IW (IP II)) beneficjent jest zobowiązany do: – oszacowania kosztów cross-financingu w ramach projektu i wskazania ich wysokości w budżecie projektu –wskazania poziomu wydatków poniesionych w ramach cross-financingu we wnioskach o płatność

18 Cross-financing – c.d. Rodzaje kosztów kwalifikowalnych, np.: –zakup oraz leasing sprzętu i wyposażenia –dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy wydatki na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wyposażenie i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami wydatki w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu nie są kwalifikowalne

19 Wynagrodzenie personelu Kwalifikowane są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności: wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zaliczka na podatek dochodowy składki na Fundusz Pracy, PFRON oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dokumentowanie wynagrodzenia koordynatora będącego beneficjentem (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) na podstawie noty księgowej

20 Wynagrodzenie personelu Umowa o pracę: okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie do daty zakończenia realizacji projektu zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę

21 Zlecanie usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, chyba że ustawa nie ma zastosowania wydatki kwalifikowalne: –zlecanie usług przynosi wartość dodaną dla projektu –beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony

22 Amortyzacja odpisy amortyzacyjne dotyczą środków trwałych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji wspólnotowej lub krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektu finansowanego ze środków krajowych kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w myśl art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości (zakup) uwzględnienie w szczegółowym budżecie projektu załączonym do wniosku o dofinansowanie

23 Przychód Przychód - każdy wpływ środków finansowych ze sprzedaży, wynajmu,usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat gotówkowych obowiązek ujawniania wszelkich przychodów przychód pomniejsza kwotę kolejnej transzy dofinansowania Odsetki od przekazanych transz dotacji nie są traktowane jako przychód projektu. Odsetki pomniejszają kwotę kolejnej transzy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Plan komunikacji PO KL - założenia. WYBRANE ZAGADNIENIA KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google