Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla Lubelszczyzny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla Lubelszczyzny."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla Lubelszczyzny Rafał Sobiech Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, dnia 16 listopada 2007 r.

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - informacje ogólne - obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce 29 listopada 2006 r. Program został przyjęty przez Radę Ministrów i kompleksowo obejmuje główne kierunki rozwoju i prowadzenia polityki pro zatrudnieniowej rządu 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia Programu do realizacji

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Finansowanie w PO KL program w 85% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych całość kwoty jaką przewidziano na realizację Programu wynosi 11,4 mld Euro, w tym wkład finansowy EFS to 9,7 mld Euro łączna wielkość środków przeznaczonych na PO KL stanowi ok. 14,4% całości środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalizacja wsparcia w PO KL Komponent centralny ok. 40% środków 5 Priorytetów W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów. Większość projektów będzie realizowana w trybie systemowym. Projekty mają charakter ogólnopolski lub są realizowane w co najmniej kilku województwach. Rolę IP i IP2 pełnią poszczególne ministerstwa lub instytucje przez nie wskazane. Komponent regionalny ok. 60% środków 4 Priorytety W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone głównie na wsparcie dla osób i grup społecznych. Większość projektów będzie realizowana w trybie konkursowym. Projekty mają charakter lokalny lub regionalny. Rolę IP i IP2 pełnią władze samorządowe na poziomie województwa. Pomoc Techniczna 4% środków 1 Priorytet środki dla zapewnienia funkcjonowania systemu instytucjonalnego

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane centralnie Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet IIRozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet IIIWysoka jakość systemu oświaty Priorytet IVSzkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VDobre rządzenie

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety realizowane regionalnie - obszary wsparcia - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zatrudnienie - Priorytet VIIPromocja integracji społecznej - integracja i pomoc społeczna - Priorytet VIIIRegionalne kadry gospodarki - przedsiębiorczość - Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - edukacja -

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje realizujące priorytety regionalne PO KL w województwie lubelskim Samorząd Województwa Lubelskiego => Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca Wdrażanie Priorytetów VIII i IX (porozumienie podpisano 22 czerwca 2007 r. ) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Priorytet VI i VII) (porozumienie podpisano 14 sierpnia 2007 r.)

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podział środków PO KL na województwa Województwo Środki (mln euro) Mazowieckie907076079 Śląskie738062125 Wielkopolskie605931485 Małopolskie590598592 Lubelskie511956091 Łódzkie504101781 Dolnośląskie485369954 Podkarpackie432312702 Kujawsko-Pomorskie400457841 Pomorskie375502926 Świętokrzyskie317490967 Warmińsko-Mazurskie312792822 Zachodniopomorskie306515486 Podlaskie260402568 Lubuskie178833035 Opolskie174335858 Razem: 7 101 740 312

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podział środków PO KL na mieszkańca danego województwa [1 Euro/1 mieszkańca]

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki przyznane na komponent regionalny dla województwa lubelskiego Priorytet VI 162 699 367 Priorytet VII 111 947 168 Priorytet VIII 114 511 623 Priorytet IX 122 797 933 Łącznie: 511 956 091 * * Kwota ta nie zawiera środków na realizację Priorytetu X PO KL Pomoc Techniczna

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podział % środków przyznanych na komponent regionalny dla województwa lubelskiego

12 Montaż finansowy Priorytet/DziałanieBudżet PaństwaJST szczebla wojewódzkiegoJST szczebla lokalnegoInne Fundusz PracyPFRON Priorytet VI33,65%0,20%3,84%62,30% Działanie 6.118,00%0,25%3,75%78,00% Działanie 6.2100,00% Działanie 6.3100,00% Priorytet VII57,69 %32,47%1,88%7,96% Działanie 7.134,90%49,95%2,90%12,25% Działanie 7.2100,00% Działanie 7.3100,00% Priorytet VIII93,82%6,18% Działanie 8.199,77%0,23% Działanie 8.270,00%30,00% Priorytet IX66,97%31,33% Działanie 9.193,37%0,42%3,22% Działanie 9.215,00%5,00%80,00% Działanie 9.3100,00% Działanie 9.4100,00% Działanie 9.5100,00% OGÓŁEM komponent regionalny PO KL 60,36%1,85%15,58%20,47%1,74% URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wkład własny wysokość wkładu poszczególnych źródeł współfinansowania nie zawsze będzie odpowiadać wysokości krajowego wkładu publicznego i wynosić 15% wartości operacji obowiązek zapewnienia wkładu własnego nie musi oznaczać zaangażowania przez beneficjenta dodatkowych środków wkład własny mogą stanowić środki, jakie beneficjent przeznacza w danym obszarze swej działalności, który jednocześnie zostanie włączony do wsparcia w ramach PO KL

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawcy w komponencie regionalnym PO KL instytucje rynku pracy ośrodki pomocy społecznej instytucje szkoleniowe jednostki administracji rządowej i samorządowej przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego inne podmioty

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projektodawcy w komponencie regionalnym PO KL wg podziału ze względu na procedurę wyboru wniosków o dofinansowanie projekty konkursowe wszystkie legalnie działające podmioty projekty systemowe (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) beneficjent systemowy Instytucja Pośrednicząca II stopnia Instytucja Pośrednicząca

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe korzystające z pomocy w komponencie regionalnym PO KL osoby pozostające bez pracy pracownicy publicznych służb zatrudnienia i jednostek samorządu terytorialnego osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą pracownicy i klienci instytucji pomocy społecznej pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw doktoranci, absolwenci i studenci uczelni i jednostek naukowych dzieci w wieku przedszkolnym, kadra pedagogiczna

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe korzystające z pomocy w komponencie regionalnym PO KL - c.d. uczniowie i słuchacze instytucji sytemu oświaty nauczyciele, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą osoby w wieku 24 - 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia lub potwierdzenia kwalifikacji formalnych mieszkańcy terenów wiejskich, społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.3Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ogółem Budżet państwa Budżet jst szczebla regionalnego Budżet jst szczebla lokalnego Fundusz PracyPFRON Priorytet VIII 238 271 942,0093,82%6,18% Działanie 8.1 190 617 554,0099,77%0,23% Poddziałanie 8.1.1 135 338 464,00100% Poddziałanie 8.1.2 47654 388,00100% Poddziałanie 8.1.3 3 240 498,00100% Poddziałanie 8.1.4 4 384 204,0090%10% Działanie 8.2 47 654 388,0070%30% Poddziałanie 8.2.1 19 061 755,00100% Poddziałanie 8.2.2 28 592 633,0050% Źródła współfinansowania krajowego w Priorytecie VIII

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim - IV kwartał 2007 r. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe konkurs zamknięty, ogłoszony w IV kwartale 2007 r., kwota przeznaczona na pilotaż 6 600 000 zł

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Typy projektów pilotażowych w województwie lubelskim dla Poddziałania 8.1.1 szkolenia skierowane do pracujących os ó b powyżej 45 roku życia, kt ó re posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych)

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa w projektach pilotażowych w województwie lubelskim dla Poddziałania 8.1.1 osoby pracujące osoby powyżej 45 roku życia, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, kt ó re posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych)

24 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instytucja Pośrednicząca Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

25 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekt konkursowe Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

26 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

27 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ogółem Budżet państwa Budżet jst szczebla regionalnego Budżet jst szczebla lokalnego Fundusz PracyPFRON Priorytet IX 255 513 817,0066,97%1,70%31,33% Działanie 9.1 113 407 175,0096,37%0,42%3,22% Poddziałanie 9.1.1 36 471 062,0090%10% Poddziałanie 9.1.2 72 211 113,00100% Poddziałanie 9.1.3 4 725 000,0090%10% Działanie 9,277 353 081,0015%5%80% Działanie 9.327 721 913,00100% Działanie 9.414 531 648,00100% Działanie 9.522 500 000,00100% Źródła współfinansowania krajowego w Priorytecie IX

28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż w województwie lubelskim IV kwartał 2007 r. - c.d. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe konkurs zamknięty, ogłoszony w IV kwartale 2007 r., kwota przeznaczona na pilotaż 1 233 476 zł (mikrogranty, maksymalna wartość dofinansowania 50 000 zł)

29 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzanie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach Typy projektów pilotażowych w województwie lubelskim dla Działania 9.5

30 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Typy projektów pilotażowych w województwie lubelskim dla Działania 9.5 - c.d.

31 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa w projektach pilotażowych w województwie lubelskim dla Działania 9.5 mieszkańcy gmin wiejskich, gmin miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców

32 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Przydatne adresy www.efs.lubelskie.pl www.wup.lublin.pl www.efs.gov.pl

33 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Czechowska 19, pok. nr 1 20-072 Lublin Tel. 44-16-843 informacjaefs@lubelskie.pl Bezpłatna Infolinia PO KL dla Lubelszczyzny 0 800 888 337 (0 800 888 EFS)

34 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki szansą dla Lubelszczyzny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google