Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZACHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZACHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE"— Zapis prezentacji:

1 POZACHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE

2 MODLITWA SŁOWAMI EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
Łk 7, 1-10 Setnik z Kafarnaum Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.  Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.  Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili -  miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę».  Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego.

3 WPROWADZENIE Czym jest wiara, o którą prosimy Boga w modlitwach?
Przede wszystkim jest to zawierzenie siebie Jezusowi, powierzenie Mu swojego życia, swoich problemów, radości i smutków. Nie jest rzeczą prostą zaufać Komuś, Kogo się nigdy nie widziało w postaci cielesnej. Na tym etapie mogą się w nas zrodzić następujące pytania:

4 WPROWADZENIE CD. Czy Jezus Chrystus- Syn Boży naprawdę istniał? Żył, chodził po tej Ziemi, po której my teraz chodzimy? Na to pytanie odpowiadają nam dwa rodzaje źródeł mówiących o Jezusie Chrystusie Synu Bożym. Są to źródła chrześcijańskie (głównie Księgi Nowego Testamentu) oraz źródła pozachrześcijańskie.

5 POZACHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE CHRYSTUSIE
ŹRÓDŁA SYRYJSKIE Mara bar Sarapion (z Samosaty- Syria) ok. 73 r. ŹRÓDŁA ŻYDOWSKIE Józef Flawiusz- „Testimonium Flavianum”- Fr. „Dawnych dziejów Izraela” r. Talmud (I – IV/ V w.) ŹRÓDŁA RZYMSKIE Pliniusz Młodszy- „List do cesarza Trajana” r. Tacyt – „Roczniki” ok. 117 r. Swetoniusz- „ Żywot dwunastu cezarów” ( „Żywot boskiego Klaudiusza”) ok. 120 r. ŹRÓDŁA ISLAMSKIE Koran ( )

6 TERENY, NA KTÓRYCH BYŁA ZNANA OSOBA JEZUSA CHRYSTUSA
oznaczone czerwoną otoczką

7 TEKSTY ŹRÓDŁOWE

8 Mara bar Sarapion „ jakiej korzyści doznali Ateńczycy z tego, że zabili Sokratesa, co zostało im odpłacone klęską głodu i zarazą? Albo mieszkańcy wyspy Samos, spaliwszy Pitagorasa, za co ich cały kraj w jednej chwili został przykryty piaskiem? Albo Żydzi z zamordowania ich mądrego króla, za co wkrótce zostali pozbawieni królestwa? Albowiem słusznie pomścił Bóg każdego z tych mędrców (…) A jednak dzięki Platonowi nie umarł Sokrates, dzięki statule Hery- Pitagoras, dzięki nowym prawom, które dał- mądry król.”

9 Józef Flawiusz- „Testimonium Flavianum”
„W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem wszystkich ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wielu Żydów, jako też pogan. On był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów , Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę”.

10 Talmud „ W wigilię Paschy został powieszony Jezus. Czterdzieści dni wcześniej herold głosił: On zostanie wyprowadzony na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela na bezdroża. Jeżeli kto ma coś na jego obronę, niech wystąpi i to powie. Ponieważ nic nie powiedziano na jego obronę, dlatego został powieszony w wigilię Paschy.”

11 Pliniusz Młodszy – „List do cesarza Trajana”
„Kajusz Pliniusz do Cesarza Trajana, Jest to, Panie, moim zwyczajem zwracać się do Ciebie we wszystkich sprawach, ilekroć mam wątpliwości co do sposobu ich rozstrzygnięcia(…) Nigdy nie uczestniczyłem dotychczas w prowadzeniu śledztwa przy badaniach chrześcijan; dlatego nie wiem, co i w jakim stopniu podlega karze ani jak przeprowadzić takie śledztwo(…) Dotychczas w stosunku do tych, których przyprowadzono do mnie oskarżonych o to, jakoby byli chrześcijanami, stosowałem taki sposób postępowania: pytałem ich samych, czy są chrześcijanami. Kiedy przyznawali się do tego, pytałem po raz drugi i po raz trzeci, grożąc karą śmierci. Trwających uparcie przy swoim kazałem odprowadzić na śmierć(…) Zapewniali zaś, że największą ich [chrześcijan] winą czy też błędem było to, że mieli zwyczaj z nastaniem dnia, o świcie, zbierać się i śpiewać na przemian pieśni ku czci Chrystusa jako Boga .”

12 Tacyt- „Roczniki” „Ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cesarza i ofiar błagalnych na rzecz bogów, nie ustępowała hańbiąca pogłoska, i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich bezwstydu, a których gmin nazywał chrześcijanami. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata.”

13 QUIZ DOTYCZĄCY PRZECZYTANYCH TEKSTÓW
Który autor mówi, że Jezus czynił niezwykłe rzeczy i był nauczycielem wszystkich ludzi? ( Józef Flawiusz w „Testimonium Flavianum”) Jak nazywa Jezusa Mara bar Sarapion?( Mądry król, mędrzec) Którzy z autorów starożytnych stwierdzają, że chrześcijanie biorą swoją nazwę od Chrystusa? ( Józef Flawiusz, Tacyt) Ilu autorów wspomina o skazaniu Chrystusa na śmierć przez Poncjusza Piłata? Którzy? (Dwóch: Józef Flawiusz, Tacyt) Skąd dowiadujemy się o tym, że Jezus umarł w wigilię Paschy? ( z Talmudu) W którym tekście zostaje wspomniane zmartwychwstanie Jezusa? (w „Testimonium Flavianum”) Gdzie znajduje się wzmianka o tym, iż chrześcijanie spotykali się by śpiewać hymny ku czci Jezusa jako Boga? ( w „Liście do cesarza Trajana” Pliniusza Młodszego)

14 TABELA PODSUMOWUJĄCA: CO TEKSTY MÓWIĄ NAM O JEZUSIE?

15 MARA BAR SARAPION nie wymienia imienia Jezus, ale to najprawdopodobniej Jezus jest „mądrym królem” „mądry król jest dawcą „nowych praw”

16 JÓZEF FLAWIUSZ- „TESTIMONIUM FLAVIANUM”
TALMUD Jezus został skazany przez Piłata na śmierć krzyżową, za sprawą elitarnych grup Izraela Nazywany nauczycielem wszystkich Określany jako człowiek mądry Czynił niezwykłe rzeczy Nazywany Chrystusem, czyli Mesjaszem Flawiusz uznaje zmartwychwstanie Jezusa Od Chrystusa bierze się nazwa chrześcijan Jezus miał wielu zwolenników mowa o śmierci Jezusa w wigilię Paschy podanie rzekomej winy – Jezus zajmował się magią i zwiódł Izraela na bezdroża

17 TACYT- „ROCZNIKI” SWETONIUSZ- „ŻYWOT BOSKIEGO KLAUDIUSZA”
PLINIUSZ MŁODSZY- „LIST DO CESARZA TRAJANA” TACYT- „ROCZNIKI” SWETONIUSZ- „ŻYWOT BOSKIEGO KLAUDIUSZA” Mówi o chrześcijanach jako tajnym związku, który będąc postrzegany jako zagrożenie dla władzy jest przez nią tępiony Wspomina o zebraniach chrześcijan o świcie na śpiewaniu pieśni ku czci Chrystusa jako Boga Tacyt opisuje przyczyny pożaru Rzymu i pierwsze prześladowanie chrześcijan pisze o Chrystusie, który umarł za panowania Tyberiusza, skazany przez Poncjusza Piłata chrześcijanie wzięli swoją nazwę od Chrystusa wspomina o Chrestosie (najprawdopodobniej chodzi o Chrystusa), który podżegiwał Żydów

18 KORAN Nie kwestionuje historycznego istnienia Jezusa ani podstawowych faktów z Jego życia( teologia islamska uznaje historyczność Jezusa) Uważa Jezusa za jednego z ostatnich proroków, poprzedzających rzekomo największego z nich- Mahometa Duża uwaga skupiana jest na Jezusie w mistyce islamskiej Respekt w stosunku do osoby Jezusa Chrystusa

19 WNIOSKI KOŃCOWE Pozachrześcijańskie dokumenty o Jezusie Chrystusie :
Potwierdzają jego historyczne istnienie, które nie powinno już budzić wątpliwości; Wskazują, że to od Chrystusa wzięła się nazwa Chrześcijan; Ukazują Chrystusa jako Osobę powszechnie znaną w ówczesnym czasie; Opisują wydarzenia z Jego życia, które w większości pokrywają się z tymi, które odnajdujemy z Ewangeliach, czy innych Księgach Nowego Testamentu; Wspomina się w nich o tym, iż dokonywał cudownych czynów, o tym, że był nauczycielem, który miał wielu wyznawców ”( zarówno Żydów jak i pogan), iż przyniósł „nowe prawo”, a także o skazaniu Jezusa na śmierć przez Poncjusza Piłata i o Jego zmartwychwstaniu.

20 TEKSTY Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
„Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim(…) Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.” Dz 3, 12-15 „Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.”


Pobierz ppt "POZACHRZEŚCIJAŃSKIE ŹRÓDŁA O JEZUSIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google