Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gry i zabawy matematyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gry i zabawy matematyczne"— Zapis prezentacji:

1 Gry i zabawy matematyczne
Warsztaty WOM Gorzów Wlkp. Agata Muńko

2 w sprawie podstawy programowej
Podstawa programowa ”...Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego...” Rozporządzenie MEN – w sprawie podstawy programowej załącznik nr 1

3 w sprawie podstawy programowej
Podstawa programowa ”...Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe...Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną...” Rozporządzenie MEN – w sprawie podstawy programowej załącznik nr 2

4 Skąd problem w rozumieniu i uczeniu się matematyki?
Brak samodzielnego myślenia: brak umiejętności analizy i syntezy,porównania i różnicowania, uogólniania i uszczególniania, brak umiejętności i swobody w doborze drogi rozwiązania problemu, nieodpowiednie korzystanie ze zdobytych umiejętności.

5    Matematyka w dużej mierze przypomina grę, która bawi dopóki się w niej wygrywa, zbyt prosta lub zbyt trudna zniechęca. Matematyka nie może być skarbnicą szablonowej wiedzy, zbiorem reguł i definicji.

6    Nawet najlepszy nauczyciel i najlepsze pomoce dydaktyczne nie spełnią swojej roli, gdy uczeń będzie stroną bierną. Doskonałą okazją do pobudzania aktywności dzieci są gry i zabawy dydaktyczne.

7 Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej
Zabawa dydaktyczna to taka zabawa, która prowadzi z reguły do rozwiązania jakiegoś założonego w niej zadania. Natomiast gra dydaktyczna to odmiana zabawy polegająca na respektowaniu ustalonych ściśle reguł i wymagająca wysiłku myślowego W. Okoń – Słownik Pedagogiczny

8 Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej
Zabawa dydaktyczna to zabawa, która bazuje na podstawowej funkcji psychiki dziecka, na potrzebie zabawy – wywiera świadomie wpływ na jego czynności umysłowe. E. Talarczyk Zbiór gier i zabaw matematycznych

9 Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej
Gra dydaktyczna to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośredniego. K. Kruszewski Gry dydaktyczne – zarys tematu

10 Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej
Zakres pojęcia zabawy jest szerszy od zakresu pojęcia gry. Każda gra jest zabawą, ale nie każda zabawa jest grą. Główną cechą różniącą grę od zabawy jest to, iż celem wykonywanych podczas gry czynności jest wygrana jednej ze stron. Chęć wygranej to motor maksymalnego wysiłku intelektualnego.

11 Umowy w grach i zabawach
Umowy w zabawach tematycznych czy konstrukcyjnych nawiązują do konkretnej sytuacji. Nie muszą być do końca określone. Umowy w grach zwane są regułami i muszą być jasno sprecyzowane. Przestrzeganie tych umów jest określone przebiegiem gry.

12 Uczestnictwo w grach i zabawach
Zabawę tematyczną lub konstukcyjną dziecko może realizować samo, bez udziału innych rówieśników. W takie zabawy mogą także bawić się wspólnie, po dwoje lub w większych grupach. Jedno z dzieci dominuje, a pozostałe muszą się podporządkować. Jeżeli tego nie uczynią powinny zrezygnować ze wspólnej zabawy.

13 Uczestnictwo w grach i zabawach
Grający mają równe szanse i muszą wspólnie przestrzegać tych samych reguł. Gra daje pełne zadowolenie wówczas, gdy prowadzona jest na zasadzie równy z równym.

14 Zasady wykorzystywania gier i zabaw na lekcji
Dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka. Przepisy jasne, jednoznaczne i łatwe do zapamiętania. Celowość – stosowane tam, gdzie zachodzi potrzeba ułatwienia dzieciom przyswojenia, utrwalenia wiadomości.

15 Zasady wykorzystywania gier i zabaw na lekcji
4. Nie powinny przeciągać się w czasie. 5. Stosowane z umiarem. 6. Każdy bierze udział. 7. Estetyczne pomoce. 8. Nie podsycanie do indywidualnego współzawodnictwa.

16 Funkcje gier i zabaw dydaktycznych
Motywacyjna Poznawcza Dydaktyczna Wychowawcza Gry szczególnie wieloosobowe, mogą w pewnym stopniu uwolnić nauczyciela od ciągłego kontrolowania pracy uczniów. Jego rola może ograniczać się do rozstrzygania sytuacji spornych.

17 Funkcje gier i zabaw dydaktycznych
Gry dydaktyczne stanowią doskonałą okazję do pobudzania do pracy dzieci nieśmiałych lub przekonanych o swoim braku zdolności do matematyki. Gra kojarzy się dzieciom z zabawą, a zaangażowanie emocjonalne pozwala przezwyciężyć lęk przed włączeniem się do wspólnego działania. Gry są prowadzone między uczniami, a nie w relacji uczeń – nauczyciel. Dają lepsze wyniki niż stosowanie metod tradycyjnych.

18 Funkcje gier i zabaw dydaktycznych
Gry i zabawy matematyczne to nie tylko rodzaj pomocniczych zajęć, stanowiących przerywnik w uczeniu się na „ serio”, ale mogą być wykorzystane w charakterze poważnego i równoważnego środka w przekazywaniu wiadomości.

19 Bezmyślność, analfabetyzm matematyczny
Bezmyślność matematyczna – niezdolność do wyjścia poza mechaniczne techniki obliczeniowe /Dorota Klus-Stańska/ Analfabetyzm matematyczny – brak elementarnej umiejętności posługiwania się na co dzień narzędziami proponowanymi przez matematykę /Mirosław Dąbrowski/

20 Alfabetyzm matematyczny
Zdolność do rozpoznawania roli, jaką matematyka odgrywa we współczesnym świecie, do formułowania sądów opartych na matematycznym rozumowaniu oraz do wykorzystywania umiejętności matematycznych tam, gdzie wymagają tego potrzeby dnia codziennego

21 Myślenie matematyczne
Zespół podejmowanych samodzielnie czynności umysłowych polegających na: Rozwiązywaniu zadań i innych problemów matematycznych (analiza treści, świadomy wybór lub konstrukcja strategii rozwiązania) Poszukiwaniu problemów (dostrzeganie nowych relacji matematycznych, skłonność do matematyzacji rzeczywistości)

22 Co robić, aby nie dopuścić do analfabetyzmu, bezmyślności matematycznej?
Od samego początku edukacji kłaść nacisk na intelektualną aktywność i samodzielność uczniów, zachęcać ich do matematycznych poszukiwań i matematycznych rozumowań na miarę ich możliwości.

23 Co to znaczy? Sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje bliskie i zrozumiałe dla dzieci Odwołujmy się jak najczęściej do doświadczeń uczniów i ich wiedzy pozaszkolnej Starajmy się, aby działanie i rysunek poprzedzały symbole i im towarzyszyły

24 Co to znaczy? Korzystajmy z języka potocznego, stopniowo wzbogacając go tylko o te symbole, których sens jest już dzieciom znany Twórzmy okazję do dziecięcych doświadczeń i eksperymentów Zachęcajmy dzieci do budowania oraz stosowania własnych strategii

25 Co to znaczy? Pozwólmy naszym dzieciom myśleć
Pozwólmy im opowiadać i rozmawiać na temat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudności i wątpliwości Zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy Pozwólmy naszym dzieciom myśleć

26    Wszystkie dzieci przechodzą przez etapy rozwojowe w jednakowej kolejności, ale występują w rozwoju różnice czasowe.

27 Trzy poziomy złożoności języka
Enaktywny – czyli za pomocą gestów i działania Ikoniczny – czyli używając rysunków, które oznaczają to, co przedstawiają, więc mogą być zrozumiałe bez żadnych dodatkowych umów i ustaleń Symboliczny – czyli za pomocą obrazków o umownym znaczeniu. Zrozumiałe dla osób komunikujących się

28 Najpierw sens potem symbol
Czyli Najpierw sens potem symbol

29 Pamiętajmy Matematyka może być przedmiotem nauczanym najlepiej, ale również najgorzej Wszystko zależy od .....


Pobierz ppt "Gry i zabawy matematyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google