Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda Papierów Wartościowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda Papierów Wartościowych"— Zapis prezentacji:

1 Giełda Papierów Wartościowych
Krawiec Kamil Kopacki Patryk Jokś Arkadiusz z klasy II B

2 Spis Treści: Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ
Korzyści marketingowe Historia Indeksy Zakończ

3 Informacje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Na warszawskiej giełdzie zarówno emisja jak i zakup papierów na rynku pierwotnym, jak i handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem Domów Maklerskich. Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG oraz WIG20 i MIDWIG. Prezesem giełdy od 1991 roku był Wiesław Rozłucki, w 2006 zastąpił go Ludwik Sobolewski. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

4 Struktura Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona
przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna. Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są: organ najwyższy Walne Zgromadzenie zwana Radą Giełdy Rada Nadzorcza zwany Zarządem Giełdy Zarząd Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

5 Historia Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ
22 marca 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce. 12 kwietnia 1991 r., Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 16 kwietnia 1991 r. Odbyła się pierwsza sesja giełdowa z udziałem 7 domów maklerskich, na której notowano akcje 5 spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli, i Exbudu. Sesje odbywały się raz w tygodniu. 22 kwietnia 1993 r. Uruchomiono rynek równoległy. 3 października 1994 r. Notowania na warszawskiej giełdzie odbywają się pięć dni w tygodniu. 3 stycznia 1995 r. Wprowadzono indeks rynku równoległego WIRR. 15 lipca 1997 r. Wprowadzono do notowań ciągłych akcje pierwszych pięciu spółek. 16 stycznia 1998 r. Uruchomiono rynek instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe na indeks WIG20. 26 marca 1999 r. Rozpoczęto publikowanie subindeksów sektorowych. 17 listopada 2000 r. Uruchomiono Nowy System Giełdowy Warset. 22 stycznia 2001 r. Wprowadzono kontraktów terminowych na akcje trzech pierwszych spółek: TPSA, Elektrimu i PKN Orlen. 18 lutego 2002 r. Pierwsze notowanie kontraktów terminowych na MIDWIG. 22 września 2003 r. Debiut opcji na WIG20. 14 października 2003 r. Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW - Banku Austria Creditanstalt AG. 1 maja 2004 r. Wprowadzono nowy podział rynków notowań: na urzędowy i nieurzędowy. 25 lutego 2005 r. WIG20 przekracza barierę 2100 punktów (na zamknięciu 2118,49 pkt), przy obrotach 1,2 mld zł. 28 lipca 2005 r. Po raz pierwszy WIG pokonał poziom punktów (osiągając na zamknięciu sesji ,88 pkt). 14 grudnia 2005 r. WIG20 pokonuje kolejny psychologiczny poziom 2600 punktów (na zamknięciu 2601,96 pkt), przy obrotach 1,172 mld zł. 13 kwietnia 2006 r. WIG20 pierwszy raz kończy sesję powyżej 3000 punktów(3023,69 punktów na zamknięciu).

6 Główne indeksy giełdowe:
indeks największych i średnich spółek Wykres WIG indeks 20 największych i najpłynniejszych spółek Wykres WIG 20 indeks spółek technologicznych Wykres TECHWIG indeks spółek średniej wielkości Wykres MIDWIG indeks najmniejszych spółek Wykres WIRR indeks obejmujący akcje NFI Wykres NIF Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

7 WIG Warszawski Indeks Giełdowy - indeks giełdowy typu dochodowego,
najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym, liczony jest od 16 kwietnia 1991. W skład WIG-u wchodzą notowania 227 spółek. Najwyższa wartość WIGu: 45, pkt, 11 maja 2006, - Najniższa wartość WIGu: 62,8 pkt, 23 czerwca 1992. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

8 WIG20 Indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. Obliczanie indeksu Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

9 Obliczanie Indeksu Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ
Indeks WIG20 obliczany jest według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: WIG20 - wartośc indeksu WIG20, M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji t, M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym (1000 pkt.) K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji t Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru: K(t) - współczynnik korygujący na sesji t, Mz(t) - zmodyfikowana wartość kapitalizacji giełdowej dla sesji t (np. dodana wartość akcji nowego uczestnika indeksu). Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu, wypłaty dywidendy. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

10 TECHWIG Indeks TechWIG jest obliczany od 1 stycznia 2000 roku, a jego początkowa wartość wynosiła 1000 pkt. Indeks ten obejmuje spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech) i jest indeksem cenowym. W indeksie obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki. Zasady obliczania indeksu S(i) – Pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji P(i) - Kurs uczestnika indeksu ‘i’ na danej sesji S(0) - Pakiet uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym P(0) - Kurs uczestnika indeksu ‘i’ na sesji w dniu bazowym K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

11 MIDWIG Indeks giełdowy średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Liczony na podstawie porfela akcji 40 spółek nie wchodzących w skład WIG20 i z wykluczeniem funduszy inwestycyjnych. MIDWIG jest indeksem cenowym, nie uwzględniającym dochodów z praw poboru i dywidend. Datą bazową dla MIDWIGu jest 31 grudnia 1997 roku, a wartością bazową 1000 punktów. Indeks zaczął być podawany 21 września 1998 roku. Skład indeksu korygowany jest co kwartał w oparciu o ranking obrotów i wartość rynkową notowanych spółek. Od 18 lutego 2002 roku notowanie są kontrakty terminowe na WIG. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

12 WIRR Warszawski Indeks Rynku Równoległego (WIRR) - indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym we wrześniu 2005 obracano 84 spółkami giełdowymi. Na rynek WIRR został wprowadzony 3 stycznia 1995 roku, wartość bazowa indeksu wyniosła 1000 punktów. 4 maja 2006 roku indeks WIRR przekroczył tę wartość dziesięciokrotnie, przebijając poziom punktów. Następnego dnia nastąpiła umiarkowana korekta. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

13 Historyczne wartości indeksu NIF na koniec poszczególnych lat
Indeks Narodowych Funduszy (NIF) po raz pierwszy Giełda obliczyła 12 czerwca 1997 roku. Wartość indeksu wyniosła wówczas 160 pkt. NIF był indeksem cenowym, odpowiadającym wartości rynkowej wszystkich akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego, które nabywali uczestnicy Programu Powszechnej Prywatyzacji. Historyczne wartości indeksu NIF na koniec poszczególnych lat Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

14 Dlaczego warto wejść na Giełdę? Korzyści marketingowe
Wzrost gospodarczy wymaga kapitału, ale wymaga także jego właściwej alokacji. W Polsce zmienia się struktura oszczędności - w wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych rośnie pula oszczędności długoterminowych. Rosnąca pula oszczędności będzie musiała być doprowadzona do gospodarki i skierowana na jej potrzeby rozwojowe. Z drugiej strony malejąca atrakcyjność inwestycji w lokaty bankowe i malejące stopy procentowe kierują zainteresowanie inwestorów na rynek kapitałowy. Po kapitał na rozwój i inwestycje. Za pieniądze zebrane w wyniku publicznej emisji firmy realizują plany rozwojowe, podwyższając tym samym wartość spółki dla akcjonariuszy. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

15 Spółki Giełdowe zyskują stałą i codzienną wycenę prowadzonej działalności, a wiec i wiarygodność -
- łatwy benchmark z konkurencją - atrakcyjne dla fuzji i przejęć (płatność płynnymi akcjami) - wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych Efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym (dostawcy i klienci) -inwestorom łatwiej ocenić kondycję firmy -praktycznie silniejsza pozycja aby wygrać przetarg / uzyskać kontrakt -spółki giełdowe traktowane jako firmy mniejszego ryzyka -wzrost wiarygodności na rynku, ale też konieczność respektowania obowiązków informacyjnych Obecność w mediach - spółki giełdowe znajdują się w centrum zainteresowania mediów. - nazwa w sprawozdaniach giełdowych i tabelach notowań, - wieści ze spółek, - upowszechnianie informacji o spółkach bez ponoszenia kosztów promocji - również wykorzystywane do budowy wizerunku. Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

16 Po wejściu spółki na Giełdę zwiększa się zainteresowanie jej produktami i znakiem towarowym.
Posługiwanie się „logo spółki giełdowej” Możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach Możliwość budowy grupy kapitałowej (płatność akcjami nowej emisji); spółki giełdowe dzięki prowadzonym emisjom akcji uzyskują środki, które umożliwiają im np. kupienie udziałów w innych firmach. Możliwość przejmowania innych (przeniesienie majątku lub płatność akcjami) Korzyści dla właścicieli/Zarządu i pracowników: opcje menedżerskie i pracownicze umożliwiają pozapłacowe motywowanie kadry zarządzającej i pracowników nie obciążające kosztów spółki dla właścicieli: możliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

17 WIG20 od:2006-02-01 do: 2006-06-05 Informacje Struktura Historia
Indeksy Zakończ

18 WIG na dzień: Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

19 WIRR Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

20 MIDWIG Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

21 TECHWIG Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ

22 NIF Informacje Struktura Historia Indeksy Zakończ


Pobierz ppt "Giełda Papierów Wartościowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google