Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki J. Wilkin: Ekonomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki J. Wilkin: Ekonomia."— Zapis prezentacji:

1 Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki J. Wilkin: Ekonomia

2 Formy kapitału w gospodarce
Kapitał ludzki Kapitał społeczny Kapitał fizyczny Kapitał finansowy: Pieniężny Papiery wartościowe J. Wilkin: Ekonomia

3 Funkcje rynku kapitałowego
Rynek kapitałowy jest miejscem transakcji instrumentów finansowych o okresie wykupu nie niższym niż rok Rynek ten służy do mobilizacji i gromadzenia wolnych funduszy, które mogą być wykorzystane na cele rozwojowe i modernizacyjne przedsiębiorstw Na rynku kapitałowym towarem są papiery wartościowe Rynek kapitałowy daje inwestorom (indywidualnym i instytucjonalnym) możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu od zainwestowanych kapitałów Służy realokacji kapitału między różnymi dziedzinami działalności gospodarczej Dzieli się na rynek pierwotny i wtórny oraz giełdowy i pozagiełdowy J. Wilkin: Ekonomia

4 Rodzaje papierów wartościowych
Akcje Obligacje Opcje i kontrakty terminowe Bony (skarbowe, pieniężne, prywatyzacyjne, oszczędnościowe, lokacyjne, rewaloryzacyjne itp.) Towarowe (kwity składowe) Weksle i listy zastawne Certyfikaty lokacji inwestycji Książeczki oszczędnościowe Certyfikaty depozytowe Polisy ubezpieczeniowe J. Wilkin: Ekonomia

5 Rozwój rynku kapitałowego w Polsce (1)
Powstanie i rozwój Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: 1991 utworzenie giełdy Wzrost liczby firm notowanych na giełdzie: od 5 w 1991 do ponad 200 obecnie Wzrost tzw. kapitalizacji giełdy (wartości akcji notowanych na giełdzie) Zwiększanie rodzajów papierów wartościowych i typów transakcji na giełdzie J. Wilkin: Ekonomia

6 Rozwój rynku kapitałowego w Polsce (2)
Indeksy rynku kapitałowego w Polsce: WIG – Warszawski Indeks Giełdowy (indeks rynku podstawowego akcji) WIG 20 – Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indeks rynku podstawowego akcji 20 wybranych spółek) WIRR – Warszawski Indeks Rynku Równoległego (indeks rynku równoległego spółek) NIF – Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 3 indeksy Centralnej Tablicy Ofert (ITO – indeks ofert rynku pozagiełgowego, IB 5 – Indeks sektora bankowego i IM 10 – indeks sektora niebankowego J. Wilkin: Ekonomia

7 Najważniejsze instytucje rynku giełdowego
Giełda Papierów Wartościowych Biuro maklerskie i bank rozliczeniowy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd J. Wilkin: Ekonomia

8 Stopa zwrotu i ryzyko finansowe
Celem uczestników systemu finansowego jest wiec uzyskanie w kolejnych okresach czasu jak najwyższej stopy zwrotu netto z kapitału r Gdzie: So -wartość środków na początku okresu, - wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty transakcyjne, podatki itd. St – wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty transakcyjne, podatki itp. J. Wilkin: Ekonomia

9 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
Czy akcje cechują się nieograniczoną zbywalnością i są dopuszczone do publicznego obrotu (KPWiG) Wartość emisji akcji wynosi co najmniej 4 mln. zł Wartość księgowa spółki (wartość kapitałów własnych) wynosi co najmniej 4 mln. zł Publiczne ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego z opinią audytora Dostępna jest informacja o sytuacji finansowo-ekonomicznej emitenta J. Wilkin: Ekonomia

10 Stopa zwrotu netto z kapitału, gdzie – So wartość środków na początku okresu, - St wartość środków na końcu okresu pomniejszona o koszty transakcyjne, podatki itd. J. Wilkin: Ekonomia

11 Spekulacja giełdowa Pozycja długa: zakup papierów wartościowych z zamiarem ich sprzedaży i otrzymania zysku w przyszłości Pozycja krótka: sprzedaż papierów wartościowych z zamiarem ich wykupienia gdy ich ceny spadną J. Wilkin: Ekonomia

12 Wybrane pojęcia rynku kapitałowego
Rynek byka i rynek niedźwiedzia Bezpośrednie inwestycje kapitałowe i inwestycje portfelowe Przestępstwa giełdowe: insider trading Hedging – transakcje zabezpieczające; różnicowanie portfela instrumentów Analiza fundamentalna i techniczna Inżynieria finansowa J. Wilkin: Ekonomia

13 Globalizacja rynku finansowego i jej skutki (1)
„Świat finansów wyemancypował się ze świata rzeczywistego” Tylko 2-3% światowych transakcji finansowych służy zabezpieczeniu transakcji przemysłu i handlu, reszta jest czystą spekulacja finansową Najszybciej rozwijają się transakcje instrumentami pochodnymi W l wartość kontraktów terminowych podwajała się średnio co dwa lata i osiągnęła sumę 41 bilionów dolarów J. Wilkin: Ekonomia

14 Globalizacja rynku finansowego i jej skutki (2)
Firma Siemens AG zarabia więcej na transakcjach kapitałowych niż na swych produktach Niestabilność rynków finansowych i potencjalna groźba globalnej katastrofy finansowej Historia firmy „Quantum” G. Sorosa J. Wilkin: Ekonomia

15 Atak firmy Quantum na walutę brytyjską
Kontrola kursów walutowych w ramach ESW Zaciąganie pożyczek w funtach i zamiana ich na marki Wyczerpywanie się rezerw Bank of England Obniżka kursu funta Zakup funtów w celu spłaty długów Miliard $ zarobku dla Quantum J. Wilkin: Ekonomia

16 Pytania problemowe Na czym polega znaczenie rynku kapitałowego dla funkcjonowania współczesnej gospodarki? Jakie są główne instytucje i instrumenty rynku kapitałowego? Co to jest „inżynieria finansowa”? Najważniejsze etapy budowy rynku kapitałowego w Polsce Dobre i złe strony spekulacji finansowej – podaj przykłady J. Wilkin: Ekonomia


Pobierz ppt "Rynek finansowy Rynek kapitału i znaczenie kapitału w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki J. Wilkin: Ekonomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google