Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość Warunki zaliczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość Warunki zaliczenia."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość Warunki zaliczenia

2 System punktowy Jedno kolokwium– maksymalnie 60 punktów
Opracowanie i przedstawienie raportu – maksymalnie 15 punktów Obecność na zajęciach – maksymalnie 10 punktów Aktywność na zajęciach – maksymalnie 15 punktów

3 Raporty: Przygotowywane są na zadany temat wybrany z listy,
Opracowywane w grupach maksymalnie 4 osobowych, Prezentowane są na ostatnich 30 minutach zajęć, począwszy od miesiąca listopada, Raport powinien trafić do prowadzącego co najmniej tydzień przed terminem prezentacji, Raport powinien być uzupełniony prezentacją, przygotowaną na jego podstawie.

4 Zawartość raportu Część teoretyczna – niezbyt rozbudowana, powinna stanowić podstawę wyjścia dla części praktycznej, Część praktyczna - przygotowywana najczęściej na podstawie analizy rynku

5 Projekt oceniany jest w skali od 1 do 15 punktów
Projekt oceniany jest w skali od 1 do 15 punktów. Na ocenę tę składają się następujące elementy: b oceny raportu 1. Sposób prezentacji tematu (max. 3 pkt): narzędzia wykorzystane przez zespół do prezentacji tematu, sposób zainteresowania grupy tematem, pomysł na prezentację,

6 2. Przygotowanie prelegentów (max. 3 pkt.)
czy zespół prezentujący temat przygotował się do wystąpienia, czy prezentacją była prowadzona z płynnością, czy też prelegenci jedynie odczytali raport, na ile zespół zaangażował się w analizę rynku ofert bankowych, czy z sali padły pytania i jak radzili sobie z nimi prelegenci, ogólne wrażenie prowadzącego,

7 3. Zawartość merytoryczna raportu (max. 5 pkt)
układ raportu (czy ma odpowiedni wstęp, rozwinięcie i zakończenie), ilość wykorzystanych przykładów (czy jest wymagane minimum, czy też przykładów jest więcej), sposób przeprowadzenia analizy, czy przygotowany projekt nie odbiega od wybranego tematu, ogólne wrażenie. Zespół nie może uzyskać maksymalnej ilości punktów z zawartości merytorycznej jeżeli w treści raportu nie znajdzie się analiza rynku. Przy czym nie może być to jedynie prezentacja oferty rynkowej

8 4. Wyciągnięte wnioski (max. 4 pkt)
czy projekt zawiera wnioski? trafność i poprawność wniosków, czy wyciągnięte wnioski pozwalają na podjęcie właściwej decyzji?.

9 Uwagi dodatkowe do oceny raportu
Jeżeli zespół otrzyma za przygotowanie raportu od 0 do 3 punktów, to punkty te nie będą w ogóle brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Jeżeli zespół otrzyma od 4 do 5 punktów, to punkty te będą brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej tylko po poprawieniu i uzupełnieniu raportu. W przypadku choroby lub też innego zdarzenia losowego, które powoduje, że zespół lub też jego członek nie mogą być obecni na ćwiczeniach istnieje obowiązek dostarczenia, w wyznaczonym terminie, gotowego raportu do prowadzącego. Raport takiego zespołu oceniany jest jedynie biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną i wyciągnięte wnioski. Zespół traci punkty za sposób prezentacji oraz za przygotowanie prelegentów.

10 Lista tematów Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem oraz wynikająca z niej rola i znaczenie rachunku bankowego. Symulacja procesu decyzyjnego związanego z wyborem banku oraz portfela jego produktów i usług. Szczegółowa analiza i ocena porównawcza zakresu i atrakcyjności ofert banków działających na rynku polskim. Analiza i ocena porównawcza różnych metod finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa przez wybrane banki.

11 Analiza możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa w kontekście jego współpracy z bankiem.
Organizacyjne, prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych dla przedsiębiorstw. Działalność depozytowa banków z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Fundusze Poręczeń Kredytowych jako instytucje wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu i pożyczki. Możliwości zabezpieczenia transakcji przedsiębiorstw (kraj/ zagranica).

12 Współpraca przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym z NBP.
Uwarunkowania rozliczeń finansowych przedsiębiorstw w obrocie zagranicznym i krajowym. Usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Specyfika oferty bankowej dla samorządu terytorialnego (bankowość komunalna).

13 Literatura Dahmen A. "Bankowa obsługa przedsiębiorstw" CeDeWu, Warszawa 2002, Derejczyk M., Kudłaszyk A. "Relacje Bank firma partnerska współpraca" Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 1999, Grzywacz J. "Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem" Warszawa 2003, Grzywacz J. "Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa" 2004, Grzywacz J. "Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą" DIFIN, Warszawa 2003, Janc A. "Funkcjonowanie współczesnego banku" Poznań 2004, Jurkowska A. „Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej” Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2003, Kołecka B. "Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z UE" Poznań, Kudłago H. "Analiza finansowa efektywności projektów inwestycyjnych" Warszawa 1989 Nowak Z. "Fundusze Poręczeń Kredytowych" 2004, Ryżewska S. "Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego" Biblioteka Bankowca, Warszawa 2000, Szewczyk R. "Bankowa obsługa firmy", Wroński P. "Bankowość elektroniczna dla firm" CeDeWu, Warszawa 2004.

14 Ustawy Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami), Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz z późniejszymi zmianami), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U z 2004r. nr 173, poz z późniejszymi zmianami).

15 Czasopisma Bank i Kredyt Miesięcznik Bank Gazeta bankowa

16 Strony internetowe banków
Aktualną listę stron internetowych wszystkich banków w Polsce można znaleźć na stronie NBP –


Pobierz ppt "Bankowość Warunki zaliczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google