Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola administracji mgr Paweł Dąbrowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola administracji mgr Paweł Dąbrowski"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola administracji mgr Paweł Dąbrowski pdabrow@wspiz.edu.pl

2 Tryb postępowania RPO Etap wstępny Art. 11 ustawy o RPO. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem może: 1) podjąć sprawę, 2) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, 3) przekazać sprawę według właściwości, 4) nie podjąć sprawy

3 Tryb postępowania RPO Etap podjęcia sprawy Art. 12 ustawy o RPO. Podejmując sprawę Rzecznik może: 1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, 2) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, 3) zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.

4 Podjęcie sprawy - kompetencje Art. 13 ustawy o RPO. 1. Prowadząc postępowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, 2) żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy, 3) żądać przedłożenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sądy, a także prokuraturę i inne organy ścigania oraz żądać do wglądu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia, 4) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

5 Tryb postępowania RPO Etap zasadniczy Art. 14 ustawy o RPO. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może: 1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, 2) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej,

6 Tryb postępowania RPO 3) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, 4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,

7 Tryb postępowania RPO 5) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu, 6) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi,

8 Tryb postępowania RPO 7) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, 8) wnieść kasację od prawomocnego orzeczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

9 Kompetencje generalne RPO Art. 16 ustawy o RPO 1. W związku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik może przedstawiać właściwym organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw. 2) występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela,

10 Kompetencje generalne RPO cd. 3) występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji,art. 188 4) zgłosić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych i brać udział w tym postępowaniu, 5) występować z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie.

11 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji Art. 10. 1. Rzecznik może: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, 2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,

12 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji 5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi,

13 Rzecznik Praw Dziecka - ustawa po nowelizacji W przypadku gdy Rzecznik stwierdził w działalności organu, organizacji lub instytucji, o których mowa w ust. 1, naruszenie praw lub dobra dziecka, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych.

14 Kontrola prokuratorska Art. 2 ustawy o prokuraturze: Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

15 Kontrola prokuratorska Art. 3 ust. 1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez: (…) 3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym. 6. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;

16 Kontrola prokuratorska Art. 5. Jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.

17 Kontrola prokuratorska Art. 43. 1. Jeżeli wymaga tego ochrona praworządności w sprawach, o których mowa w art. 42, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy. 2. Do czynności wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

18 Prokurator w postępowaniu administracyjnym Art. 182 kpa. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem.

19 Prokurator w postępowaniu administracyjnym Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. § 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. § 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.

20 Prokurator w postępowaniu administracyjnym Art. 188 kpa. Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu w przypadkach określonych w art. 182-184, służą prawa strony. Art. 189. Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

21 Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. (art. 1 ust. 1 ustawy o CBA).

22 Ustrój CBA Szef CBA – organ centralny; Nadzór Prezesa RM; Funkcja kadencyjna;

23 Podmioty kontrolowane Osoby pełniące funkcje publiczne; Jednostki sektora finansów publicznych; Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące środki publiczne; Przedsiębiorcy.

24 Działania pokontrolne Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika; Wystąpienie do kontrolowanego lub nadzorującego; Przekazanie informacji NIK.

25 Kontrola operacyjna Kontrolowanie treści korespondencji; Kontrolowanie zawartości przesyłek; Stosowanie środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów.

26 Kontrola Parlamentu Kontrola na forum plenarnym; Kontrola na szczeblu Komisji; –Komisje śledcze; Kontrola indywidualna posłów i senatorów.

27 Komisje śledcze Co mogą wyjaśniać ? Kogo mogą wzywać ? Jaki jest finał ich prac ?

28 Art. 146 ust. 3 i 4 Konstytucji Rada Ministrów kieruje administracją rządową; 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: (…) 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

29 Prezes Rady Ministrów - art. 148 Konstytucji Prezes Rady Ministrów: (…) 2) kieruje pracami Rady Ministrów, (…) 5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, 6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach, 7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

30 Funkcja kontrolna Prezesa RM wobec ministra Prawo żądania informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczącej poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw, od ministra i od pracowników ministerstwa (po zawiadomieniu ministra); Rozstrzyganie o zakresie działania ministrów

31 Funkcja kontrolna Prezesa RM wobec wojewody Premier kieruje jego działalnością; Nadzór z punktu widzenia zgodności z polityką rządu; Obowiązek sprawozdawczy wojewody.

32 Art. 29 ustawy o RM Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczególności: kontrola realizacji zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawianie wniosków z przeprowadzonych kontroli i przedkładanie propozycji doskonalenia metod kontroli; koordynacja działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów wobec organów administracji rządowej;

33 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Różne funkcje, w tym funkcja kontrolna; Kontrola jest wykonywana z upoważnienia premiera; Tryb kontroli określony w rozporządzeniu do ustawy o RM; Kryteria: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność.

34 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kontrola planowa lub pozaplanowa; Program kontroli; Protokół kontroli; Wystąpienie pokontrolne; Tryb uproszczony – sprawozdanie.

35 Rządowe Centrum Legislacji kontroluje wydawanie przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw;

36 Struktura administracji terenowej Administracja rządowa Zespolona Niezespolona Samorząd terytorialny Szczebel gminy Szczebel powiatu Szczebel województwa

37 Kontrola prawotwórcza Akt prawa miejscowego – pojęcie; Akt prawa miejscowego wojewody – kontrola właściwego ministra – możliwość uchylenia przez premiera; Akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego – wojewoda.

38 Kontrola przez wojewodę Kontrola wykonania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa RM; Kontrola jako komponent funkcji koordynacji; Możliwość wydawania poleceń wszystkim organom rządowym; Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć spraw indywidualnych

39 Kontrola przez wojewodę Obowiązek sprawozdawczy organów administracji niezespolonej wobec wojewody; Prawo wglądu wojewody w tok każdej sprawy prowadzonej przez organy administracji rządowej.

40 Nadzór nad samorządem terytorialnym Art. 171 Konstytucji 1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności. 2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe. 3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.


Pobierz ppt "Kontrola administracji mgr Paweł Dąbrowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google