Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 trudna sytuacja życiowa
Przemoc w rodzinie (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Art.7) trudna sytuacja życiowa obowiązek podjęcia interwencji i udzielenia wsparcia ze strony instytucji pomocy społecznej, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której osoba nie jest w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

3 Przemoc w rodzinie - statystyka - tendencja
Rok Liczba rodzin 2009 122 Pierwsze półrocze 2010 Rok Ofiary przemocy w rodzinie Kobiety Mężczyźni Dzieci (do 18 r.ż.) Ogółem 2009 168 62 102 332 Pierwsze półrocze 2010 166 42 83 291 Rok Sprawcy przemocy Kobiety Mężczyźni Ogółem 2009 5 144 149 Pierwsze półrocze 2010 4 122 126

4 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
został utworzony Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. została opracowana i wdrożona do realizacji autorska procedura dotycząca postępowania pracowników w sytuacji podejmowania interwencji wobec przypadków przemocy w rodzinie Pracę Zespołu koordynuje Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej.

5 Czynności realizowane przez pracowników MOPS w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (diagnoza sytuacji w rodzinie) wypełnianie formularza ,,Niebieska Karta” stanowiącego załącznik do wywiadu opracowywanie planu pomocy pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych (np. zawiadomienie do prokuratury, wniosek o przymusowe leczenie odwykowe)

6 Realizowane czynności - c.d.
udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa - wskazywanie miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc (prawną, terapeutyczną, medyczną, psychologiczną) w środowisku lokalnym, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy w uzasadnionych przypadkach - udzielanie pomocy finansowej, materialnej lub rzeczowej

7 Realizowane czynności - c.d
zwracanie się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamianie organów ścigania współpraca z innymi instytucjami (Policja, Straż Miejska, Sąd Rejonowy, OPiTU, GKRPA, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne) prowadzenie monitoringu efektów podjętych działań

8 Realizowane czynności – c.d.
sporządzanie dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej (np. notatki służbowe, protokoły, oświadczenia stron, itp.) występowanie z wnioskiem do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną występowanie z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe

9 Realizowane czynności – c.d.
udzielanie informacji na temat praw przysługujących ofiarom przemocy oraz prawnych konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie dla sprawców motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do podjęcia leczenia odwykowego motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej

10 Realizowane czynności – c.d.
edukacja osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w zakresie zjawiska przemocy występowanie w charakterze świadka w sprawach o popełnienie przestępstwa z art. 207 kk., (o znęcanie się nad rodziną) w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym realizacja programów dla ofiar oraz sprawców przemocy w rodzinie

11 Formy działań wobec ofiar przemocy - statystyka
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Interwencja w kryzysie 291 234 Monitoring sytuacji w rodzinie 332 Podejmowanie kontaktów z instytucjami Współpraca z dzielnicowym Wsparcie emocjonalne na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie 135 Poradnictwo psychologiczne 42 106 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych 107 102 Poradnictwo rodzinne 96 122 Edukacja i poradnictwo w zakresie pełnienia ról rodz. 33 78 Motywowanie do udziału w grupie psychoed. dla ofiar przem. 90 64

12 Formy działań wobec ofiar – statystyka - c.d.
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Poradnictwo prawne 37 46 Edukacja w zakresie problemu przemocy w rodzinie 120 234 Powiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 3 13 Pomoc w uzyskaniu bezpłatnej obdukcji 8 Pomoc materialna 113 88 Wypełnienie ,,Niebieskich Kart” 14 20 Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej Współpraca z pedagogiem szkolnym 31 24 Informowanie o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach 127 122

13 Formy działań wobec ofiar – statystyka - c.d.
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Skierowanie do Ośrodka/Punktu interwencji Kryzysowej 19 11 Edukacja w zakresie problemu uzależnień 105 34 Pomoc w uzyskaniu specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla dziecka 8 24 Pomoc w uzyskaniu lokalu socjalnego 4 Współpraca z OPiTU/terapia osoby uzależnionej 28 18

14 Formy działań wobec sprawców przemocy - statystyka
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Interwencja kryzysowa 149 126 Współpraca z instytucjami Współpraca z kuratorami sądowymi 36 34 Współpraca z dzielnicowym Poradnictwo rodzinne 124 114 Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 125 Skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 kk. 13 4 Pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej 16 29 Pomoc w uzyskaniu pomocy psychologicznej 44 Współpraca z placówkami prowadzącymi terapię uzależnień

15 Formy działań wobec sprawców przemocy – c.d.
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Udzielania wsparcia w realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie 124 125 Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy 149 113 Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego 134 106 Udzielanie informacji o możliwościach skorzystania ze specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach Psychoedukacja – uświadamianie sprawcy o własnej odpowiedzialności za stosowane czyny i zachowania 137 120 Motywowanie do uczestnictwa w grupie edukacyjnej, terapeutycznej 114 Edukowanie w zakresie problemu przemocy domowej

16 Formy działań wobec sprawców przemocy – c.d.
Podjęte działania Liczba osób Rok 2009 Pierwsze półrocze 2010 Dostarczanie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów bez przemocy 137 113 Edukacja dot. problemu uzależnień oraz jego skutków społecznych 134 109 Wyjaśnianie działań wynikających z procedury ,,Niebieskiej Karty” 149 95 Edukowanie w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej 101 Edukacja i poradnictwo w zakresie prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej 112 87 Monitorowanie zachowań sprawcy przemocy w rodzinie i podejmowanych przez niego działań 126 Wydobywanie i wzmacnianie zasobów przydatnych do pozytywnej zmiany

17 ,,STOP PRZEMOCY” Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy domowej
Okres trwania – 3 miesiące Cel: zmiana przekonań modyfikacja stereotypów dotyczących przemocy zapoznanie ze skutecznymi strategiami zatrzymującymi przemoc

18 ,,Przełam Przemoc I” Zajęcia edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Cele: dostarczenie wiedzy na temat problemu przemocy w rodzinie; uświadomienie czym jest przemoc uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe u sprawcy

19 Zajęcia edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Cykl spotkań grupowych 8 bloków tematycznych/8 sesji/po 2 godz. Formy pracy: Miniwykłady Projekcja filmów ( praca na zobrazowanych sytuacjach) Warsztaty konkretnych umiejętności ,,zadania domowe” ( podanie do przeanalizowania zagadnień) dyskusja, ,,burza mózgów”

20 ,,Przełam Przemoc II” Zajęcia edukacyjne dla ofiar przemocy
Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków Propagowanie rozwiązań (merytorycznych, organizacyjnych i prawnych) Motywowanie do działań egzekwujących prawa przysługujące ofiarom Przekazanie bazy danych instytucji (osób, miejsc) udzielających pomocy Uczestniczki otrzymały opracowany na potrzeby programu ,,Mały poradnik edukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”

21 ,,OTWARTE DRZWI” - Akcja informacyjna w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
akcja MOPS wpisała się w ogólnopolską kampanię ,,Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” trwającą okresie od 22 do 28 lutego uruchomione zostały dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu oraz dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

22 ,,OTWARTE DRZWI” Zakres konsultacji:
Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie Poradnictwo pedagogiczne Poradnictwo psychologiczne Pomoc socjalna Dyżury konsultantów i dzielnicowych odbywały się w siedzibie MOPS, w godzinach

23 Dziękuję za uwagę! PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM
Przestępstwo przemocy domowej określane jest mianem przestępstwa tzw. czterech ścian. Z jednej strony jest ofiara, z drugiej sprawca. Niestety, często osoby wiedzące o rozgrywającej się za ścianą tragedii w rodzinie, mówią: „To nie nasza sprawa, nie wtrącajmy się, to sprawa rodzinna …”. Takie podejście to nic innego jak dawanie przyzwolenia sprawcy na kontynuowanie PRZEMOCY! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google