Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie organizacji gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie organizacji gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Pojęcie organizacji gospodarczej

2 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej.

3 Organizacja System – niepusty zbiór elementów i niepusty zbiór relacji określonych nad tym zbiorem elementów gdzie sam zbiór elementów i relacji jest dobierany odpowiednio do funkcji i celów systemu. SYSTEM Elementy systemu Relacje

4 Organizacja to system, zorientowany na realizację określonych celów, którego uporządkowane części współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie całości jest istotnym warunkiem powodzenia części.

5 Russel L. Ackoff – definicja organizacji
System zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej dwa składniki zachowujące się rozmyślnie i mające wspólne zamierzenie, ze względu na które w systemie zachodzi funkcjonalny podział pracy; jego funkcjonalnie oddzielne składniki mogą na wzajemne zachowania odpowiadać w formie obserwacji albo łączności i przynajmniej jeden podzestaw systemu pełni w nim funkcję kontrolno-kierowniczą.

6 Organizacja, jako system otwarty, prowadzi wymianę energii i informacji z otoczeniem.
Najlepszą sytuacją jest równowaga, czyli ekwiwalentność tej wymiany, czyli sytuacja, w której organizacja zaspokaja potrzeby otoczenia, a otoczenie potrzeby organizacji.

7 OTOCZENIE ORGANIZACJA

8 Otoczenie organizacji stanowią wszystkie elementy zewnętrzne, wchodzące z nią w bezpośrednie lub pośrednie interakcje. Rodzaj powiązań pomiędzy organizacją a elementami zewnętrznymi pozwala rozróżnić otoczenie bliższe i otoczenie dalsze.

9 OTOCZENIE ORGANIZACJA Dalsze: -makroekonomiczne -technologiczne
-polityczno-prawne -socjokulturowe OTOCZENIE Bliższe: konkurenci kooperanci ORGANIZACJA

10 Model Leavitt’a Organizacja stanowi wewnętrznie zintegrowaną całość (system), złożoną z czterech podstawowych części: - celów i zadań - ludzi (ich dążeń i wzorców zachowań) - wyposażenia materialno-technicznego - formalnej struktury

11 OTOCZENIE ORGANIZACJA Dalsze: -makroekonomiczne -technologiczne
-polityczno-prawne -socjokulturowe OTOCZENIE Bliższe: konkurenci kooperanci ORGANIZACJA elementy społeczne cele i zadania ludzie elementy techniczne struktura wyposażenie i technika

12 Organizacja gospodarcza
Obiekt gospodarczy – otwarty, dynamiczny układ społeczno-techniczny, realizujący określone cele gospodarcze. Organizacja gospodarcza (przedsiębiorstwo) - organizacja, realizująca określone cele gospodarcze

13 Podział strukturalny przedsiębiorstwa
PRZEDSIĘBIORSTWO OTOCZENIE OTOCZENIE System zarządzania Wejście Wyjście System informacyjny System wykonawczy System społeczny

14 System informacyjny Przepływy informacji w ramach organizacji to jej system informacyjny. Obejmuje on wszystkie elementy związane z przekazywaniem informacji, czyli: źródła powstawania wiadomości, ich przepływy i sposoby przesyłania, punkty ich gromadzenia oraz procesy przekształcania.

15 System zarządzania System zarządzania, jest to zbiór działań wykonywanych w obrębie funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie). Ze względu na swoją specyfikę, jest to system ściśle powiązany z systemem informacyjnym. Niemożliwe jest bowiem zarządzanie organizacją (przedsiębiorstwem) bez przepływu informacji.

16 System informacyjny zarządzania
System informacyjny zarządzania jest zbiorem działań i środków służących zbieraniu,odnajdywaniu, magazynowaniu, przesyłaniu i przetwarzaniu informacji tak, aby móc na ich podstawie podejmować decyzje i zarządzać przedsiębiorstwem.

17 Ewolucja systemów zarządzania

18 Organizacja przed rewolucją przemysłową
Mimo, iż ślady zarządzania można znaleźć w wielu starożytnych kulturach (Egipt, Macedonia, Grecja, Cesarstwo Rzymskie), dopiero przełom XVIII i XIX wieku przyniósł rozwój poważnych badań nad zarządzaniem.

19 Organizacja po rewolucji przemysłowej
Zmiany w zarządzaniu wynikające z: Wynalazków (mechanizacja pracy) Rozrostu przedsiębiorstw Koncentracji kapitału Linii potokowych i specjalizacji pracy Obniżenia kosztów produkcji i ceny

20 „Jedyny słuszny sposób”
Najskuteczniejsze i najsprawniejsze organizacje mają strukturę hierarchiczną, w której członkowie organizacji w swej działalności kierują się poczuciem obowiązku wobec organizacji oraz zbiorem racjonalnych reguł i przepisów.

21 „Human Relations” Człowiek racjonalny, motywowany przez pieniądz zostaje zastąpiony tzw. człowiekiem społecznym, motywowanym potrzebami społecznymi. Zaczęto uwzględniać potrzeby psychospołeczne pracowników, dążono do akceptacji celów organizacji przez grupy nieformalne oraz do wykorzystania wpływu tych grup na wydajność pracy.

22 „Szkoła ilościowa” Oparcie zarządzania na analizach matematycznych w powiązaniu z naukami Taylora i Gantta. Analizy operacyjne i logistyczne wykorzystywane w gospodarce m.in. przy lokalizacji przestrzennej sklepów i magazynów, podziale zasobów, zarządzaniu zapasami, modelowaniu produkcji, zaopatrzenia i zbytu.

23 Współczesne przedsiębiorstwo

24 Czynniki zmian w przedsiębiorstwach
Odejście od produktu masowego (seryjnego) Krótki cykl życia produktów Liberalizacja i globalizacja rynków Duże tempo rozwoju technologicznego Społeczeństwo informacyjne

25 Informacja Informacja to treść komunikatu przekazywanego za pomocą danych. Ta sama treść może być przekazywana przy pomocy różnych danych (znaki, mowa, wykres itp.). Informacja jest więc pojęciem szerszym niż dane, chociaż potocznie często używa się tych określeń zamiennie.

26 Funkcje informacji Funkcje informacji w działalności gospodarczej:
Czynnik produkcji Towar Element kreujący branżę informatyczną i telekomunikacyjną

27 Informacja jako czynnik produkcji
Elementy rozwoju społeczno-gospodarczego ZASOBY NATURALNE KAPITAŁ PRACA INFORMACJA

28 Informacja jako towar Informacja, podobnie jak każdy inny towar, podlega prawom rynku, popytowi i podaży. Efektem tego jest funkcjonowanie rynku informacji oraz przemysł informacyjny.

29 Informacja jako stymulator
Postęp technologiczny w zakresie technologii informacyjnych powoduje wzrost nakładów na nie. Inwestycje takie mają zazwyczaj korzystny wpływ na gospodarki narodowe i światowy system gospodarczy.

30 Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania się, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa.

31 „Gęstość informacji” Według K.W. Deutscha postęp rewolucji informacyjnej można mierzyć: Stosunkiem informacji do masy Stosunkiem informacji do energii Stosunkiem informacji do nakładów Stosunkiem informacji do czasu Stosunkiem informacji do nakładu siły roboczej

32 Zarządzanie. System informacyjny zarządzania przedsiębiorstwem.
Następny wykład: Zarządzanie. System informacyjny zarządzania przedsiębiorstwem.


Pobierz ppt "Pojęcie organizacji gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google