Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola graniczna na zew.granicach UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola graniczna na zew.granicach UE"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola graniczna na zew.granicach UE
Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje rozporządzenia . III krajowym- ustawy, rozporządzenia

2 Prawodawstwo międzynarodowe
Międzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach ! Sporządzona w Genewie ! Depozytariusz Sekretarz ONZ

3 Konwencja Genewska z 21.10.1982 Sygnatarusze
Wszystkie państwa członkowie ONZ ! Czerwiec 1987-Unia Europejska ! Marzec Polska

4 Cele Konwencji Genewskiej z 21.10.82
Usprawnienie przepływu towarów w ruchu międzynarodowym. Zharmonizowanie warunków kontroli bez umniejszenia celowości i skuteczności. Ograniczenie formalności i czasu kontroli bez umniejszania celowości i skuteczności.

5 Rodzaje kontroli wg.Konwencji
Celna Weterynaryjna Fitosanitarna Sanitarno-medyczna Techniczna Jakościowa

6 Kontrola weterynaryjna wg.Kon. Genewskiej
Kontrola sanitarna zwierząt Kontrola sanitarna produktów pochodzenia zwierzęcego Kontrola środków żywienia zwierząt Kontrola środków transportu i przedmiotów mogących przenosić choroby Kontrola dobrostanu i ochrony zwierząt Przestrzeganie Kon.Waszyngtońskiej

7 Konwencja Genewska Obowiązek koordynacji pracy służb celnych i weterynaryjnych Możliwość kontroli poza granicami Obowiązek dostępu do informacji z zakresu prawa kontrolnego Obowiązek współpracy służb sąsiadujących krajów Usprawnienie procedur kontrolnych do towarów tranzytowych

8 Konwencja Genewska Obowiązek należytego działania służb kontrolnych.
a) wykwalifikowany personel b) odpowiednia infrastruktura c) odpowiednie prawodawstwo krajowe

9 Konwencja genewska Postanowienia konwencji nie wykluczają ograniczeń , wzmocnienia kontroli, stosowania klauzul ochronnych (ochrona zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt bądź innego zagrożenia) W tym wypadku obowiązek poinformowania stron konwencji

10 Konwencja genewska Środki ochronne powinny być adekwatne do zagrożenia
Po zaniknięciu zagrożenia przywracanie zasady harmonizacji kontroli na granicach

11 Konwencja genewska Rozstrzyganie sporów odbywa się na:
Drodze dyplomatycznej w drodze negocjacji Lub w Trybunale Arbitrażowym

12 Prawodawstwo Unii Europejskiej
Zasady kontrolne Wewnątrzwspólnotowa kontrola w miejscu pochodzenia i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący Zewnątrzwspólnotowa kontrola importu prowadzona w sposób systematyczny i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący

13 Dyrektywy kontrolne 89/662/EC-wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego (41/04/EC) 90/425/EC- wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego(68/04/EC)

14 Dyrektywy kontrolne 97/78/EC-kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich 91/496/EC-kontrola importu żywych zwierząt z krajów trzecich.

15 Weterynaryjna kontrola graniczna
Ogólne zasady kontroli weterynaryjnej importowanych towarów na granicy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej.

16 Weterynaryjna kontrola graniczna
Są pochodną Wspólnej Polityki Rolnej oraz ustanowienie rynku wewnętrznego (jednolitego) (93) Zniesienia granic wewnętrznych Przeniesienie kontroli importu na zewnętrzne granice EU. Zharmonizowanie prawa UE z prawem krajowym

17 Kontrola zewnętrzna Obejmuje kontrole z krajów trzecich
Ustanowienie wspólnych warunków importu żywych zwierząt Ustanowienie wspólnych warunków importu produktów pochodzenia zwierzęcego Ustanowienie jednolitej organizacji i procedur kontroli na zewnętrznej granicy UE.

18 Wspólne warunki importu zwierząt
Bydło,trzoda,owce,kozy,konie /462/EWG(68/04/EC)(41/04) 90/426/EWG konie Drób i jaja wylęgowe /539/EWG Kręgowce i bezkręgowce wodne 91/68/EWG Zarodki bydła /556/EWG Nasienia trzody /429/EWG Inne gatunki zwierząt 92/65/EWG (68/04)

19 Warunki importu zwierząt (harmonizacja)
Dopuszczony kraj-umieszczenie kraju trzeciego na liście(aneks) Dopuszczony zakład (zarodki i nasienie) Zatwierdzony wzór świadectwa

20 Warunki harmonizacji Stan zdrowia zwierząt
Stan sanitarny kraju trzeciego Regulacje prawne zwalczania chorób zakażnych i nadzoru sanitarnego Struktura i organizacja służb weterynaryjnych i jakość informacji przekazywanych przez kraj III. Monitoryng (nadzory i kontrole) i plany gotowości

21 Warunki importu produktów
Mięso wołowe,wieprzowe,owcze kozie,końskie i produkty mięsne 72/461/EWG(04/41) Mięso drobiowe 91/494/EWG (04/41) Produkty jajczarskie /437/EWG Produkty rybne /493/EWG(04/41) Mięczaki /492/EWG (04/41)

22 Warunki importu produktów
Mięso królicze i zwierząt łownych hodowlanych /495/EWG (04/41) Mięso zwierząt łownych wolno żyjących /45/EWG (04/41) Mleko i produkty mleczarskie /46/EWG Mięso mielone i preparaty mięsne /65/EWG(04/41) Innych produktów /118/EWG (41/04/EC i dec 812/03

23 Warunki importu produktów harmonizacja
Dopuszczony kraj trzeci Dopuszczony zakład kraju trzeciego Zatwierdzony wzór świadectwa lista krajów i zakładów jest publikowana w DUWE w formie decyzji

24 Warunki harmonizacji dla produktów
Warunki harmonizacji dla produktów są takie same jak przy imporcie zwierząt. Warunki te są weryfikowane przez składanie informacji przez kraje trzecie oraz przez wizyty ekspertów UE , oraz kontrole graniczne

25 Podstawy prawne UE dyr. 97/78/EC
! dec. 93/13/EC ( 03/279/UE) mod.roz.kom.136/2004 ! dec. 2000/571/EC-składy celne ! dec. 2001/812/EC –warunki BIP ! dec. 94/360/EC –red.kon.fiz.

26 Podstawy prawne UE dyr. 91/496/EC ! dec. 97/794/EC mod.282/04
dyr. 77/489/EC-ochrona transp. dyr.91/628/EC-ochrona transp. Rozp.RU 1255/97-plan trasy. Roz.RU 1040/2003-punkty postoju Roz.R.1/2005-w sprawie ochrony zwierząt w transporcie

27 Podstawy prawne UE dyr.90/425/EWG art. 4 ust 2 Animo
Dec.92/486 w sprawie Animo 04/292 wprowadzenie TRACES 05/123 stosowanie TRACES

28 Świadectwo przekroczenia granicy
Wzór określony Załącznik B dec.93/13/EWG 136/04 now Aneksem 92/527/EWG Polskim prawem rozp. Z (DzU ) Nowelizacja dec.03/279/EC Ma moc obowiązującą w całej UE

29 Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej
Dyr. 97/78/EC zał II Dyr. 91/496/EC zał. A Dec. 01/812/EC Ust. z wraz ze zmianami Roz. Z (Dz.U )

30 Wykaz GPK(BIP) 01/881 -DUWE 07/276/EC

31 BIP regulacje Umiejscowienie Personel Infrastruktura Kategorie BIP
Dokumentacja Rejestry Procedury

32 Wspólnotowy system kontroli urzędowych nad żywnością i paszami.
Porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym prawnie i ustalenie ewentualnych odstępstw.

33 Wspólnotowy system kontroli
Roz.882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.

34 Wspólnotowy system kontroli
Roz.854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


Pobierz ppt "Kontrola graniczna na zew.granicach UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google