Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego."— Zapis prezentacji:

1 Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.
Listy krajów dopuszczone do przywozu/deklaracja BSE/kanalizacja Marcin Piotrowski Biuro ds. Granic r.

2 Podstawa Prawna Dyrektywa Rady Nr 97/78/WE z 18 grudnia 1997r.
ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich. Implementowana do polskiego prawa: ustawa z dnia 27 sierpnia 2003r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz z pózn. zm.)

3 Podstawa Prawna ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1774/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

4 Dlaczego zaistniała potrzeba regulacji UE odnośnie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?
rozprzestrzenianie BSE i innych chorób zwierzęcych nie usuwane we właściwy sposób PUPZ mogą również przedstawiać ryzyko dla zdrowia ludzi.

5 Definicja Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (UPPZ)
Stanowią każdą część tuszy zwierzęcia albo każdy materiał pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczony do spożycia przez ludzi. Wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego jeżeli nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, uznawane będą za UPPZ. Ważną kwestię stanowi tutaj zamierzone przeznaczenie.

6

7

8

9 Klasyfikacja UPPZ w UE wg Rozp.1774/2002
Kategoria 1 - zwierzęta zakażone lub podejrzane o zakażenie TSE, materiał szczególnego ryzyka, zwierzęta domowe, egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta laboratoryjne, osady z oczyszczalni zakładów przetwarzających materiały SRM lub zakładów pozyskujących SRM, produkty zwierzęce zawierające substancje zabronione Kategoria 2 - treść przewodu pokarmowego ssaków, osad zakładów przetwarzających lub pozyskujących materiał kategorii 2 i 3, produkty zawierające niedopuszczalne pozostałości (hormony, leki, kokcydiostatyki) inne uboczne produkty zwierzęce nie wymienione w kategorii 1 i 3 w tym zwłoki zwierząt gospodarskich Kategoria 3- uboczne produkty pochodzące od zwierząt uznanych za zdatne do spożycia, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego nie zagrażające zdrowiu zwierząt i ludzi, wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

10

11

12

13 Na co zwrócić uwagę Art.29. pkt. 1 rozp. 1774/2002 mówi:
Przywóz i tranzyt produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów przetworzonych jest zakazany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

14 Kontrola Dokumentów Kontrola świadectw zdrowia oraz innych dokumentów towarzyszących przesyłce – weryfikacja, czy świadectwo zdrowia odpowiada ustalonemu wzorowi, jest w oryginale, prawidłowo wypełnione w odpowiednich wersjach językowych, podpisane i ostemplowane.

15 czy import jest dozwolony?
Państwo pochodzenia lub jego region posiada uprawnienia do eksportu produktu na terytorium UE Zał. XI Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1774/2002 WYKAZ PAŃSTW TRZECICH, Z KTÓRYCH NA PRZYWÓZ PRODUKTÓW UBOCZNYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO NIEPRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE MOGĄ UDZIELAĆ ZEZWOLENIA

16 Akty prawne, na które powołuje się 1774/2002 –listy krajów
Państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG (UWAGA!!! decyzja 79/542 została uchylona Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych) Państwa trzecie wymienione w załączniku do decyzji Rady 97/296/WE.(UWAGA!!! decyzja Rady 97/296/WE została uchylona decyzją Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa. Zatwierdzone kraje trzecie wymienione w załączniku I do decyzji Komisji nr 438/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Państwa trzecie lub ich regiony, z załączniku I do decyzji 94/984/WE, w załącznika I do decyzji 2009/696/WE. (UWAGA!! Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych zastąpiło decyzje 94/984/WE oraz decyzję 2006/696/WE) załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz zmieniająca decyzje 93/195/EWG i 94/63/WE; załączniku I do decyzji 2000/585/WE (UWAGA!! decyzja 2000/585/WE została uchylona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 119/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ustanawiającym wykaz krajów trzecich i ich części do celów przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez jej terytorium mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych, a także stosowne wymagania w zakresie świadectw weterynaryjnych)

17 Na co zwrócić uwagę. Wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą zezwalać na przywóz skór pochodzących od zwierząt kopytnych (świadectwo zdrowia, rozdziały 5 A, 5 B, 5 C) A. Dla świeżych lub schłodzonych skór pochodzących od zwierząt kopytnych, państwa trzecie wymienione w części I Załącznika II do Decyzji 79/542/EWG, z których Państwa Członkowskie mogą zezwalać na przywóz świeżego mięsa tych samych gatunków) B. Dla przetworzonych skór zwierząt kopytnych, państwa trzecie lub ich części wymienione w części I Załącznika II do decyzji 79/542/EWG. (UWAGA!! decyzja 79/542/WE została uchylona decyzją 2010/206

18

19 Produkty z krwi na pasze ZAŁ.VII.ROZDZIAŁ III ROZP.1774/2002
CZĘŚĆ V Wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą zezwalać na przywóz produktów krwiopochodnych do użycia w karmie (świadectwo zdrowia, rozdział 4 B). A. Produkty krwiopochodne pochodzące od zwierząt kopytnych Państwa trzecie lub ich regiony wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG, z których dozwolony jest przywóz świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt odpowiadających gatunków. B. Produkty krwiopochodne pochodzące od innych gatunków zwierząt Państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG.

20 Krew i produkty z krwi, z wyłączeniem pochodzących od koniowatych, służących do wyrobu produktów technicznych ZAł.VIII.ROZDZIAŁ IV ROZP.1772/2002 CZĘŚĆ VI Wykaz państw trzecich, z których na przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów z krwi (z wyjątkiem produktów z krwi koniowatych) przeznaczonych do celów technicznych, w tym do środków farmakologicznych, państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia (świadectwa weterynaryjne z rozdziałów 4(C) i 8) A. Produkty z krwi: 1.Niepoddane obróbce produkty z krwi zwierząt kopytnych: państwa trzecie lub części państw trzecich wymienione w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, z których dozwolony jest przywóz świeżego mięsa każdego gatunku domowych zwierząt kopytnych, jedynie w okresie wskazanym w kolumnach 7 i 8 tej części oraz Japonia. 2. Niepoddane obróbce produkty z krwi drobiu i innych gatunków ptaków: państwa trzecie lub części państw trzecich wymienione w części 1 załącznika II do decyzji 2006/696/WE oraz Japonia. (UWAGA!! decyzja 2006/696/WE została uchylona decyzją 2008/798/WE) 3. Niepoddane obróbce produkty z krwi innych zwierząt: państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG w części 1 załącznika II do decyzji Komisji 2006/696/WE lub w załączniku I do decyzji Komisji 2000/585/WE oraz Japonia (UWAGA!! decyzja 2006/696/WE została uchylona decyzją 2008/798/WE oraz decyzja 2000/585/WE została uchylona decyzją 119/2009/WE) 4. Poddane obróbce produkty z krwi innych gatunków: państwa trzecie wymienione w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, w części 1 załącznika II do decyzji 2006/696/WE lub w załączniku I do decyzji 2000/585/WE oraz Japonia.

21 Deklaracja BSE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

22

23 Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie określa przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania przenośnych gąbczastych encefalopatii u zwierząt. Ma zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania na rynek żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego jak również, w pewnych określonych przypadkach, ich wywozu. 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: a) produktów kosmetycznych i leczniczych lub urządzeń medycznych, bądź ich materiałów wyjściowych lub produktów pośrednich; b) produktów, które nie są przeznaczone do stosowania w żywności dla ludzi, pożywienia dla zwierząt lub nawozów, bądź ich materiałów wyjściowych lub produktów pośrednich; c) produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do stosowania jako eksponaty, materiały dydaktyczne, do badań naukowych, do badań specjalnych lub do analizy, pod warunkiem, że produkty te nie zostaną ostatecznie spożyte lub zużyte przez ludzi bądź zwierzęta inne niż zwierzęta trzymane dla potrzeb odpowiednich programów badawczych; d) zwierząt żywych stosowanych w badaniach naukowych lub przeznaczonych do takich badań.

24 ZAŁĄCZNIK IX WWÓZ NA TEREN WSPÓLNOTY ŻYWYCH ZWIERZĄT, ZARODKÓW, KOMÓREK JAJOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ROZDZIAŁ D Przywóz ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego SEKCJA A Uboczne produkty zwierzęce Niniejszy rozdział ma zastosowanie do następujących ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002: — wytopione tłuszcze zwierzęce, — karma dla zwierząt domowych, — produkty krwiopochodne, — przetworzone białko zwierzęce, — kości i produkty kostne, — surowiec kategorii 3, oraz — żelatyna.

25 SEKCJA B Wymogi świadectwa zdrowia Przywóz ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego, o których mowa w Sekcji A tego rozdziału, odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt uzupełnionego następującym zaświadczeniem: a) uboczne produkty zwierzęce nie zawierają ani nie zostały uzyskane z materiału szczególnego ryzyka, o którym mowa w załączniku V, ani z mięsa mechanicznie oddzielonego uzyskanego z kości bydła, owiec lub kóz; b) zwierzęta, z których uzyskano uboczne produkty zwierzęce, nie zostały ubite, po ogłuszeniu, poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki ani zabite z zastosowaniem tej samej metody, ani ubite poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki; lub c) uboczne produkty zwierzęce nie zawierają i nie zostały uzyskane z materiału bydlęcego, owczego ani koziego innego niż materiał pochodzący od zwierząt, które urodziły się, były przez cały czas hodowane i zostały ubite w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z art. 5 ust. 2 jako państwo lub region o znikomym ryzyku występowania BSE.

26 Ponadto przywóz ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Sekcji A tego rozdziału, zawierających mleko lub produkty mleczne pochodzące od owieclub kóz, odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia odpowiadającego modelowi ustalonemu w rozdziale 2 załącznika X rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, które zostało uzupełnione o następujące zaświadczenie dodane po pkt 6 tego świadectwa: „7. w zakresie TSE: (2) albo [w przypadku ubocznych produktów zwierzęcych przeznaczonych do karmienia przeżuwaczy i zawierających mleko lub produkty mleczne pochodzące od owiec lub kóz, owce lub kozy, z których produkty te zostały uzyskane, były stale utrzymywane od urodzenia lub przez ostatnie trzy lata w gospodarstwie niepoddanym oficjalnemu ograniczeniu przemieszczania ze względu na podejrzenie TSE i które przez ostatnie trzy lata spełniało następujące wymogi: (i) było ono poddawane regularnym urzędowym kontrolom weterynaryjnym; (ii) nie stwierdzono przypadku trzęsawki klasycznej zgodnie z definicją w pkt 2 lit. g) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 lub, w następstwie potwierdzenia przypadku trzęsawki klasycznej: — wszystkie zwierzęta, u których potwierdzono trzęsawkę klasyczną zostały ubite i zniszczone, oraz — wszystkie kozy i owce w gospodarstwie zostały ubite i zniszczone z wyjątkiem hodowlanych tryków posiadających genotyp ARR/ARR i owiec hodowlanych posiadających co najmniej jeden allel ARR i nieposiadających żadnego allelu VRQ; (iii) owce i kozy, z wyjątkiem owiec posiadających genotyp białka prionowego ARR/ARR, są wprowadzane do gospodarstwa tylko jeżeli pochodzą z gospodarstwa spełniającego wymagania określone w ppkt (i) i (ii).] (2) lub [w przypadku ubocznych produktów zwierzęcych przeznaczonych do karmienia przeżuwaczy i zawierających mleko lub produkty mleczne pochodzące od owiec lub kóz i przeznaczonych do państw członkowskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 546/2006, owce lub kozy, z których produkty te zostały uzyskane, były stale utrzymywane od urodzenia lub przez ostatnie siedem lat w gospodarstwie nie poddanym oficjalnemu ograniczeniu przemieszczania ze względu na podejrzenie TSE i które przez ostatnie siedem lat spełniało następujące wymogi: (ii) nie stwierdzono przypadku trzęsawki klasycznej zgodnie z definicją w pkt 2 lit. g) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 lub, w następstwie potwierdzenia przypadku trzęsawki klasycznej: — wszystkie kozy i owce w gospodarstwie zostały ubitem i zniszczone z wyjątkiem hodowlanych tryków posiadających genotyp ARR/ARR i owiec hodowlanych posiadających co najmniej jeden allel ARR i nieposiadających żadnego allelu VRQ; (iii) owce i kozy, z wyjątkiem owiec posiadających genotyp białka prionowego ARR/ARR, są wprowadzane do gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli pochodzą z gospodarstwa spełniającego wymagania określone w ppkt (i) i (ii).]”

27 DECYZJA KOMISJI nr 2007 /453 z dnia 29 czerwca 2007 r
DECYZJA KOMISJI nr 2007 /453 z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE ZAŁĄCZNIK WYKAZ KRAJÓW LUB REGIONÓW A. Kraje lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE Państwa członkowskie — Finlandia — Szwecja Kraje EFTA — Islandia — Norwegia Kraje trzecie — Argentyna — Australia — Chile — Nowa Zelandia — Paragwaj — Singapur — Urugwaj B. Kraje lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE — Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo — Liechtenstein — Szwajcaria — Brazylia — Kanada — Kolumbia — Japonia — Meksyk — Tajwan — Stany Zjednoczone C. Kraje lub regiony o nieustalonym ryzyku BSE — Kraje lub regiony niewymienione w pkt A lub B niniejszego załącznika.

28 SEKCJA B Wymogi świadectwa zdrowia Przywóz ubocznych produktów zwierzęcych i przetworzonych produktów pochodzenia bydlęcego, owczego lub koziego, o których mowa w Sekcji A tego rozdziału, odbywa się na podstawie świadectwa zdrowia zwierząt uzupełnionego następującym zaświadczeniem: a) uboczne produkty zwierzęce nie zawierają ani nie zostały uzyskane z materiału szczególnego ryzyka, o którym mowa w załączniku V, ani z mięsa mechanicznie oddzielonego uzyskanego z kości bydła, owiec lub kóz; b) zwierzęta, z których uzyskano uboczne produkty zwierzęce, nie zostały ubite, po ogłuszeniu, poprzez wstrzyknięcie gazu do jamy czaszki ani zabite z zastosowaniem tej samej metody, ani ubite poprzez uszkodzenie tkanki ośrodkowego układu nerwowego za pomocą wydłużonego narzędzia w kształcie pręta wprowadzonego do jamy czaszki; lub c) uboczne produkty zwierzęce nie zawierają i nie zostały uzyskane z materiału bydlęcego, owczego ani koziego innego niż materiał pochodzący od zwierząt, które urodziły się, były przez cały czas hodowane i zostały ubite w państwie lub regionie sklasyfikowanym zgodnie z art. 5 ust. 2 jako państwo lub region o znikomym ryzyku występowania BSE.

29 ZAŁĄCZNIK V OKREŚLONY MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY
1. Definicja określonego materiału niebezpiecznego Wymienione poniżej tkanki należy uznać za określony materiał niebezpieczny, jeśli pochodzą od zwierząt pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE: w odniesieniu do bydła: (i) czaszka z wyłączeniem żuchwy, zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku powyżej 12 miesięcy; (ii) kręgosłup z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła w wieku powyżej 30 miesięcy; oraz (iii) migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku. b) w odniesieniu do owiec i kóz: (i) czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz (ii) śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

30 ??? Artykuł 7 ??? Zakazy dotyczące karmienia zwierząt
???Nie zezwala się na przywóz do Wspólnoty z państw trzecich lub z ich regionów, o nieustalonym ryzyku występowania BSE pokarmu przeznaczonego dla zwierząt hodowlanych, który zawiera białko pochodzące od ssaków, lub pokarmu przeznaczonego dla ssaków, z wyjątkiem karmy dla psów, kotów i zwierząt futerkowych, który zawiera przetworzone białko pochodzące od ssaków.???

31 Produkty objęte roz. 1774/2002 do których należy dołączyć „deklaracja” BSE:
Przetworzone białko Produkty z krwi na pasze Wytopione tłuszcze Mleko i produkty mleczne Żelatyna Fosforan dwuwapniowy Fosforan trójwapniowy Karma dla zwierząt domowych i gryzaki Produkty z krwi do celów technicznych Kości , produkty kostne rogi , kopyta Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego na pasze i karme Uboczne produkty do celów technicznych Wytopione tłuszcze z mat. Kat. 2 do celów oleochemicznych Pochodne tłuszczowe Dodatki smakowe do karmy

32 Pozostałe produkty nie wymagające deklaracji BSE
Wełna, sierść Trofea myśliwskie Skórki, skóry z kopytnych Mleko i produkty mleczne pochodzące od bydła.

33 W rozporządzaniu 1774/2002 pojawia się zapis-
…w tym przypadku, po kontroli granicznej przewidzianej dyrektywą 97/78/WE oraz zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 8 ust. 4 wspomnianej dyrektywy, produkty muszą być bezpośrednio przewiezione do zakładu technicznego w miejscu przeznaczenia…

34 Kanalizacja Dyr. 97/78/WE art. 8 ust. 4
4. Produkty, które mają być monitorowane zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym od granicznego posterunku kontroli do przedsiębiorstwa w miejscu przeznaczenia zostaną przekazane zgodnie z następującymi warunkami:

35 Kanalizacja Dyr. 97/78/WE art. 8 ust. 4
-wspomniane przesyłki zostaną wysłane z granicznego posterunku kontroli, do którego przybyły do przedsiębiorstwa w miejscu przeznaczenia pod nadzorem właściwych władz, w szczelnych pojazdach lub kontenerach zaplombowanych przez te władze. Produkty określone w ust. 1 tiret trzecie pozostaną pod dozorem celnym do chwili dotarcia do miejsca przeznaczenia zgodnie z procedurą T5 ustanowioną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1), włącznie ze świadectwem określonym w art. 5 ust. 1 ustalającym miejsce przeznaczenia, jeśli właściwe, z podaniem zamierzonego rodzaju przetwarzania,

36 Dyr. 97/78/WE Artykuł 8 ust.1 Gdy: — produkty są przeznaczone dla Państw Członkowskich na obszar, w którym obowiązują szczególne wymagania w ramach prawodawstwa wspólnotowego, — próbki zostały pobrane, lecz wyniki nie są jeszcze znane w chwili, gdy transport opuszcza graniczny posterunek kontroli, — chodzi o przywozy dopuszczone ze szczególnych przyczyn, w przypadkach określonych w prawodawstwie wspólnotowym, dodatkowe informacje muszą być podane do wiadomości właściwych władz miejsca przeznaczenia za pomocą systemu wymiany informacji ANIMO określonej w dyrektywie 90/425/EWG.

37 Kanalizacja Dyr. 97/78/WE art. 8 ust. 4
-urzędowy lekarz weterynarii w danym granicznym posterunku kontroli, powiadomi za pośrednictwem systemu wymiany informacji ANIMO władze weterynaryjne pełniące obowiązki w przedsiębiorstwie w miejscu przeznaczenia o miejscu pochodzenia przesyłki oraz miejscu przeznaczenia produktu

38

39 Kanalizacja Dyr. 97/78/WE art. 8 ust. 4
-urzędowy lekarz weterynarii w miejscu przeznaczenia lub, w przypadkach określonych w rozdziale 10 załącznika I do dyrektywy 92/118/EWG, urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za magazyn pośredni zostaną poinformowani przez zarząd przedsiębiorstwa w miejscu przeznaczenia lub magazynu pośredniego o przybyciu produktów do miejsca przeznaczenia, a także w terminie do 15 dni, powiadomią urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli, który powiadomił go o przesyłce. Przeprowadzą oni przepisowe kontrole w celu zapewnienia, że produkty dotarły do przedsiębiorstwa w miejscu przeznaczenia,w szczególności przez sprawdzenie zapisu wprowadzenia

40 Kanalizacja Dyr. 97/78/WE art. 8 ust. 5
5. Jeżeli właściwe władze w granicznym posterunku kontroli przy wprowadzeniu produktów uzyskają dowód, że bez uszczerbku dla przepisów art. 20, produkty deklarowane jako przeznaczone dla zatwierdzonego przedsiębiorstwa nigdy nie dotarły do swojego miejsca przeznaczenia, wówczas władze podejmują właściwe środki wobec osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

41 Zakłady w UE, do których kierowane są przesyłki

42 Produkty podlegające procedurze kanalizacji
kości i produktów kostnych (z wyjątkiem mączki kostnej), rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogów) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do wykorzystania innego niż jako pasze, organiczne nawozy sztuczne lub dodatki do wzbogacania gleby ZAł.VIII.ROZDZIAŁ X ROZP.1774/2002 produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego służących do produkcji paszy, włącznie z karmą dla zwierząt domowych i produktów technicznych, z wyłączeniem produktów pośrednich określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2007/2006 ZAł.VIII.ROZDZIAŁ XI ROZP.1774/2002 Tłuszcze wytopione z materiałów kategorii 2 do celów oleochemicznych ZAł.VIII.ROZDZIAŁ XII ROZP.1774/2002 pochodne tłuszczowe ZAł.VIII.ROZDZIAŁ XIII ROZP.1774/2002 krwi i produktów z krwi, z wyłączeniem pochodzących od koniowatych, służących do wyrobu produktów technicznych ZAł.VIII.ROZDZIAŁ IV ROZP.1774/2002

43 Schemat przedstawiający użycie procedury zawartej w art. 8 ust
Schemat przedstawiający użycie procedury zawartej w art.8 ust.4 dyrektywy 97/78- produktów z krwi.

44 Zakład pochodzenia widnieje na listach Komisji Europejskiej zakładów zatwierdzonych do eksportu na teren UE- brak takich list zakładów.

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google