Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura weterynaryjnej kontroli granicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura weterynaryjnej kontroli granicznej"— Zapis prezentacji:

1 Procedura weterynaryjnej kontroli granicznej
Import-dopuszczenie do obrotu Import skanalizowany Przeładunek Tranzyt Wprowadzanie na składy celne Uszlachetnienie czynne Zaopatrywanie statków i samolotów Odsyłanie towarów odrzuconych przez kraj trzeci

2 Elementy przedkontrolne
Sprawdzenie przeznaczenia celnego Sprawdzenie gwarancji sanitarnych Sprawdzenie stanu harmonizacji Sprawdzenie czy wydana jest derogacja w przypadku gdy przywóz jest niezharmonizowany Sprawdzenie czy kraj importujący wymaga dodatkowych gwarancji sanitarnych

3 Elementy przedkontrolne
Sprawdzenie czy towar był wprowadzany przez inny punkt inspekcyjny i tamże odrzucony Sprawdzenie czy istnieje potrzeba wprowadzenia pogłębionej i wzmocnionej kontroli Sprawdzenie czy w przypadku tranzytu, państwo docelowe wydało zezwolenie i czy państwa tranzytowe żądają zezwolenia tranzytowego

4 Fazy(etapy) kontroli granicznej
Kontrola dokumentów Kontrola tożsamości (identyfikacja) Kontrola fizyczna triada kontrolna

5 Kontrola dokumentów Obejmuje kontrole świadectw zdrowia i zdrowotności
Obejmuje kontrole innych dokumentów w tym dokumentów celnych i handlowych Obejmuje kontrole pierwszej części świadectwa przekroczenia granicy

6 Kontrola świadectw zdrowia i zdrowotności (elementy)
Oryginalność świadectwa Treść i wygląd zgodny z wymogami kraju importującego Wypełnione w całości Stanowi jedną kartkę papieru Data wypełnienia świadectwa zgodna z datą załadunku Sporządzone dla jednego odbiorcy

7 Kontrola świadectw (elementy)
Jest sporządzone przy najmniej w jednym języku UE i w języku polskim Jest podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii i podbite pieczęcią w kolorze kontrastowym Informacja w świadectwie odpowiada informacjom zawartym w świadectwie przekroczenia granicy

8 Kontrola świadectw W przypadku importu oryginały pozostają w archiwach granicznego punktu kontroli , a przesyłce towarzyszą potwierdzone i uwierzytelnione kopie oraz świadectwa przekroczenia granicy (aneks B) W przypadku tranzytu oryginały towarzyszą przesyłce ,a w GPK pozostają kopie dokumentów.

9 Rodzaje świadectw i innych dokumentów
Świadectwo zdrowia . Świadectwo zdrowotności Międzynarodowe świadectwo transportowe. Plan trasy dla transportowanych zwierząt. Świadectwa przekroczenia granicy

10 Kontrola świadectw pod.prawne
Zał.I dec.97/794./EC Zał.A dec.93/13/EC. dyr. 96/93/EC o zaświadczeniach dla zwierząt i produktach zwierzęcych. 64/432 64/433 regulująca ważność świadectwa. Dec.2002/199-w sprawie certyfikacji weterynaryjnej przy imporcie mięsa wieprzowego

11 Kontrola tożsamości(identyfikacja)
Kontrola plomb transportu Kontrola numerów środka transportu Kontrola wagi towaru Kontrola oznakowania towarów w tym pieczęci, etykiet i numerów identyfikacyjnych –u zwierząt 10 % Polega na określeniu zgodności towaru z danymi w dokumentach towarzyszących.

12 Kontrola fizyczna Kontrola otoczenia produktu.
Kontrola samego produktu. Kontrola warunków transportu (ochrona zwierząt) Kontrola samych zwierząt.

13 Kontrola fizyczna Oględziny towaru:rodzaj opakowań (atesty) szczelność opakowań,higiena opakowań, higiena transportu,higiena towaru.W przypadku zwierząt skrócony plan badania klinicznego Poszukiwania przerwania łańcucha chłodniczego-kontrola temperatury, kontrola termografów(pomiar temperatury w 4 miejscach)

14 Kontrola fizyczna Pobieranie prób .
!!Określenie zakresu kontroli fizycznej.tj Redukcja kontroli fizycznej(pr.zharmonizowane) Zakres badań analitycznych. Częstotliwość monitoryngu (dec.97/747. Monitoryng produktów (dyr..96/23) Próbobranie –monitoryng dec.98/179

15 Redukcja kontroli fizycznej
Art..10 dyr..97/78/EC Dec.94/360 Tylko dla produktów zharmonizowanych Warunki wprowadzania redukcji kontroli fizycznej 1.wyniki wcześniejszej kontroli 2. Ocena kraju III.

16 Kontrola fizyczna Próby pobiera się z 1% partii towaru i tworzy się 2-10 prób (próby losowe i reprezentatywne). Gdy towar luzem tworzy się 5 prób Dokładny sposób pobierania (waga,wielkość) określają PN i ISO Dec.98/179 –zasady próbkobrania

17 Kontrola fizyczna Zwierzęta –oględziny wszystkich (wyładowanie) oprócz niebezpiecznych Zwierzęta –badanie kliniczne na wybranej losowo grupie zwierząt Parzystokopytne i koniowate –użytkowe i hodowlane 10% Nie mniej niż 10 szt. Parzystokopytne i koniowate-rzeżne 5% nie mniej niż 5 szt.

18 Kontrola fizyczna- zwierzęta
Badanie kliniczne (plan badania klinicznego). Analityka . a)badanie krwi b)badanie moczu c)badanie koproskopowe

19 Kontrola fizyczna produkty
Proste testy fizykochemiczne ! Gotowanie,rozmrażanie,nacinanie 1 .badanie organoleptyczne a)smak c) barwa b) zapach d) tekstura 2 . bakterioskopia 3. określenie PH 4.pomiary temperatury produktu 5.pomiary wodnistości (hydroskopia) 6.badanie na nicienie (ryby konsumpcyjne)

20 Kontrola fizyczna produkty
Badanie laboratoryjne ! Badanie pozostałości (AiB) !Badanie mikrobiologiczne !Badanie substancji zanieczyszczających(B3) ! Badanie dowodów zaistniałych zmian ! Badanie na radioaktywność

21 Kontrola fizyczna -zwierzęta
Badanie laboratoryjne-bada się 10% każdej przesyłki oraz 3% wszystkich przesyłek miesięcznie (nie mniej niż 4 zwierzęta)

22 Kontrola fizyczna –bydło -laboratoryjnie
Bruceloza Białaczka Grużlica Pryszczyca IBR/IPV(BHV)

23 Kontrola fizyczna-trzoda-laboratoryjnie
Pomór klasyczny Bruceloza Choroba pęcherzykowa świń Pryszczyca Choroba Aujeszky

24 Kontrola fizyczna-koniowate-laboratoryjnie
NZK(anemia)-test Cogginsa Zaraza stadnicza koni Nosacizna Wirusowe zapalenie tętnic (arteritis)-ogiery

25 Kontrola fizyczna owce,kozy-laboratoryjnie
bruceloza

26 Kontrola fizyczna drób-laboratoryjnie
Pomór rzekomy drobiu. influenza

27 Kontrola fizyczna pod.prawne
Zał.III dyr..97/78/EC Zał. C dec 93/13/EC Art..4 i 5 dyr..91/496 Zał. II dec.97/794/EC. Dyr..96/23/EC –monitoryng produkty. Dec 97/794/EC.częst. monitoryngu zwierzęta. Roz. Komisji 639/2003 –potwierdzanie wywozu bydła z UE

28 Kontrola fizyczna Gdy nie ma podejrzenia zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt,to po pobraniu prób przesyłka może być zwolniona z granicy. Gdy są podejrzenia to cała przesyłka zostaje wyładowana i pozostaje pod nadzorem , aż do czasu uzyskania wyników laboratoryjnych.

29 Triada kontrolna W każdym przypadku lekarz może przeprowadzić każde kontrole ,jakie wydają się merytorycznie uzasadnione.!......

30 Tworzenie komunikatu Traces-dla jednostki lokalnej
Przywóz zwierząt Przywóz produktów Tranzyt towarów- informacja dla wł.centr. Import skanalizowany Przeładunek Wprowadzenie na skład celny Odsyłanie produktów odrzuconych przez kraj trzeci. Zniszczenie lub utylizacja

31 Rejestr informacji związanych z kontrolą
Baza danych związana z przesyłką Rejestr przesyłek cofniętych lub zajętych Rejestr pobranych próbek i wyniki laboratoryjne.-art. 4 dec 97/794 (zwierzęta). Rejestr produktów dla zaopatrzenia statków Rejestr odpadów ze środków transportu !!! Zgodnie z dec.94/360 bilans kwartalny bilans półroczny kody ABC

32 Rejestr informacji. Rejestr danych związanych z przesyłką.-dec.97/394.
a)identyfikacja partii (t,l,B,III,Z,PP) b)przeprowadzone kontrole(D.T.F.L) c)wyniki kontroli(A,O,Z,U)

33 Rejestr informacji Rejestr przesyłek cofniętych lub zajętych.dec.92/525.(97/152) Wykaz badań laboratoryjnych dec.92/525. Rejestr próbek i wyniki lab. Art..4. Dec.97/794 Rejestr produktów dla zaopatrzenia statków 92/525(97/152) Rejestr odpadów ze statków 92/525.(97/152)

34 Rejestr informacji Bilans kwartalny i półroczny partii wprowadzonych i odrzuconych zał III dec.94/360. Z kodami A B C.

35 Rej. Inf. Przesyłek z krajów III, odrzuconych
Dec.97/152/EC. 1.punkt kontroli granicznej 2.przesyłka 3.podmioty importu i exportu 4. Przemieszczanie przesyłki 5.powtórna przesyłka 6.powód powtórnej wysyłki

36 Decyzje pokontrolne Dopuszczenie do obrotu
Przekazanie do miejsca przeznaczenia-kanalizacja Dopuszczenie do tranzytu Dopuszczenie do wprowadzenia na skład celny Pozwolenie na przeładunek Dopuszczenie towarów odrzuconych Dopuszczenie do uszlachetniania czynnego

37 Dopuszczenie do obrotu-import procedura
Zgłoszenie przesyłki(I część aneksu B)-prenotyfikacja-z wyprzedzeniem 1 dnia(zwierzęta) Sprawdzenie przedkontrolne Pełna triada kontrolna Sporządzenie świadectwa przekroczenia granicy (aneks B) Wydanie poświadczonych kopii świadectw zdrowia lub zdrowotności.(oryginały archiwum)

38 Dopuszczenie do obrotu-import procedura
Uiszczenie kosztów inspekcji Rejestr przesyłki wraz z rejestracją badań laboratoryjnych i wyniki badań(komputerowa baza danych) Komunikat Animo w przypadku importu zwierząt(zarodki i nasienie) Wprowadzenie do wolnego obrotu przez władze celne

39 Import skanalizowany –procedura
Zgłoszenie przesyłki Sprawdzenie przedkontrolne Kontrola dokumentów i identyfikacja (fizyczna w miejscu przeznaczenia) Sporządzenie świadectwa przekroczenia granicy (aneks B) –do miejsca przeznaczenia pod nadzorem celnym (T5) i weterynaryjnym (plomby)

40 Import skanalizowany -procedura
Świadectwa zdrowia do miejsca przeznaczenia (kopie w archiwum GPK) Rejestr przesyłki (komputerowa baza danych) Uiszczenie kosztów inspekcji Tworzenie komunikatu Animo ! !obróbka w zakładzie zatwierdzonym

41 Tranzyt –procedura Zgłoszenie przesyłki(I część aneksu B)
Sprawdzenie przedkontrolne w tym deklaracja przyjęcia przez kraj trzeci. Kontrola dokumentów i kontrola tożsamości. Sporządzenie świadectwa przekroczenia granicy (aneks B)-do miejsca opuszczenia UE .pod nadzorem celnym (T1) i weterynaryjnym (plomby)

42 Tranzyt-procedura Kopie świadectw zdrowia i zdrowotności archiwizowane w GPK (BIP) Rejestr przesyłki (komputerowa baza danych Uiszczenie kosztów inspekcji Tworzenie komunikatu Animo Informacja zwrotna z GPK (wyjazd) ! Max.czas przejazdu 30 dni

43 Składy celne Skład celny zatwierdzony (na liście DUWE)
Posiada 2 strefy Dla produktów zgodnych z prawem UE Dla produktów niezgodnych z prawem UE

44 Składy celne-dokumentacja
Dokumenty celne i weterynaryjne(aneks B) świadectwa zdrowia i zdrowotności-oryginały dla produktów niezgodnych Rejestr produktów w poszczególnych partiach Księgowość codzienna wprowadzania i wyprowadzania Rejestr odbiorców

45 Składy celne -procedura
Zgłoszenie przesyłki Deklaracja osoby zainteresowanej Czy produkty do obrotu w UE ? Czy produkty do wywozu do krajów III. Tu produkty niezgodne jak i zgodne. *sprawdzenie przedkontrolne

46 Składy celne -procedura
Pełna triada kontrolna (oprócz kontroli fizycznej dla produktów niezgodnych) w przypadku produktów niezgodnych oryginały do składu celnego Wystawienie świadectwa przekroczenia granicy. Archiwizacja świadectw zdrowia w GPK(oryginały) w przypadku produktów zgodnych

47 Składy celne-procedura
Rejestr w komputerowej bazie danych Tworzenie komunikatu Animo Uiszczenie opłat inspekcji ! Max.czas 30 dni do dotarcia do składu ! Przesyłka pod nadzorem celnym i weterynaryjnym (T5)- (plomby,szczelne pojazdy)

48 Wwóz przesyłek odrzuconych
Zgłoszenie przesyłki Sprawdzenie przedkontrolne a)oryginalne świadectwa b) Zaświadczenie o powodach odrzucenia c) Zaświadczenie o niemanipulowaniu towarem d) Zaświadczenie o miejscu składowania

49 Wwóz przesyłek odrzuconych
Kontrola dokumentów i tożsamości (kontrola fizyczna w przypadku podejrzeń) Sporządzenie świadectwa przekroczenia granicy z adnotacją do miejsca pochodzenia Rejestr przesyłki (komputerowa baza danych wraz z rejestrem badań laboratoryjnych Tworzenie komunikatu Animo Uiszczenie opłat inspekcyjnych

50 Wwóz przesyłek odrzuconych
Odesłanie pod nadzorem celnym (T5) i weterynaryjnym (plomby) Czasem zezwolenia tranzytowe przez poszczególne państwa członkowskie. ! Odesłanie tylko do miejsca pierwotnej przesyłki.

51 Przeładunek -procedura
Dotyczy przeładunku w przypadku transportu morskiego lub lotniczego przez granicę z PKG ,w którym nie będzie prowadzona pełna kontrola. Dotyczy zmiany środka transportu lub czasowego składowania w tranzycie. Cały czas pod nadzorem celnym i weterynaryjnym.

52 Przeładunek- procedura
zwolnienie informacja Kon. Dok. Toż. Fiz. Nie wyład. tak nie 7-port 12-lot Nie ? 7-20 p 12-48 l >20 p >48 l

53 Przeładunek -procedura
Zgłoszenie przesyłki Sprawdzenie przedkontrolne Jw.. Ewidencja przesyłki Uiszczenie kosztów kontroli Komunikat Animo (w każdym przypadku)

54 Decyzje pokontrolne negatywne
Wywóz towaru za granicę Zniszczenie produktu Zabicie zwierząt Ubój z konieczności lub sanitarny Uzdatnianie produktu –przeznaczenie na cele paszowe.

55 Decyzje pokontrolne negatywne
Gdy wyniki inspekcji są negatywne(na każdym etapie kontroli) Gdy zagrożenie dla życia lub zdrowia Niebezpieczeństwo przeniesienia choroby zakażnej. Zwierzęta chore lub niezdolne do kontynuowania podróży. Przekroczenie 60 dni składowania

56 Decyzje pokontrolne negatywne
Anulowanie świadectw i innych dokumentów Rejestrowanie przesyłek cofniętych lub zniszczonych Powiadomienie innych punktów kontroli i Komisji Europejskiej (poprzez władzę centralną)

57 Decyzje pokontrolne negatywne
Utylizacja tylko w zakładach uznanych Przetworzenie na paszę tylko zakładach uznanych. Transport do zakładów pod nadzorem celnym i weterynaryjnym.

58 Przebieg kontroli importowej
Weryfikacja gwarancji sanitarnych (działania przedkontrolne) Określenie zakresu kontroli fizycznej Rejestr informacji związanych z kontrolą Nadzór nad przepływem przesyłek (animo).

59 Klauzula ochronna Gdy wyniki kontrolne niekorzystne
Poważne uchybienia higieny zakładów Wystąpienie choroby zakażnej Na wniosek państwa członkowskiego W ciągu 10 dni – klauzula ochronna

60 Klauzula ochronna Kontrola pogłębiona- b.dokładne badania laboratoryjne-towar na granicy , aż do czasu uzyskania wyników badań Kontrola wzmocniona –dokładne badania na 10 kolejnych środkach transportu

61 Klauzula ochronna Art. 22-24 dyr. 97/78 Art. 18 dyr. 91/496
Zawieszenie importu Ustalenie szczególnych warunków importu Zwiększenie częstotliwości kontroli w tym w miejscu przeznaczenia

62 Kontakty Poczta e-mail Korczowa.griw@wetgiw.gov.pl Tomkorweta@wp.pl

63 Bardzo dziękuje Tomaszewski Wiesław


Pobierz ppt "Procedura weterynaryjnej kontroli granicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google