Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu."— Zapis prezentacji:

1 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

2 EUROPA 2020 W dniu KE przedstawiła strategię EUROPA 2020 na najbliższe 10 lat Celem strategii EUROPA 2020 jest wyjście z kryzysu i przygotowanie gospodarki europejską na wyzwania następnego dziesięciolecia. Zakładane efekty, to m.in. więcej miejsc pracy i wyższy standard życia. Strategia EUROPA 2020 opiera się na 3 priorytetach i wzajemnie uzupełniających się obszarach

3 Priorytety Strategii EUROPA 2020
1. Rozwój Inteligentny (Intelligent): rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 2. Rozwój Zrównoważony (Sustainable): wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 3. Rozwój sprzyjający Włączeniu Społecznemu (Inclusive): wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną; Zwiększanie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem

4 EUROPA 2020 EUROPA 2020 Strategia stawia 5 nadrzędnych celów ilościowych, od których osiągnięcia zależeć będzie jej sukces w roku 2020

5 Cele Strategii EUROPA 2020 ZATRUDNIENIE
Zwiększenie zatrudnienia przynajmniej do 75% osób w wieku lat (w chwili obecnej jest 69%) – Zwiększenie liczby pracujących kobiet, osób starszych oraz integracja imigrantów

6 Cele Strategii EUROPA 2020 BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE
Podwyższenie nakładów na badania i rozwój do 3% PKB (w chwili obecnej zaledwie 2%) oraz poprawienie warunków prywatnej działalności badawczo-rozwojowej

7 Cele Strategii EUROPA 2020 KLIMAT I ENERGIA
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20% (nawet o 30% jeśli pozwolą na to warunki) w porównaniu z poziomem z 1990r. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% Zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%

8 Cele Strategii EUROPA 2020 EDUKACJA
-Ograniczenie wskaźnika przerywania nauki szkolnej do 10% (obecny poziom 15%) -Zwiększenie do 40% odsetka osób w wieku lat posiadających wyższe wykształcenie (obecnie 31%)

9 Cele Strategii EUROPA 2020 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Wspieranie włączenia społecznego poprzez ograniczania ubóstwa o 25% (wymagać to będzie wydobycia z ubóstwa 20 mln osób)

10

11

12 EUROPA 2020 Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii EUROPA 2020 są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz przygotowywane przez KE Inicjatywy Przewodnie

13 Inicjatywy Przewodnie KE 7 flagship initiatives
UNIA INNOWACJI Innovation Union MŁODZIEŻ W DRODZE Youth on the move EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA Digital agenda for Europe EUROPA EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCA Z ZASOBÓW Resource efficient Europe POLITYKA PRZEMYSŁOWA W DOBIE GLOBALIZACJI An industrial policy for the globalisation era PROGRAM NA RZECZ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZATRUDNIENIA An agenda for new skills and jobs EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z UBÓSTWEM European platform against poverty

14 Unia innowacji Projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy

15 Młodzież w drodze Projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy

16 Europejska agenda cyfrowa
Projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego

17 Europa efektywnie korzystająca z zasobów
Projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej

18 Polityka przemysłowa w erze globalizacji
Projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych

19 Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia
Projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej

20 Europejski program walki z ubóstwem
Projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.

21

22 Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli Polish Science Contact Agency ‘PolSCA’ The mission of PolSCA: to promote, facilitate and foster participation of the Polish R&D community in European programmes, projects or initiatives, and in particular - to reinforce the position of Poland in the EU Framework Programmes. Rue du Trône 98, B-1050 Brussels tel: (+32)/(0) fax: (+32)/(0)


Pobierz ppt "EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google