Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności UE na lata 2014–2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności UE na lata 2014–2020"— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności UE na lata 2014–2020
Propozycje Komisji Europejskiej 1

2 Struktura prezentacji
Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014–2020? Jakie są główne zmiany? Według jakich zasad będą rozdzielane fundusze? Kiedy zmiany wejdą w życie? Gdzie można znaleźć dalsze informacje?

3 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE?

4 Polityka spójności UE oznacza inwestycje w …
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Szkolenia Wydajność energetyczna Odnawialne źródła energii Transport Współpraca między regionami Badania i działalność innowacyjna 4

5 Wyniki polityki spójności UE (dane z lat 2000–2006)
Zbudowano lub zmodernizowano 8400 km linii kolejowych Zbudowano lub zmodernizowano 5100 km dróg Zapewniono dostęp do czystej wody pitnej dla kolejnych 20 mln osób Przeprowadzono szkolenia dla 10 mln osób rocznie Utworzono ponad 1 mln miejsc pracy Wzrost PKB na mieszkańca w nowych państwach członkowskich o 5%

6 Jednak nadal istnieją znaczne różnice między regionami
PKB na mieszkańca* <50 75-90 *indeks EU27 = 100 50-75 90-100 >125 Średnia ► Likwidacja tych różnic nadal pozostaje kluczowym celem Wyspy Kanaryjskie Gujana Réunion Gwadelupa/ Martynika Madera Azory Malta © EuroGeographics Association for the administrative boundaries 6

7 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014–2020?

8 Cele Osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Skoncentrowanie na wynikach Zapewnienie maksymalnych korzyści z funduszy UE

9 Proponowany budżet UE na lata 2014–2020
„Ambitne, lecz realistyczne” propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowychna lata 2014–2020 opublikowane przez Komisję w czerwcu 2011 roku Polityka spójności 33% (336 mld EUR) Inne polityki (rolnictwo, badania, zewnętrzne itd.) 63% (649 mld EUR) Instrument „Łącząc Europę” 4% (40 mld EUR)

10 3. Jakie są główne zmiany?

11 Zwiększenie efektywności i skuteczności
Skoncentrowanie na wynikach Wspólne i specyficzne dla programów wskaźniki, sprawozdania oraz mechanizmy monitorowania i oceny Podstawy oceny wykonania Jasne i wymierne etapy pośrednie i cele końcowe Rezerwa wykonawcza 5% środków przyznanych poszczególnym krajom (w kontekście państwa członkowskiego, funduszu i kategorii regionu) Warunki ex ante Zapewnienie warunków do efektywnego inwestowania Warunki makroekonomiczne Dostosowanie do nowych zasad zarządzania gospodarką

12 Większa spójność wykorzystania dostępnych funduszy
Kompleksowa strategia inwestycyjna: dostosowana do celów strategii „Europa 2020” Spójność z krajowymi programami reform Koordynacja: fundusze na politykę spójności i rozwój obszarów wiejskich oraz fundusz morski i rybacki Cele i wskaźniki umożliwiające mierzenie postępów w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” Efektywność: wprowadzenie podstaw oceny wykonania Sprawność: wzmocnienie zdolności administracyjnych, ograniczenie biurokracji Wspólne ramy strategiczne Umowa o współpracy Programy operacyjne

13 Lista celów tematycznych
Badania i działalność innowacyjna Technologie informacyjno-komunikacyjne Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Zrównoważony transport oraz usuwanie wąskich gardeł w kluczowych infrastrukturach sieciowych Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa Edukacja, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie Kreowanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywna administracja publiczna

14 Skoncentrowanie środków w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu
Skoncentrowanie inwestycji EFRR Wydajność energetyczna i odnawialne źródła energii Badania i działalność innowacyjna Konkurencyjność MSP Regiony bardziej rozwinięte i w fazie przejściowej Regiony mniej rozwinięte Elastyczność – różne regiony mają różne potrzeby Ustalenia specjalne dotyczące regionów objętych wcześniej pomocą w ramach celu „Konwergencja” 14

15 Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Udział EFS w budżecie polityki spójności Planowany udział EFS w łącznym wsparciu z funduszy strukturalnych (EFRR i EFS): 25% w regionach mniej rozwiniętych; 40% w regionach w fazie przejściowej; 52% w regionach bardziej rozwiniętych.

16 Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Pełna zgodność ze strategią „Europa 2020” Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej Inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie Promowanie integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa Zwiększanie możliwości instytucjonalnych i efektywności administracji publicznej Wzmocniony wymiar społeczny 20% przydzielonych środków z EFS na integrację społeczną Większy nacisk na zwalczanie bezrobocia osób w młodym wieku Popularyzacja i szczególne wsparcie dla działań mających na celu promowanie równości płci i niedyskryminacji

17 Fundusz Spójności Przeznaczony na wsparcie dla państw członkowskich o dochodzie narodowym brutto (DNB) na mieszkańca poniżej 90% średniego DNB dla krajów EU-27 Inwestycje w ochronę środowiska Dostosowanie do zmian klimatycznych i zapobieganie ryzyku Sektor wodno-kanalizacyjny Bioróżnorodność, w tym także poprzez wdrażanie infrastruktur ekologicznych Środowisko miejskie Gospodarka niskoemisyjna Inwestycje w transport Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) Niskoemisyjne systemy transportowe i transport miejski

18 Upraszczanie Wspólne zasady – fundusze objęte wspólnymi ramami strategicznymi Polityka spójności, rozwój obszarów wiejskich oraz polityka morska i rybacka Opcjonalne programy wielofunduszowe EFRR, EFS i Fundusz Spójności Uproszczony system udzielania wsparcia Zharmonizowane zasady dotyczące kwalifikowania i czasu trwania Częstsze stosowanie uproszczonej struktury kosztów Powiązanie wypłat z wynikami e-spójność: zasada obsługi beneficjentów przez „pojedynczą instytucję” Proporcjonalne podejście do kontroli

19 Wzmacnianie spójności terytorialnej
Skoncentrowanie na zrównoważonym rozwoju miast Co najmniej 5% środków z EFRR Utworzenie platformy rozwoju obszarów miejskich Tworzenie sieci powiązań między miastami i wymiana doświadczeń na temat polityki rozwoju miast Innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast Maksymalny limit wydatków na poziomie 0,2% funduszu rocznego Obszary o szczególnych cechach naturalnych lub demograficznych Dodatkowy przydział dla regionów najbardziej peryferyjnych i słabo zaludnionych

20 Polityka ukierunkowana na inwestycje
Promowanie korzystania z innowacyjnych instrumentów finansowych Rozszerzenie zakresu na wszystkie obszary inwestycji Jaśniejsze ramy prawne 10% premii za korzystanie z nowatorskich instrumentów finansowych i za rozwój kierowany przez społeczność Szereg opcji zapewniających kierownikom programów elastyczność Maksymalne wskaźniki współfinansowania 75–85% w regionach mniej rozwiniętych i najbardziej peryferyjnych 60% w regionach będących w fazie przejściowej 50% w regionach bardziej rozwiniętych

21 Zarządzanie i kontrola
Zarządzanie finansami Nowy system rozliczeń rocznych Coroczne poświadczenie dotyczące zarządzania Coroczne rozliczanie rachunków przez Komisję Systemy zarządzania i kontroli Akredytacja na szczeblu krajowym (większa odpowiedzialność państw członkowskich) Organy zarządzające mogą działać jako organy poświadczające Komisja może dokonywać przeglądu akredytacji (biorąc pod uwagę zagrożenia i historię dokonań) Większa proporcjonalność Zwolnienia dla programów prowadzonych w niewielkiej skali Zwolnienia dla systemów, które uzyskiwały jednolicie dobre wyniki Ograniczenia w częstotliwości przeprowadzania przez Komisję kontroli indywidualnych działań

22 Współpraca terytorialna
Odrębne rozporządzenie Zwiększenie środków finansowych (+30%) Skoncentrowanie programów na maksymalnie 4 celach tematycznych Uproszczenie zarządzania programami (połączenie organów zarządzających i poświadczających) Ułatwienie tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

23 4. Według jakich zasad będą rozdzielane fundusze?

24 Uczciwy system dla wszystkich regionów UE (symulacja uprawnień do pomocy)
PKB na mieszkańca* <75% średniego PKB dla UE 75-90 % >90% *indeks EU27 = 100 3 kategorie regionów Wyspy Kanaryjskie Gujana Réunion Gwadelupa/ Martynika Madera Azory Malta Regiony mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowej Regiony bardziej rozwinięte © EuroGeographics Association for the administrative boundaries 24

25 Według jakich zasad będą rozdzielane fundusze?
Regiony/państwa członkowskie mniej rozwinięte Regiony w fazie przejściowej Regiony bardziej rozwinięte Fundusz Spójności¹ 68.7 Regiony mniej rozwinięte 162.6 Regiony w fazie przejściowej 38.9 Regiony bardziej rozwinięte 53.1 Europejska współpraca terytorialna 11.7 Regiony najbardziej peryferyjne i obszary słabo zaludnione 0.9 Razem 336.0 Podział budżetu (w %) Populacja objęta pomocą (w mln) ¹ 10 mld EUR z Funduszu Spójności zostanie przeznaczone na sfinansowanie instrumentu „Łącząc Europę” 25

26 5. Kiedy te zmiany wejdą w życie?

27 Harmonogram 5. sprawozdanie na temat spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz konsultacji społecznej Osiągnięcie zgody w kwestii wieloletnich ram finansowych i przyjęcie nowego pakietu ustaw Propozycje dotyczące polityki spójności III 2010 XI 2010 VI 2011 X 2011 III 2012 2012 – 2013 2014 Przyjęcie strategii „Europa 2020” Zaproponowanie przez Komisję wieloletnich ram finansowych Wspólne ramy strategiczne Wejście w życie i wdrażanie programów

28 Gdzie można znaleźć dalsze informacje?
index_pl.cfm Wątek w serwisie Twitter 28


Pobierz ppt "Polityka spójności UE na lata 2014–2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google