Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Totalitaryzm i Nacjonalizm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Totalitaryzm i Nacjonalizm"— Zapis prezentacji:

1 Totalitaryzm i Nacjonalizm
Prezentację przygotowała:

2 TOTALITARYZM

3 Co to jest totalitaryzm?
Termin totalitario stworzył na początku lat 20. XX wieku. Totalitaryzm jest formą sprawowania rządów, która polega na całkowitym podporządkowaniu się jednostki i wszystkich warstw życia społecznego. Człowiek staje się jedynie funkcją państwa lub społeczeństwa. Totalitaryzm to całkowite zaprzeczenie liberalizmu.

4 Trzy podstawowe cechy determinujące system totalitarny:
Centralny ośrodek sprawowania władzy o charakterze monistycznym.Wszelki pluralizm instytucji i grup jest tolerowany, przetwarzany i kreowany przez centrum. Istnienie jednej, oficjalnej, autonomicznej i zazwyczaj intelektualnie ugruntowanej ideologii, z którą identyfikuje się przywódca lub grupa przywódców oraz partia działająca w ich interesie. Stanowi ona podstawę polityki oraz wyznacza granice „herezji”. Służy ona także jako narzędzie manipulacji w celu ugruntowania legitymizacji władzy totalitarnej. Szeroka i daleko idąca mobilizacja społeczeństwa do realizacji politycznych i społecznych zadań i jednoczesna kontrola poprzez partię i inne monopolitstyczne organizacje aktywności społecznej Wyżej wymienione cechy mogą być charakterystyczne dla innych systemów niedemokratycznych, jednak ich współistnienie w występuje tylko w totalitaryzmie.

5 Inne cechy charakterystyczne:
Całkowite podporządkowanie przywództwu politycznemu władz wojskowych Zniszczenie lub poważne osłabienie wszystkich organizacji i grup interesu istniejących przed objęciem władzy przez przywództwo (związane jest to z podstawową zasadą politycznego monizmu władzy totalitarnej) Stosowanie masowego terroru jako środka zmuszającego społeczeństwo do udziału w życiu politycznym kraju Daleko posunięta penetracja prywatności obywateli oraz zmuszanie do konformizmu Dążenie do zacierania granic między państwem i społeczeństwem – dążenie do jego całkowitego upolitycznienia Wsparcie władzy ze strony wojska i policji Inne cechy, nie zawsze występujące to: Ekspansjonistyczne tendencje reżimów totalitarnych Otaczanie kultem przywódcy, cieszącego się charyzmatycznym autorytetem

6 Partia hegemoniczna w totalitaryzmie:
Ma charakter masowy i służy aktywizacji politycznej szerokich grup społecznych Głębokie zdolności penetracyjne ułatwiają mobilizowanie ochotników i quasi-ochotników Nadaje systemowi pewne namiastki demokracji Rozbudowana, wieloszczeblowa, zhierarchizowana organizacja powoduje niewelowanie obowiązujących nierówności i wprowadza odmienne formy zależności i kontroli

7 PORÓWNANIE TOTALITARYZMU NIEMIEC,WŁOCH ORAZ ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

8 Totalitaryzm we Włoszech i w Niemczech (faszyzm)
Nazwa pochodzi z włoskiego facio - wiązka, związek. Jest kierunkiem politycznym powstałym po I wojnie światowej. Głoszący hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego . Skupiał w swoich szeregach nie tylko tzw. warstwy średnie, ale także najbardziej zacofane grupy klasy robotniczej .Ideologia faszyzmu nie stanowiła jednolitego systemu. Faszyści tworzyli całkowicie nierealny pogląd na świat, wyższości własnego narodu nad wrogiem, sprawcą wszelkiego zła społecznego. Wróg ten w każdym kraju jawił się inaczej, dla faszyzmu włoskiego był to "zgniły liberalizm", dla faszyzmu niemieckiego "twór żydowski".W tych warunkach uzasadniony stawał się faszystowski kodeks moralny, głoszący zasadę bezwzględnej wierności i posłuszeństwa wodzowi, którego wola wyznaczała granice obowiązujących norm etycznych. Na tym fundamencie rozwijały się idee państwa totalitarnego, prowadzące do utożsamiania narodu z państwem, państwa z rządem, rządu z jego szefem, a szefa z wodzem faszystowskim. Faszyści dochodzili do władzy różnymi drogami, zależnie od warunków wewnętrznych poszczególnych krajów, albo siłą (Hiszpania), albo na drodze legalnego ustanowienia dyktatury (Włochy, Niemcy).

9 Z chwilą jej przejęcia podporządkowywały sobie aparat państwowy
Z chwilą jej przejęcia podporządkowywały sobie aparat państwowy. Ustanowienie dyktatury faszystowskiej w miejsce systemu wielopartyjnego wprowadzało system monopartyjny, władza wykonawcza i ustawodawcza przechodziła w ręce wodza partii, którego gabinet stawał się jedynym ośrodkiem dyspozycyjnym. System bezpieczeństwa oparty na kilku rodzajach policji mundurowej i tajnej (niemieckiego Gestapo, włoskiego OVRA). Dla przyspieszenia masowej izolacji i wyeliminowania przeciwników politycznych faszyzm stworzył sieć obozów koncentracyjnych. Metodami terroru i donosicielstwa wytwarzano atmosferę strachu. Szczególną uwagę przywiązywały władze faszystowskie do wychowania młodzieży, tworząc w tym celu specjalne organizacje. Głosząc pogardę i nienawiść do innych narodów faszyści od początku swego powstania świadomie przygotowywał się do wojny i podbojów. Niebezpieczeństwo agresji ze strony państw faszystowskich wzrosło w 1933, po objęciu rządów niemieckich przez A. Hitlera, gdzie do potrzeb wojennych przystosowywano całą gospodarkę kraju. Zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej faszyzm stanowił jeden z najbardziej wstecznych kierunków w dziejach ludzkości. Ograniczając elementarne prawa człowieka hamował rozwój kultury, oświaty i wartości duchowych swoich narodów.

10 Totalitaryzm w ZSRR (Stalinizm)
Jest systemem społeczno-politycznym ukształtowanym w ZSRR u schyłku lat 20. XX w. przez J.W. Stalina. Oznaczał panowanie aparatu partyjnego nad wszelkimi dziedzinami życia oraz przekształcenie państwa w dyktatorski reżim policyjny. Biurokracja partyjna, kontrolująca organizacje społeczne, administrację, gospodarkę, środki masowego przekazu, naukę, szkolnictwo, kulturę, siły zbrojne, milicję, stanowiła uprzywilejowaną warstwę stojącą najwyżej w hierarchii społecznej. Według interpretacji marksistowskiej (marksizm) stalinizm stanowił wynaturzenie w ruchu komunistycznym i zaprzeczenie wielu zasad leninowskich(leninizm).Przeciwnicy tej interpretacji uważają, iż stalinizm był jedynie konsekwencją założeń leninizmu, a proces przekształcania systemu rewolucyjnego w państwo policyjne zapoczątkowany został w okresie rządów W.I. Lenina. Likwidując demokrację parlamentarną i swobody polityczne (system monopartyjny) zniesiono również demokrację wewnątrzpartyjną. Stopniowy odwrót od stalinizmu rozpoczął się po śmierci jego twórcy w Odstąpiono od masowych represji, zrehabilitowano ofiary, nie zmieniono jednak podstaw ustroju, w którym nadal partia komunistyczna spełniała kierowniczą rolę. W końcu lat 60. proces destalinizacji został zahamowany.

11 Porównując oba te systemy można znaleźć głównie podobieństwa, nieliczne są różnice, gdyż władza w Rosji i Niemczech opierała się na podobnych zasadach. Między innymi: Każdy kraj miał swoją ideologię i dyktaturę W obu krajach występowało zjawisko kultu jednostki, czyli okrywaną czcią niemal, że boską dyktatora kraju, w przypadku Niemiec był nim Hitler, a w przypadku Rosji Stalin. Obaj wodzowie wprowadzili mono partyjność w kraju. Tylko jedna partia była legalna w danym kraju, w Niemczech była nią NSDAP, a w Rosji partia bolszewicka. System ten w obu państwach objawiał się krwawym likwidowaniem opozycjonistów i zamykaniu ludzi w obozach przymusowej pracy (Niemcy- obozy koncentracyjne, Rosja –łagry). W Rosji dyktatura Stalina opierała się na dwóch filarach na NKWD-rodzaj policji- oraz na partii bolszewickiej. Natomiast takim odpowiednikiem policji w Niemczech było SA, SS i późniejsze Gestapo.

12 W obu krajach rozwija się szpiegostwo , gdyż było bardzo opłacalne
W obu krajach rozwija się szpiegostwo , gdyż było bardzo opłacalne. Szpieg zostawał hojnie nagradzany i wiódł dostatnie życie. W państwach panowała cenzura, ludziom na siłę wpajano co jest dla nich dobre, niekiedy wierzyli, czasami po prostu bali się sprzeciwić. W kraju rosyjskim totalitaryzm przyniósł biedę ludziom. Żyli w niedostatku i bardzo ubogich warunkach. Natomiast w Niemczech znacznie rozwinęła się polityka zagraniczna, Hitler odniósł różnego rodzaju sukcesy z nią związane, jak również znacznie się zmniejszyło bezrobocie. Po śmierci Stalina totalitaryzm w Rosji przetrwał jeszcze 30 lat, a po samobójczej śmierci Hitlera totalitaryzm w Niemczech upadł od razu.

13

14 NACJONALIZM

15 Co to jest nacjonalizm? Nacjonalizm jest to –postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu.

16 Najważniejsze cechy nacjonalizmu
Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny Przedkładalii interesy własnego narodu nad interesami innych narodów Według nacjonalistycznej interpretacji historii świat był i jest areną walk pomiędzy różnymi narodami, z których tylko najsilniejsze mają prawo do przetrwania. Nacjonalizm opowiada się za segregacją rasową

17 Nurty nacjonalizmu Narodowa demokracja Narodowy konserwatyzm
Narodowy katolicyzm Narodowy bolszewizm Nacjonalizm integralny Narodowy radykalizm Narodowy syndykalizm Narodowy socjalizm Kemalizm Nurty nacjonalizmu

18 Postacie nacjonalizmu
Ksenofobia Szowinizm Patriotyzm Rasizm Etnocentryzm

19 DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE MOJEJ PREZENTACJI


Pobierz ppt "Totalitaryzm i Nacjonalizm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google