Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje wyszukiwania i odwołań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje wyszukiwania i odwołań"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje wyszukiwania i odwołań
Microsoft Excel Funkcje wyszukiwania i odwołań

2 ADRES Za pomocą funkcji ADRES można uzyskać adres komórki w arkuszu, podając określony numer wiersza i kolumny. Na przykład funkcja ADRES(2;3) zwraca adres $C$2. Funkcja w postaci ADRES(77;300) zwraca adres $KN$77. Za pomocą innych funkcji, takich jak WIERSZ i NR.KOLUMNY, można uzyskać argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.) numeru wiersza i numeru kolumny dla funkcji ADRES.

3 OBSZARY Zwraca liczbę obszarów w odwołaniu. Obszar jest to zakres przylegających do siebie komórek lub pojedyncza komórka. Składnia: OBSZARY(odwołanie) Odwołanie   to odwołanie do komórki lub zakresu komórek i może odnosić się do wielu obszarów. Chcąc wybrać kilka odwołań jako pojedynczy argument, trzeba dopisać dodatkowe nawiasy, aby program Microsoft Excel nie zinterpretował średnika jako separatora pola

4 WYBIERZ Funkcja używa argumentu nr_arg, aby zwrócić wartość z listy argumentów wartości. Funkcja WYBIERZ służy do wybierania jednej z maksymalnie 254 wartości na podstawie numeru argumentu. Jeśli na przykład argumenty od wartość1 do wartość7 to dni tygodnia, funkcja WYBIERZ zwróci jeden z dni, gdy jako argument nr_arg zostanie użyta liczba z przedziału między 1 a 7. Składnia: WYBIERZ(nr_arg;wartość1;wartość2;...) Nr_arg   określa, który z argumentów wartości zostanie wybrany. Argument nr_arg musi być liczbą za zakresu od 1 do 254 lub formułą albo odwołaniem do komórki zawierającej liczbę z tego zakresu.

5 NR.KOLUMNY Zwraca numer kolumny danego odwołania do komórki (odwołanie do komórki: Zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołaniem do komórki, która znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3, jest B3.). Na przykład formuła =NR.KOLUMNY(D10) zwróci wartość 4, ponieważ kolumna D jest czwartą kolumną.

6 LICZBA.KOLUMN Zwraca liczbę kolumn w tablicy lub odwołaniu. Składnia:
LICZBA.KOLUMN(tablica) Tablica   to tablica lub formuła tablicowa (formuła tablicowa: Formuła, która przeprowadza wiele obliczeń na jednym lub wielu zestawach wartości, a następnie zwraca jeden lub wiele wyników. Formuły tablicowe są ujęte w nawias klamrowy { }, a wprowadza się je przez naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.) albo odwołanie do zakresu komórek, dla którego ma być zwrócona liczba kolumn.

7 WYSZUKAJ.POZIOMO Wyszukuje wartość w górnym wierszu tabeli lub tablicy  wartości, a następnie zwraca wartość w tej samej kolumnie z wiersza określonego w tabeli lub w tablicy. Funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO należy używać wtedy, gdy porównywane wartości są umieszczone w górnym wierszu tabeli danych i kiedy należy przeszukać określoną liczbę wierszy w dół. Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO należy używać wtedy, gdy porównywane wartości są umieszczone w kolumnie znajdującej się z lewej strony danych, które należy znaleźć. POZIOMO w nazwie funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO wskazuje, że wyszukiwanie zachodzi w poziomie. Składnia: WYSZUKAJ.POZIOMO(szukana_wartość;tabela_tablica;nr_indeksu_wiersza;przeszukiwany_zakres) Szukana_wartość   to wartość, którą należy znaleźć w pierwszym wierszu tablicy. Szukana_wartość może być wartością, odwołaniem lub ciągiem tekstowym. Tabela_tablica   to tabela zawierająca informacje, w której należy znaleźć dane. Należy używać odwołania do zakresu lub nazwy zakresu.

8 HIPERŁĄCZE Tworzy skrót lub skok, który otwiera dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet. Korzystając z hiperłączy, można poruszać się między obiektami, dokumentami, stronami i innymi miejscami docelowymi w sieci intranet.) lub Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE program Microsoft Excel otwiera plik przechowywany w miejscu określonym przez argument łącze_lokalizacja. Składnia: =HIPERŁĄCZE(łącze_lokalizacja;przyjazna_nazwa)

9 INDEKS Zwraca wartość lub odwołanie do wartości, która znajduje się wewnątrz tablicy lub zakresu. Istnieją dwie formy funkcji INDEKS: tablicowa i odwołaniowa.

10 ADR.POŚR Zwraca odwołanie wyznaczone przez ciąg tekstowy. Odwołania są obliczane natychmiast, aby wyświetlić ich zawartość. Należy skorzystać z funkcji ADR.POŚR, aby zmienić odwołanie do komórki w formule bez zmieniania samej formuły. Składnia: ADR.POŚR(adres_tekst;a1) Adres_tekst   jest odwołaniem do komórki zawierającej odwołanie w trybie adresowania A1 lub W1K1 albo też nazwą zdefiniowaną jako odwołanie lub odwołanie do komórki jako ciągu tekstowego. Jeśli adres_tekst nie jest aktualnym odwołaniem do komórki, funkcja ADR.POŚR zwraca wartość błędu #ADR!.

11 WYSZUKAJ Funkcja WYSZUKAJ zwraca wartość z zakresu (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) jednowierszowego lub jednokolumnowego albo z tablicy . Funkcja WYSZUKAJ ma dwie formy składni: wektorową i tablicową.

12 PODAJ.POZYCJĘ Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakresie (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, to formuła =PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0) zwróci liczbę 2, ponieważ liczba 25 znajduje się na drugiej pozycji w tym zakresie. Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

13 PRZESUNIĘCIE Zwraca odwołanie do zakresu, który jest podaną liczbą wierszy lub kolumn począwszy od komórki lub zakresu komórek. Zwrócone odwołanie może być pojedynczą komórką lub zakresem komórek. Można określić liczbę zwracanych wierszy i kolumn. Składnia: PRZESUNIĘCIE(odwołanie;wiersze;kolumny;wysokość;szerokość)

14 WIERSZ Zwraca numer wiersza odwołania. Składnia: WIERSZ(odwołanie)
Odwołanie   to komórka lub zakres komórek, dla których ma zostać określony numer wiersza.

15 ILE.WIERSZY Zwraca liczbę wierszy w odwołaniu lub tablicy . Składnia:
ILE.WIERSZY(tablica) Tablica   to tablica, formuła tablicowa lub odwołanie do zakresu komórek, dla którego należy wyznaczyć liczbę wierszy.

16 RTD Pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM . Składnia =RTD(ProgID;serwer;temat1;[temat2];...) ProgID   to nazwa identyfikatora ProgID zarejestrowanego dodatku automatyzacji COM, który został zainstalowany na komputerze lokalnym. Należy ująć nazwę w cudzysłowy. Serwer   to nazwa serwera, na którym dodatek ma zostać uruchomiony. Jeśli nie ma serwera, a program jest uruchamiany lokalnie, należy pozostawić ten argument pusty. W przeciwnym razie należy ująć nazwę serwera w cudzysłów (""). Gdy funkcja RTD jest używana w języku Visual Basic for Applications (VBA) , dla serwera jest wymagany podwójny cudzysłów lub właściwość VBA NullString, nawet jeśli serwer jest uruchamiany lokalnie. temat1; temat2;...   to od 1 do 253 parametrów, które wspólnie reprezentują unikatowy zestaw danych czasu rzeczywistego.

17 TRANSPORTUJ Funkcja TRANSPONUJ zwraca pionowy zakres komórek jako zakres poziomy lub odwrotnie. Funkcja TRANSPONUJ musi być wprowadzana jako formuła tablicowa dla zakresu, w którym liczba wierszy i kolumn odpowiada liczbie kolumn i wierszy w zakresie źródłowym. Funkcja TRANSPONUJ służy do zmieniania orientacji w tablicy lub w zakresie arkusza z pionowej na poziomą lub odwrotnie.

18 WYSZUKAJ.PIONOWO Wyszukuje wartość w pierwszej kolumnie tablicy, a następnie zwraca wartość z tego samego wiersza w innej kolumnie tablicy. PIONOWO w nazwie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oznacza, że wyszukiwanie odbywa się w pionie. Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO należy używać zamiast WYSZUKAJ.POZIOMO wtedy, gdy są porównywane wartości umieszczone w kolumnie na lewo od poszukiwanych danych.


Pobierz ppt "Funkcje wyszukiwania i odwołań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google