Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel

2 MODUŁ.LICZBY Składnia: MODUŁ.LICZBY(liczba)
Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku Składnia: MODUŁ.LICZBY(liczba)

3 ACOS Składnia: ACOS(liczba)
Zwraca arcus cosinus lub odwrotny cosinus liczby. Arcus cosinus jest wartością kąta, którego cosinus to liczba. Wyznaczona wartość w radianach należy do przedziału od 0 (zero) do pi. Składnia: ACOS(liczba)

4 ACOSH Składnia: ACOSH(liczba)
Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby. Liczba musi być większa niż lub równa 1. Arcus cosinus hiperboliczny jest wartością, której cosinus hiperboliczny to liczba, dlatego ACOSH(COSH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ACOSH(liczba) Liczba    jest dowolną liczbą rzeczywistą większą niż lub równą 1.

5 ASIN Składnia: ASIN(liczba)
Zwraca arcus sinus lub odwrotny sinus liczby. Arcus sinus jest wartością kąta, którego sinus to liczba. Zwracany kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2. Składnia: ASIN(liczba) Liczba    to sinus poszukiwanego kąta i powinna należeć do przedziału od -1 do 1.

6 ASINH Składnia: ASINH(liczba)
Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. Arcus sinus hiperboliczny jest wartością, której sinus hiperboliczny to liczba, dlatego ASINH(SINH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ASINH(liczba) Liczba    to dowolna liczba rzeczywista.

7 ATAN Składnia: ATAN(liczba)
Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens liczby. Arcus tangens jest kątem, którego tangens to liczba. Zwrócony kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2. Składnia: ATAN(liczba) Liczba    to tangens kąta, który należy wyznaczyć.

8 ATAN2 Składnia: ATAN2(x_liczba;y_liczba)
Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi. Składnia: ATAN2(x_liczba;y_liczba) X_liczba    to współrzędna x punktu. Y_liczba    to współrzędna y punktu.

9 ATANH Składnia: ATANH(liczba)
Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby. Liczba musi być w przedziale -1 i 1 (z wyłączeniem wartości -1 i 1). Arcus tangens hiperboliczny jest wartością, której tangens hiperboliczny to liczba, dlatego ATANH(TANH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ATANH(liczba) Liczba    to dowolna liczba rzeczywista z przedziału od 1 do -1.

10 ZAOKR.W.GÓRĘ Składnia: ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba;cyfra_znacząca)
Zwraca wartość liczby zaokrąglając ją w górę, dalej od zera, do najbliższej wielokrotności cyfry znaczącej. Na przykład, jeśli chce się uniknąć używania ułamków bilonu w cenach, a produkt wyceniony jest na 4,42 zł, należy użyć formuły =ZAOKR.W.GÓRĘ(4,42;0,05) by zaokrąglić cenę do najbliższej drobnej monety. Składnia: ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba;cyfra_znacząca) Liczba   to wartość do zaokrąglenia. Cyfra_znacząca   to wielokrotność, do której liczba ma być zaokrąglona.

11 KOMBINACJE Składnia KOMBINACJE(liczba;liczba_wybrana)
Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby elementów. Funkcja KOMBINACJE służy do określania całkowitej możliwej liczby grup dla danej liczby elementów. Składnia KOMBINACJE(liczba;liczba_wybrana) Liczba   to liczba elementów. Liczba wybrana   to liczba elementów w każdej z kombinacji.

12 COS Składnia: COS(liczba) Zwraca cosinus danego kąta.
Liczba    to kąt w radianach, dla którego należy obliczyć cosinus.

13 COSH Składnia: COSH(liczba) Zwraca cosinus hiperboliczny liczby.
Liczba    to dowolna liczba rzeczywista, której cosinus hiperboliczny ma być obliczony.

14 STOPNIE Składnia: STOPNIE(kąt) Konwertuje radiany na stopnie.
Kąt    to kąt określony w radianach, przeznaczony do konwersji.

15 ZAOKR.DO.PARZ Składnia: ZAOKR.DO.PARZ(liczba)
Zwraca wartość liczby zaokrąglonej do najbliższej parzystej liczby całkowitej. Funkcji tej można używać do przetwarzania obiektów występujących parami. Na przykład opakowanie pozwala na umieszczenie jednego lub dwóch rodzajów przedmiotów. Opakowanie jest wypełnione, gdy liczba przedmiotów, zaokrąglona do najbliższej liczby parzystej, zgadza się z jego pojemnością. Składnia: ZAOKR.DO.PARZ(liczba) Liczba    to wartość do zaokrąglenia.

16 EXP Składnia: EXP(liczba)
Zwraca wartość liczby e podniesioną do potęgi liczba. Stała e jest równa 2, , podstawie logarytmu naturalnego. Składnia: EXP(liczba) Liczba    to wykładnik potęgi o podstawie e.

17 SILNIA Składnia: SILNIA(liczba)
Zwraca wartość silni liczby. Silnia liczby jest równa wyrażeniu 1*2*3*...* liczba. Składnia: SILNIA(liczba) Liczba   to nieujemna liczba, której silnia ma zostać obliczona. Jeśli argument liczba nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

18 FACTDOUBLE Składnia: FACTDOUBLE(liczba)
Zwraca dwukrotną wartość silni liczby. Jeżeli funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Składnia: FACTDOUBLE(liczba) Liczba    to liczba, której dwukrotna wartość silni ma zostać obliczona. Jeśli argument liczba nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

19 ZAOKR.W.DÓŁ Składnia: ZAOKR.W.DÓŁ(liczba;istotność)
Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera, do najbliższej wielokrotności istotności. Składnia: ZAOKR.W.DÓŁ(liczba;istotność) Liczba    to wartość liczbowa, która ma zostać zaokrąglona. Istotność    to wielokrotność, do której ma zostać dokonane zaokrąglanie.

20 GCD Składnia: GCD(liczba1;liczba2;...)
Zwraca wartość największego wspólnego dzielnika dwu lub więcej liczb całkowitych. Największy wspólny dzielnik jest największą liczbą całkowitą, dzielącą bez reszty zarówno argument liczba1, jak i argument liczba2. Składnia: GCD(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;...    to ciąg od 1 do 29 wartości. Jeśli którakolwiek z wartości nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta do liczby całkowitej.

21 ZAOKR.DO.CAŁK Składnia: ZAOKR.DO.CAŁK(liczba)
Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. Składnia: ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) Liczba    to liczba rzeczywista, którą należy zaokrąglić w dół do liczby całkowitej.

22 LCM Składnia: LCM(liczba1;liczba2;...)
Zwraca wartość najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb całkowitych. Najmniejszą wspólną wielokrotnością jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita, będąca wielokrotnością wszystkich całkowitych argumentów liczba1, liczba2 i tak dalej. Funkcję LCM należy stosować przy dodawaniu ułamków o różnych mianownikach. Składnia: LCM(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;...    to od 1 do 29 wartości, dla których należy wyznaczyć najmniejszą wspólną wielokrotność. Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta.

23 LN Składnia: LN(liczba)
Zwraca wartość logarytmu naturalnego danej liczby. Podstawą logarytmów naturalnych jest stała e (2, ). Składnia: LN(liczba) Liczba    to liczba rzeczywista dodatnia, której logarytm naturalny należy obliczyć.

24 LOG Składnia: LOG(liczba;podstawa)
Zwraca logarytm liczby przy zadanej podstawie. Składnia: LOG(liczba;podstawa) Liczba    to dodatnia liczba rzeczywista, której logarytm należy obliczyć. Podstawa    to postawa logarytmu. Jeśli argument podstawa jest pominięty, domyślnie przyjmuje się 10.

25 LOG10 Składnia: LOG10(liczba)
Zwraca logarytm zadanej liczby przy podstawie 10. Składnia: LOG10(liczba) Liczba    to dodatnia liczba rzeczywista, której logarytm przy podstawie 10 należy wyznaczyć.

26 WYZNACZNIK.MACIERZY Składnia: WYZNACZNIK.MACIERZY(tablica)
Zwraca wartość wyznacznika macierzy tablicy. Składnia: WYZNACZNIK.MACIERZY(tablica) Tablica   to tablica numeryczna zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

27 MACIERZ.ODW Składnia: MACIERZ.ODW(tablica)
Zwraca macierz odwrotną do macierzy przechowywanej w tablicy. Składnia: MACIERZ.ODW(tablica) Tablica    to tablica numeryczna o równych liczbach wierszy i kolumn.

28 MACIERZ.ILOCZYN Składnia: MACIERZ.ILOCZYN(tablica1;tablica2)
Zwraca iloczyn macierzowy dwóch tablic. Wynik jest tablicą o takiej samej liczbie wierszy jak tablica1 i takiej samej liczbie kolumn jak tablica2. Składnia: MACIERZ.ILOCZYN(tablica1;tablica2) Tablica1; tablica2   to tablice, które należy przemnożyć.

29 MOD Składnia: MOD(liczba;dzielnik)
Zwraca wartość reszty po podzieleniu liczby przez dzielnik. Wynik ma taki sam znak jak dzielnik. Składnia: MOD(liczba;dzielnik) Liczba    to liczba, dla której należy wyznaczyć resztę. Dzielnik    to liczba, przez którą należy podzielić liczbę.

30 MROUND Składnia: MROUND(liczba;wielokrotność)
Zwraca liczbę zaokrągloną do podanej wielokrotności. Jeśli funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Składnia: MROUND(liczba;wielokrotność) Liczba    to wartość do zaokrąglenia. Wielokrotność    to wielokrotność, do której należy zaokrąglić liczbę.


Pobierz ppt "Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google