Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga rynkowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga rynkowa."— Zapis prezentacji:

1 Równowaga rynkowa

2 Mechanizm funkcjonowania rynku

3 Rynek: Transakcje zawierane pomiędzy kupującymi i sprzedającymi
Mechanizm, za pomocą którego konsumenci i producenci ustalają ilość sprzedanych dóbr Zespół warunków umożliwiających wymianę między sprzedawcami a nabywcami

4 Rodzaje rynku Ze względu na zasięg terytorialny:
lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy Ze względu na przedmiot obrotu: Np. Samochodowy, pracy, dóbr i usług, towarowy, pieniężny, itp.

5 Rodzaje rynku Ze względu na swobodę dokonywania transakcji na rynku:
rynek wolny – swoboda obrotu, podjęcia działalności, minimalizacja ograniczeń dostępu do poszczególnych rynków międzynarodowych. rynek reglamentowany szary rynek - posiadanie reglamentowanych dóbr jest legalne, ale obrót nimi poza wyznaczonym systemem reglamentacji jest zakazany. czarny rynek - obrót wartościami, których posiadanie jest nielegalne lub ograniczone do pewnych organizacji, zakazany jest także obrót tymi wartościami.

6 Rodzaje rynku Ze względu na skalę lub wielkość transakcji hurtowy
detaliczny

7 Popyt Ilość dóbr, jaką chcą i mogą kupić konsumenci w danym czasie, przy różnych poziomach ceny i przy założeniu ceteris paribus

8 Popyt Cena (P) Ilość (D)

9 Prawo popytu Wraz ze wzrostem ceny wielkość popytu. I odwrotnie.

10 Wyjątki od prawa popytu
Dobra podstawowe w trudnych okresach Efekt snoba

11 Determinanty popytu Moda Dochód (d): Ceny innych dóbr:
Dobra normalne d D Dobra niższego rzędu d  D Ceny innych dóbr: Dobra substytucyjne Px  Dy Dobra komplementarne Px  Dy

12 Determinanty popytu Wiek, płeć Klimat, pora roku Oczekiwane zmiany cen
Sytuacja gospodarcza Inne

13 Popyt a wielkość popytu
Popyt – ilość, jaką kupią konsumenci przy różnych poziomach ceny Wielkość popytu – ilość, jaką kupią konsumenci przy jednej, konkretnej cenie Zmiana popytu Zmiana wielkości popytu

14 Podaż Ilość dóbr zaoferowanych przez producentów przy różnych poziomach ceny przy założeniu ceteris paribus

15 Prawo podaży Wraz ze wzrostem ceny ilość zaoferowana rośnie

16 Krzywa podaży Cena (P) Ilość (D)

17 Determinanty podaży Ceny surowców Technologia Liczba producentów
Wyczerpywanie się zapasów

18 Podaż a wielkość podaży
Podaż – ilość zaoferowanych dóbr przy różnych poziomach ceny Wielkość podaży – ilość zaoferowanych dóbr przy jednej, konkretnej cenie Zmiany podaży a zmiany wielkości podaży

19 Popyt (Demand) – funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra, a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus). Wykresem tej funkcji jest tzw. Krzywa popytu.

20

21 Popyt a „wielkość popytu”
Popyt to cała funkcja, natomiast wielkość popytu to ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy danej cenie. "Wielkość popytu przy cenie p" jest więc konkretnym elementem funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt.

22 Równowaga rynkowa: definicja
Równowaga rynkowa występuje wtedy, gdy wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Na rynku nie występuje niedobór dobra, nie występuje też jego nadwyżka Każdy, kto chce kupić dobro po cenie rynkowej, kupi je, a każdy kto chce je po tej cenie sprzedać, będzie mógł to zrobić. Kiedy rynek jest w równowadze, nie działają naturalne siły, które mogłyby zmienić cenę dobra i wielkość jego sprzedaży.

23 Cena równowagi i ilość równowagi
Cena równowagi (equilibrium price): cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Ilość równowagi: ilość dobra, jaką sprzedaje się na rynku w stanie równowagi.

24 Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna

25 Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra
Niedobór dobra (nadwyżka wielkości zapotrzebowania) występuje przy cenie niższej od ceny równowagi. Wówczas wielkość zapotrzebowania przewyższa ilość oferowaną.

26 Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra
Nadwyżka dobra (nadwyżka ilości oferowanej) występuje przy cenie wyższej od ceny równowagi rynkowej. Wówczas ilość oferowana jest większa od wielkości zapotrzebowania.

27 Cena maksymalna i minimalna
Cena maksymalna – najwyższa, jaką można ustalić, chroni interesy konsumentów, Cena minimalna – najniższa, jaką można ustalić, chroni interesy producentów.

28 Część druga: niewidzialna ręka rynku

29 Rynek, który sam się oczyszcza: niewidzialna ręka
Kiedy na rynku występuje nierównowaga, konkurencja między tymi, którzy chcą kupić, a z drugiej strony między tymi, którzy chcą sprzedać, wyzwala siły, które spowodują zmianę ceny w kierunku równowagi. Nie ma potrzeby kierowania rynkiem – sam znajdzie drogę do równowagi. Kieruje nim niewidzialna ręka.

30 Niewidzialna ręka w warunkach niedoboru
Niedobór oznacza, że część konsumentów, którzy zapłaciliby za dobro cenę rynkową, nie dostanie go. Niektórzy z nich będą skłonni raczej zapłacić więcej niż „odejść z kwitkiem”. Rezultatem niedoboru jest presja na wzrost ceny.

31 Niewidzialna ręka w warunkach nadwyżki
Nadwyżka oznacza, że część dóbr dostarczonych na rynek nie znajdzie nabywców. Sprzedawcy pogodzą się z koniecznością obniżki cen chcąc uniknąć zepsucia się niektórych dóbr („sell it or smell it”). Będą także chcieli uniknąć dodatkowych kosztów magazynowania dóbr lub transportowania ich z powrotem do producentów. Rezultatem nadwyżki jest presja na spadek cen.

32 Część trzecia: statyka porównawcza

33 Wpływ wzrostu popytu na sytuację na rynku
Wzrost popytu (ceteris paribus) powoduje: wzrost ceny równowagi, wzrost ilości równowagi.

34 Ilustracja

35 Wpływ spadku popytu na sytuację na rynku
Spadek popytu (ceteris paribus) powoduje: spadek ceny równowagi, spadek ilości równowagi.

36 Ilustracja

37 Wpływ wzrostu podaży na sytuację na rynku
Wzrost podaży (ceteris paribus) powoduje: spadek ceny równowagi, wzrost ilości równowagi.

38 Ilustracja

39 Wpływ spadku podaży na sytuację na rynku
Spadek podaży (ceteris paribus) powoduje: wzrost ceny równowagi, spadek ilości równowagi.

40 Ilustracja

41 Wpływ jednoczesnego wzrostu popytu i podaży
Jednoczesny wzrost popytu i podaży powoduje: wzrost lub spadek ceny równowagi (zależy to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany podaży), wzrost ilości równowagi.

42 Ilustracja

43 Wpływ jednoczesnego spadku popytu i podaży
Jednoczesny spadek popytu i podaży powoduje: wzrost lub spadek ceny równowagi (zależy to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany podaży), spadek ilości równowagi.

44 Ilustracja

45 Wpływ jednoczesnego wzrostu popytu i spadku podaży
Jednoczesny wzrost popytu i spadek podaży powoduje: wzrost ceny równowagi, wzrost lub spadek ilości równowagi (zależy to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany podaży).

46 Ilustracja

47 Wpływ jednoczesnego spadku popytu i wzrostu podaży
Jednoczesny spadek popytu i wzrost podaży powoduje: spadek ceny równowagi, wzrost lub spadek ilości równowagi (zależy to od skali zmiany popytu w stosunku do skali zmiany podaży).

48 Ilustracja


Pobierz ppt "Równowaga rynkowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google