Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."— Zapis prezentacji:

1 1 Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2 2 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub Domownik, który :

3 3 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia; ma miejsce zamieszkania bądź wykonuje działalność w miejscowości należącej do : - gminy wiejskiej, albo - gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączenie miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 20 tys. mieszkańców TYLKO OŚ LEADER !

4 4 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW na lata 2004-2006, nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

5 5 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Beneficjent jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznych rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

6 6 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się na operacje, której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc: spełniającą wymagania określone w Programie, która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, obejmuje inwestycje z zakresu działalności określonej w załączniku do Rozporządzenia

7 7 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

8 8 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu Inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowości należących do: - gminy wiejskie, lub - gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. TYLKO OŚ LEADER !

9 9 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu operacja jest realizowana w jednym albo dwóch etapach, wniosek o płatność pośrednią złożony w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, operacja zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy ( w przypadku inwestycji dwuetapowej) lub 24 miesięcy ( jeden etap) płatność ostateczna będzie zawierać nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

10 10 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kryteria dostępu Leasing (metoda finansowania inwestycji; przedmioty leasingu zostają zakupione przez leasingodawcę w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy) i pozostają własnością finansującego przez cały okres trwania umowy leasingu) będzie zrealizowany w nie więcej niż 10 etapach, złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy, płatność ostateczna nastąpi w ciągu 60 miesięcy i nie później nić do dnia 30 czerwca 2015 roku.

11 11 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

12 12 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszty kwalifikowalne budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją instalacyjnych budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.

13 13 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszty kwalifikowalne zagospodarowanie terenu,zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczejzakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

14 14 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszty kwalifikowane zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczanych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, w tym że przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep, przyczep: - w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych - w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;

15 15 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszty kwalifikowalne rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczającej ceny netto nabycia rzeczy, ogólne ( poniesione nie wcześniej niż (01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

16 16 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszy kwalifikowalne Koszty ogólne to : przygotowanie dokumentacji : projekty architektoniczne, budowlane, technologiczne, raporty środowiskowe, dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, wypisy i wyrysy z katastrów, patenty, licencje, nadzór inwestorski, koszty kierownika budowy.

17 17 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Koszty niekwalifikowalne Pomoc NIE obejmuje w szczególności: Podatku od wartości dodanej ( VAT) Zakupu rzeczy używanych Zakupu nieruchomosci

18 18 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 07.12.2009 r. do 28.12.2009 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska- GRYF ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów w godz. 8.00 - 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska- GRYF www.lgd_jedrzejow.republika.pl.www.minrol.gov.plwww.prow.sbrr.pl

19 19 Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 2009 roku wynosi 80 000 zł.

20 20 Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 386 41 14.

21 21 Dziękuję za uwagę Monika Mędrek


Pobierz ppt "1 Działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google