Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie informacją w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie informacją w administracji publicznej
Wykład 4 Zarządzanie informacją w administracji publicznej

2 Biuletyn Informacji Publicznej

3 BIP W celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej tworzy się Biuletyn Informacji Publicznej. Jest to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci (art. 8 ust. 1 u.d.i.p.). Za udostępniane tam informacje podmiot zobowiązany bierze całkowitą odpowiedzialność. Struktura strony głównej, standardy struktury stron podmiotowych a także zakres i tryb przekazywania informacji, oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnionych w BIP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4 BIP Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez: 1)   organy władzy publicznej, 2)   organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 3)   podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, 4)   podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 5)   podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), partie polityczne.

5 BIP Podmioty te obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej następujących informacji publicznych: o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: a)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, b)  projektowaniu aktów normatywnych, c)  programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań, podmiotach, o których mowa w pkt. 1-5 w tym o: a)  statusie prawnym lub formie prawnej, b)  organizacji, c)  przedmiocie działalności i kompetencjach, d)  organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, e)  strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, f)  majątku, którym dysponują,

6 BIP O zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: a)  trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, b)  trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, c)  sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, d)  sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, e)  stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, f)  prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, g)  naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, h)  konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

7 o danych publicznych, w tym:
BIP o danych publicznych, w tym: a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: –  dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, b) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, c) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

8 BIP o majątku publicznym, w tym o:
a)  majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, b)  innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, c)  majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, d)  majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, f)  długu publicznym, g)  pomocy publicznej, h)  ciężarach publicznych.

9 BIP Podmioty, o których mowa, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. Podmioty, o których mowa, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (prywatność), podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

10 BIP Korzystając z delegacji zawartej w art. 9 ust. 5 u.d.i.p. w brzmieniu nadanym art. 44 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wydał on dnia 18 stycznia 2007 r. rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozporządzenie to określa w § 1: szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej i standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej. wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynu Informacji Publicznej.

11 BIP Ustawa nakłada obowiązki na organy administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznych przez te organy w BIP. Jak to wynika bezpośrednio z art. 8 ust. 6 podmioty udostępniające informacje publiczne w BIP obowiązane są do: oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację, podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia, zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

12 Do informacji o podmiocie prowadzącym stronę BIP zaliczają się:
Dane podstawowe nazwa podmiotu, logo podmiotu (opcjonalnie). Dane strony podmiotowej BIP adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP), imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby), numer telefonu redakcji, numer faksu redakcji. Dane uzupełniające kod pocztowy i miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu, numer telefaksu, lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.

13 BIP Minister właściwy do spraw informatyzacji utworzył stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej: zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami; zapewniającą dostęp do informacji publicznej oraz możliwość jej przeszukiwania w systemie, o którym mowa w ust. 4a, zapewniającą dostęp do centralnego repozytorium.

14 BIP Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, przez zastosowanie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Minister właściwy do spraw informatyzacji: 1)   gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, 2)   gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1, 3)   nieodpłatnie udostępnia Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

15 Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej
Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny, który umożliwia tworzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

16

17

18 BIP Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych (§ 4 rozporządzenia). Zgodnie z tym przepisem istnieją dwa elementy składowe sposobu przygotowania informacji publicznej: chodzi tu o postać baz danych i elementy oprogramowania pozwalające na udostępnianie informacji publicznych w szczególności pozwalające dokonać czterech czynności względem danych czyli gromadzenia, porządkowania, aktualizacji i udostępniania. Za elementy oprogramowania należałoby uznać programy komputerowe zainstalowane na serwerze, na którym znajduje się strona BIP, umożliwiające gromadzenie, porządkowanie, aktualizację i udostępnianie informacji publicznych.

19 BIP Ustawa o ochronie baz danych definiuje bazę danych jako zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości . Natomiast § 5 rozporządzenia stanowi, iż informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 21, który stanowi, że w przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 8 godzin, a w przypadku awarii strony podmiotowej BIP brak dostępności dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.

20 Rozdział drugi rozporządzenia określa strukturę strony głównej BIP, wg § 8 strona główna BIP zawiera w szczególności: logo (znak graficzny) BIP umieszczony w górnej części strony; adres redakcji strony głównej BIP; imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP; instrukcję korzystania z BIP, która może być rozumiana w dwóch aspektach: pierwsze w aspekcie podmiotowym jako instrukcja adresowana do osób odwiedzających stronę główną BIP, po drugie w aspekcie przedmiotowym jako instrukcja obsługi strony głównej BIP albo strony głównej BIP wraz ze stronami podmiotowymi; spis podmiotów; menu przedmiotowe - podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP; informacje o podmiotach ( w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP; moduł wyszukujący - element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie.

21 BIP Omawiany paragraf zawiera elementy konieczne strony głównej BIP. Oznaczenie strony głównej za pomocą logo, której wzór udostępnia się w zasobach strony głównej BIP, zwiększa jednolitość systemu, czyniąc go rozpoznawalnym przez odwiedzających. Logo BIP

22 BIP Rozporządzenie określa także standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. W § 9 ust. 1 znajduje się zapis, że strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW. Zasada odrębności strukturalnej stron podmiotowych od strony głównej BIP jest refleksem zasad funkcjonowania systemu stron www. Ustalenie tej odrębności wyznacza jednocześnie obszar odpowiedzialności podmiotu redagującego, który w stosunku do podległej mu strony podmiotowej wykonuje przepisane prawem czynności. Rozpoczęcie udostępniania informacji publicznej następuje z chwilą utworzenia strony, przy czym już samo stworzenie strony www musi wykazywać odrębność zarówno w stosunku do strony głównej BIP, jak i własnego serwisu informacyjnego lub innych stron podmiotowych.

23


Pobierz ppt "Zarządzanie informacją w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google