Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWA STRONA PRODUKCJI FILMOWEJ 4 – 5 GRUDZIEŃ 2009, SEROCK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWA STRONA PRODUKCJI FILMOWEJ 4 – 5 GRUDZIEŃ 2009, SEROCK"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWA STRONA PRODUKCJI FILMOWEJ 4 – 5 GRUDZIEŃ 2009, SEROCK
SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ MEDIA DESK POLSKA FINANSOWA STRONA PRODUKCJI FILMOWEJ 4 – 5 GRUDZIEŃ 2009, SEROCK

2 WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW
Przygotowanie projektu ( MEDIA Development) Wsparcie przygotowania filmu fabularnego, dokumentu kreatywnego oraz filmu animowanego.  Zależnie od wielkości i doświadczenia firmy, może ona składać aplikacje w ramach jednego z trzech programów wsparcia:   Projekt Pojedynczy, Pakiet projektów, Projekt interaktywny. Kwota dofinansowania: 10 – 60 tyś. Euro (film fabularny i dokumentalny) 10 – 80 tyś. Euro (pełnometrażowy film animowany) MEDIA TV Broadcasting Wsparcie udzielane niezależnym producentom w produkcji projektów telewizyjnych, które zakładają zaangażowanie trzech lub więcej stacji telewizyjnych z kilku krajów członkowskich. Max. 500 tyś. Euro / 12.5 % budetu produkcji (film fabularny i animowany) Max. 300 tyś. Euro / 20 % budżetu produkcji (film dokumentalny)

3 DEVELOPMENT WEZWANIE 20 / 2009

4 NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI
12 KWIETNIA 2010

5 W przypadku gdy wnioskowana kwota wsparcia przekracza 25.000 €
a) wypełniają wszyscy wnioskodawcy Wnioskodawca potwierdza, iż do wniosku dołączono następujący dokument:  Kompletne sprawozdania finansowe wnioskodawcy za 2 lata (firmy komercyjne) lub 1 rok (organizacje non-profit) {bilans, rachunek zysków i strat oraz, jeżeli dostępne, wszystkie załączniki}. Sprawozdanie zatwierdzone przez:  Zarząd  Zgromadzenie Wspólników  Inne (proszę podać)………………………………………………………………… Data:………………………………… Podpisane przez:……………………....…… Stanowisko:………………………………………………………………………… Poświadczone przez:  Niezależnego księgowego zgodnie z Dyrektywą 2006/43/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 17 maja 2006 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Imię i nazwisko niezależnego księgowego: ………………………………………… Rok / Lata podatkowe: ………………… Waluta:…………………….

6 b) wypełnia tylko wnioskodawca będący organizacją komercyjną:
b) wypełnia tylko wnioskodawca będący organizacją komercyjną: OSTATNI rok podatkowy (N) : ………….. Uwaga: Należy wypełnić TYLKO trzy pierwsze wiersze odnoszące się do 3 lat, jeżeli tylko dane są dostępne Podpis upoważnionego sygnatariusza wnioskodawcy: …………………………… Data : Miejscowość :

7 W przypadku gdy wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza 25.000 €
Ja niżej podpisany/a……….…….………………….., jako upoważniony sygnatariusz wnioskodawcy swoim honorem gwarantuję, iż w przypadku uzyskania wsparcia MEDIA, wnioskodawca posiada stałe i wystarczające źródła finansowania, które pozwolą mu na prowadzenie działań przez cały okres realizacji projektu. Podpis:……………………………………………………………… Data Miejscowość:

8 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

9 BUDŻET

10

11

12 PROCEDURA PŁATNOŚCI Po wyborze projektu, pomiędzy Agencją a beneficjentem podpisana zostanie umowa finansowa (w Euro) opisująca warunki oraz poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję. Oryginały umowy muszą być podpisane przez beneficjenta i zawrócone do Agencji, która podpisze umowę w ostatniej kolejności. Konto lub sub-konto wskazane przez beneficjenta musi pozwalać na jasną identyfikację funduszy wypłaconych przez Agencję. W przypadku gdy fundusze przelane na takie konto wygenerują jakiekolwiek odsetki lub inne przychody, zgodnie z prawodawstwem państwa, w którym utrzymywany jest rachunek bankowy, każdy taki zysk lub odsetki zostaną zwrócone Agencji w przypadku, gdy przedpłata wyniosła więcej niż 50,000 EUR. Przedpłata w wysokości 70% zostanie wypłacona beneficjentowi w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy przez ostatnią ze stron oraz otrzymaniu wszystkich wymaganych gwarancji. Przedpłata ma zapewnić płynność finansową beneficjenta Pozostała część wsparcia zostanie ustalona przez Agencję na podstawie raportu końcowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty poniesione przez beneficjenta na rzecz wdrożenia projektu okażą się niższe niż zakładane Agencja dostosuje poziom dofinansowania do rzeczywistych kosztów, a beneficjent zobowiązany będzie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do zwrotu nadwyżki wypłaconej przez Agencję w ramach przedpłaty.

13 KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ
Za koszty kwalifikujące się uznane będą koszty rzeczywiście poniesione przez beneficjenta, które spełniają następujące kryteria: - muszą być poniesione w trakcie realizacji projektu, jak określono w umowie wsparcia, za wyjątkiem kosztów dotyczących przygotowania końcowych raportów finansowych oraz ich zatwierdzenia przez biegłego rewidenta - muszą być powiązanie z przedmiotem umowy wsparcia oraz jasno wskazane w szacunkowych budżecie projektu - muszą być niezbędne do wdrożenia projektu, którego dotyczy wsparcie - muszą być możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, zarejestrowane w jego księgach handlowych zgodnie z zasadami księgowymi państwa, w którym działa beneficjent oraz zgodnie ze standardami obowiązującymi w organizacji beneficjenta - muszą być zgodne z krajowymi regulacjami finansowymi/podatkowymi oraz tymi dotyczącymi ubezpieczeń społecznych - muszą być rozsądne i niezbędne do ukończenia projektu oraz pozostawać w zgodzie z zasadami zdrowego zarządzania finansowego, w szczególności w zakresie efektywności wykorzystania środków Procedury rachunkowe oraz kontrolne beneficjenta muszą pozwalać na uzgodnienie i rozliczenie kosztów oraz dochodów zadeklarowanych dla projektu, który otrzymał wsparcie, wraz z odnośną ewidencją i księgami firmy.

14 KWALIFIKUJĄCE SIĘ KOSZTY BEZPOŚREDNIE
Za kwalifikujące się koszty bezpośrednie uważa się te koszty, które, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, są możliwe do zidentyfikowania jako koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu i w związku z tym mogą być bezpośrednio do niego przypisane. W szczególności za kwalifikujące się uznane będą następujące koszty bezpośrednie, pod warunkiem, iż spełniają one kryterium określone w poprzednim paragrafie: - nabycie praw autorskich - koszty badań - badania w archiwach - przygotowanie scenariusza, łącznie z treatmentem, aż do wersji końcowej -storyboards - poszukiwanie oraz identyfikacja obsady i zespołu - przygotowanie wstępnego budżetu produkcji - przygotowanie planu finansowego - poszukiwanie partnerów branżowych, ko-producentów oraz partnerów finansowych - przygotowanie harmonogramu produkcji - przygotowanie wstępnym planów marketingowych oraz planów sprzedaży (rynki docelowe, kupcy, przewidywane daty wejścia na rynek, prezentacje na festiwalach i targach etc.) - produkcja pilota.

15 KWALIFIKUJĄCE SIĘ KOSZTY POŚREDNIE ( KOSZTY ADMINISTRACYJNE)
- Zryczałtowana kwota, nie przekraczająca 7% wszystkich kwalifikujących się kosztów bezpośrednich projektu przeznaczona na ogólne koszty administracyjne, które można przypisać do projektu, którego dotyczy wniosek o wsparcie. - Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów ujętych w innych pozycjach budżetu. Koszty pośrednie nie kwalifikują się jeżeli beneficjent otrzymuje również dofinansowanie na działalność operacyjną

16 KOSZTY NIE KWALIFIKUJĄCE SIĘ
Za nie kwalifikujące się uznane będą następujące koszty: - zysk z kapitału - długi oraz opłaty związane z obsługą długu, - rezerwa na nieprzewidziane wypadki (straty, przyszłe zobowiązania etc.) - odsetki do wypłaty - wątpliwe długi, - podatek VAT, chyba, że beneficjent wykażę iż nie jest w stanie go odzyskać - koszty zadeklarowane przez beneficjenta objęte innym działaniem lub wsparciem Wspólnoty  - nadmierne lub lekkomyślne wydatki - koszty uczestnictwa w działaniach szkoleniowych dofinansowanych przez MEDIA - koszty produkcji

17 TV BROADCASTING WEZWANIE 18 /2009

18 NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI
5 MARCA 2010, 28 CZERWCA 2010

19 EUROPEJSKI WYMIAR ORAZ SPOSÓB FINANSOWANIA PROJEKTU
Pod uwagę brane będą: - kraj pochodzenia wnioskodawcy, - liczba nadawców zaangażowanych w projekt, - zaangażowanie finansowe nadawców, - poziom dofinansowania spoza kraju pochodzenia.

20 Punkty przyznawane będą zgodnie z poniższą punktacją:
Ostateczna punktacja projektu, przyznana przez komisję oceniającą w ramach każdej kategorii, opierać się będzie o ocenę liczby nadawców, ich zaangażowania finansowego oraz poziomu dofinansowania uzyskanego poza krajem pochodzenia. Pod uwagę wzięte będą również: wielkość firmy produkcyjnej, wysiłek oraz trudności w pozyskaniu dofinansowania nadawców uczestniczących w projekcie. [1] Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania. [2] Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria. [3] Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia.

21 PLAN FINANSOWY

22 BUDŻET

23

24

25 Standardowo wsparcie będzie wypłacone w trzech ratach:
Przedpłata w wysokości 40% wypłacona zostanie beneficjentowi w okresie 45 dni po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o rozpoczęciu produkcji / zdjęć. Druga przedpłata w wysokości 20% wypłacona zostanie  beneficjentowi w okresie 45 dni po  przedstawieniu oraz akceptacji przez Agencję umowy podpisanej pomiędzy producentem a głównym nadawcą, raportu ze stopnia realizacji projektu oraz cząstkowego raportu finansowego. Wysokość pozostałej kwoty zostanie wyliczona przez Agencję po przedstawieniu oraz akceptacji przez Agencję pisemnej deklaracji pierwszego nadawcy potwierdzające przyjęcie i akceptację dostarczonego materiału jak również na podstawie końcowego raportu finansowego zatwierdzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.  Ostateczna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 12,5% wszystkich ostatecznych kosztów kwalifikujących się w przypadku filmów fabularnych i animowanych oraz 20% w przypadku filmów fabularnych.  Dokumenty wymagane w ramach wypłaty drugiej i trzeciej raty wsparcia mogą być złożone w tym samym czasie. Po akceptacji przez Agencję przedłożonych dokumentów, może ona podjąć decyzję o jednoczesnej wypłacie drugiej i trzeciej raty wsparcia.  Beneficjent będzie informował Agencję o istotnych zmianach w planie finansowym i budżecie produkcji w całym okresie trwania umowy. 

26 DEVELOPMENT – RAPORT FINALNY
Musi być złożony najpóźniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem umowy lub pierwszego dnia zdjęć (jeśli projekt wszedł w fazę produkcji); Dopiero po zaakceptowaniu raportu finalnego beneficjent otrzyma drugą ratę dofinansowania nie wyższą niż 30 % budżetu; Raport powinien przedstawiać: status zaawansowania developmentu projektu, w jaki sposób dofinansowanie z Programu MEDIA zostało użyte, Kalkulacje II raty dofinansowania Beneficjent jest zobligowany przedstawić następujące dokumenty: Payment request letter Final development report form Final financial report form Certificacion form Nowy kontrakt dotyczący przekazania praw, jeżeli w aplikacji była załączona umowa opcji, która wygasa Najnowsza wersja scenariusza, pilota, projektów plastycznych i innych materiałów, które potwierdzają przeprowadzony development Wszystkie złożone dokumenty i materiały powinny być opatrzone informacją „Developed with the support of MEDIA Program of European Community” oraz logo Programu MEDIA

27 SINGLE PROJECT FINAL PAYMENT REQUEST
To : Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Office BOUR 3/29 Avenue du Bourget 1 BE-1140 Brussels MEDIA Programme - Development __________________________________________________ SUBJECT: Single Project – Agreement Nr :………………… ___________________________________________________ Name of the Company: ……………………………………………………. Please find attached the Final Report submitted in accordance with the provisions of Article I.5.2 of the abovementioned Agreement. I hereby request the payment of the balance of the grant. For the Beneficiary Company [name and function]: [Signature]: Date: Stamp of the Company: Address and registration number of the Company:

28 MEDIA 2007 – SINGLE PROJECT FINAL REPORT
FINAL DEVELOPMENT REPORT FORM Company Name:…………………………. Agreement Reference No.: …………………………. Project Title:…………………………. Individual Producer Name:…………………………………………. Writer 1:……………….. Writer 2:………………… Director………… Script Editor:…………… Storyboard Artist: ……………… Designer: ………… FOR PROJECT STILL IN DEVELOPMENT Project Status: Treatment □ / Pilot □ / CD ROM □ / Script □ , no. of drafts completed:…….. Date of most recent version/draft …./…../….. Expected cost of completed development ………………….EUR Option renewed? Y/N Date renewed …../…./… Expiry Date …./…../…. Does the Company own the majority of the underlying rights in the project? Y / N If not, please provide relevant agreements if not provided previously. Please provide details of your production financing strategy. Please code the RESPONSES “a” for companies proposed/suggested; “b” for countries contacted ; “c” for signed agreements; “d” for companies that have rejected your project. FINANCE TYPE may be co-producer, equity, subsidy, loan etc.: COMPANY FINANCE TYPE AMOUNT PERCENTAGE TERRITORIES/ RESPONSE (Country) (in €) (of production RIGHTS(%) a, b, c, or d budget) CEDED __________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5.

29 MEDIA 2007 – SINGLE PROJECT FINAL REPORT
FINAL DEVELOPMENT REPORT FORM Project Title: ………………… Agreement Reference No………………………………. Please provide details of your distribution financing strategy. Please code the RESPONSES “a” for companies proposed/suggested; “b” for companies contacted ; “c” for signed agreements; “d” for companies that have rejected your project. FINANCE TYPE may be pre-sale, minimum guarantee or other distribution commitment without finance: COMPANY FINANCE TYPE AMOUNT PERCENTAGE TERRITORIES/ RESPONSE (Country) (in €) (of production RIGHTS(%) a, b, c, or d budget) CEDED _____________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. General update: Agreement Signatory (print name):…………………………………….. Signature:…………………………………….. Date:……………………………………..

30 MEDIA 2007 – SINGLE PROJECT FINAL REPORT
FINAL DEVELOPMENT REPORT FORM Company Name:…………………………. Agreement Reference No.:…………………………. Project Title:…………………………. Individual Producer Name:…………………………………………. Writer 1:……………….. Writer 2:………………………… Director: …………. Script Editor:…………… Storyboard Artist: ……………… Designer: ………… FOR PROJECT GONE INTO PRODUCTION Estimated Final Production Budget …………….EUR Principle Photography/production of the master/site has started on (date): …………………. Principal Cast: ……………………………………………………………………………… Format Information : Cinema? Y/N :Length …… (min) TV? Y/N : No. of episodes ……at…… (min) Language of Production: ………………… Target Audience :…………………………………………………………….. Please provide details of your production financing. FINANCE TYPE may be co-producer, equity, subsidy, loan etc.: COMPANY FINANCE TYPE AMOUNT PERCENTAGE TERRITORIES/ (Country) (in €) (of production RIGHTS(%) budget) CEDED ______________________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. .

31 MEDIA 2007 – SINGLE PROJECT FINAL REPORT
FINAL DEVELOPMENT REPORT FORM Project Title: ………………… Agreement Reference No………………………………. Please provide details of your distribution and marketing plan. FINANCE TYPE may be pre-sale, minimum guarantee or other distribution commitment without finance: COMPANY FINANCE TYPE AMOUNT PERCENTAGE TERRITORIES/ (Country) (in €) (of production RIGHTS(%) budget) CEDED _______________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. General update: Agreement Signatory (print name):…………………………………….. Signature:…………………………………….. Date:…………………………………..

32 FINAL FINANCIAL REPORT

33 PART A EXPENDITURE

34

35

36

37 PART B – SOURCES OF FINANCE

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I CIERPLIWOŚĆ
********* MEDIA DESK POLSKA UL. Chełmska 19 /21 lok. 229 Warszawa Tel. 022 – 851 – 1074


Pobierz ppt "FINANSOWA STRONA PRODUKCJI FILMOWEJ 4 – 5 GRUDZIEŃ 2009, SEROCK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google