Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów."— Zapis prezentacji:

1 Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Włodzimierz Garczyński

2 Wprowadzenie Konwencja Bazylejska - uchwalona w dniu 22 marca 1989 r. – wejście w życie 9 maja 1992 r. Główne postanowienia Konwencji : import, eksport i tranzyt odpadów niebezpiecznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane państwa zostaną wcześniej poinformowane i zgodzą się na przemieszczenie, wysyłanie odpadów do państw niebędących stronami KB jest generalnie niedopuszczalne, chyba że istnieją dwustronne lub wielostronne porozumienia, spełniające wymagania Konwencji, eksporter i ewentualnie w zastępstwie państwo, z którego pochodzą odpady, odpowiadają za przestrzeganie zapisów Konwencji i a jeśli to konieczne obowiązani są do odebrania odpadów z powrotem. Zobowiązanie to odnosi się w szczególności do „nielegalnych przemieszczeń” odpadów.

3 Wprowadzenie c.d. Bazując na artykule 11 Konwencji Bazylejskiej Rada OECD w marcu 1992 r. uregulowała kwestię transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku z lub do państw OECD. Decyzja Rady OECD zawiera jedynie warunki dotyczące przemieszczania odpadów do odzysku (brak unieszkodliwiania). Odnosi się nie tylko do odpadów niebezpiecznych, lecz do wszystkich rodzajów odpadów. Pierwotnie 3 listy odpadów: Wykaz Zielony, Bursztynowy i Czerwony. Znowelizowana Decyzja Rady OECD (2001/107/final) – 2 listy odpadów.

4 Wprowadzenie c.d. W Unii Europejskiej - Rozporządzenie 259/93, które weszło w życie w krajach członkowskich w dniu 6 maja 1994 r. Główne zagadnienia: przemieszczanie odpadów między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, eksport z krajów Wspólnoty Europejskiej i import z krajów trzecich do Wspólnoty Europejskiej oraz tranzytu przez Wspólnotę. Do Polskiego porządku prawnego przepisy te zostały wprowadzone poprzez zapisy w ustawie z dnia 30 lipca 2004_r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz.1956).

5 Wprowadzenie c.d. 14 czerwca 2006 r. - uchwalenie rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. WE L 190 z  r.). Rozporządzenie to uchyliło z dniem 12 lipca 2007 r. rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG. Do Polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Nr 1013/2006 zostały wprowadzone poprzez zapisy w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124 poz. 859 z poźn. zm.).

6 Zakres stosowania i definicje
Rozporządzenie określa procedury i systemy kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania odpadów, rodzaju przesyłanych odpadów oraz przewidzianego trybu postępowania z odpadami w miejscu przeznaczenia.

7 Zakres stosowania i definicje c.d.
Rozporządzenie ma zastosowanie do przemieszczania odpadów: a) pomiędzy Państwami Członkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie; b) przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich; c) wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich; d) przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na trasie z oraz do państw trzecich.

8 Zakres stosowania i definicje c.d.
Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia: wyładowywanie na wybrzeżu odpadów, w tym ścieków i pozostałości, wytworzonych w trakcie normalnej eksploatacji statków i platform przybrzeżnych, pod warunkiem że odpady te podlegają wymogom określonym w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmodyfikowanej przez protokół z 1978 r. do tej konwencji (Marpol 73/78) lub wymogom określonym w innych wiążących dokumentach międzynarodowych; b) odpady wytwarzane na pokładach pojazdów, pociągów, statków powietrznych i pływających, chyba że odpady takie są wyładowywane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

9 Zakres stosowania i definicje c.d.
Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia c.d.: przemieszczanie odpadów radioaktywnych, określonych w art. 2 dyrektywy Rady 92/3/Euratom z dnia 3 lutego 1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar ; d) przemieszczenia, które podlegają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z rozporządzenia (WE) nr 1774/ 2002; e) przemieszczanie odpadów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b) pkt ii), iv) i v) dyrektywy 2006/12/WE, jeżeli przemieszczenia takie są już objęte innym wspólnotowym aktem prawnym zawierającym podobne przepisy;

10 Zakres stosowania i definicje c.d.
Wyłączenia ze stosowania rozporządzenia c.d.: f) przemieszczanie odpadów z Antarktydy do Wspólnoty zgodnie z wymogami Protokołu w sprawie ochrony środowiska naturalnego do Układu w sprawie Antarktydy z roku 1991; g) przywóz do Wspólnoty odpadów wytwarzanych przez siły zbrojne lub organizacje pomocowe podczas sytuacji kryzysowych oraz operacji przywracania i utrzymywania pokoju, jeżeli odpady te przesyłane są przez dane siły zbrojne lub organizacje pomocowe lub w ich imieniu, bezpośrednio lub pośrednio do państwa przeznaczenia. W takich przypadkach wszystkie właściwe organy tranzytu oraz właściwe organy miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty są z wyprzedzeniem zawiadamiane.

11 Przepisy ogólne i definicje z ustawy z dnia 29 czerwca 2007r
Przepisy ogólne i definicje z ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124 poz. 859 z poźn.zm.) Procesy odzysku R14 i R15 określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach uznaje się odpowiednio za procesy: R3, R4, R5, R6 lub R12, zaś proces unieszkodliwiania D16 określony w załączniku nr 6 do ustawy za proces: D8, D9, D10 lub D11 – określone w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z  r.).

12 Najważniejsze definicje
„mieszanina odpadów” oznacza odpady powstałe w wyniku celowego lub przypadkowego wymieszania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, która to mieszanina nie została zaliczona do żadnej z kategorii w załącznikach III, IIIB, IV i IVA. Odpady w pojedynczym przemieszczeniu, obejmującym dwa lub więcej rodzajów odpadów transportowanych osobno, nie są uważane za mieszaninę odpadów; „unieszkodliwianie przejściowe” oznacza procesy unieszkodliwiania D 13 do D 15 określone w załączniku IIA do dyrektywy 2006/12/WE;

13 Najważniejsze definicje c.d.
„odzysk przejściowy” oznacza procesy odzysku R 12 i R 13 określone w załączniku II B do dyrektywy 2006/12/WE; „racjonalne ekologicznie gospodarowanie” oznacza podejmowanie wszystkich racjonalnych działań w celu zapewnienia, że gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób, który uchroni zdrowie ludzkie i środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem takich odpadów; „wytwórca” oznacza każdy podmiot, którego działalność prowadzi do powstania odpadów (wytwórca pierwotny) lub zajmujący się wstępnym przetwarzaniem, mieszaniem odpadów lub innymi działaniami, w wyniku których zmienia się charakter lub skład tych odpadów (nowy wytwórca), (zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2006/12/WE);

14 Najważniejsze definicje c.d.
„sprzedawca” oznacza każdego, kto kieruje nabywaniem, a następnie sprzedażą odpadów, w tym także sprzedawców, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE; „pośrednik” oznacza każdego, kto organizuje odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w imieniu osób trzecich, w tym także pośredników, którzy nie obejmują faktycznego władania odpadami, zgodnie z art. 12 dyrektywy 2006/12/WE; „odbiorca” oznacza każdą osobę lub przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji państwa przeznaczenia, do którychodpady są przesyłane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;

15 Najważniejsze definicje c.d.
„zgłaszający” oznacza: a) w przypadku przemieszczeń pochodzących z Państwa Członkowskiego – każdą osobę fizyczną lub prawną podlegającą jurysdykcji tego Państwa Członkowskiego, która zamierza dokonać przemieszczenia odpadów lub zlecić takie przemieszczanie i na której ciąży obowiązek zgłoszenia. Zgłaszającym jest jedna z osób lub jeden z podmiotów wyszczególnionych poniżej, w kolejności przyjętej w tym wykazie: i) wytwórca pierwotny; lub ii) posiadający zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje działania poprzedzające przemieszczanie; lub iii) posiadający zezwolenie podmiot zbierający, który w wyniku połączenia niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów zebranych z różnych źródeł utworzył wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego miejsca wskazanego w zgłoszeniu; lub

16 Najważniejsze definicje c.d.
„zgłaszający” oznacza c.d.: iv) zarejestrowany sprzedawca, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego; v) zarejestrowany pośrednik, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt i), ii) oraz iii), do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego; vi) posiadacz, jeżeli wszystkie osoby określone w pkt i), ii), iii), iv) oraz w odpowiednich przypadkach w pkt v) są nieznane lub niewypłacalne.

17 Najważniejsze definicje c.d.
„zgłaszający” c.d.: W przypadku gdy zgłaszający określony w pkt iv) lub v) nie dopełnia obowiązków w zakresie odbioru, określonych w art. 22–25, wytwórca pierwotny, nowy wytwórca lub upoważniony podmiot zbierający określeni odpowiednio w pkt i), ii) lub iii), którzy upoważnili sprzedawcę lub pośrednika do działania w ich imieniu, są uznawani za zgłaszającego do celów wymienionych przepisów dotyczących obowiązku odbioru. W przypadku nielegalnego przemieszczenia zgłoszonego przez sprzedawcę lub pośrednika określonych w pkt iv) lub v), osobę określoną w pkt i), ii) lub iii), która upoważniła tego sprzedawcę lub pośrednika do działania w jej imieniu, uznaje się do celów niniejszego rozporządzenia za zgłaszającego;

18 Najważniejsze definicje c.d.
„przywóz” oznacza każde wprowadzenie odpadów na terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę „wywóz” oznacza wyprowadzenie odpadów poza terytorium Wspólnoty, z wyłączeniem tranzytu przez Wspólnotę

19 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów
1) przywóz odpadów na teren kraju, 2) wywóz odpadów poza teren kraju, 3) tranzyt odpadów przez teren kraju wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

20 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Inspektor Ochrony Środowiska: występuje o przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie środowiska - do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo zamieszkania, może wystąpić o informację dotyczącą zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności, w tym w szczególności z przepisami o ochronie środowiska - do organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

21 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach: 1) zgłaszającego; 2) odbiorcę lub odbiorców odpadów; 3) przewoźnika lub przewoźników odpadów; 4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem iędzynarodowego przemieszczania odpadów; 5) okres ważności na jaki zezwolenie jest udzielone; 6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów.

22 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach także: 1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na terenie kraju; 2) sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków.

23 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów kopii posiadanych dokumentów: 1) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub decyzji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 2) pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu; 3) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania; 4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 5) zezwolenia na transport posiadanego przez przewoźnika lub przewoźników.

24 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, z wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji zmieniającej, na wniosek zgłaszającego.

25 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów c.d.
Do dokumentów przedkładanych w toku postępowania administracyjnego w języku innym niż polski powinny być załączone uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.

26 Gwarancje finansowe Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia Nr 1013/2006, może mieć formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym rachunku bankowym. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej jest składana w oryginale do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

27 Gwarancje finansowe c.d.
Formę gwarancji finansowej, postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy gwarancyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdza w wydanym zezwoleniu. W przypadku gdy postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub wysokość sumy gwarancyjnej nie zapewnią pokrycia kosztów, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze postanowienia, wzywa do uzupełnienia postanowień umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub uzupełnienia wysokości sumy gwarancyjnej. Do czasu dokonania uzupełnienia uznaje się, że nie został spełniony obowiązek, o którym mowa w art. 4 pkt 5 rozporządzenia nr 1013/2006.

28 Stosowane formularze. Załącznik IA – dokument zgłoszenia
Załącznik IB – dokument przesyłania Załącznik VII – informacja dot. przemieszczania odpadów z zielonej listy

29 Stosowane formularze c.d.
Właściwy organ kraju wysyłki odpadów wydaje formularz zgłoszeniowy oraz nadaje mu numer: DE 1350/654321 PL – oznaczenie kraju wysyłki –numer zgłoszenia (6 cyfr) PL opcjonalne kod właściwego organu

30 Stosowane formularze c.d.
Język: dokumenty powinny być wypełnione w języku akceptowanym przez zainteresowane właściwe organy Format daty: DD-MM-RR Korekty: dopuszcza się tylko drobne zmiany, każda modyfikacja musi być podpisana, ostemplowana oraz oznaczona datą

31 Stosowane formularze c.d.
Załącznik IA – dokument zgłoszenia zgłaszający wypełnia pola 1-18 właściwy organ wypełnia pola 19-21 Załącznik IB – dokument przesyłania Przy zgłoszeniu – pola 3,4,9-14 Na 3 dni przed wysyłką – pola 2,5-8,15,16 Załącznik VII – informacja dot. przemieszczania odpadów z zielonej listy

32 Okresy przejściowe. Artykuł 63
Przepisy przejściowe dotyczące niektórych Państw Członkowskich 2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wszelkie przemieszczenia wyszczególnionych w załączniku III odpadów przeznaczonych do odzysku, kierowane do Polski, podlegają procedurze uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i zgody, przewidzianej w przepisach tytułu II. 32

33 System klasyfikacji odpadów.
Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.Bazylejskiej

34 System klasyfikacji odpadów.
Załącznik III –zielona lista odpadów Załącznik III A – mieszaniny dwóch lub więcej odpadów z listy zielonej Załącznik III B – odpady niesklasyfikowane oczekujące na wpis do list Konwencji Bazylejskiej

35 System klasyfikacji odpadów c.d.
Zielona lista odpadów Aneks IX do Konwencji Bazylejskiej (lista B załącznika 5 do rozporządzenia 1013/2006) Np. B1010 – odpady metali i stopów metali w postaci nierozproszonej, Pozostało 13 kodów OECD których nie ma na liście B Konwencji Bazylejskiej Np. GB 040 – pozostałe odpady zawierające metale 35

36 System klasyfikacji odpadów c.d.
Załącznik IIIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów 36

37 System klasyfikacji odpadów c.d.
Załącznik IIIA c.d Następujące mieszaniny odpadów włącza się do niniejszego załącznika: a) mieszaniny odpadów objęte kodami B1010 (odpady metali i stopów metali) i B1050 (Pomieszane metale nieżelazne, złom ciężkiej frakcji, niezawierające materiałów z załącznika I); b) mieszaniny odpadów objęte kodami B1010 i B1070 (odpady miedzi i stopów miedzi w postaci rozproszonej); 37

38 System klasyfikacji odpadów c.d.
Załącznik IIIA c.d c) mieszaniny odpadów objęte kodem (OECD) GB040 (Żużle z obróbki metali szlachetnych i miedzi do dalszej rafinacji) i kodem B1100 (odpady metalonośne powstające przy stapianiu, wytopie i uszlachetnianiu metali), ograniczone do: lutu twardego cynku, zawierających cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub piany) z wyłączeniem zgarów słonych oraz odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli używanych przy wytopie miedzi; 38

39 System klasyfikacji odpadów c.d.
Załącznik IIIA c.d d) mieszaniny odpadów objęte kodem (OECD) GB040, kodem B1070 i kodem B1100 konwencji bazylejskiej, ograniczone do odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli używanych przy wytopie miedzi. Zapisy, o których mowa w lit. c) i d), nie mają zastosowania do wywozu do państw, których nie obowiązuje decyzja OECD. 39

40 System klasyfikacji odpadów c.d.
Załącznik IV – połączone dawne listy bursztynowa i czerwona Załącznik IVA – odpady z listy zielonej objęte procedurą zgłoszeniową Załącznik V – odpady objęte zakazem wywozu poza UE i OECD

41 System klasyfikacji odpadów c.d.
Lista bursztynowa Aneks VIII Konwencji Bazylejskiej (lista A załącznika 5 rozporządzenia 1013/2006) Np. A2010 – Odpady rtęci Pozostało 21 kodów OECD, których nie ma na liście A Konwencji Bazylejskiej Np. AA 060 – popioły wanadowe i ich pozostałości

42 System klasyfikacji odpadów c.d.
Jeśli dwa kraje nie mogą zgodzić się co do klasyfikacji: odpad – produkt lista zielona – bursztynowa odzysk – unieszkodliwianie stosuje się bardziej surową klasyfikację. Art. 28 rozporządzenia 1013/2006.

43 Rozporządzenie nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.
Przebieg procedury zgłoszenia wysyłki odpadów.

44 Przebieg procedury zgłoszeniowej.
Procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody stosuje się przy przemieszczaniu: w celu unieszkodliwienia – wszystkich odpadów

45 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
w celu odzysku: odpadów wyszczególnionych w załączniku IV, odpadów wyszczególnionych w załączniku IVA; odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA; mieszanin odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załączniku III, IIIB, IV lub IVA, 45

46 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, określonym w art. 18, podlegają przemieszczenia następujących odpadów przeznaczonych do odzysku, jeżeli ilość przemieszczanych odpadów przekracza 20 kg: odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB; mieszanin odpadów wyszczególnionych w załączniku IIIA; odpadów przeznaczonych do badań laboratoryjnych – max. ilość do 25 kg.

47 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Przemieszczanie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów ) zebranych z gospodarstw domowych, a także od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania podlega tym samym przepisom, co przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

48 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Zgłaszający, który zamierza dokonać przemieszczenia odpadów dokonuje uprzedniego pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi wysyłki. Właściwy organ wysyłki wydaje zgłaszającemu formularze dokumentu zgłoszeniowego i dokumentu przesyłania. Przy dokonywaniu zgłoszenia zgłaszający zobowiązany jest wypełnić dokument zgłoszeniowy oraz w pewnym zakresie dokument przesyłania.

49 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Szczegółowe zasady wypełniania dokumentów zgłoszenia i przesyłania określa załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 . Treść tego załącznika została ogłoszona ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 669/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. uzupełniające załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów 49

50 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Właściwy organ wysyłki może podjąć decyzję o nienadawaniu zgłoszeniu dalszego biegu, jeżeli sprzeciwia się przemieszczeniu zgodnie z art. 11 i 12. 3 dni robocze Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia właściwy organ wysyłki nie przekaże zgłoszenia do innych organów ma on obowiązek przedstawić zgłaszającemu na jego wniosek wyjaśnienie zawierające uzasadnienie. 50

51 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki i tranzytu mogą w terminie 30 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia wydać jedną z następujących pisemnych decyzji: a) o wyrażeniu bezwarunkowej zgody; b) o wyrażeniu zgody z określonymi warunkami; c) o wyrażeniu sprzeciwu zgodnie z art. 11 i 12. Milcząca zgoda – TYLKO kraj tranzytu 51

52 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz tranzytu przekazują zgłaszającemu swoje decyzje wraz z uzasadnieniem na piśmie. Właściwe organy miejsca przeznaczenia, wysyłki oraz tranzytu potwierdzają swoją pisemną zgodę poprzez opatrzenie dokumentu zgłoszenia lub jego kopii odpowiednimi pieczęciami, podpisami i datą. Pole nr 20 dokumentu zgłoszenia.

53 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Zgłoszenie Właściwy organ wysyłki Właściwy organ przeznaczenia (oryginał) Właściwe organy tranzytu (kopie) Zgłaszający – informacja o przekazaniu zgłoszenia Wezwanie do uzupełnienia zgodnie z zał. II część 1 oraz 2 Sprzeciw zgodnie z art..11 lub 12. Opcja 2 Opcja 1 3 dni robocze 53

54 Przebieg procedury zgłoszeniowej.
Każdy zainteresowany właściwy organ Zgłaszający cc. pozostałe zainteresowane organy 3 dni robocze Uzupełnienie zgłoszenia zgodnie z zał. II część 3 54

55 Przebieg procedury zgłoszeniowej.
Właściwy organ miejsca przeznaczenia Potwierdzenie wpływu zgłoszenia 3 dni robocze Po otrzymaniu uzupełnień zgodnie z zał. II cześć 3 zgłaszający pozostałe właściwe organy 55

56 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Wszystkie właściwe organy 30 dni od daty potwierdzenia wpływu Pisemna decyzja o: bezwarunkowym wyrażeniu zgody, warunkowym wyrażeniu zgody, wniesieniu sprzeciwu. Milcząca zgoda TYLKO kraj tranzytu 56

57 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Pisemna zgoda Każdy właściwy organ: Pole 20 Dok. zgłoszenia Pieczęć i podpis Dodatkowe warunki: pole 21 dok. zgłoszenia + decyzja administracyjna 57

58 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Wniesienie sprzeciwu: przemieszczanie do odzysku – art. 12 przemieszczanie do unieszkodliwienia – art.11 58

59 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Planowane przemieszczanie może zostać zrealizowane wyłącznie w okresie ważności milczących lub pisemnych zgód wyrażonych przez wszystkie właściwe organy. Odzysk lub unieszkodliwienie odpadów związane z planowanym przemieszczaniem muszą zostać zrealizowane w terminie jednego roku kalendarzowego od otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację, chyba że zainteresowane właściwe organy wyznaczyły krótszy termin. 59

60 Przebieg procedury zgłoszeniowej c.d.
Zgłoszenie ogólne: a) odpady mają zasadniczo podobne właściwości fizyczne i chemiczne; b) odpady przesyłane są do tego samego odbiorcy i do tej samej instalacji; c) trasa przemieszczania podana w zgłoszeniu jest taka sama. 60

61 Przebieg procedury wysyłkowej.
Wypełnienie dokumentu przesyłania przez zgłaszającego po uzyskaniu przez zgłaszającego zgody od właściwych organów. 61

62 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
2. Zgłaszający przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zainteresowanym właściwym organom oraz odbiorcy przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem przemieszczenia. Zgłaszający zachowuje kopię dokumentu przesyłania. 62

63 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
3. Dokumenty dołączane do każdego transportu: dokument przesyłania, dokument zgłoszeniowy zawierający pisemne zgody właściwych organów, warunki określone przez zainteresowane właściwe organy – w Polsce decyzja administracyjna 63

64 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
4. Prowadzący instalację zobowiązany jest do przekazania pisemnego potwierdzenia otrzymania odpadów w terminie trzech dni od ich odbioru. Dokument przesyłania zachowuje prowadzący instalację odbierającą odpady. 64

65 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające potwierdzenie przyjęcia odpadów zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom. 65

66 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
5. Prowadzący instalację, w której dokonano operacji R/D, wystawia zaświadczenie potwierdzające, że został wykonany ostateczny odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. Prowadzący instalację przesyła podpisane kopie dokumentu przesyłania zawierające powyższe zaświadczenie zgłaszającemu oraz zainteresowanym właściwym organom. 66

67 Przebieg procedury wysyłkowej c.d.
Termin: - najszybciej jak to możliwe, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia operacji ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, nie później niż w terminie roku kalendarzowego od otrzymania odpadów lub w krótszym terminie zgodnie z art. 9 ust. 7 (możliwość skrócenia terminu) 67

68 Przemieszczanie odpadów z listy zielonej
Dla ułatwienia śledzenia przemieszczania odpadów z zielonej listy w obrębie wspólnoty lub w przypadku przywozu do UE osoba podlegająca jurysdykcji państwa wysyłki, która organizuje przemieszczanie, zobowiązana jest zapewnić, by do przemieszczenia dołączony był dokument określony w załączniku VII. 68

69 Przemieszczanie odpadów z listy zielonej c.d.
Umowa, o której mowa w załączniku VII, zawarta pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie, oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku musi obowiązywać w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów. 69

70 Przemieszczanie odpadów z listy zielonej c.d.
Dokument określony w załączniku VII jest podpisywany: przed dokonaniem przemieszczenia - przez osobę, która je organizuje i podlega jurysdykcji państwa wysyłki, po otrzymaniu odpadów - przez prowadzącego instalację odzysku 70

71 Eksport odpadów z listy zielonej poza OECD.
Komisja Europejska rozesłała noty do wszystkich krajów nie należących do OECD z zapytaniem jaką procedurę należy stosować przy przemieszczaniu odpadów z listy zielonej na ich terytorium: procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zezwolenia, zakaz przywozu, bez kontroli (zał. VII – procedura art. 18) 71

72 Eksport odpadów z listy zielonej poza OECD c.d.
Efekt: ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 801/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów Zostało ono następnie zastąpione: 72

73 Eksport odpadów z listy zielonej poza OECD c.d.
ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., Które zostało uzupełnione rozporządzeniami: NR 740/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. NR 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. NR 837/2010 z dnia 23 września 2010 r. 73

74 Eksport odpadów z UE. Wywóz ze Wspólnoty odpadów przeznaczonych do
unieszkodliwienia jest zakazany. Zakaz nie dotyczy wywozu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w państwach EFTA, będących równocześnie stronami Konwencji Bazylejskiej. 74

75 Eksport odpadów z UE c.d. Zakazany jest wywóz ze Wspólnoty następujących rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku w państwach, których nie obowiązuje decyzja OECD: a) odpadów wyszczególnionych jako niebezpieczne w załączniku V rozporządzenia; b) odpadów wyszczególnionych w załączniku V część 3; c) odpadów niebezpiecznych, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V; 75

76 Eksport odpadów z UE c.d. d) mieszanin odpadów niebezpiecznych oraz mieszanin odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, które nie zostały zaliczone do żadnej z kategorii w załączniku V; e) odpadów, które państwo przeznaczenia notyfikowało jako niebezpieczne, zgodnie z art. 3 Konwencji Bazylejskiej; f) odpadów, których przywóz został zakazany przez państwo przeznaczenia; 76

77 Eksport odpadów z UE c.d. Stosuje się odpowiednio procedurę pisemnego zgłoszenia i zezwolenia. 77

78 Eksport odpadów z UE c.d. Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy: a) zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz pisemna lub milczącą zgodę właściwego organu tranzytu, b) została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą, c) ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa. 78

79 Import odpadów do UE. Przemieszczanie może nastąpić wyłącznie gdy:
a) zgłaszający otrzymał pisemną zgodę właściwych organów wysyłki, miejsca przeznaczenia oraz właściwego organu tranzytu; b) została zawarta i obowiązuje umowa pomiędzy zgłaszającym i odbiorcą; c) ustanowiona została i obowiązuje gwarancja finansowa. 79

80 Import odpadów do UE c.d. Stosuje się odpowiednio procedurę pisemnego zgłoszenia i zezwolenia. 80

81 Dokument zgłoszeniowy

82 Dokument zgłoszeniowy c.d.

83 Dokument przesyłania

84 Dokument przesyłania c.d.

85 Przemieszczanie odpadów z listy zielonej

86 Operacje przejściowego odzysku/unieszkodliwienia.
R12 Wymiana odpadów (wstępne przetwarzanie) w celu poddania ich operacji R1-R11 R13 Tymczasowe magazynowanie odpadów w celu poddania ich operacji R1-R12 D13 Przygotowanie mieszaniny lub mieszanie uprzednie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie D14 Przepakowywanie przed podjęciem każdej operacji wymienionej w niniejszym wykazie D15 Magazynowanie w toku każdego procesu wymienionego w niniejszym wykazie

87 Operacje przejściowego odzysku/unieszkodliwienia c.d.
Operacje przejściowe R: Ile operacji w ramach 1 zgłoszenia – max 3!!!!! R R R1-R11 Max.1 rok lub krócej Max.1 rok lub krócej Max.1 rok lub krócej

88 Operacje przejściowego odzysku/unieszkodliwienia c.d.
Operacje przejściowe R/D: na dokumencie zgłoszeniowym konieczne jest wskazanie wszystkich instalacji, w tym ostatecznego R/D, instalacja ostatecznego R/D musi znajdować się na terenie tego samego kraju, jeśli jest inaczej konieczne jest nowe zgłoszenie,

89 Operacje przejściowego odzysku/unieszkodliwienia c.d.
Operacje przejściowe R/D: zezwolenie jest wydane jeśli brak powodów do sprzeciwu wobec każdej z instalacji – większa liczba kontroli, właściwy organ może w zezwoleniu określić okres w jakim należy dokonać każdej z operacji przejściowych tj. może dowolnie skrócić max. termin 1 roku .

90 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku
Po otrzymaniu wniosku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje o informację do: właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wnioskodawcę w trakcie eksploatacji instalacji lub urządzeń służących do prowadzenia procesu odzysku; informacja sporządzana jest na podstawie wyników aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora; organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, dotyczącą przestrzegania warunków wydanego zezwolenia. (Art. 13 ust. 3 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów)

91 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku c.d.
Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają informację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie informacji.

92 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku c.d.
W zezwoleniu wstępnym określa się: numer rejestracji instalacji – składający się z: liter PL; liczby składającej się z 4 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer instalacji, dla której wydano zezwolenie wstępne prowadzącemu instalację; nazwę i adres siedziby prowadzącego instalację; nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku; opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku, dla odpadów, które mają być przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku;

93 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku c.d.
W zezwoleniu wstępnym określa się c.d.: rodzaje odpadów wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia Nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to niezbędne dla sprecyzowania rodzaju odpadów, także dane dotyczące ich podstawowego składu chemicznego; łączną masę lub ilość odpadów, które mogą być przywiezione z zagranicy, jaką obejmuje zezwolenie wstępne; czas obowiązywania zezwolenia wstępnego.

94 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku c.d.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska lub gospodarowaniem odpadami, a także naruszenia warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub warunków prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami określonych w innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez odszkodowania.

95 Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku c.d.
1. Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym prowadzone jest na podstawie przepisów rozdziału 3, z wyłączeniem art. 5. 2. Zezwolenie na przywóz odpadów z zagranicy do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym może być, na wniosek zgłaszającego, wydane na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.

96 Kontrole przemieszczania odpadów
Art. 52 rozporządzenia 1013/2006 2. Państwa Członkowskie w ramach środków wykonawczych do niniejszego rozporządzenia przewidują między innymi inspekcje w instalacjach i przedsiębiorstwach zgodnie z art. 13 dyrektywy 2006/12/WE oraz kontrole na miejscu w zakresie przemieszczania odpadów lub związanego z nim odzysku albo unieszkodliwiania.

97 Kontrole przemieszczania odpadów c.d.
Art. 52 rozporządzenia 1013/2006 3. Kontrole przemieszczania mogą odbywać się w szczególności: a) w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłaszającego; b) w miejscu przeznaczenia, z udziałem odbiorcy lub prowadzącego instalację; c) na granicach Wspólnoty; lub d) podczas przemieszczania przez terytorium Wspólnoty.

98 Kontrole przemieszczania odpadów c.d.
Art. 52 rozporządzenia 1013/2006 4. Kontrole przemieszczeń obejmują sprawdzanie dokumentów, potwierdzenie tożsamości oraz, w odpowiednich przypadkach, bezpośrednią kontrolę odpadów. 5. Państwa Członkowskie współpracują, na szczeblu bilateralnym lub multilateralnym, z innymi państwami w celu ułatwienia zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom i wykrywania ich.

99 Zwrot odpadów przemieszczenia nieudane
Przemieszczenia nieudane – wysyłka odpadów, w tym ich odzysk lub unieszkodliwianie nie mogą być zrealizowane w sposób zgodny z: warunkami określonymi w dokumencie zgłoszenia, określonym w dokumencie przesyłania, określonym w umowie.

100 Zwrot odpadów przemieszczenia nieudane c.d.
Prowadzący instalację D/R po otrzymaniu informacji o nieudanym przemieszczeniu → niezwłocznie zawiadamia właściwy organ przeznaczenia. Każdy właściwy organ po otrzymaniu informacji o nieudanym przemieszczeniu → niezwłocznie zawiadamia właściwy organ wysyłki.

101 Zwrot odpadów przemieszczenia nieudane c.d.
Właściwy organ wysyłki musi zapewnić, że odpady zostaną przetransportowane z powrotem na obszar podlegający jego właściwości przez: zgłaszającego, przez sam właściwy organ, osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu. Obowiązek ten jest realizowany w terminie 90 dni.

102 Zwrot odpadów przemieszczenia nieudane c.d.
W przypadku takiego zwrotu odpadów należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy zgodnie uznają za wystarczający należycie uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki. Zgłoszenie sporządza początkowy zgłaszający.

103 Zwrot odpadów przemieszczenia nieudane c.d.
Koszty wynikające ze zwrotu odpadów są ponoszone przez: a) przez zgłaszającego, b) przez inne osoby fizyczne lub prawne, c) przez właściwy organ wysyłki, d) zgodnie z odmiennymi ustaleniami zainteresowanych właściwych organów.

104 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne
„nielegalne przemieszczanie” oznacza przemieszczanie odpadów dokonane: bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom, bez zgody zainteresowanych właściwych organów, w przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd albo oszustwa

105 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym lub w dokumentach przesyłania; w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodnego z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi; z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; (import, eksport) zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, (lista zielona)

106 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, do których zostały przemieszczone nielegalnie odpady; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi, na której znajdują się nielegalnie przemieszczone odpady jest odbiorcą odpadów sprowadzonych nielegalnie,

107 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Jeżeli właściwy organ ujawnił przemieszczanie, które uważa za nielegalne, → niezwłocznie powiadamia o tym pozostałe zainteresowane właściwe organy.

108 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne
Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne tpo ponosi zgłaszający, właściwy organ wysyłki zapewnia, że odpady zostaną: a) odebrane przez podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia; (zgłaszający de facto) lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia, b) odebrane przez podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia; (zgłaszający de iure)

109 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne
c) odebrane przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli to niewykonalne, d) poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w państwie przeznaczenia lub wysyłki przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu; lub, jeżeli jest to niewykonalne,

110 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne
e) poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w inny sposób w innym państwie przez właściwy organ wysyłki albo przez osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu, jeżeli wszystkie zainteresowane właściwe organy wyrażą na to zgodę.

111 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Obowiązek zwrotu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów jest realizowany w terminie 30 dni od dnia, w którym właściwy organ wysyłki dowiedział się lub został powiadomiony o nielegalnym tpo na piśmie przez inne właściwe organy.

112 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Organ administracji publicznej który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem odpadów na środowisko, w tym szczególnie życie i zdrowie ludzi. Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do GIOŚ wraz z kompletną dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie dokumentów wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i wydaje decyzję, o której mowa w art. 26.

113 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Po wszczęciu postępowania administracyjnego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po konsultacji z organem, który dokonał ujawnienia transportu nielegalnie przemieszczanych odpadów, w drodze postanowienia, zobowiązuje odbiorcę odpadów sprowadzonych nielegalnie do określonego sposobu postępowania z tymi odpadami, do czasu zakończenia procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006 lub do czasu wydania decyzji, o której mowa w art. 26.

114 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
W przypadku zwrotu odpadów określonego w pkt a), b) i c) należy sporządzić nowe zgłoszenie, chyba że właściwe organy uznają za wystarczający uzasadniony wniosek początkowego właściwego organu wysyłki. Nowe zgłoszenie sporządza podmiot lub organ określony w pkt a), b), c) według określonego tam porządku.

115 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Koszty zwrotu odpadów do kraju wysyłki ponosi odpowiednio: podmiot, który faktycznie dokonał zgłoszenia, b) podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia, c) właściwy organ wysyłki.

116 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Jeżeli odpowiedzialność za nielegalne przemieszczanie ponosi odbiorca, właściwy organ miejsca przeznaczenia zapewnia, że odpady zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w sposób racjonalny ekologicznie: przez odbiorcę; lub, jeżeli jest to niewykonalne, b) przez właściwy organ miejsca przeznaczenia albo osobę fizyczną lub prawną działającą w jego imieniu.

117 Zwrot odpadów przemieszczenia nielegalne c.d.
Koszty zagospodarowania odpadów w kraju przeznaczenia ponosi odpowiednio: a) odbiorca, b) właściwy organ miejsca przeznaczenia.

118 Przepisy karne : Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na terytorium kraju – podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna uczestnicząca w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która wbrew obowiązkowi nie przedkłada uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub informacji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – podlega karze grzywny.

119 Kary pieniężne : Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

120 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia Nr 1013/2006, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

121 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: dokonał wysyłki odpadów bez zgody zainteresowanych właściwych organów; dokonał wysyłki odpadów, gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa;

122 Kary pieniężne c.d.: 3. dokonał wysyłki odpadów w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IA do rozporządzenia Nr 1013/2006 lub w dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania/ przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB do rozporządzenia Nr 1013/2006 w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

123 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: wielokrotnie posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania , przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona, przyjął większą masę odpadów niż było to określone w zezwoleniu, nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru,

124 Kary pieniężne c.d.: nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie 30 dni od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia, nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów, nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze zgłoszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wysyłki.

125 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: wielokrotnie posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania, dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona, dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu, dokonał wysłania odpadów bez powiadomienia na trzy dni przed transportem wszystkich zainteresowanych organów.

126 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od do zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: : nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu; nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów; naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów; dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych dokumentów;

127 Kary pieniężne c.d.: dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym dokumentem przesyłania; dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami; dokonywał przewozu odpadów z załącznika III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 lub gdy informacja nie jest dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia.

128 Kary pieniężne c.d.: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów sprowadzonych nielegalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym mowa w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od do zł

129 Kary pieniężne c.d.: Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33, należy uwzględnić w szczególności ilość, rodzaj i charakter odpadów, w tym możliwość zagrożeń dla ludzi i środowiska powodowanych przez te odpady, oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia nr 1013/2006.

130 Kary pieniężne c.d.: Wykonanie kary pieniężnej nałożonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ulega zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się decyzji. Karę pieniężną wnosi się na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

131 Kodeks karny W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
Art. 183 ma brzmienie : „§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach , podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom sprowadza z zagranicy substancje zagrażające środowisku.

132 Kodeks karny c.d. § 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1, 2, 4. § 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę. § 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”. 132

133 Teksty aktów prawnych dotyczące międzynarodowego obrotu odpadami wraz z dodatkowymi informacjami zamieszczone są na stronie internetowej:

134 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Transgraniczne przemieszczanie odpadów w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google