Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Europy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Europy."— Zapis prezentacji:

1 Rada Europy

2 Rada Europy to najstarsza międzynarodowa organizacja polityczna
Rada Europy to najstarsza międzynarodowa organizacja polityczna. Powstała 5 maja 1949 roku. Obecnie liczy 47 członków.

3 Rady Europy nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europejską.

4 Siedziba Rady Europy w Strasburgu

5 Międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu takich jak Armenia czy Azerbejdżan. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

6 Skład Rady Europejskiej
W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, że będzie im towarzyszył jeden z ministrów, a przewodniczącemu Komisji - członek Komisji.

7 Skład Rady Europejskiej

8 Jak Działa Rada Europejska?
Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza. Gdy wymaga tego sytuacja, przewodniczący Rady Europejskiej może podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Rada Europejska podejmuje decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu, jednak traktaty przewidują kilka sytuacji, kiedy podejmuje decyzje w drodze głosowania. Przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji nie biorą udziału w głosowaniu. W razie głosowania każdy z członków Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo od co najwyżej jednego pozostałego członka. Rada Europejska podejmuje większością zwykłą decyzje w sprawach proceduralnych i uchwala regulamin wewnętrzny.

9 Rada Europy

10 -Dania -Belgia -Francja -Holandia -Irlandia
Została powołana do życia przez 10 krajów, których ministrowie spraw zagranicznych podpisali 5 maja 1949 roku w Londynie konwencję o utworzeniu organizacji: -Dania -Belgia -Francja -Holandia -Irlandia -Luksemburg -Norwegia -Szwecja -Wielka Brytania -Włochy

11 Państwa, które do organizacji przystąpiły później:
Litwa (14 maja 1993) Słowenia (14 maja 1993) Czechy (30 czerwca 1993) Słowacja (30 czerwca 1993) Rumunia (7 października 1993) Andora (10 października 1994) Łotwa (10 lutego 1995) Albania (13 lipca 1995) Mołdawia (13 lipca 1995) Macedonia (9 listopada 1995) Ukraina (9 listopada 1995) Rosja (28 lutego 1996) Chorwacja (6 listopada 1996) Gruzja (27 kwietnia 1999) Armenia (25 stycznia 2001) Azerbejdżan (25 lutego 2001) Bośnia i Hercegowina (24 kwietnia 2002) Serbia (3 kwietnia 2003) Monako (5 października 2004) Czarnogóra (11 maja 2007) Grecja (9 sierpnia 1949) Turcja (9 sierpnia 1949) Islandia (9 marca 1950) Niemcy (13 lipca 1950) Austria (16 kwietnia 1956) Cypr (24 maja 1961) Szwajcaria (6 maja 1963) Malta (29 kwietnia 1965) Portugalia (22 września 1976) Hiszpania (24 listopada 1977) Liechtenstein (23 października 1978) San Marino (16 października 1988) Finlandia (5 maja 1989) Węgry (6 listopada 1990) Polska (26 listopada 1991) Bułgaria (7 maja 1992) Estonia (14 maja 1993)

12 Cele i zadania Rady Europy są sformułowane w statucie
Cele i zadania Rady Europy są sformułowane w statucie. Z każdym szczytem Rady głowy państw starają się stawiać sobie nowe cele do realizacji, które stwarzałyby większą gwarancję bezpieczeństwa.

13 Najważniejsze cele Rady Europy:
-ochrona praw człowieka, -bronienie demokracji parlamentarnej i rządów prawa, -uświadamianie i podnoszenie wartości europejskiej tożsamości kulturowej, -rozwiązywanie problemów stojących przed europejskim społeczeństwem, -rozwój politycznego partnerstwa z nowymi europejskimi demokracjami, -pomoc państwom Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych.

14 Rada Europy ma za zadanie:
-rozwijanie porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicenia praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw, -promowanie świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach.

15 Organizacja ta pełni również poniekąd funkcję edukacyjną-przekazuje bowiem społeczeństwu wiedzę w takich dziedzinach jak prawa człowieka, demokracja lokalna, kultura i środowisko. Wyznaje system wartości, który powinien przestrzegać każdy demokratyczny kraj.

16 Głównymi organami Rady Europy są:
Komitet Ministrów – organ decyzyjny, składający się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich przedstawicieli; Zgromadzenie Parlamentarne – organ doradczy składający się z parlamentarzystów delegowanych przez parlamenty narodowe; Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy – organ doradczy w zakresie samorządności lokalnej i regionalnej. Sekretarz Generalny Rady Europy Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

17 Polska w Radzie Europy Polska podpisała Konwencję 26 XI 1991, a więc w dniu przystąpienia. Ratyfikacji dokonano 15 XII 1992, a wejście w życie nastąpiło 19 I 1993, a więc w chwili złożenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokumentów ratyfikacyjnych.

18 Polska już od chwili przystąpienia do Rady Europy stała się liderem wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie liczby podpisywanych i ratyfikowanych konwencji Rady.

19 Polska ratyfikowała dotychczas 89 konwencji Rady Europy.
Istotne znaczenie miało w szczególności ratyfikowanie europejskiej Konwencji o : - zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu degradującemu traktowaniu, karaniu (1994), - Europejskiej Karty Społecznej (1997) - ramowej Konwencji o ochronie mniejszości narodowych (2000).

20 Członkostwo Polski w Radzie było jedną z najważniejszych zewnętrznych przemian demokratycznych w Polsce po 1989 r. i transformacji jej systemu prawnego. Niektóre normy Konstytucji z 1997 r. w odniesieniu do praw i wolności obywatelskich są wręcz bezpośrednim przeniesieniem norm zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

21 Standardy Rady miały też istotne znaczenie w tworzeniu nowoczesnych przepisów, m.in.: -w dziedzinie prawa karnego, -prawa cywilnego, -prawa administracyjnego, -prawa gospodarczego -przy nadawaniu kształtu prawnego samorządowi terytorialnemu.

22 Istotne osiągnięcia Rady Europy Zawarcie 200 wiążących traktatów lub konwencji europejskich, dotyczących zagadnień rozciągających się od praw człowieka do walki z przestępczością zorganizowaną, od zapobiegania torturom do ochrony danych czy współpracy kulturalnej. Wydano zalecenia dla rządów zawierające wytyczne polityki wobec kwestii takich jak zagadnienia prawne, zdrowie, kultura, sport.

23 Rada Europy odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Europejczyków
Rada Europy odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Europejczyków. Mechanizm sądowy utworzony na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pozwala na dochodzenie swoich podstawowych praw większości mieszkańców Starego Kontynentu.

24 Kandydaci do wstąpienia:
Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja. Języki oficjalne: Język francuski i angielski.


Pobierz ppt "Rada Europy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google