Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI
RADA EUROPY Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI

2 Rada Europy powstała 5 maja 1949 na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich:
BELGIĘ LUKSEMBURG DANIĘ NORWEGIĘ FRANCJĘ SZWECJĘ WIELKĄ BRYTANIĘ HOLANDIĘ IRLANDIĘ WŁOCHY

3 CZŁONKOWIE

4 PAŁAC EUROPY

5 Terry Davis, (ZKWBiIP) Sekretarz Generalny Rady Europy
René van der Linden (Holandia) Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Halvdan Skard (Norwegia). Przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

6 CELE RADY EUROPY Rada Europy jest organizacją międzyrządową wyznaczającą sobie następujące cele: • ochronę praw człowieka, demokracji pluralistycznej oraz rządów prawa, • działanie na rzecz podnoszenia świadomości i rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, • poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów nurtujących społeczeństwa (dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, ochrony środowiska, klonowania ludzi, AIDS, narkotyków, przestępczości zorganizowanej, itd.), • pomoc w umacnianiu demokratycznej stabilności Europy poprzez popieranie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych.

7 ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE KONGRES WŁADZ LOKALNYCH
STRUKTURA WEWNĘTRZNA RADY EUROPY KOMITE MINISTRÓW ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH EUROPY

8 KOMITET MINISTRÓW Organ decyzyjny reprezentujący rządy państw członkowskich W skład KM wchodzą ministrowie spraw zagranicznych 46państw członkowskich lub ich delegaci Na szczeblu ministrów Komitet zbiera się 2 razy w roku na sesjach zwyczajnych Organ ten zajmuje się wszystkimi sprawami poza obroną narodową Czuwa nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie przyjętych przez nie zobowiązań Większość decyzji podejmowanych przez ministrów i deputowanych wymaga 2/3 oddanych głosów, są jednak decyzje gdzie potrzebna jest jednomyślność

9 ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE
Pełni funkcję organu”obradującego”, w którym zasiadają przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich Liczba mandatów a zarazem głosów jest zależna od liczby ludności(2-18) Zbiera się 4 razy w roku na okres jednego tygodnia w Sali posiedzeń Pałacu Europy, na publiczne posiedzenie plenarne Prace zgromadzenia są przygotowywane przez wyspecjalizowane komisje Odgrywa kluczową rolę w procesie przystępowania nowych członków i monitorowania podjętych zobowiązań związanych z członkostwem Stanowi forum zarówno dla delegacji reprezentujących główne nurty polityczne parlamentów krajowych jak i dla organizacji międzynarodowych OECD, EBOR, ESA Przyjmuje cztery rodzaje aktów: zalecenia, uchwały(rezolucje), opinie i wytyczne

10 KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH EUROPY
Został powołany w 1994 w miejsce Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy Jest jednym z głównych organów doradczych Organizacji, złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów Posiedzenie plenarne odbywa się raz do roku w Strasburgu Prezes wybierany przez Izby na kadencję 2 lat Główną funkcją tego organu jest konsolidacja podstawowych struktur demokratycznych, umocnienie instytucji demokratycznych oraz niesienie pomocy nowym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej

11 DZIAŁALNOŚĆ RADY EUROPY
Posiada obszerne spektrum działalności, ale głównie jest skoncentrowana na następujących kwestiach: Prawa Człowieka Kultura i dziedzictwo kulturowe Problemy społeczne Środki masowego przekazu Edukacja Sport Środowisko Władze lokalne i regionalne Kwestie prawne Pomoc państwom Europy Centralnej i Wschodniej

12 EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
Jeden z podstawowych dokumentów służących ochronie godności ludzkiej,podpisany w 1950r.w Rzymie przez członków Rady Europy. Weszła w życie 3 września 1953r, ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Ustanowiła system kontroli i ochrony praw człowieka Przyznaje prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym przez jednostkę

13 KATALOG PRAW PODSTAWOWYCH wg EKPC:
PRAWO DO ŻYCIA ZAKAZ TORTUR ZAKAZ NIEWOLNICTWA I PRACY PRZYMUSOWEJ PRAWO DO WOLNOŚĆI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO ZAKAZ KARANIA BEZ PODSTAWY PRAWNEJ PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO WOLNOŚĆ MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA

14 JEDNOLITY TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
Wszedł w życie 1 listopada1998 na mocy Protokołu nr 11 do EKPC, łącząc w jedno Europejską Komisję i Trybunał praw Człowieka Orzeczenia Trybunału są ostateczne i obligatoryjne dla zainteresowanych stron Sprawę do Trybunału wnosi się w celu ostatecznego rozstrzygnięcia. W skład Trybunału wchodzą sędziowie, których liczebność równa jest liczbie państw, będących stronami Konwencji

15 DZIAŁANOŚĆ RE NA RZECZ EUROPY ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ
Koncentruje się na zapewnieniu rozwoju europejskiej współpracy opartej na demokracji parlamentarnej i pluralistycznej, uniwersalizacji człowieka i praworządności

16 PROGRAMY RE: PROGRAM DEMOSTHENES PROGRAM THEMIS PROGRAM LODE

17 PROGRAM DEMOSTHENES Ma na celu pomoc państwom-beneficjentom w przeprowadzaniu reform instytucjonalnych, ustawodawczych i administracyjnych Część prawna;”DEMO-DROIT” dotyczy wszystkich aspektów systemu prawnego Polega na współpracy z władzami krajów korzystających z programu jeszcze przed przeprowadzeniem reform Celem jest ułatwienie integracji nowych państw członkowskich z istniejącymi strukturami RE

18 PROGRAM THEMIS Ma na celu pomoc krajom Europy Środkowowschodniej w przeprowadzeniu reform zgodnie z z podstawowymi regułami praworządności i z intencjami pracodawcy. Ma na celu wspieranie procesu podstawowego i zaawansowanego szkolenia pracowników wszystkich szczebli sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, notariuszy i prawników, którzy odgrywali ważną rolę we wdrażaniu nowego ustawodawstwa. Obecnie jest 8 projektów.

19 PROGRAM LOAD Program wspierający ugruntowanie i rozwój lokalnych demokracji Służy szkoleniu ludzi pracujących w samorządach lokalnych.


Pobierz ppt "Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google