Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAJOWE Ś WI Ę TA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ANDRYJANKACH Opracowały: Urszula Parfieniuk Lucyna Rogoza- Naliwajko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAJOWE Ś WI Ę TA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ANDRYJANKACH Opracowały: Urszula Parfieniuk Lucyna Rogoza- Naliwajko."— Zapis prezentacji:

1 MAJOWE Ś WI Ę TA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ANDRYJANKACH Opracowały: Urszula Parfieniuk Lucyna Rogoza- Naliwajko

2 W bia ł o- czerwonych barwach w Andryjankach! Popieraj ą c s ł uszn ą ide ę rozwoju patriotyzmu uczniowie i nauczyciele Szko ł y Podstawowej w Andryjankach zaanga ż owali si ę w projekt Zarz ą du Rodziny Szkó ł Imienia Bohaterów Walki o Niepodleg ł o ść Rzeczypospolitej oraz Kuratora O ś wiaty. Wspólnie próbowali ś my jeszcze bardziej rozs ł awi ć nasze bia ł o- czerwone barwy. Celem naszej pracy by ł o przybli ż enie uczniom oraz mieszka ń com naszej tradycji i historii. Przy pe ł nym zaanga ż owaniu dzieci powsta ł y papierowe kwiaty, z których wykonali ś my map ę naszego pa ń stwa oraz god ł o. W te majowe dni nasza szko ł a zmieni ł a barw ę, a biel i czerwie ń roz ś wietli ł a ca łą miejscowo ść. Na pierwszym zdj ę ciu wida ć efekt ko ń cowy, a nast ę pnie pokazane s ą poszczególne pi ę tra. Dzieci ch ę tnie, z pie ś ni ą na ustach w łą czy ł y si ę we wspóln ą prac ę.

3 Wiwat 3 Maj!!!! Ż eby godnie uczci ć to narodowe ś wi ę to uczniowie klas IV-VI przygotowali monta ż s ł owno- muzyczny, na którym zjawi ł si ę sam król Stanis ł aw August Poniatowski oraz jego pomocnicy Ma ł achowski, Ko łłą taj, Potocki. Przez chwil ę nasza szko ł a zamieni ł a si ę w osiemnastowieczn ą Warszaw ę, gdzie lud wyra ż a ł swoje zadowolenie poprzez g ł o ś ne okrzyki:" Król z narodem, naród z królem". Ca ł o ść, dzi ę ki wielkiej pomocy pani Zyty Hry ń - Michalskiej zosta ł a przepi ę knie rozja ś niona poprzez pie ś ni patriotyczne wykonywane przez nasz chór.

4 Kontakt ze ś rodowiskiem lokalnym Oprócz pracowników szko ł y uroczysto ść u ś wietnili swoj ą obecno ś ci ą równie ż zaproszeni go ś cie jak i rodzice oraz okoliczni mieszka ń cy, którzy ch ę tnie wspólnie ś piewali patriotyczne pie ś ni i zachwyceni obserwowali "gr ę " naszych m ł odych aktorów.

5 Kto ty jeste ś ? Polak ma ł y........... Do pracy w sprawie rozszerzenia si ę patriotyzmu w łą czy ł y si ę wszystkie dzieci. Dzi ę ki zaanga ż owaniu si ę naszych maluchów powsta ł a wspania ł a choreografia do piosenki pod tytu ł em "Flaga". Ka ż dy ucze ń mia ł bia ł o- czerwon ą chor ą giewk ę, któr ą powiewa ł podczas ś piewania refrenu utworu. Dzieci ch ę tnie i ze szczerym u ś miechem prezentowa ł y nasze barwy narodowe, a wiadomo, ż e jak " si ę ś mieje dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat". Tak w ł a ś nie czwartego maja by ł o w naszej szkole- ś mia ł si ę u nas ca ł y ś wiat. Wszyscy wiedzieli, ż e" si ł a w zgodzie a w wa ś ni zguba".

6 Cel? Polska! Celem naszej akcji by ł o zintegrowanie si ę ze spo ł eczno ś ci ą lokaln ą, pobudzenie patriotyzmu, wzbudzenie dumy u naszych wychowanków z racji tego, ż e s ą Polakami, ale równie ż u ś wiadomienie ka ż demu, ż e barwy ojczyste nale ż y szanowa ć, a tradycj ę piel ę gnowa ć. Nasze dzieci wiedz ą, jak nale ż y zachowa ć si ę podczas ś piewania hymnu, obchodzenia uroczysto ś ci i jak szanowa ć nasze symbole narodowe. A o to nam chodzi ł o!


Pobierz ppt "MAJOWE Ś WI Ę TA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ANDRYJANKACH Opracowały: Urszula Parfieniuk Lucyna Rogoza- Naliwajko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google